WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi v. Domain Admin

Privacy Protection Service Inc. / Zeynep Hazel Nazlı

Dava No. D2016-0197

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul Türkiye’de yerleşik, BTS Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Queensland, Avustralya’da yerleşik Domain Admin Privacy Protection Service Inc. / İzmir, Türkiye’de yerleşik ve Onur Puğ tarafından temsil edilen, Zeynep Hazel Nazlı’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ekanyon.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 1 Şubat 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 2 Şubat 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 3 Şubat 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu berlirtmiştir. Merkez’in 5 Şubat 2016 tarihli bildirimi üzerine, 8 Şubat 2016 tarihinde değiştirilmiş Şikayet sunulmuştur.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 10 Şubat 2016’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 1 Mart 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 29 Şubat 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 10 Mart 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden EİS Eczacıbaşı, Türkiye’nin önde gelen ve bilinen Eczacıbaşı Holding bünyesinde bir firmadır. Şikayet Eden İş GYO ise, Türkiye’nin en köklü bankalarından İş Bankası Grubu’na bağlı bir firmadır.

Şikayet Edenler, İstanbul Levent’te “Kanyon” isimli alışveriş merkezi ve ofis bloğu inşa etmişlerdir ve bu alışveriş merkezi konumu ve hitap ettiği kitle itibariyle Türkiye’de tanınmış hale gelmiştir. Şikayet Edenler, ayrıca “Kanyon” isminin marka olarak tescili için 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne marka başvurularında bulunmuşlardır ve bu markalar tescil edilmiştir. Ayrıca, <kanyon.com.tr> alan adı Şikayet Eden EİS Eczacıbaşı adına tecil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Edilen Zeynep Hazel Nazlı adına 30 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de ikamet eden gerçek bir kişidir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Edenler’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Edenler, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli 2004/02152, 2004/02150 ve 2004/17890 başvuru numaralı KANYON markalarının sahibi olduklarını ve ayrıca <kanyon.com.tr> alan adının Şikayet Eden EİS Eczacıbaşı adına tescilli olduğunu belirtmişlerdir.

Şikayet Edenler, ihtilaflı alan adının Şikayet Edenler’in tescilli markası ve alan adı ile aynı ve karıştırılacak düzeyde benzer olduğunu ileri sürmektedirler.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca Şikayet Edenler tarafından Şikayet Edilen’e tescilli markasını kullanması için bir lisans ya da izin verilmediği, Şikayet Edilen’in Şikayet Edenler ile hiçbir fiili ilişkisi olmadığı ifade edilmiştir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Edenler’in KANYON markasından haberdar olduğunu iddia etmişlerdir.

Ayrıca Şikayet Edilenler, Şikayet Eden’in gizlilik servisini kullanarak kimliğini gizlemesinin de kötü niyet göstergesi olduğunu ileri sürmüşlerdir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Edenler’in iddialarına karşı Cevap’ını sunmuş ve Merkez’den Şikayet Eden tarafından ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesi yönündeki yapılan talebi reddetmesini talep etmiştir.

Şikayet Edilen, Ekanyon Elekt. Tel. Güv. Hiz. Ür. A.Ş’de çalıştığını, ihtilaflı alan adının söz konusu şirket ismiyle uyumlu olduğunu ve ihtilaflı alan adı ile elektronik eşya satışı yapıldığını ileri sürmüştür. Şikayet eden, “Kanyon” alışveriş merkezi ile İzmir’de faaliyet gösteren bir elektronik-güvenlik hizmetleri firmasının karıştırılmasın mümkün olmadığını iddia etmiştir. Şikayet Edilen, ayrıca, “kanyon” kelimesinin bir cins adı olduğunu ve “e” harfinin e-ticaret anlamına geldiğini iddia etmektedir.

Şikayet Edilen, ayrıca herhangi bir alan adının kullanmasını engellemek amacının olmadığını ve Şikayet Edilenler’den herhangi bir çıkar elde etmeyi amaçlamadığını belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Edenler, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Edenler’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Edenler’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i), Şikayet Eden’in, ihtilaflı alan adının üzerinde, hakları bulunduğunu iddia ettiği markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde kullanıldığını göstermesi gerektiğini öngörmektedir.

İlk olarak, Şikayet Edenler’in Türk Patent Enstitüsü nezdinde söz konusu markaya ilişkin tescilleri bulunmaktadır. İdari Hakem, Şikayet Edenler’in KANYON markası üzerinde münhasır hakkı bulunduğu kanaatine varmıştır, T. Rowe Price Associates, Inc. v. J A Rich, WIPO Dava No. D2001-1044.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “kanyon” kelimesinin Şikayet Edenler’in KANYON markası ile ayni veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, “kanyon” kelimesi önüne “e” ifadesinin eklenmesinin karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı düşüncesindedir, Inter-IKEA Systems B.V. v. Technology Education Center, WIPO Case No. D2000-0522.

Bu yüzden, İdari Hakem, Şikayet Eden’in söz konusu tescilli marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikayet Edenler’e ait marka ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede İdari Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin Şikayet Edenler tarafından sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Edenler’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika, madde 4(a)(ii)’ye göre, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Politika, madde 4(c)’de Şikayet Edilen’e alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pek çok imkan vermektedir.

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie ortaya koymuştur. Şikayet Edilen Cevap’ında hak ve meşru menfaati olduğuna dair bir delil sunmadığından ve aleyhine ileri sürülen iddiaların aksini kanıtlayamadığından İdari Hakem, Şikayet Edenler’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir. De Agostini S.p.A v. Marco Cialone, WIPO Dava No. DTV2002-0005.

İdari Hakem, 1) Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını, 2) Şikayet Edilen’in Ekanyon Elekt. Tel. Güv. Hiz. Ür. A.Ş’de çalıştığına dair bir delilin sunulmadığını, ve 3) Şikayet Edenler tarafından Şikayet Edilen’e KANYON markasını içeren alan adını kayıt etmek için hiçbir izin veya lisans verilmemesini göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı kanaatindedir.

Yukarıdaki sebepler nedeniyle, İdari Hakem Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Politika, madde 4(a)(ii)’nin gerekleri yerine getirilmiş olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Edenler lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikayet Edenler’e ait KANYON markası, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı tescil ettirilmeden daha önce tescil edilmiş ve kullanılmaktadır. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Edenler’e ait markadan ve bu marka altında hizmet veren alışveriş merkezinden kuvvetle muhtemel haberdar olduğu kanaatine varmıştır. Bu sebeple, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyiniyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir. Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Şikayet Edilen ihtilaflı alan adının cins addan oluştuğunu iddia etmektedir. Ancak, İdari Hakem ihtilaflı alan adının “kanyon” kelimesinin cins anlamı ile kullanılmadığı kaanatindedir. Aksine, İdari Hakem, 7 Nisan 2016 tarihinde ihtilaflı alan adını ziyaret etmiş, web sitesi tasarımında alışveriş merkezi görseli kullanıldığını görmüştür. İdari Hakem, bu nedenle Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, “kanyon” isimli alışveriş merkezinin ününden faydalanma amacıyla kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varmıştır.

Şikayet Edilen, Ekanyon Elekt. Tel. Güv. Hiz. Ür. A.Ş’de çalıştığını iddia etmiş, ancak buna ilişkin hiçbir delil sunmamıştır. Şikayet Edilen, Ekanyon Elekt. Tel. Güv. Hiz. Ür. A.Ş’de çalışıyor olsa dahi, 2014 yılında kurulan söz konusu şirketin isim ve alan adı seçiminde iyi niyetli olduğunu gösteren hiçbir delil sunulmamıştır. Bunun yanı sıra, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını iyi niyetli olarak tesciline ve kullandığına dair başka herhangi bir ikna edici argüman veya delil sunmamıştır. Bu durum Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettiğini ve kullandığını göstermektedir, Benetton Group SpA v. Domain for Sale, WIPO Dava No. D2001-1498.

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararı ve Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davalarında olduğu gibi, söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Edenler lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <ekanyon.com> alan adının Şikayet Edenler’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
Tek İdari Hakem
Tarih: 8 Nisan 2016