WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Yurtbay Seramik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi v. Karadas Meral, Kivanc Flota

Dava No. D2016-0046

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Domain Koruma, Türkiye tarafından temsil edilen, Yurtbay Seramik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Ankara, Türkiye’de yerleşik ve Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, Karadas Meral, Kivanc Flota’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <dogadansanata.com> EPAG Domainservices GmbH (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 9 Ocak 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 11 Ocak 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 12 Ocak 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir. 25 Ocak 2016 tarihinde, Şikayet Eden Türkçe’nin idari işlem dili olmasını talep etmiştir. Aynı gün, Şikayet Edilen İngilizce veya Türkçe’yi kabul ettiklerini bildirmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Türkçe ve İngilizce olarak, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 26 Ocak 2016’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Şubat 2016 olarak belirlenmiştir. 26 Ocak 2016 tarihinde, Şikayet Eden ve Şikayet Edilen’in iletileri alınmıştır. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap 4 Şubat 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 15 Şubat 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik 1995’ten bu yana seramik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketdir.

Şikayet Eden’in 31 Ekim 2012 tarihli 2012 90501 numaralı DOĞADAN SANATA ibaresini içeren marka başvurusu, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde toplam 13 sınıf için 15 Ocak 2015’te tescil edilmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in 29 Aralık 2014 tarihinde TPE nezdinde 2014 108941 numaralı DOĞADAN SANATA USTALIKLA ibaresini içeren şekil marka başvurusuna sahip olduğu görülmektedir. İşbu marka 9 Kasım 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Eden dosyadaki bilgilere göre, markasını içeren <dogadansanata.com.tr> alan adını 20 Mayıs 2015 tarihinde tescil ettirmiştir.

İhtilaflı alan adı <dogadansanata.com> Şikayet Edilen tarafından 23 Ekim 2009 tarihinde tescil ettirilmiştir.

Dosyadaki bilgilere göre, ihtilaflı alan adı bir web sitesine bağlı değildir ve 2011 yılından beri aktif kullanılmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi DOĞADAN SANATA markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından park halinde tutulması, kötü niyetli kullanım olarak değerlendirilmektedir. Şikayet Edilen’in bu kullanım şekli, Şikayet Eden’in anlayışına göre, Şikayet Edilen’in “markaları kaynak, sponsor, bağlantılı gibi göstererek, kasti olarak, İnternet kullanıcılarını kendisine çekmeye ve bu yolla ticari fayda elde etme amacını” göstermektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet’in red edilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’in marka başvurusundan üç yıl ve marka tescilinden altı yıl öncesinden tescil ettirmiş olduğu nedeniyle, hem yasal menfaat ve hakları olduğunu, hem de kötü niyetli tescil ve kullanım olmadığını savunmaktadır.

Tam aksine, Şikayet Edenin tersine alan adı korsanlığında bulunmuş olduğunu düşünmektedir (“Reverse Domain Name Hijacking”).

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu;

ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden DOĞADAN SANATA ibaresini içeren bir markanın sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye’de DOĞADAN SANATA markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in DOĞADAN SANATA markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili hakkı veya meşru menfaati olup olmadığını mevcut idari işlemde tartışmak gerekmediğini düşünmektedir. İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Eden her halükarda ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini yeterince ispatlayamamıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden’in ilk DOĞADAN SANATA markası 15 Ocak 2015 tarihinde tescil edilmiştir. Bu marka için başvuru 31 Ekim 2012 tarihinde yapılmıştır. Oysa Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı <dogadansanata.com>’u marka başvurusundan yaklaşık üç ve marka tescilinden yaklaşık altı yıl önce, yani 23 Ekim 2009 tarihinde, tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden, henüz marka başvurusu bile yapılmadığı bir dönemde, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olmuş olduğunu ne yeterince ispatlamıştır ne de İdari Hakem’i bu konu hakkında ikna edebilecek her hangi bir açıklamada bulunmuştur.

İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğunu kesin olarak ortaya koyan bir durum dosyada görülmemektedir. Politika’nın duruşma ve delil toplama gerektiren kompleks uyuşmazlıklar için uygun olmamasını da düşünerek, İdari Hakem’in dosya bazında karar vermesi gerekmektedir. Dosyada Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğuna dair yeterince bilgi veya delil olmadığını düşünerek, İdari Hakem’in Şikayet Edilen’in kesin kötü niyetli olmuş olduğunu tespit etmesi mümkün değildir.

Böylece, İdari Hakem, Politika’nin üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in aleyhine karar vermektedir.

D. Alan Adını Tersine Ele Geçirme Teşebbüsü (“Reverse Domain Name Hijacking”)

Şikayet’te, Şikayet Eden tarafından sunulmuş iddialar sadece Şikayet Edilen’in olası kötü niyetli kullanıma yönelik yapılmıştır. Oysa, İdari Hakem, bu idari işlemlerde Politika kapsamında kötü niyetli tescilin de gerekli bir koşul olduğunun Şikayet Eden ve temsilcisi tarafından biliniyor olması gerektiğini düşünmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının DOĞADAN SANATA markasından altı yıl önce tescil edilmiş olduğunu bilmesine rağmen, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edilmiş olduğuna dair hiç bir iddia veya açıklamada bulunmamıştır.

İdari Hakem bu durumu bilinçli bir davranış ve alan adını tersine ele geçirme teşebbüsü (“Reverse Domain Name Hijacking”) olarak değerlendirmektedir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikayet’in reddine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 29 Şubat 2016