WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eli Lilly and Company v. İlkem Medikal / Seda Caliskan

Dava No. D2015-0440

1. Taraflar

Şikayet Eden, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik, Gün Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Eli Lilly and Company'dir.

Şikayet Edilen, İzmir, Türkiye'de yerleşik İlkem Medikal / İzmir, Türkiye'de yerleşik Seda Caliskan'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <cialis.name> FBS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 12 Mart 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 12 Mart 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 16 Mart 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu berlirtmiştir. 23 Mart 2015 tarihinde Merkez, Şikayet Eden'den Şikayet Edilen bilgilerinin değiştirilmesini talep etmiştir. 31 Mart 2015 tarihinde Değiştirilmiş Şikayet sunulmuştur.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 10 Nisan 2015'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 30 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Bu sebeple, 1 Mayıs 2015 tarihinde Merkez cevap vermeme bildiriminde bulunmuştur.

Merkez, 11 Mayıs 2015 tarihinde tek üyeli İdari Hakem Heyeti olarak Kaya Köklü'yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

İşlemler dili hakkındaki Kurallar'ın 11 no'lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Bu dosyada, ihtilaflı alan adın Tescil Anlaşması'nın dili Türkçe olduğu için, İdari Hakem idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir ve Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri ("ABD")'nde yerleşik farmasötik alanında dünyaca bilinen meşhur bir ilaç firmasıdır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden 126 ülkeyi kapsayan toplam 179 CIALIS markalarına sahiptir. İlk marka başvurusu 17 Haziran 1999 ABD'de yapılmıştır. Türkiye'de ilk CIALIS marka başvurusu 26 Kasım 1999'da gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden dosyadaki bilgilere göre, markasını içeren birçok alan adını tescil ettirmiştir ve kullanmaktadır.

İhtilaflı alan adı <cialis.name> Şikayet Edilen tarafından 15 Ağustos 2014'te tescil ettirilmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden gibi, CIALIS markası altında ilaç pazarlamak amacıyla kullanmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Edilen

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi CIALIS markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve ilgili Şikayet kapsamında verecektir.

Politika'nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden'dedir.

Ancak, Şikayet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikayet Eden'in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO'nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0")) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden CIALIS ibaresini içeren marka hakların sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye dâhil, 126 ülkede CIALIS markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in CIALIS markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının ".name" uzantısıyla kullanımı, söz konusu CIALIS markasıyla aynılığı ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden'in Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in alan adı konusunda hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika'daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden'in Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'e CIALIS markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, İdari Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Ayrıca, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in marka sahibi ile hukuki ilişkisini kesin ve belirgin bir şekilde ortaya koymadığı sonucuna varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)'de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğuna ve Politika'nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Politika'nın 4(a)(iii) maddesi ve dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikayet Eden'in CIALIS markasının dünyadaki tanınmışlık düzeyi ve Türkiye'yi de kapsayan yaygın kullanımı nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde CIALIS markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen'in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Şikayet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre (Ek 11 ile 12), Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde CIALIS markası altında yasal olmayan veya taklit ilaç ürünleri pazarlamıştır. Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'le bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratmak ve bundan haksız kazanç elde etmek için kullanmış olduğu açıkça görünmektedir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve İnternet kullanıcılarını yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. İdari Hakem, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adının kullanımı ile Şikayet Eden'in CIALIS markasını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Bunları dikkate alarak, İdari Hakem, Politika'nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <cialis.name> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 24 Mayıs 2015