WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. v. Cenk Taylan Erdogan

Dava No. D2014-1791

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İstanbul, Türkiye'de yerleşik ve dahilen temsil edilen, Vodafone Telekomunikasyon A.Ş.'dir.

Şikâyet Edilen, Ankara, Türkiye'de yerleşik Cenk Taylan Erdogan'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <yarınahazırım.com> FBS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 8 Eylül 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. Merkez, 9 Eylül 2014 tarihinde Şikayet Eden'le marka haklarına ilişkin olarak e-posta ile iletişime geçmiştir. Şikayet Eden söz konusu e-posta'ya 13 Ekim 2014 tarihinde cevap vermiştir. 14 Ekim 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Ekim 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu berlirtmiştir. 30 Ekim 2014 tarihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden'e e-posta ile iletip, Şikâyet'i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 31 Ekim 2014 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet'ini değiştirmiştir.

Merkez taraflara 30 Ekim 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 31 Ekim 2014 tarihinde şikâyetin Türkçe çevirisini Merkez'e sunmuştur. Bu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez'e herhangi bir yorum sunulmamıştır.

Merkez, Şikâyet'in değiştirilmesi ile, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 5 Kasım 2014'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 25 Kasım 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 27 Kasım 2014 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 3 Aralık 2014 tarihinde tek İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı'yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

İdari Hakem, 15 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu Usuli Emir No. 1 ile Şikayet Eden'den tescilsiz marka hakkını kanıtlayan ilave bilgi veya delilleri 21 Aralık 2014 tarihine kadar sunmasını talep etmiştir. Şikayet Eden belirtilen sürede ilave bilgi veya delil sunmamıştır.

4. Vakıalar

Şikayet Eden Vodafone Telekomunikasyon A.Ş., Türkiye'nin önde gelen mobil telefon operatörlerinden biri olup aboneleri için "yarına hazırım" isimli bir kampanya hazırlayarak 10 Temmuz 2014 tarihinde kamuya duyurmuştur.

Şikayet Eden ihtilaflı alan adını içeren "Yarına Hazırım" ibaresi için 23 Haziran 2014 tarihinde "www.yarinahazirim.com" alan adını almış ve marka başvurusunu 15 Temmuz 2014 tarihinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapmıştır. Söz konusu marka başvurusu inceleme aşamasındadır.

Şikayet Edilen, Türkçe karakter içeren "www.yarınahazırım.com" uzantılı ihtilaflı alan adını 12 Temmuz 2014 tarihinde almış ve bu alan adını önce "www.avantadan.com"a yönlendirilmiş sonrasında ise Şikayet Eden'in rakibi olan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. şirketinin websitesine yönlendirmiştir.

Öte yandan Şikayet Eden, ihtilaflı alan adına Türkiye'den erişimin engellenmesi talebiyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuş, 24 Temmuz 2014 tarihinde de ilgili alan adına İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika'nin 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <yarınahazırım.com>'un kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet'ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendi marka başvurularıyla ve aynı zamanda tescilsiz olarak elde ettiği marka ile aynı olduğunu iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını iddia etmektedir.

Son olarak, Şikâyet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, kamuya duyurduğu kampanya tarihi olan 10 Temmuz 2014 tarihinden 2 gün sonra, 23 Haziran 2014 tarihinde aldığı alan adının aynısının Türkçe karakterler ile Şikayet Edilen tarafından tescil edilmesinin sadece haksız menfaat elde etmek için yapıldığını ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının devri için 125000 TL talep ettiğini ve bu talep karşılanmayınca ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'in rakibine yönlendirdiğini ve bu itibarla kullanıcıları yanlış yönlendirmeyi amaçladığını iddia etmektedir ve bu itibarla Şikâyet Edilen'in kötü niyetli olduğunu gösterdiği kanısındadır.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden'dedir.

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe'dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden dilekçesinde ihtilaflı alan adı ile aynı olan marka başvurusunu Türk Patent Enstitüsü nezdinde yaptığını belirtmiştir. Fakat Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Eden'in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Merkez, 9 Eylül 2014 tarihinde Şikayet Eden'e gönderdiği e-posta ile Şikayet Eden'in tescilli markası olmadığını hatırlatmış ve ihtilaflı alan adını içeren ibare için tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğine dair iddiaları ile beraber bu iddiaları kanıtlayan belgeleri sunması gerektiğini belirtmiştir. Şikayet Eden söz konusu e-posta'ya 13 Ekim 2014 tarihinde cevap vererek kullanım sonucu tescilsiz marka hakkı kazandığı ile ilgili iddialarına dair kanıtları Ek 3 ve Ek 4'de sunduğunu belirtmiştir. Öte yandan, İdari Hakem, Şikayet Eden tarafından Ek 8'de sunulan İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararı da tescilsiz marka hakkı kapsamında değerlendirerek incelemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, 15 Aralık 2014 tarihli Usuli Emir no. 1 ile, Şikayet Eden'den tescilsiz marka hakkının ispatı ile ilgili ilave delil talep etmiştir. Fakat Şikayet Eden'in bu talebe cevap vermediği görülmüştür.

İdari Hakem Ek 3, Ek 4 ve Ek 8'de belirtilen kanıtları Merkez'in internet sitesinde bulunan "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions" başlığı altında bulunan Soru 1.7 uyarınca incelemiştir. Soru 1.7, Şikayet Eden'in tescilsiz marka hakkı olduğunu ispat edebilmesi için ne çeşit kanıtlar göstermesi gerektiği şeklindedir. Bu soruya cevap ise aşağıda verilmiştir:

Ortak görüş: Şikayet Eden tescilsiz marka hakkı olduğu ibarenin Şikayet Eden'in kendisini veya onun ürün ve hizmetlerini ayırt edici hale getirdiğini göstermek zorundadır. Bunun ile ilgili kanıtlar marka altında yapılan satışların tutarı ve uzunluğu, reklamın içeriği ve uzunluğu, tüketici anketleri ve medyada tanınma vs. gibi öğelerden oluşabilir.

İdari Hakem, her ne kadar, Şikayet Eden'in "yarına hazırım" ibaresi için tescilsiz marka hakkını elde etmiş olabileceği ihtimali olabileceği kanısında olsa da, Şikayet Eden'in tescilsiz marka hakkının doğduğunun gösterilmesi ile ilgili ispat yükünü yerine getiremediği kanısındadır. Zira belirtilen eklerde sunulan belgeler "yarına hazırım" ibaresinin marka olarak görüldüğüne dair yeterli kanıt teşkil etmemektedir. (bakınız Robotex Inc. v. eDomain.biz, WIPO Case No. D2007-1074).

Politika'nın 4(a) maddesinde belirtilen şartların oluştuğunun ispat edilmesi külfeti Şikayet Eden'de olması nedeniyle ve sunulan kanıtların tescilsiz marka kullanımını ispatlama konusunda yetersiz kalması itibariyle İdari Hakem bu şartın gerçekleşmediği sonucuna varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, A kısmında varılan sonuç uyarınca, 2. şart ile ilgili bir değerlendirme yapmamıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, A kısmında varılan sonuç uyarınca, 3. şart ile ilgili bir değerlendirme yapmamıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikâyet'in reddine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
Tek İdari Hakem
Tarih: 5 Ocak 2015