WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

Zacco A/S v. Ledarskap for Globala Infrastrukturer i Stockholm AB

Ärende Nr. D2013-1808

1. Parterna

Klaganden är Zacco A/S, Hellerup, Danmark.

Svaranden är Ledarskap for Globala Infrastrukturer i Stockholm AB, Höganäs, Sverige.

2. Domännamnet och Registraren

Det omtvistade domännamnet <zaccosweden.com> är registrerat hos eNom.

3. Handläggning

Ansökan ingavs till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 22 oktober 2013, inklusive Bilaga 7 av Ansökan, vilken ingavs separat samma dag. Den 22 oktober 2013 översände Centret via e-post till eNom en begäran om bekräftelse av registreringsuppgifterna för det omtvistade domännamnet. Den 22 oktober 2013 bekräftade eNom, via e-post, till Centret att Motparten är antecknad som innehavare av domännamnet, samt angav dennes kontaktuppgifter.

Centret kontrollerade att Ansökan uppfyllde de formella kraven enligt “the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Policyn”), “the Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Reglerna”) och “the WIPO Supplemental Rules for the Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Tilläggsreglerna”).

Den 29 oktober 2013 informerade Centret Parterna att språket i berörd Registrar’s registreringsavtal är engelska, och inbjöd Klaganden att i) uppvisa tillfredsställande bevisning om att Sökanden och Motparten ingått en överenskommelse om att språket i det administrativa tvistlösningsförfarandet skall vara svenska; eller ii) översätta Ansökan till engelska; eller iii) inlämna en begäran om att språket i det administrativa tvistlösningsförfarandet skall vara svenska.

Den 29 oktober 2013 inkom Klaganden med begäran om att språket i det administrativa tvistlösningsförfarandet skall vara svenska, och anförde till stöd för detta bl a att båda Parter är fullt kunniga i svenska språket, att Parterna tidigare kommunicerat med varandra på svenska, att hemsidan som är knuten till det omtvistade domännamnet är på svenska. Svaranden inkom inte med någon erinran mot att förfarandespråket skall vara svenska.

I enlighet med paragraf 4(a) i Reglerna, samt paragraf 5 i Tilläggsreglerna, underrättade Centret formellt Motparten om Ansökan, och handläggningen påbörjades den 12 november 2013. I enlighet med pragraf 5(a) i Reglerna var sista dagen för ingivande av Svaromål den 2 december 2013. Motparten inkom med Svaromål den 1 december 2013.

Centret utsåg Petter Rindforth som ensam Panel i detta ärende den 9 december 2013. Panelen finner att denne har blivit utsedd på ett korrekt sätt. Panelen har till Centret formellt accepterat uppdraget och ingivit en förklaring om opartiskhet och oberoende, enligt paragraf 7 i Reglerna.

Parterna har, utöver ovannämnda inlagor, även korresponderat med Centret med hänvisning till pågående och avslutade tvister mellan Parterna avseende annan rättslig tvist än direkt relaterad till det nu omtvistade domännamnet. Panelen kommer inte att ta hänsyn till den tvisten i annan omfattning än vad som nedan under Diskussioner och Slutsatser närmare anges kan utgöra grund för beslut avseende <zaccosweden.com>.

Panelen kommer att fatta sitt beslut baserat på Klagomålet, Svaromålet, Policyn, Reglerna och Tilläggsreglerna. Förfarandespråket är svenska.

4. Sakomständigheter

Klaganden bedriver verksamhet som IP-byrå, och är moderbolag inom Zacco-koncernen med bl a bolaget Zacco Sweden AB i Sverige.

Klaganden är innehavare av varumärket ZACCO, skyddat bl a genom:

- Gemenskapsvarumärket Nr 2128189 ZACCO (ord), registrerat 15 april 2002 för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 31 och 42.

- Gemenskapsvarumärket Nr 10607992 ONE ZACCO – ONE SPIRIT (ord), registrerat 12 juni 2012 för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41 och 45.

- Gemenskapsvarumärket Nr 10608041 ZACCO – DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON (ord), registrerat 12 juni 2012 för varor och tjänster I klasserna 9, 16, 35, 38, 41 och 45.

- Gemenskapsvarumärket Nr 9980905 ZACCO WEB ALERT (ord), registrerat 28 oktober 2011 för varor och tjänster i klasserna 9, 35 och 45.

- Gemenskapsvarumärket Nr 9453631 ZACCO (figurativ), registrerat 27 april 2011 för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41 och 45.

- Svensk nationell varumärkesregistrering Nr 350680 ZACCO (ord), registrerad 7 december 2001 för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41 och 42.

Svaranden har tidigare arbetat med avancerad projektledning vid utveckling av systemlösningar för Internet.

Svaranden registrerade det omtvistade domännamnet <zaccosweden.com> den 31 januari 2013.

5. Parternas argument

A. Klaganden

Klaganden uppger sig vara en av Europas största IP-byråer, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Klagandens svenska bolag Zacco Sweden AB har omkring 200 anställda i Sverige och omsatte närmare 331 miljoner SEK under räkenskapsåret 2010 – 2011.

Enligt Klaganden är bakgrunden till Svarandens registrering av det omtvistade domännamnet en rättslig tvist mellan parterna där Svaranden stämt Klaganden för brott mot sekretessavtal samt mot lagen om företagshemligheter. Klaganden anger att tvisten har processats genom samtliga instanser, utan att Svaranden haft framgång med sina påståenden.

Svaranden har använt den till <zaccosweden.com> kopplade hemsidan för att öppet misskreditera Klaganden, samt har i samband med detta framställt ekonomiska krav till Klaganden.

Det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Klagandens varumärke ZACCO, och identiskt med Klagandens svenska dotterbolags firma.

Klaganden hävdar att Svaranden inte har någon rätt eller berättigat intresse till <zaccosweden.com>. Svaranden använder domännamnet för en hemsida där kritik riktas mot Klaganden och innehåller påståenden relaterade till nu avslutade tvister. Enligt Klaganden är det uppenbart att syftet med hemsidan är att nå framgång med de finansiella krav som Svaranden ställer på Klaganden, vilket senast framställdes i oktober 2012.

Svarandens syfte att via den till det omtvistade domännamnet kopplade hemsidan uppnå ekonomisk ersättning tydliggörs enligt Klaganden av Svarandens texter på hemsidan, bl a:

“MODUS OPERANDI

…Konsekvenserna av Zaccos felaktiga agerande har varit att projektets verkliga ägare, finansiärer och djupt engagerade underleverantörer, har förlorat sin egendom och sin framtid” […] Zacco’s åsidosättanden (illojaliteten) har orsakat stor skada. Vi vill att detta klaras upp på ett rättvist och korrekt sätt.”

“NYHETER

I vårt fall betalade vi 20 kronor hos vårt webbhotell för domänadressen som innehåller Zaccos namn. En domän som det är uppenbart att Zacco glömt skydda […] Om Zacco vill ha vår adress så väntar vi bara på en kontakt Man behöver inte ta alla tillfällen att stämma sin motpart.”

Klaganden drar slutsatsen att Svarandens intresse till det omtvistade domännamnet därför är av kommersiell art.

Mot bakgrund av ovanstående, drar Klaganden även slutsatsen att <zaccosweden.com> både registrerats och använts i ond tro.

Klaganden yrkar att Panelen ska fatta beslut om att <zaccosweden.com> ska överföras till Klaganden.

B. Svaranden

Enligt Svaranden har Svaranden varit med om att utveckla en teknik som innebär att man i realtid kan identifiera den geografiska uppkomsten av Internetuppkoppling. Svaranden var, tillsammans med företaget Goodit AB och uppfinnaren J. Ölwe, först i världen med att kunna göra en sådan lösning och att kunna söka och få patent på den.

Den till det omtvistade domännamnet kopplade hemsidan är enligt Svaranden en journalistisk faktabaserad redogörelse för hur Klaganden i egenskap av patentombud varit involverad i stöld av nämnda patent, genom utnyttjande av myndigheter och patentorganisationer, och redogörelsen handlar om “illojalitet, upphovsrätt och med följdbrott såsom svindleri och sabotage”.

Svaranden redogör för de olika stegen i nämnda tvist, vilken bl a varit uppe till bedömning i Stockholms tingsrätt, Svenska Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket samt Åklagarmyndigheten.

Enligt Svaranden använder Klaganden WIPO för att processa stulna handlingar, och Svaranden anser att WIPO har en intressekonflikt i form av att WIPO har ett egenintresse att inte störa det egna systemet och inte få redovisat hur organisationens system kan användas för brottslig verksamhet. Svaranden drar slutsatsen att WIPO är jäviga i detta ärende.

Svaranden anger att Klagandens svenska bolag Zacco Sweden AB fick sitt namn (firma) genom registrering den 14 september 2012, och att Klagandens namnrättighet till delen “Zacco Sweden” således inte funnits så länge. Vidare noterar Svaranden att Klaganden registrerat domännamn med “zaccosweden” tidigast 14 dagar efter det att Svaranden registrerat <zaccosweden.com>. Vidare anför Svaranden att det omtvistade domännamnet inte är något bolagsnamn och inte gör intrång i bolagsnamnet Zacco Sweden AB.

Svaranden anser att “Zacco” är ett mycket publikt namn i Sverige, då det uppkom på 1700-talet som namn på adlig släkt, är en art av fiskar, används av 32 familjer som namn, samt som namn på företag och föreningar.

Svaranden anför vidare att på den hemsida som är kopplad till <zaccosweden.com> marknadsförs ingenting, och det förekommer ingen presentation eller försäljning av någon vara eller tjänst. Hemsidan är enbart en redaktionell redogörelse av vad som i har hänt i relationen mellan bl a Svaranden och Klaganden. Svaranden anser sig, med hänsyn till svensk yttrandefrihet och tryckfrihetsrätt, ha frihet att trycka och sprida information och uppfattningar via den till det omtvistade domännamnet kopplade hemsidan.

Svaranden menar att <zaccosweden.com> enbart är att betrakta som en adress, som inte har något samband med varumärket ZACCO.

Beträffande registrering och användning i ond tro, framför Svaranden budskapet att det inte kan innebära “ond tro” att redovisa korrekta underlag, och anför åter att den till <zaccosweden.com> kopplade hemsidan i sin helhet är en journalistisk redogörelse som uppbyggd på fakta.

Svaranden hänvisar till en tidigare domännamnstvist mellan Parterna, avseende ett domännamn registrerat under den svenska landstoppdomänen .se, där Klaganden under åberopande av otillbörlig marknadsföring sökte få svensk domstol att förbjuda Svaranden att använda hemsida som var kopplad till nämnda domännamn. Domstolen avslog dock Klagandens yrkande med motivering att “hemsidan redogjorde för den situation som förevarit och att hemsidan inte innehöll något material om vare sig marknadsföring eller försäljning”, varför det inte förelåg otillbörlig marknadsföring.

Svaranden redogör avslutningsvis för ett antal olika tvister mellan Svaranden och Klaganden.

6. Diskussion och Slutsatser

Andra rättsliga tvister mellan Parterna

Inledningsvis kan konstateras att såväl Klaganden som Svaranden i sina respektive inlagor samt övrig korrespondens med Centret hänvisat till en rättslig tvist mellan parterna där Svaranden stämt Klaganden för brott mot sekretessavtal samt mot lagen om företagshemligheter. Denna typ av tvister faller dock utanför ramen för Policyn. Vad Parterna anfört i dessa delar kommer därför inte närmare att kommenteras av Panelen nedan i annan utsträckning än då det har direkt betydelse för föreliggande ärende.

Centret som tvistlösarorgan

Svarandens anför att WIPO har en intressekonflikt och därmed skulle vara jäviga i detta ärende. Tvistlösaren får därför för god ordnings skull poängtera att WIPO Arbitration and Mediation Center inte på något sätt, vare sig som part eller beslutsfattande organ, varit involverad i den tvist som pågått mellan Parterna och som inte avser domännamnet <zaccosweden.com>.

Vidare punkt 1 i eNom’s Registreringsavtal, vilket Svaranden godkänt i samband med registreringen av det omtvistade domännamnet, anges tydligt att tvister kring domännamn avgörs på grundval av Policyn och via ett tvistlösarorgan som godkänts av ICANN. Centret är ett av dessa.

Panelen finner ingen anledning att inte avgöra tvisten på uppdrag av Centret.

Enligt paragraf 4(a) i Policyn, måste Klaganden bevisa följande:

(i) att Svarandens domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke till vilket Klaganden har rättigheter; och

(ii) att Svaranden inte har några rättigheter till eller legitima intressen i domännamnet; och

(iii) att domännamnet har registrerats och är använt i ond tro.

A. Identiskt eller förväxlingsbart

Klaganden är innehavare av Gemenskapsvarumärken för ZACCO, bl a Nr 2128189 (registrerat den 15 april 2002), samt svensk nationell varumärkesregistrering Nr 350680 ZACCO (ord), registrerad den 7 december 2001.

Det omtvistade domännamnet är <zaccosweden.com>. Vid bedömningen av huruvida ett omtvistat domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett (eller flera) varumärken, skall enligt väletablerade tvistlösningsprinciper bortses från den till domännamnet hörande toppdomänen, i detta fall “.com”.

Det som skall bedömas är således huruvida <zaccosweden> är identiskt eller förväxlingsbart med ZACCO.

Det är uppenbart att det omtvistade domännamnet inleds med Klagandens varumärke, ZACCO, åtföljt av den geografiska beteckningen ”Sweden”, den engelska versionen av namnet på Svarandens hemland, Sverige. Tillägg till varumärken i domännamn innebär dock inte automatiskt att det omtvistade domännamnet därmed skiljer sig tillräckligt från det aktuella varumärket för att undvika förväxling. I vissa fall, som i nu aktuellt ärende, kan tillägget även förtydliga kopplingen till varumärket. Parterna är överens om det faktum att Klaganden driver verksamhet i Sverige, via sitt svenska dotterbolag Zacco Sweden AB. Av Svarandens användning av <zaccosweden.com> framgår otvistligen att Svaranden haft för avsikt att koppla det omtvistade domännamnet till Klagandens svenska verksamhet. Se Compass Group USA, Inc. v. Baltic Collagen Corp., Jonathan Ledger, Emerging Markets Corp., WIPO Ärende Nr. DCO2011-0028 (där det geografiska tillägget USA I det omtvistade domännamnet <compassgroupusa.co> ansågs tydligt hänvisa till Klagandens firma).

Det är Panelens uppfattning att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Klagandens varumärke ZACCO.

B. Rätt eller Berättigat Intresse

Klagandens påstående att Svaranden saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, etablerar prima facie en avsaknad av sådan rätt eller berättigat intresse, som det är Svarandens uppgift att motbevisa. Se WIPO Översikt över WIPO Panelens syn på utvalda UDRP-frågor, Andra Upplagan (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)), paragraph 2.1.

Det kan konstateras att Svaranden inte är auktoriserad agent eller återförsäljare av Klagandens tjänster, och inte heller synes ha några andra tillstånd eller rättigheter som skulle kunna utgöra bas för en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Svaranden hänvisar till andra tvister mellan Parterna, och hävdar att <zaccosweden.com> registrerats och används för en hemsida med journalistisk faktabaserad redogörelse för tvisten mellan Svaranden och Klaganden.

Panelen får inledningsvis påpeka att det står var och en fritt att uttrycka sina åsikter, förutsatt att det i övrigt sker i enlighet med vederbörliga grundlagar, oavsett om det sker verbalt, skriftligt eller via Internet. Detta innebär dock inte en rätt att registrera och använda ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med någon annans varumärke, särskilt inte om det aktuella domännamnet är utformat så att den som söker information om varumärkesinnehavaren inledningsvis går in på till domännamnet relaterad hemsida i tron att domännamnet pekar mot aktuell varumärkesinnehavares egen hemsida. Se Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs, WIPO Ärende Nr. D2002-0776: “Det finns en värld av skillnad mellan, å ena sidan, en rätt att uttrycka (eller ett legitimt intresse av att uttrycka) kritiska synpunkter och, å andra sidan, en rätt eller berättigat intresse för ett domännamn. De två är helt olika.” […] ”Han kunde lätt använda ett domännamn som kommunicerar för besökare exakt vad hans sida innehåller och på så sätt undanröja alla risker för villfarelse.”

I detta fall är det dessutom så, vad Klaganden har visat och Svaranden inte förnekat, Svaranden synes ha registrerat det omtvistade domännamnet som ett påtryckningsmedel i samband med annan rättslig tvist mellan parterna, och på den till domännamnet kopplade hemsidan refererat till att tvisten kostat pengar och inbjudit Klaganden – med tydlig hänvisning till det omtvistade domännamnet – att lösa detta ekonomiskt.

Sådan ”verksamhet” ger inte Svaranden någon rätt till eller berättigat intresse till domännamnet.

C. Registrerat och Använt i Ond Tro

Det är ostridigt att Svaranden var medveten om Klagandens rättigheter till varumärket ZACCO vid tidpunkten för registrering av <zaccosweden.com>. Det är vidare ostridigt att Svaranden använt det omtvistade domännamnet just i syfte att koppla det till Klagandens varumärke och affärsverksamhet.

För att allmänt argumentera och framföra anklagelser mot Klaganden, står det Svaranden fritt att skapa en helt - från Klaganden - självständig hemsida. I detta fall är det dock uppenbart att Svaranden skapat och använt det omtvistade domännamnet just i syfte att koppla det tydligt och direkt till Klaganden. Se

Hoteles Turísticos Unidos S.A., HOTUSA v. Jomar Technologies, WIPO Ärende Nr. D2008-0136 (“Det är naturligt att Svaranden avsett att locka det största antalet besökare som [Svaranden] kunde till sin webbplats, för att maximera sin kritik av Klagandens hotell. Svaranden var sannolikt medveten om att ett sådan förväxlingsbart domännamn skulle vara mer användbart för detta ändamål. På detta sätt har Svaranden, genom att registrera och använda det omtvistade domännamnet, avsiktligt dragit fördel av dess likhet med Klagandens varumärke.”)

Som ovan nämnts, utgör innehållet på hemsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet allvarliga anklagelser av diverse slag mot Klagandens bolag och verksamhet. Det är Panelens uppfattning att Svaranden därmed använt domännamnet till att skada anseendet för Sökandens varumärke, vilket ytterligare är en indikation på användning i ond tro, se The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez, WIPO Ärende Nr. D2002-0823 (vari panelen drog slutsatsen att motpartens agerande med grova anklagelser mot sökanden pekade på en intention att skada sökandens varumärke, och att detta indikerade ond tro).

Vid en sammantagen bedömning av ovannämnda omständigheter finner Panelen att Svaranden har såväl registrerat som använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraf 4(i) i Policyn och paragraf 15 i Reglerna, beslutar Panelen att domännamnet <zaccosweden.com> skall överföras till Klaganden, Zacco A/S.

Petter Rindforth
Ensam Panelist
Datum: December 23, 2013