WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi v. Domain Admin, PrivacyProtect.org

Dava No. D2012-0163

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Dericioğlu& Yaşar Law Office tarafından temsil edilen, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, Avustraliya’da yerleşik Domain Admin, PrivacyProtect.org’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hurriyetemlak.org> FBS Inc. tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 31 Ocak 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 31 Ocak 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak FBS Inc. şirketine tescil teyidi talebini göndermiştir. 1 Şubat 2012 tarihinde, FBS Inc. ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri ayni olduğunu berlirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 6 Şubat 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 26 Şubat 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Merkeze Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 28 Şubat 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 2 Mart 2012 tarihinde tek Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgiler

Şikâyet Eden, Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin en büyük alt kuruluşlarındandır ve özellikle gazete yayıncılığı ve reklam hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. “Hürriyet” ibaresi medya alanında 1948 yılından bu yana yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

“Hürriyet” ibaresi, Şikâyet Eden’in ana markası ve ayni zamanda ticaret unvanın önemli parçasıdır.

Ek 4’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde ilk kez 1988’de HÜRRIYET markasını tescil ettirmiştir ve o tarihten bu yana birçok tescilli HÜRRIYET markalarına sahiptir. Ayrıca 2006 yılından bu yana, Şikâyet Eden HURRIYETEMLAK.COM markisinin sahibidir.

Ek 5’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden üstelik HÜRRIYET markasını içeren çok sayıda alan adları kullanmaktadır. Bu alan adları arasında özellikle <hurriyet.com.tr>, <hurriyetemlak.com.tr> ve <hurriyetemlak.com> yer alıyor.

Ek 6’da belirtilmiş olduğu gibi, 2011 yılında, <hurriyet.com.tr> Avrupa’daki en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında yer almıştır. Üstelik, Şikâyet‘te belirtilmiş olduğu gibi, geçmiş yılda <hurriyetemlak.com.tr> Türkiye’nin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer almıştır.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı olan alan adı <hurriyetemlak.org>’u 25 Ağustos 2010 tarihinde tescil ettirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM markalarıyla aynı olduğunu veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Eden’in görüşüne göre, özellikle HURRIYETEMLAK.COM markanın “.org” uzantısıyla kullanımı, Şikâyet Eden’in markalarıyla karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaz.

Ayrıca, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markaların kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından ayrıca kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait olan tanınmış markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet hakkında Cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nin 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupod.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM markaların sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adının tek farkın “.org” uzantısı olduğu ve bunun ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır. Hakem’in görüşüne göre, alan adının “.org” uzantısıyla kullanımı, söz konusu HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM markalarıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan dolayı, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kararına varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e HÜRRIYET ve/veya HURRIYETEMLAK.COM markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu göstermemiştir. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’in markalarının Türkiye’deki tanınmışlık düzeyi ve HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM markalarının Türkiye’deki yaygın kullanımları nedeniyle, Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının tescil edildiğinde HÜRRIYET ve/veya HURRIYETEMLAK.COM markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, Şikâyet Edilen’in söz konusu alan adının iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır. Hakem, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adının kullanımı ile Şikâyet Eden’in HÜRRIYET ve HURRIYETEMLAK.COM marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Dosyada Şikâyet Eden tarafından ihtilaflı alan adı ile bağlantılı olan web sitenin kullanımı hakkında ibraz edilmiş deliller, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in markalarıyla iltibas yaratmak ve haksız kazanç elde etmek için kullandığını göstermektedir.

Sonuçta, Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <hurriyetemlak.org> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 14 Mart 2012

<