About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIV AVGJØRELSE

Älvsbyhus AB v. Atle Olausen

Sak nr. D2010-1356

1. Parter

Klager er Älvsbyhus AB, Älvsbyn, Sverige, representert av Cedel AB, Sverige.

Innklagede er Atle Olausen, Gjerdrum, Norge.

2. Domenenavnet Og Registrering

Det omtvistede domenet <alvsbyhus.org>, er registrert hos Ascio Technologies Inc, Danmark.

3. Prosessuell Historie

Klagen ble innlevert på engelsk til The WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO) 11. august 2010. Samme dag ble forespørsel om bekreftelse på registrering av det omtvistede domenenavnet ved e-post oversendt til Ascio Technologies Inc. Domeneadministratoren kunne 12. august 2010 bekrefte at Innklagede er registrert som innehaver av domenet, og informerte om kontaktinformasjon, samt at språket i registreringsavtalen var engelsk. WIPO bekreftet videre at Klagen tilfredsstilte de formelle krav etter The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”Prinsippene”) samt The Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”Vedtektene”) og WIPOs Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”De supplerende reglene”).

I samsvar med Vedtektene, paragraf 2 (a) og 4 (a) informerte WIPO Innklagede om Klagen, og den rettslige prosessen startet 20. august 2010. I samsvar med Vedtektene, paragraf 5 (a) var tilsvarsfristen satt til 9. september 2010.

24. august 2010 anmodet Innklagede om at Klagen skulle oversettes til dansk eller norsk. Etter videre kommunikasjon mellom WIPO og Domeneadministratoren, kunne Domeneadministratoren informere om at registreringsavtalen likevel var på norsk.

4. oktober 2010 utnevnte WIPO Adam Taylor, Frederick M. Abbott og Halvor Manshaus som dommere i saken. Dommerne anså juryen som riktig og lovlig sammensatt. Hvert medlem av juryen har avgitt erklæring i samsvar med the Statment of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, som påkrevd av WIPO for å forsikre overholdelse av Vedtektenes paragraf 7.

13. oktober 2010, etter instruksjon fra juryen, informerte WIPO partene om at språket i registreringsavtalen var norsk, og anmodet om at Klagen skulle oversettes til norsk eller at forhandlingene skulle gjennomføres på engelsk. 18. oktober 2010 oversendte Klager en versjon av Klagen oversatt til norsk.

22. oktober informerte WIPO Innklagede, igjen etter anmodning fra juryen, om at tilsvarsfristen var forlenget til 11. november 2010.

Innklagede leverte inn tilsvar på norsk, 11. november 2010.

4. Faktisk Bakgrunn

Klager har arbeidet med og levert modulære hus i Sverige siden 1960, under navnet ”Älvsbyhus”. Selskapet driver på nåværende tidspunkt virksomhet i Skandinavia, og har totalt oppført over 32 000 bolighus. Klagers selskap har 360 ansatte og årlig omsetning er 2,9 milliarder SEK.

Klager er innehaver av Community Trade Mark Nr. 004474102 og det norske varemerke nr. 231576. Begge benevnes ”Älvsbyhus” (et symbol bestående av ordet omringet av en linje formet som et hus), i klassene 19, 35 og 37, datert henholdsvis 6. juni 2005 og 22. mars 2006.

Innklagede registrerte det omtvistede domenenavnet 23. april 2009.

På et tidspunkt etter dette opprettet Innklagede en webside på det omtvistede domenenavnet. Øverst på siden står det: ”Älvsbyhus – Erfaring – Rettslige tvister – Nyheter – Kontakt oss”. Ordet ”problemhus” fremstår som en uthevet overskrift på toppen av hjemmesiden. Videre var det et bilde av to personer som studerer en teknisk tegning, med en billedtekst som sa at siden var for personer som hadde oppført hus levert av Klager og at sidens formål var å dele positive og negative erfaringer med Klagers selskap. Det var også en overskrift, ”familielykke”, og en uttalelse om at Klager lovte familier lykke i sin markedsføring. Websiden hevdet at dette kanskje var resultatet for noen, men at det virket som om mange ikke delte denne erfaringen. Formålet med siden var å gi mulighet til å dele erfaringer som ulike husbyggere i Norge hadde hatt med Klager, og kanskje hjelpe andre som valgte hus fra samme selskap, til å oppnå en enklere prosess. Videre var det en rute med ”bilder fra ulike prosjekter (gode og dårlige løsninger)” og en meddelelse nederst på siden kalt ”organisasjon av Älvsbyhus’ eiere i Norge”, som forklarte hvordan potensielle husbyggere skulle unngå Klager og hvordan allerede forpliktede kontraktsparter skulle opptre.

5. Partenes Argumenter

A. Klager

Identisk eller til forveksling lik

Det er enkelte forskjeller mellom det omtvistede domenenavnet og Klagers varemerke. Klagers varemerke består av illustrerte elementer. Det omtalte varemerket er registrert i store bokstaver og i en spesiell skrifttype. Varemerket inneholder også den svenske bokstaven ”Ä”. I det omtvistede domenenavnet er denne bokstaven erstattet med en ”A”. Bokstavene er omringet av en linje formet som et hus. Likevel er det ikke mulig å gjengi noen av disse elementene, unntatt bokstaven ”Ä” når man registrerer et domenenavn. Grafiske elementer som ikke kan gjengis i et domenenavn skal ikke bli vurdert når det avgjøres hvorvidt de to er identiske eller til forveksling like.

I denne saken er det dominerende elementet av varemerket det kapitaliserte ordet ”ÄLVSBYHUS”. Den eneste forskjellen mellom det omtvistede domenenavnet og varemerket er bokstaven ”Ä”. Ingen av de andre grafiske elementene er mulig å gjengi eller er så dominerende at de påvirker helhetsinntrykket.

Derfor vil internettbrukere rimeligvis anta at domenenavnet i denne saken er forbundet med det symbolske varemerket og dets eier.

Det omtvistede domenenavnet er til forveksling likt Klagers varemerke.

Rettigheter eller legitime interesser

Innklagede er ikke gitt tillatelse av Klager til å benytte dens varemerke.

Det foreligger ikke bevis for Innklagedes bruk eller påviselige forberedelser på å bruke domenenavnet eller et navn tilsvarende domenenavnet i forbindelse med et i bona fide tilbud av varer eller tjenester i samsvar med paragraf 4 (c) (iii) i prinsippene. Heller ikke har Innklagede, så langt Klager er kjent med, vært alminnelig kjent under domenenavnet.

Innklagede bruker ikke varemerket med et legitimt ikke-kommersielt formål eller annen type rettferdig bruk av det uten intensjonen av å oppnå profitt, eller uten formålet om å tiltrekke seg forbrukere på en misvisende måte eller å svekke varemerket eller tjenester som her er gjenstand for behandling. Retten til fritt å uttale ens meninger på internett vedrørende et spesielt produkt eller varemerke må veies mot Klagers kommersielle interesser i varemerket. Innklagede har rett til å uttrykke sitt syn på Klager på internett, men ikke å identifisere seg selv om denne. Innklagede kunne ha valgt et annet domenenavn som ikke lett kunne forveksles med Klagers varemerke.

Innklagede villeder bevisst Klagers kunder og potensielle kunder til sin webside. I stor grad svekker disse handlingene Klagers varemerke, siden internettbrukere ledes til å tro at de besøker en side Älvsbyhus støtter og har gitt tillatelse til, helt til de faktisk går inn på siden.

Derfor har Saksøkte ingen rettigheter eller legitime interesser i domenenavnet i samsvar med paragraf 4 (c)(iii), i Prinsippene.

Registrert og svikaktig bruk

Forhold som indikerer svikaktig bruk er presentert i paragraf 4 (b) i Prinsippene. Denne listen er ikke uttømmende.

Innklagede registrerte det omtvistede domenenavn i full kunnskap om Klager. Innklagede har også opprettet en e-postadresse, post@alvsbyhus.org, som vises på siden. Innklagede utgir seg for å være Klager og misleder bevisst Klagers kunder og potensielle kunder til den omtvistede websiden.

I en tidligere versjon av websiden hevder Innklagede at siden er en organisasjon for eiere av Älvsbyhus i Norge, men fremhever at kunder må tenke seg om to ganger før de velger Klager. Her må Innklagede sies klart å mislede kunder og potensielle kunder som opprinnelig trodde at de var på en side av eller støttet av Klager.

Det uttales på siden at den vil brukes både til kritikk og ros. Likevel er det første som møter besøkende på siden ordet ”Problemhus” skrevet i store, lilla bokstaver øverst i det venstre hjørnet. Her har Innklagede kombinert ordet ”problem” og varemerket ÄLVSBYHUS. Han har erstattet den første delen av varemerket med ordet ”problem”. På engelsk vil ordet problemhus bli oversatt med ”house of problems”. På denne måten har Innklagede i seg selv tatt parti i mot Klager.

Ved å opptre misvisende, har Innklagede påvirket kunder og potensielle kunder slik at de vil vurdere likevel ikke å henvende seg til opprinnelige tenkt leverandør. Hvis en kunde avbryter sitt søk for å finne informasjon vedrørende Klager, vil dette påføre Klager kommersielle skader og det vil også påvirke Klagers forretninger, samt å skade varemerket.

B. Innklagede

Klagen har blitt dårlig oversatt. Å si at ordet ”Alvsbyhus” er synonymt med Klager er en overdrivelse. Et annet eksempel på et lignende navn er A-hus.se, som er en selvstendig husleverandør. Det er ikke Klagers navn som er særegent, men heller dens blå logo med bildet av et hus.

Det kan ikke argumenteres at internettbrukere ikke ser forskjellen mellom ”alvsbyhus.no” og det omtvistede domenet, siden ”.org” er internettadressen som er beregnet på ikke-kommersielle og informative aktiviteter. Internettbrukere som søker etter Klagers produkter vet at dette er et kommersielt selskap og at ”.org” derfor er en uvanlig adresse i denne sammenheng. De fleste internettbrukere vil forsøke ”alvsbyhus.no” og så ”alvsbyhus.com”. Det er usannsynlig at de vil starte med ”.org”.

Valget av internettadresse var begrunnet i å finne et passende navn som kunne brukes til å samle ikke-kommersiell ekspertise og erfaring i forbindelse med et større produkt. Innklagede ønsket å få både positive og negative innspill fra andre eiere av den samme typen hus.

Det finnes flere internettsider/blogger hvor navnet ”alvsbyhus” er klart brukt og derfor virker det ikke riktig at Innklagede ikke får bruke <alvsbyhus.org>. I et åpent og fritt samfunn som Norge, er det ikke vanskelig å skille mellom en kommersiell side og Innklagedes side, hvor formålet ikke er å mislede potensielle kunder, men å dele erfaringer.

Innklagede erkjenner at innholdet på siden kan oppfattes som negativt. Innklagede har blitt hjulpet av en bekjent med å lage siden, og hans erfaringer med husleverandøren var dessverre ikke utelukkende positive, og dette fremgår derfor av siden. Innklagede har brukt noe tid på å forsøke å lære seg webprogrammering slik at innholdet på siden kan endres til en mer ”nøytral” stil. Dessverre fikk han ikke fullført dette før Klager innleverte Klagen. E-postadressen post@alvsbyhus.org ble brukt fordi den relaterte seg til domenenavnet.

Innklagede har ervervet informasjon vedrørende pågående tvister og søksmål, og har funnet flere felles faktorer som fremtidige kjøpere vil finne nyttige og som de har krav på. Det er ikke mulig å finne ut av om Klager har mistet noen oppdrag, og denne påstanden er dermed gal.

6. Vurdering Og Bemerkninger

A. Identiske eller til forveksling lik

Klager eier to registrerte, figurative varemerker bestående av ordet ÄLVSBYHUS omgitt av en linje formet som et hus.

Ordet ÄLVSBYHUS er det dominerende element av varemerket. Selv om Innklagede tilsynelatende anfører noe annet, er ordet ikke en slags fellesbetegnelse. Det er en konstruert kombinasjon av ÄLVSBY og HUS. Den eneste forskjellen mellom dette navnet og det omtvistede domenenavnet er erstatningen av ”Ä” og i stedet bruk av bokstaven ”A”. Denne forskjellen er ikke vesentlig.

Innklagede argumenterer for at det ikke er noen sannsynlighet for misforståelser siden det omtvistede domenenavnet benytter ”.org”-ending, noe som tilsier at siden er hengitt til ikke-kommersielle og informative aktiviteter, ettersom Klager er et kommersielt selskap. Likevel er ”.org” er åpent domenenavn som ikke innskrenker aktivitetene underlagt websidene med denne endingen. Den er like mottakelig for kommersiell bruk som ”.com”. Se Lockheed Martin Corporation v. Ning Ye, WIPO Case No. D2000-1733.

Under alle omstendigheter er det fastslått i prinsippene at domenenavnets ending ikke kommer i betraktning ved sammenligning av domenenavn og varemerker, det er de første elementer som er avgjørende.

Derfor, til tross for ”.org”-endingen, anser juryen at det er en reell sannsynlighet for forveksling mellom varemerket og det omtvistede domenenavnet.

Klager har derfor oppfylt kravene i det første elementet av prinsippene.

B. Rettigheter eller legitime rettigheter

Det er ikke anført at prinsippenes paragraf 4 (c) (i) eller (ii) kommer til anvendelse.

Det sentrale spørsmålet er om Innklagede driver en legitim ikke-kommersiell virksomhet eller gjør rettferdig bruk av domenenavnet, uten intensjon om en kommersiell gevinst ved å mislede kunder eller svekke varemerket, i samsvar med formålet i paragraf 4 (c)(ii) i prinsippene.

Selv om Innklagede har benyttet siden til kritikk, og det ikke er bevist noen kommersiell gevinst, følger det klart av paragraf 2.4 av WIPO UDRP Overview at det generelle syn blant juryer, i relasjon til ikke-amerikanske parter 1, er at retten til kritisk å uttale sine meninger ikke går så langt som til å registrere et domenenavn som er identisk med eller til forveksling lik eierens registrerte varemerke eller som kan medføre assosiasjoner med varemerket.

Her, som uttalt over, skaper det omtvistede domenenavnet assosiasjoner med Klagers varemerke da det er så å si identisk med det. Det omtvistede domenenavnet inneholder ingen kvalifiserte betegnelser som signaliserer til internettbrukere at dette er en uavhengig og kritisk side.

Det har vært noe diskusjon mellom partene om kritikkens omfang. Innklagede hevder hans intensjon var å få frem både positive og negative anmeldelser av Klager, men han erkjenner at innholdet på siden kan oppfattes som negativt.

Det er absolutt klart at websiden er overveldede negativ, som illustrert ved tittelen ”Problemhus”, som markant fremstår på forsiden av websiden. Juryen er ikke i tvil i forhold til karakteren og graden av kritikk. Det er tilstrekkelig for formålet i denne saken at siden utvilsomt fremstår som en side for kritikk.

Juryen konkluderer med at Innklagede ikke har rett eller legitime interesser i det omtvistede domenenavnet og at Klager derfor har oppfylt kravene vedrørende det andre elementet i prinsippene.

C. Registrert og svikaktig bruk

Eksemplene vedrørende svikaktig bruk i paragraf 4 (b) i prinsippene er ikke uttømmende.

Selv om juryen anerkjenner Innklagedes rett til å utøve en lovlig kampanje via internett, hadde Innklagede ikke noe behov for å benytte dette spesielle domenenavnet for det aktuelle formålet. I denne saken har Innklagede registrert og benyttet et domenenavn praktisk talt identisk i forhold til Klagers varemerke for å kritisere, og dermed påføre Klager tap. Et slikt domenenavn var egnet til å villede i det minste noen internettbrukere som besøkte Innklagedes side i den tro at den var forbundet med Klager.

Etter juryens syn, innebærer det foregående registrert og svikaktig bruk.

Juryen finner derfor at Saksøker har påvist det tredje elementet som kreves i prinsippene.

7. Avgjørelse

Av alle de ovennevnte grunner, i samsvar med paragraf 4 (i) i prinsippene og paragraf 15 i vedtektene, pålegger juryen at domenenavnet skal overføres til saksøker.

Adam Taylor
Preseding Panelist

Fredrick M. Abbot
Panelist

Halvor Manshuas
Panelist

Dato: 30. november 2010


1 En av juryens medlemmer ønsker å vektlegge, uten å uttrykke noen dissens i forhold til sakens resultat, at i forhold til partenes lokalisering i henholdsvis Sverige og Norge, er det unødvendig å vurdere denne saken på en mer fleksibel tilnærming for å legitimere ikke-kommersiell bruk, typisk vurdert av UDRP-juryer i samsvar med amerikansk lovgivning der partene er lokalisert i USA. (for eksempel den alternative betydning henvist til i paragraf 2.4 i WIPO Owerviev.)