WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

Elkjøp Nordic A/S v. Swetech Jönköping Handelsbolag

Ärende Nr. D2010-0926

1. Parterna

Sökanden är Elkjøp Nordic A/S, Lørenskog, Norge, företrädd av Cedel AB, Sverige.

Motparten är Swetech Jönköping Handelsbolag, Jönköping, Sverige.

2. Domännamnet och Registreringsorganisationen

Det omtvistade domännamnet <elgigantenmegastore.com> är registrerat hos Active 24 AS.

3. Handläggning

Ansökan gavs in till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 8 juni 2010 med komplettering till Ansökan den 8 juni 2010. Den 8 juni 2010 översände Centret med e-post till Active 24 AS en begäran om bekräftelse av registreringsuppgifterna för det omtvistade domännamnet. Den 9 juni 2010 översände Active 24 AS med e-post sina yttranden till Centret med bekräftelse att Motparten är angiven som innehavare av domännamnet i fråga och med angivelse av kontaktuppgifter. Det angavs även att registreringsavtalet avfattats på svenska språket och att UDRP är tillämplig på domännamnet. Centret kontrollerade att Ansökan uppfyllde de formella kraven enligt “the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Policyn” eller “UDRP”), “the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Reglerna”), och “the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (“Tilläggsreglerna”).

I enlighet med Reglernas paragrafer 2(a) och 4(a) underrättade Centret formellt Motparten om Ansökan och handläggningen påbörjades den 23 juni 2010. Jämlikt Reglernas paragraf 5(a) var sista dagen för svar den 13 juli 2010. Motparten inkom med Svaromål den 13 juli 2010.

Centret utsåg Dr. Foteini Papiri till ensam panelist i den Administrativa Panelen i Ärendet den 29 juli 2010. Panelen finner att den har blivit utsedd på ett korrekt sätt. För att uppfylla kraven i Reglernas paragraf 7 har Panelen på Centrets begäran formellt accepterat uppdraget och gett in en förklaring om opartiskhet och oberoende.

Jämlikt Reglernas paragraf 3(b)(xiv) samt Tilläggsreglernas paragraf 14 skall Ansökan avslutas med utlåtandet som föreskrivs i Reglernas paragraf 3(b)(xiv) som skall efterföljas av Sökandens eller dess auktoriserade ombuds signatur. Sådan signatur och fullständigt utlåtande saknades i Ansökan, varför Panelen beslutade att begära Sökanden att uppfylla Reglernas paragraf 3(b)(xiv) samt Tilläggsreglernas paragraf 14. Sökanden gav in Ansökan som reviderade den ursprungliga Ansökan enbart i förhållande till utlåtandet och signaturen den 6 augusti 2010 och därmed uppfyllde Reglernas paragraf 3(b)(xiv) samt Tilläggsreglernas paragraf 14. I fortsättningen refereras till Ansökan i alla andra avseenden, eftersom inget annat än utlåtandet och signaturen har reviderats i den reviderade Ansökan.

Enligt Reglernas paragraf 11(a) skall, om annat inte överenskommits mellan parterna eller något annat föreskrivs i registreringsavtalet, handläggningsspråket i den administrativa handläggningen vara registreringsavtalets språk. Panelen kan emellertid besluta annorlunda med hänsyn till omständigheterna i ärendet.

Med hänsyn till att registreringsavtalets språk är svenska samt att både Sökanden och Motparten har berett underlag i Ansökan och Svaromålet för handläggning på svenska språket, finner Panelen mot denna bakgrund att handläggningsspråket skall vara svenska. Vid uppenbara fel i översättningen av engelska till svenska har den engelska texten använts till stöd för förståelsen.

4. Sakomständigheter

Ansökan baseras på följande varumärkesregistrering tillhörande Elgiganten A/S:

OHIM-registrering av figurvarumärket ELGIGANTEN MEGA STORE avseende Nice klasserna 35, 36 och 37 med registreringsnummer 005908116 och registreringsdatum den 14 augusti 2008.

Följande omtvistat domännamn registrerades av Motparten den 23 juni 2009: <elgigantenmegastore.com>.

5. Parternas yrkanden och argument

A. Sökanden

Sökanden bedriver detaljhandelsverksamhet i Norden inom hemelektronik och elektriska apparater. I juli 2008 lanserade Sökanden ett nytt koncept på den svenska marknaden, Elgiganten Megastore, för att möta marknadskrav på större produktutbud och ökad tillgänglighet för kunden. Idag finns 8 Elgiganten Megastore-butiker i Sverige.

Sökanden uppger att varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE är registrerat av det till Sökanden danska dotterbolag Elgiganten A/S och att i enlighet med det till Ansökan bifogade licensavtalet mellan Elgiganten A/S och Sökanden, är Sökanden berättigad till att använda sig av varumärket för all typ av affärsverksamhet samt att vara ägare av domännamn innehållandes varumärket. Sökanden hävdar att det omtvistade domännamnet <elgigantenmegastore.com> ska anses vara förväxlingsbart med det registrerade varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE.

Enligt Sökanden har Motparten inga rättigheter eller berättigade intressen till det omtvistade domännamnet, är inte allmänt känd under domännamnet och är inte heller ägare till varumärken med anknytning till domännamnet eller motsvarande namn. Sökanden anför att Motparten inte använde eller förberedde användning av domännamnet i samband med bona fide marknadsföring av varor eller tjänster.

Vidare, upplyser Sökanden att Motparten, i respons till Sökandens skriftliga brev med uppmaning att upphöra med användningen av domännamnet och överföra detta till Sökanden, uppgivit sig ha registrerat det omtvistade domännamnet för ett “ge mer trafik till våran [sic] sida och detta fungerar perfekt för oss”. Sökanden menar att Motparten inte använder domännamnet för ett icke kommersiellt syfte, eftersom vid tidpunkten för Ansökan pekade det omtvistade domännamnet till Motpartens hemsida “www.swe-tech.se”, under vilken Motparten erbjöd produkter och tjänster som till stor del är desamma som Sökanden själv erbjuder inom ramen för sin tekniska support. Sökanden anför att konsumenter som söker information om Sökanden och hamnar på grund av likheten mellan verksamheterna hos Motparten föranleds att tro att Motparten är auktoriserat ombud eller att Motpartens verksamhet på något sätt är kopplad till Sökanden. Sökandens upprepade anmaningar till Motparten att upphöra med användningen av domännamnet har avvisats av Motparten.

Slutligen anför Sökanden att Motparten registrerade och använde domännamnet i ond tro.

Sökanden yrkar att Panelen ska fatta beslut om att domännamnet <elgigantenmegastore.com> ska överföras till Sökanden.

B. Motparten

Motparten uppger att det omtvistade domännamnet registrerades för Motpartens eget bruk och bestrider att det utgör en “förutsättning för att ha ett berättigat intresse till ett domännamn att en innehavare ska vara allmänt känt [sic] under kännetecknet som utgör domännamnet”.

Motparten hävdar att domännamnet inte är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens varumärke, dels på grund av att “stavelserna går isär” dels på grund av att Motparten inte har vetskap om att Sökanden marknadsför sig som ”elgigantenmegstore.com [sic]”, samt att Motpartens hemsida inte vid Svaromålets tidpunkt används på något med Sökandens verksamhet förväxlingsbart sätt.

Vidare hävdar Motparten att domännamnet inte registrerades eller användes i ond tro. Enligt Motparten ska Motparten ha registrerat domännamnet utan att veta hur det skulle användas och efter Sökandens ombud tog kontakt med Motparten beslutade Motparten sig att länka domännamnet till Motpartens företagshemsida.

Motparten medger att Motparten har uppgett att Motparten skulle kunna sälja domännamnet till Sökanden men enligt Motparten har inte avsikten någon gång varit att tjäna pengar på domännamnet eller sälja det.

Motparten uppger att domännamnet länkades till pornografiska hemsidor för att visa egen rätt till domännamnet och upplyser om att Motparten inte har någon avsikt att “publicera något material som innebär intrång i Elkjöps immateriella rättigheter”.

Motparten har bestritt Sökandens yrkande att Panelen ska fatta beslut om att domännamnet <elgigantenmegastore.com> ska överföras till Sökanden.

6. Överväganden och slutsatser

Panelens mandat avgränses av Policyn, Reglerna och Tilläggsreglerna. Därmed skall det av Panelen prövas och beslutas i enlighet med Policyn, Reglerna och Tillägsreglerna om det omtvistade domännamnet skall överföras till Sökanden eller ej. Andra yrkande som inte omfattas av Policyn, Reglerna och Tilläggsreglerna kan inte prövas eller tas hänsyn till.

Enligt paragraf 4(a) i Policyn, måste Sökanden bevisa följande:

(i) att Motpartens domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke till vilket Sökanden har rättigheter; och

(ii) att Motparten inte har några rättigheter till eller legitima intressen i domännamnet; och

(iii) att domännamnet har registrerats och är använt i ond tro.

A. Identiskt eller förväxlingsbart

Sökanden har uppgivit att denne har etablerad detaljhandelsverksamhet i Norge (Elkjøp), Sverige (Elgiganten), Danmark (Elgiganten), Finland (Gigantii), Island (Elko) och Färöarna. Sökanden hänvisar vidare till det registrerade figurvarumärket ELGIGANTEN MEGA STORE, vars innehavare är Elgiganten A/S. Sökanden har inkommit med licensavtalet mellan Elgiganten A/S och Sökanden som visar Sökandens rätt att använda varumärket och att vara innehavare av domännamn innehållandes varumärket. Motparten har inte bestritt existensen av varken varumärkesregistreringen eller licensavtalet.

Panelen drar slutsatsen att Sökanden därmed har visat sig äga rättigheter till varumärket i den mening som avses i paragraf 4(a) i Policyn.

Vid bedömningen av huruvida ett omtvistat domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke, skall enligt stadgad praxis och väletablerade tvistlösningsprinciper bortses från den till domännamnet hörande toppdomänen, i detta fall “.com”.

Trots att det registrerade figurvarumärket som Sökanden äger rättigheter till uppvisar grafiska skillnader i förhållande till det omtvistade domännamnet i form av tre textmoment, ELGIGANTEN MEGA STORE, samlade i en ram med färgerna blått och grönt, saknas det anledning att beakta sådana skillnader som uppenbarligen inte kan återges vid domännamnsregistreringen och som inte inverkar särskiljande vid en helhetsbedömning. Särskrivningen av de tre orden och de övriga grafiska element i figurvarumärket utesluter inte det avgörande helhetsintrycket att textinnehållet dominerar vid en helhetsbedömning och att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med det registrerade varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE, eftersom textinnehållet i det registrerade figurmärket inkluderas i sin helhet i det omtvistade domännamnet och textinnehållet föranleder internetanvändaren att dra slutsatsen att domännamnet innehas i samband med Sökandens verksamhet.

Mot denna bakgrund, finner den Administrativa Panelen att en förväxlingsbar likhet finns mellan det registrerade varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE till vilket Sökanden äger rättigheter till och det omtvistade domännamnet i enlighet med paragraf 4(a)(i) i Policyn.

B. Rätt eller berättigat intresse

Sökanden måste visa att Motparten saknar rätt eller legitimt intresse till det omtvistade domännamnet. Motparten skulle kunna visa sådan rätt eller legitimt intresse, särskilt genom att demonstrera något av följande i enlighet med paragraf 4(c) i Policyn:

(a) att denne i god tro använt eller förberett användning av domännamnet eller motsvarande namn i anknytning med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, eller

(b) att domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om denne icke förvärvat någon ensamrätt till de benämningar som utgör namnet, eller

(c) att denne har för avsikt att använda domännamnet för ett legitimt, icke kommersiellt syfte utan avsikt att göra ekonomisk vinning eller att vilseleda konsumenter eller för att skada ett varumärkes anseende.

Varken Sökanden eller annat bolag i Sökandens koncern har gett Motparten något tillstånd eller någon licens att använda det registrerade varumärket i det omtvistade domännamnet och ingen avtalsrättslig relation har funnits mellan Sökanden eller annat bolag i Sökandens koncern och Motparten.

Det finns inte heller bevis på att Motparten i god tro skulle ha använt domännamnet i anknytning till marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes och inget tyder på att det omtvistade domännamnet skulle kunna vara allmänt känt eller inarbetat för Motparten såsom kännetecken för dess verksamhet.

Från bevisningen i ärendet framgår det att Motparten har använt domännamnet för att vidarebefordra internetanvändare till Motpartens egen företagshemsida i syfte att ge mer trafik till denna, vilket Motparten i ett e-postmeddelande till Sökandens ombud har medgett och inte bestrider i Svaromålet. Motparten bestrider inte heller i Svaromålet att Motparten länkade domännamnet till pornografiska hemsidor.

Motparten har inte heller bibringat någon bevisning som stöder att denne har för avsikt att använda domännamnet för ett legitimt, icke kommersiellt syfte utan avsikt att göra ekonomisk vinning eller att vilseleda konsumenter eller för att skada ett varumärkes anseende.

Panelen finner att Motparten inte gentemot vad Sökanden i övrigt har anfört har påvisat någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet i enlighet med paragraf 4(c) i Policyn för att bemöta Sökandens påståenden och den Administrative Panelen kommer således till slutsatsen att Sökanden uppfyllt kriterierna i enlighet med paragraf 4(a)(ii) av Policyn.

C. Registrering och användning i ond tro

I enlighet med paragraf 4(b) i Policyn, kan bevis för registrering och användning i ond tro inkludera:

(i) omständigheter som indikerar att domännamnet var registrerat eller anskaffat primärt i syfte att säljas, uthyras eller överföras till en varumärkesinnehavare eller till en konkurrent till varumärkesinnehavaren, för ersättning överstigande dokumenterade kostnader relaterade till domännamnet; eller

(ii) omständigheter som indikerar att domännamnet var registrerat för att hindra en varumärkesinnehavare från att reflektera varumärket i ett motsvarande domännamn, förutsatt att det utgör ett upprepat beteende eller mönster; eller

(iii) omständigheter som indikerar att domännamnet primärt registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent; eller

(iv) omständigheter som indikerar att domännamnet medvetet använts i försök att attrahera, för kommersiell vinning, internetanvändare till en hemsida eller annan webbplats online, genom att skapa förväxlingsrisk med ett varumärke beträffande källa, sponsring, association eller godkännande av hemsidan eller webbplatsen eller en produkt eller tjänst på en hemsida eller webbplats.

Paragraf 4(b) i Policyn erkänner uttryckligen att andra omständigheter kan också vara bevis för att ett domännamn var registrerat och använt i ond tro.

Varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE registrerades den 14 augusti 2008. Det omtvistade domännamnet registrerades av Motparten den 23 juni 2009.

Att Motparten vid tidpunkten för registreringen av <elgigantenmegastore.com> kände till Sökandens verksamhet och/eller varumärkesrättigheter bestrids inte av Motparten. Motpartens påstående att Sökanden inte marknadsförs som ”elgigantenmegstore.com [sic]” har ingen bäring på Sökandens rättigheter till varumärkesregistreringen som ligger till grund för Ansökan och som föregår tidsmässigt domännamnsregistreringen.

Vidare kan konstateras dels att Motparten medgett i ett e-postmeddelande till Sökandens ombud att Motparten har använt domännamnet för att vidarebefordra internetanvändare till Motpartens egen företagshemsida i syfte att ge mer trafik till denna, vilket Motparten inte bestrider i Svaromålet, oavsett när i tid sådan länkning gjordes av Motparten, dels att Motparten, igenom sådan användning, medvetet skapade och sökte stärka en påtaglig förväxlingsrisk beträffande källa, sponsring, association eller godkännande av hemsidan eller webbplatsen eller en produkt eller tjänst på hemsidan eller webbplatsen i syfte att störa Sökandens verksamhet genom marknadsföring av produkter och tjänster som direkt konkurrerar med vad Sökanden erbjuder och att gynna egen verksamhet på Sökandens bekostnad. Motparten har således medvetet sökt stärka förväxlingsrisken för att locka internetbesökare till sin webbplats i tron att det var fråga om ett av Sökanden auktoriserat ombud eller att Motpartens verksamhet på något sätt var kopplad till Sökanden. Med hänsyn tagen till Motpartens användning av det omtvistade domännamnet, är det Panelens uppfattning att användning av det omtvistade domännamnet i ond tro i enlighet med paragraf 4(b) i Policyn är uppfylld.

Efter att Motparten mottagit Sökandens Ansökan, har Motparten, som också har registrerat domännamnet <elgigantenmegastore.se>, uppgett i ett e-postmeddelande till Sökandens ombud, som bifogades den 8 juni 2010 som komplettering till Ansökan: “Tills vidare [sic] tills dessa ärende [sic] är lösta kommer domänerna att länkas till porrsidor. Vi är däremot intresserade att sälja domänerna till eran [sic] klient om dom [sic] kommer med ett bud på dessa så för vi över domänerna med omgående till dom [sic].” Kort därefter hävdar Motparten i dess Svaromål att hemsidan inte används på ett förväxlingsbart sätt. E-postmeddelandet bestrids inte av Motparten rörande det omtvistade domännamnet och är enligt Panelens uppfattning ytterligare indikation på användning i ond tro. Om Motparten är intresserad av att bedriva pornografisk eller annan därtill relaterad eller orelaterad verksamhet, har Motparten inte bibringat bevisning till varför Motparten bör så göra igenom att använda det omtvistade domännamnet som innefattar textinnehållet i ett registrerat figurvarumärke som Sökanden visade sig äga rättigheter till. Även denna användning försöker dra otillbörlig fördel av varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE och dess redan upparbetade renommé igenom att tilldra internetanvändare som söker information om Sökandens verksamhet till en av Motparten vald hemsida. Motparten har inte heller bibringat bevisning till någon egen registrerad eller inarbetad rätt eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet som skulle kunna ge anledning till slutsatsen att användningen skulle vara i god tro.

Vid en sammantagen bedömning av ovannämnda omständigheter finner Panelen att Motparten har såväl registrerat som använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraf 4(i) av Policyn och paragraf 15 i Reglerna, beslutar den Administrativa Panelen att domännamnet <elgigantenmegastore.com> skall överföras till Sökanden.

Foteini Papiri
Ensam Panelist
Datum: 10 augusti 2010