Case Details for WIPO Case D2017-2514

WIPO Case Summary

WIPO Case NumberD2017-2514
Domain name(s)bet188aa.com
bet188a.com
bet188bb.com
bet188cc.com
bet188c.com
bet188d.com
bet188dd.com
bet188e.com
bet188ee.com
bet188f.com
bet188ff.com
bet188g.com
bet188gg.com
bet188h.com
bet188hh.com
bet188i.com
bet188ii.com
bet188j.com
bet188jj.com
bet188k.com
bet188kk.com
bet188l.com
bet188ll.com
bet188m.com
bet188mm.com
bet188n.com
bet188nn.com
bet188o.com
bet188oo.com
bet188p.com
bet188pp.com
bet188q.com
bet188qq.com
bet188r.com
bet188rr.com
bet188s.com
bet188ss.com
bet188t.com
bet188tt.com
bet188u.com
bet188uu.com
bet188v.com
bet188vv.com
bet188w.com
bet188ww.com
bet188x.com
bet188xx.com
bet188y.com
bet188yy.com
bet188z.com
bet188zz.com
ComplainantCube Limited
RespondentGueijuan Xu / Gueijuan Xu, Hui Yi Xing Wang Luo Ke Ji You Xian Gong Si
PanelistComanescu, Marilena
Decision Date15-02-2018
DecisionTransfer