Forfaittabel .NL

Aantal Domeinnamen
 
Administratiekosten
(Euro)
Honorarium Geschillenbeslechter
(Euro)
Totaal
(Euro)

1 - 5

500

1.000

1.500

6 – 10*

700

1.300

2.000

(* In geschillen over 10 of meer domeinnamen, gelieve contact op te nemen met het WIPO Arbitration and Mediation Center.)

Op grond van artikel 22.3 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen is het Instituut gerechtigd om indien de procedure naar het oordeel van het Instituut of de Geschillenbeslechter bijzondere prestaties vraagt additionele administratiekosten en/of honorarium van partijen te vragen.

Hoe te betalen:

(i) Bancaire betaling: WIPO Rekening IBAN CH3304835048708082003, Credit Suisse (Swiss Credit Bank), 1211 Geneva 70, Zwitserland, Swift Code: CRESCHZZ80A (Gelieve bij het maken van de betaling het doel van de betaling aan te geven, inclusief, indien beschikbaar, het zaaknummer, of de namen van de partijen bij de administratieve procedure.)

(ii) Afschrijving van een lopende WIPO current rekening.

Contante betaling worden niet geaccepteerd.

Alle bancaire kosten, overdrachtskosten en ander bedragen die mogelijkerwijs in rekening worden gebracht met betrekking tot de betalingen aan het Instituut zullen de verantwoording zijn van de partij die de betreffende betaling maakt.

Taken van het Instituut:

- ontvangen Eis;

- bevestigen ontvangst Eis aan Eiser

- controleren of Eis in overeenstemming met artikel 4 is opgesteld (inclusief verificatie bij SIDN);

- eventuele gebreken in de Eis aan Eiser mededelen en het stellen van een termijn voor het herstellen van deze gebreken;

- Eis doorsturen naar de Verweerder met bericht van aanvang van de procedure, daarbij een termijn stellende voor het Verweerschrift;

- Eis (inclusief bericht van aanvang van de procedure) doorsturen naar SIDN en de betreffende registrar, met een kopie van deze mededeling aan de Eiser;

- contact onderhouden met en informeren van SIDN (en de registrar waar nodig) in overstemming met de Regeling;

- Verweerschrift ontvangen;

- reageren op verzoeken tot uitstel;

- bevestigen ontvangst Verweerschrift, dan wel verzenden van bericht verstrijken termijn indienen Verweerschrift;

- het forfaitaire bedrag in rekening brengen aan partijen;

- benoemen van de Geschillenbeslechter;

- partijen informeren over de benoemde Geschillenbeslechter en mededeling doen van de streefdatum van het vonnis;

- voorbereiden van en doorsturen van een zaakdossier aan de Geschillenbeslechter;

- indien nodig, de Geschillenbeslechter van zijn taak ontheffen en vervangen;

- zekerstellen dat de Geschillenbeslechter zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevestigd;

- assisteren van partijen en de Geschillenbeslechter, indien noodzakelijk en gepast, door het beantwoorden van procedurele vragen;

- de publicatie van de Uitspraak mogelijk maken en verzenden van de Uitspraak aan partijen en SIDN;

- SIDN informeren over schorsing en/of beëindiging van een procedure;

- het zaakdossier bijhouden.

Taken van de Geschillenbeslechter:

- bestuderen Eis en Verweerschrift;

- concipiëren van de Uitspraak op basis van de Eis en (indien ingediend) het Verweerschrift;

- leiden van de procedure.