Μέγεθος Αρχείου και Προδιαγραφές Μορφής

Παράρτημα Ε

Προδιαγραφές Μεγέθους Αρχείου για Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Με επιφύλαξη προηγούμενης συμφωνίας με το Κέντρο, το μέγεθος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων), το οποίο διαβιβάζεται στο Κέντρο σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία .eu δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 10 ΜΒ (δέκα megabytes). Σε περίπτωση που χρειάζεται να διαβιβαστεί μεγαλύτερος όγκος δεδομένων τα αρχεία μπορούν να «διαχωρισθούν» σε περισσότερα του ενός μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προδιαγραφές Μεγέθους για Μεμονωμένα Αρχεία (π.χ. συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Με επιφύλαξη προηγούμενης συμφωνίας με το Κέντρο, το μέγεθος κάθε μεμονωμένου αρχείου (όπως ενός εγγράφου σε μορφή Word, PDF ή Excel) το οποίο διαβιβάζεται στο Κέντρο σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία .eu δεν θα πρέπει το ίδιο να είναι μεγαλύτερο των 10 ΜΒ (δέκα megabytes). Σε περίπτωση που χρειάζεται να διαβιβαστεί μεγαλύτερος όγκος δεδομένων, μεγαλύτερα αρχεία μπορούν να «διαχωρισθούν» σε αριθμό ξεχωριστών αρχείων ή εγγραφών το καθένα εκ των οποίων να μην είναι μεγαλύτερο των 10 ΜΒ.

Προδιαγραφές Συνολικού Μεγέθους Αρχείου σε Υποθέσεις .eu

Το συνολικό μέγεθος της καταγγελίας ή της απάντησης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) η οποία υποβάλλεται σε σχέση με μία διαφορά .eu δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 ΜΒ (πενήντα megabytes), εκτός εξαιρετικών περιστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης υπομνημάτων αναφορικά με μεγάλο αριθμό ονομάτων τομέα για τα οποία έχει ανακύψει διαφορά) στις οποίες έχει γίνει προηγούμενη συμφωνία με το Κέντρο.