Μελλοντικές Διαφορές: Συμβατική Ρήτρα Διαμεσολάβησης ενώπιον του WIPO

Όλες οι διαφορές, οι αντιπαραθέσεις ή τα αγωγικά αιτήματα που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, καθώς και από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφορών σχετικά με την σύναψη της σύμβασης, την εγκυρότητα, τη δεσμευτικότητα, την ερμηνεία, την εφαρμογή, την παράβαση ή την καταγγελία της σύμβασης, καθώς και κάθε εξωσυμβατική απαίτηση, θα υποβάλλονται σε Διαμεσολάβηση βάσει των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO. Η έδρα της Διαμεσολάβησης θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Ήδη Υπάρχουσες Διαφορές: Συμφωνία Υπαγωγής σε Διαμεσολάβηση ενώπιον του WIPO

( Άρθρο 3 των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO)

Με την παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται την υπαγωγή της ακόλουθης διαφοράς σε Διαμεσολάβηση βάσει των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO:

[σύντομη περιγραφή της υπαγόμενης διαφοράς]

Η έδρα της Διαμεσολάβησης θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Ελλείψει Συμφωνίας ή Ρήτρας Διαμεσολάβησης:

Αίτημα για Διαμεσολάβηση ενώπιον του WIPO

( Άρθρο 4 των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO)