Μελλοντικές Διαφορές: Συμβατική Ρήτρα Διαμεσολάβησης ενώπιον του WIPO ακολουθούμενης, ελλείψει συμβιβασμού, από Απόφαση Εμπειρογνώμονα

Όλες οι διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ των μερών που προκύπτουν από ή σε σχέση με [προσδιορίστε το εύρος των ζητημάτων που θα υπάγονται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα] υπό την παρούσα σύμβαση καθώς και από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, θα υποβάλλονται σε Διαμεσολάβηση βάσει των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO. Η έδρα της Διαμεσολάβησης θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Εφόσον, και στο βαθμό που, κάθε τέτοια διαφορά ή διαφωνία δεν έχει επιλυθεί μέσω της Διαμεσολάβησης εντός [60] [90] ημερών από την έναρξη της Διαμεσολάβησης, θα υποβάλλεται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules), κατόπιν της υποβολής Αιτήματος Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα από κάποιο από τα μέρη. Εναλλακτικά, αν ήδη πριν το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου των [60] [90] ημερών, κάποιο από τα μέρη δεν προσέλθει, δεν μετέχει ή σταματήσει να μετάσχει στη Διαμεσολάβηση, η διαφορά ή διαφωνία θα υποβάλλεται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules), κατόπιν της υποβολής Αιτήματος Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα από το άλλο μέρος. Η Απόφαση του Εμπειρογνώμονα [δεν] θα είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Απόφασης Εμπειρογνώμονα θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Ήδη Υπάρχουσες Διαφορές: Συμφωνία Υπαγωγής σε Διαμεσολάβηση ενώπιον του WIPO ακολουθούμενης, ελλείψει συμβιβασμού, από Απόφαση Εμπειρογνώμονα

Με την παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται την υπαγωγή του ακόλουθου ζητήματος σε Διαμεσολάβηση βάσει των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO:

[σύντομη περιγραφή της διαφοράς ή διαφωνίας μεταξύ των μερών]

Η έδρα της Διαμεσολάβησης θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Τα συμβαλλόμενα μέρη περαιτέρω συμφωνούν και συναποδέχονται ότι εφόσον, και στο βαθμό που, κάθε τέτοιο ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μέσω της Διαμεσολάβησης εντός [60] [90] ημερών από την έναρξη της Διαμεσολάβησης, αυτό θα υποβάλλεται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules), κατόπιν της υποβολής Αιτήματος Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα από κάποιο από τα μέρη. Εναλλακτικά, αν ήδη πριν το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου των [60] [90] ημερών, κάποιο από τα μέρη δεν προσέλθει, δεν μετέχει ή σταματήσει να μετάσχει στη Διαμεσολάβηση, η διαφορά ή διαφωνία θα υποβάλλεται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules), κατόπιν της υποβολής Αιτήματος Υπαγωγής σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα από το άλλο μέρος. Η Απόφαση του Εμπειρογνώμονα [δεν] θα είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Απόφασης Εμπειρογνώμονα θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].