Μελλοντικές Διαφορές: Συμβατική Ρήτρα Διαμεσολάβησης ενώπιον του WIPO ακολουθούμενης, ελλείψει συμβιβασμού, από [Ταχεία] Διαιτησία

Όλες οι διαφορές, αντιπαραθέσεις ή τα αγωγικά αιτήματα που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, καθώς και από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφορών σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, την εγκυρότητα, τη δεσμευτικότητα, την ερμηνεία, την εφαρμογή, την παράβαση ή την καταγγελία της σύμβασης, καθώς και κάθε εξωσυμβατική απαίτηση, θα υποβάλλονται σε Διαμεσολάβηση βάσει των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO. Η έδρα της Διαμεσολάβησης θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Εφόσον, και στο βαθμό που, κάθε τέτοια διαφορά, αντιπαράθεση ή αγωγικό αίτημα δεν έχει επιλυθεί μέσω της Διαμεσολάβησης εντός [60] [90] ημερών από την έναρξη της Διαμεσολάβησης, θα υποβάλλεται σε και θα επιλύεται οριστικά με Διαιτησία βάσει των Κανόνων [Ταχείας] Διαιτησίας του WIPO, κατόπιν της υποβολής Αιτήματος για Διαιτησία από κάποιο από τα μέρη. Εναλλακτικά, αν ήδη πριν το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου των [60] [90] ημερών, κάποιο από τα μέρη δεν προσέλθει, δεν μετέχει ή σταματήσει να μετάσχει στη Διαμεσολάβηση, η διαφορά, η αντιπαράθεση ή το αγωγικό αίτημα θα υποβάλλεται σε και θα επιλύεται οριστικά με Διαιτησία βάσει των Κανόνων [Ταχείας] Διαιτησίας του WIPO, κατόπιν της υποβολής Αιτήματος για Διαιτησία από το άλλο μέρος. [Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από [έναν διαιτητή] [τρεις διαιτητές].]* Η έδρα της Διαιτησίας θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαιτησίας θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα]. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς, αντιπαράθεσης ή του αγωγικού αιτήματος θα είναι το [καθορίστε το εφαρμοστέο δίκαιο]. (* Οι Κανόνες Ταχείας Διαιτησίας του WIPO προβλέπουν ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από έναν διαιτητή).

Ήδη Υπάρχουσες Διαφορές: Συμφωνία Υπαγωγής σε Διαμεσολάβηση ενώπιον του WIPO ακολουθούμενη, ελλείψει συμβιβασμού, από [Ταχεία] Διαιτησία

Με την παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται την υπαγωγή της ακόλουθης διαφοράς σε Διαμεσολάβηση βάσει των Κανόνων Διαμεσολάβησης του WIPO:

[σύντομη περιγραφή της υπαγόμενης διαφοράς]

Η έδρα της Διαμεσολάβησης θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Τα συμβαλλόμενα μέρη περαιτέρω συμφωνούν και συναποδέχονται ότι εφόσον, και στο βαθμό που, η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μέσω της Διαμεσολάβησης εντός [60] [90] ημερών από την έναρξη της Διαμεσολάβησης, θα υποβάλλεται σε και θα επιλύεται οριστικά με Διαιτησία βάσει των Κανόνων [Ταχείας] Διαιτησίας του WIPO, κατόπιν της υποβολής Αιτήματος για Διαιτησία από κάποιο από τα μέρη. Εναλλακτικά, αν ήδη πριν το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου των [60] [90] ημερών, κάποιο από τα μέρη δεν προσέλθει, δεν μετέχει ή σταματήσει να μετάσχει στη Διαμεσολάβηση, η διαφορά θα υποβάλλεται σε και θα επιλύεται οριστικά με Διαιτησία βάσει των Κανόνων [Ταχείας] Διαιτησίας του WIPO, κατόπιν της υποβολής Αιτήματος για Διαιτησία από το άλλο μέρος. [Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από [έναν διαιτητή] [τρεις διαιτητές].]* Η έδρα της Διαιτησίας θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαιτησίας θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα]. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς θα είναι το [καθορίστε το εφαρμοστέο δίκαιο]. (* Οι Κανόνες Ταχείας Διαιτησίας του WIPO προβλέπουν ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από έναν διαιτητή).