Μελλοντικές Διαφορές: Συμβατική Ρήτρα υπαγωγής σε δεσμευτική Απόφαση Εμπειρογνώμονα, εκτός αν έπεται [Ταχεία] Διαιτησία ενώπιον του WIPO

Όλες οι διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ των μερών που προκύπτουν από ή σε σχέση με [προσδιορίστε το εύρος των ζητημάτων που θα παραπέμπονται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα] υπό την παρούσα σύμβαση καθώς και από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, θα υποβάλλονται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules). Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Απόφασης Εμπειρογνώμονα θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Η Απόφαση του Εμπειρογνώμονα θα είναι δεσμευτική για τα μέρη, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη υποβάλει, εντός [30] ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης του Εμπειρογνώμονα, Αίτημα για Διαιτησία ενώπιον του WIPO, με το οποίο το προηγουμένως παραπεμφθέν σε Εμπειρογνωμοσύνη ζήτημα, υποβληθεί προς οριστική επίλυση σε Διαιτησία βάσει των Κανόνων [Ταχείας] Διαιτησίας του WIPO. [Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από [έναν διαιτητή] [τρεις διαιτητές].]* Η έδρα της Διαιτησίας θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαιτησίας θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα]. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας θα είναι το [καθορίστε το εφαρμοστέο δίκαιο]. (*Οι Κανόνες Ταχείας Διαιτησίας του WIPO προβλέπουν ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από έναν διαιτητή.)

Ήδη Υπάρχουσες Διαφορές: Συμφωνία Υπαγωγής σε Δεσμευτική Απόφαση Εμπειρογνώμονα, εκτός αν έπεται [Ταχεία] Διαιτησία ενώπιον του WIPO

Με την παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται την υπαγωγή του ακόλουθου ζητήματος σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα (Expert Determination) βάσει των Κανόνων του WIPO για τις Αποφάσεις Εμπειρογνωμόνων (WIPO Expert Determination Rules):

[σύντομη περιγραφή του ζητήματος που υπάγεται σε Απόφαση Εμπειρογνώμονα]

Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Απόφασης Εμπειρογνώμονα θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα].

Τα συμβαλλόμενα μέρη περαιτέρω συμφωνούν και συναποδέχονται ότι η Απόφαση του Εμπειρογνώμονα θα είναι δεσμευτική για αυτά, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη υποβάλει, εντός [30] ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης του Εμπειρογνώμονα, Αίτημα για Διαιτησία ενώπιον του WIPO, με το οποίο το προηγουμένως παραπεμφθέν σε Εμπειρογνωμοσύνη ζήτημα, υποβληθεί προς οριστική επίλυση σε Διαιτησία βάσει των Κανόνων [Ταχείας] Διαιτησίας του WIPO. [Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από [έναν διαιτητή] [τρεις διαιτητές].]* Η έδρα της Διαιτησίας θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαιτησίας θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα]. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας θα είναι το [καθορίστε το εφαρμοστέο δίκαιο]. (*Οι Κανόνες Ταχείας Διαιτησίας του WIPO προβλέπουν ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από έναν διαιτητή.)