Μελλοντικές Διαφορές: Συμβατική Ρήτρα Διαιτησίας ενώπιον του WIPO

Όλες οι διαφορές, οι αντιπαραθέσεις ή τα αγωγικά αιτήματα που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, καθώς και από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφορών σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, την εγκυρότητα, τη δεσμευτικότητα, την ερμηνεία, την εφαρμογή, την παράβαση ή την καταγγελία της σύμβασης, καθώς και κάθε εξωσυμβατική απαίτηση, θα υποβάλλονται σε και θα επιλύονται οριστικά με Διαιτησία βάσει των Κανόνων Διαιτησίας του WIPO. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από [έναν διαιτητή] [τρεις διαιτητές]. Η έδρα της Διαιτησίας θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαιτησίας θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα]. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς, της αντιπαράθεσης ή του αγωγικού αιτήματος θα είναι το [καθορίστε το εφαρμοστέο δίκαιο].

Ήδη Υπάρχουσες Διαφορές: Συμφωνία Υπαγωγής σε Διαιτησία ενώπιον του WIPO

Με την παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται την υπαγωγή σε και οριστική επίλυση με Διαιτησία βάσει των Κανόνων Διαιτησίας του WIPO, της ακόλουθης διαφοράς:

[σύντομη περιγραφή της υπαγόμενης διαφοράς]

Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από [έναν διαιτητή] [τρεις διαιτητές]. Η έδρα της Διαιτησίας θα είναι [καθορίστε την έδρα]. Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία της Διαιτησίας θα είναι τα [καθορίστε την επιθυμητή γλώσσα]. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς θα είναι το [καθορίστε το εφαρμοστέο δίκαιο].