À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Hongrie

HU072

Retour

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet Hatályos: 2002. január 1-től

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

A bejelentés

1. § A topográfia oltalmára irányuló bejelentésnek (a továbbiakban: bejelentés) tartalmaznia kell: a) a bejelentési kérelmet az előírt díjnak megfelelő illetékbélyeggel; b) a topográfia azonosítására alkalmas ábrázolást; c) képviselet esetén annak igazolását; d) ha a bejelentő a szerző jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratot.

A bejelentési kérelem

2. § A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani és annak tartalmaznia kell: a) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő; b) a topográfia címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését); c) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a topográfia szerzője vagy annak jogutódja, illetőleg, hogy a

topográfia szolgálati jellegű; d) a szerző nevét és címét, több szerző esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a szerző

írásban kéri, hogy mellőzzék nevének feltüntetését a nyilvánosságra kerülő topográfiaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a szerző nevét külön lapon kell megadni;

e) képviselet esetén a képviselő nevét és címét; f) a topográfia bármely országban történt első nyilvános hasznosításának kezdő napját, ha ez a

bejelentés napjánál korábbi; g) ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának bizonyos részeit üzleti titokként kívánja kezelni, az erre

vonatkozó nyilatkozatot; h) a topográfia lajstromozására irányuló kérelmet; i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását; j) a bejelentő vagy a képviselő aláírását.

A topográfia ábrázolása

3. § (1) A topográfia azonosítására a következő ábrázolások egyikét kell benyújtani egy példányban: a) a félvezető termék előállítását célzó elrendezés (layout) rajzait vagy fényképeit; b) a félvezető termék előállítását célzó maszkok rajzait vagy fényképeit; c) a félvezető termék rétegeinek rajzait vagy fényképeit. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiegészíthetők adathordozókkal vagy azok kinyomtatott változataival,

illetőleg azzal a félvezető termékkel, amelynek topográfiájára az oltalmat igénylik, továbbá a magyarázó szöveggel, amelyben idegen nyelvű szakkifejezéseket is lehet használni.

(3) A topográfia azonosítására szolgáló ábrázolásokat az alábbiak szerint kell elkészíteni: a) az ábrázolásokat 29,7 cm magas és 21,0 széles (A/4 méretű) lapok egyik oldalán kell elhelyezni vagy

erre a méretre kell hajtogatni; b) ha nagy felületű ábrázolások esetén tekercsek benyújtása elkerülhetetlen, azok hossza az 1,5 métert,

átmérője a 0,15 métert nem haladhatja meg.

1

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet Hatályos: 2002. január 1-től

(4) Ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának egyes részeit üzleti titokként jelöli meg, az azonosításra szolgáló ábrázolást egy teljes és egy olyan további példányban kell benyújtani, amelyen a titkos részeket felismerhetetlenné tették.

Hatálybalépés

4. § Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

2