Malta

Regolamenti ta’ l-2004 dwar il-Kontroll tat-Twaqqif u l-Operazzjoni tas-Soçjetajiet g[all-Amministrazzjoni Kollettiva tad-Drittijiet ta’ l-Awtu (Avviż Legali 425 ta’ l-2003)

 

 

B 5427
Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 17,523, 23 ta’ Diçembru, 2003
Taqsima B
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A.L. 425 ta’ l-2003

ATT DWAR ID-DRITTIJIET TA’ L-AWTUR (KAP. 415)

Regolamenti ta’ l-2004 dwar il-Kontroll tat-Twaqqif u l-Operazzjoni tas-Soçjetajiet g[all-Amministrazzjoni Kollettiva tad-Drittijiet ta’ l-Awtur

BIS-SA{{A ta’ l-artikolu 59 ta’ l-Att dwar id-Drittijiet ta’ l-Awtur, il-Ministru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomiçi g[amel dawn ir­ regolamenti li ;ejjin>–

1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta’ l­

2004 dwar il-Kontroll tat-Twaqqif u l-Operazzjoni tas-Soçjetajiet g[all- Amministrazzjoni tad-Drittijiet ta’ l-Awtur.
(2) Dawn ir-regolamenti g[andhom jid[lu fis-se[[ fl-1 ta’ Jannar, 2004.

2. F’dawn ir-regolamenti, kemm il-darba r-rabta tal-kelma ma tkunx te[tie; xort’o[ra>

“l-Att” tfisser l-Att dwar id-Drittijiet ta’ l-Awtur<
“Bord” tfisser Bord dwar id-Drittijiet ta’ l-Awtur imwaqqaff ta[t l-artikolu 45 ta’ l-Att.
u kliem u fra]ijiet u]ati g[andu jkollhom l-istess tifsir b[alma g[andhom fl-Att dwar id-Drittijiet ta’ l-Awtur.

3. Id-drittijiet ekonomiçi marbutin mad-drittijiet ta’ l-awtur u d­ drittijiet viçini g[andhom ji;u amministrati mis-sidien tad-drittijiet, minn collecting societies kif awtorizzati mill-proprjetarji tad-drittijiet, jew minn mandatarji li jirrapre]entaw il-proprjetarji tad-drittijiet.

4. (1) Collecting society ma g[andhiex topera f’Malta sakemm ma tag[milx talba lill-Bord sabiex topera b[ala collecting society u ti;i hekk approvata b[ala collecting society skond id-disposizzjonijiet ta’ l- Att u dawn ir-regolamenti>

Titolu u bidu fis­

se[[.

Tifsir.

Amministrazzjoni tad-Drittijiet.

Approvazzjoni ta’

collecting societies.

B 5428
I]da talba g[al inkorporazzjoni ta’ collecting society li saret fil- Ministeru responsabbli g[al Protezzjoni tad-Drittijiet ta’ l-Awtur u ta’ Drittijiet Viçini skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Att u li g[ada pendenti qabel il-bidu ta’ dawn ir-regolamenti g[anda ti;i kkonsidrata qisa qatt ma saret.
(2) Talba g[all-approvazzjoni ta’ collecting society
mag[mula lill-Bord g[andha tinkludi>
(a) kopja ta’ l-istatuti tal-collecting society<
(b) ir-regolamenti tal-collecting society dwar is-sistema ta’
;bir u tqassim tal-mi]ati u tar-rimunerazzjoni ;usta<
(ç) it-tariffa proposta tad-drittijiet kollha li ser jin;abru mill-
collecting society<
(d) dikjarazzjoni ta’ l-g[add ta’ persuni li fdaw jew weg[du li jafdaw il-collecting society bl-amministrazzjoni tad-drittijiet ekonomiçi tag[hom meta jkunu g[amlu l-istess dikjarazzjoni< u
(e) lista ta’ kuntatti ma’ collecting societies o[ra kemm barranin kemm lokali rigward l-amministrazzjoni tad-drittijiet.
(2) ta’ dawn ir-regolamenti ma jkunux i[arsu d-disposi]]jonijiet rilevanti ta’ l-Att, ta’ dawn ir-regolamenti jew ta’ kull li;i o[ra<
(b) jkun hemm provi fattwali li jkunu jindikaw li persuna fi]ika li tista’ le;ittimament tirrapre]enta lill-collecting society ta[t l-istatuti ta’ l-organizzazzjoni, ma jkollhiex il-kapaçità jew l­ affidabilità me[tie;a g[all-e]erçizzju ta’ attività b[al dik<
(ç) jkun hemm provi fattwali li jkunu jindikaw li l-collecting society ma tkunx tista’ g[al xi ra;uni twettaq il-funzjonijiet tag[ha, inklu] in-nuqqas ta’ mezzi ekonomiçi u tekniçi, jew ta’ personal adatt<
(d) collecting society o[ra tkun di;à ;iet approvata fl-istess qasam ta’ amministrazzjoni, sakemm il-Bord ikun sodisfatt li l­ e]istenza ta’ iktar minn organizzazzjoni wa[da f’dak il-qasam partikolari ta’ amministrazzjoni ma jkunx benefiku g[all-interessi ta’ l-awturi u ta’ sidien o[ra ta’ drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini u ta’ l-utenti<
(e) jikkonsidra li t-tariffi proposti huma inaççettabbli>
I]da jekk il-collecting society ikollha settijiet ta’ tariffi differenti, din tista’ tit[alla topera f’dawk l-oqsma li fihom il-Bord ikun approva t-tariffi.
(4) Sabiex ji;i stabbilit jekk collecting society g[andhiex il-mezzi ekonomiçi u tekniçi sabiex twettaq il-funzjonijiet tag[ha, kif speçifikat fis-subregolament 3(ç) ta’ dawn ir-regolamenti, il-Bord jista’ jikkonsidra dan li ;ej>
(a) l-g[add ta’ awturi li jkunu weg[du li jafdaw lill­ collecting society bl-amministrazzjoni tad-drittijiet ekonomiçi tag[hom, kif ukoll kull pjan jew strate;ija li permezz tag[hom il­ collecting society ikollha l-intenzjoni li ]]id dak l-g[add<
(b) kull kuntratt bilaterali jew multilaterali dwar l­ amministrazzjoni tad-drittijiet ta’ awturi barranin u ta’ proprjetarji barranin ta’ drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini, kif ukoll b’kull kuntratt jew ftehim simili li l-collecting society tkun qeg[da (fil­ proçess) li timplimenta<
(ç) il-limitu kemm ji;u esplojtati xog[lijiet li jaqg[u ta[t l­ amministrazzjoni ta’ dik il-collecting society jew il-volum ta’ utenti potenzjali ta’ dawk ix-xog[lijiet<
(d) il-kapaçità tal-collecting society li tamministra d-drittijiet tal-membri tag[ha f’pajji]i o[ra< u
(e) kull mod u manjiera li permezz tag[hom il-collecting society tipproponi li til[aq l-g[anijiet tag[ha>
I]da bl-g[an li twettaq il-funzjonijiet tag[ha ta[t dan is­ subregolament, il-Bord Drittijiet ta’ l-Awtur jista’ jitlob kull informazzjoni relatata jew inçidentali ming[and collecting society li jkun iqis li tkun approprjata.
(5) Il-ba]i sabiex ji;u kkalkulati t-tariffi g[andha normalment tkun skond il-vanta;;i monetarji li jinkisbu mill­ esplojtazzjoni tax-xog[ol protett, kif ukoll skond il-proporzjon ta’ kemm qed ji;i u]at ix-xog[ol fl-esplojtazzjoni totali. Konsiderazzjonijiet o[ra li g[andhom jitqiesu meta jkunu qed ji;u kkalkulati t-tariffi prospettivi huma l-kategorija u n-natura ta’ l-utent involut, u jinkludu it-tip ta’ negozju fil-ka] ta’ attivitajiet kummerçjali, kif ukoll elementi reli;ju]i, kulturali u soçjali involuti.

5. (1) Kemm jista’ jkun malajr wara li jirçevi t-talba g[all­

approvazzjoni ta’ collecting society, il-Bord g[andu jippubblika t-talba
B 5429

Pubblikazzjoni tat-talba.

B 5430

Validità tat-tariffi.

flimkien mat-tariffi proposti fil-Gazzetta u jav]a li, fi ]mien 60 ;urnata wara l-publikazzjoni, utenti prospettivi jew ir-rappre]entanti tag[hom jistg[u jippre]entaw l-o;;ezzjonijiet tag[hom bil-miktub g[at-talba jew g[at-tariffi abba]i tad-disposizzjonijiet tar-regolament 4(3) mal-Bord.
(2) Hekk kif jiskadu s-60 ;urnata kif speçifikat fis­ subregolament (1) ta’ dawn ir-regolamenti, il-Bord g[andu malajr kemm jista’ jkun japprova jew jirrifjuta t-talba g[all-operazzjoni b[ala collecting society, wara li jikkunsidra r-regolament 4(3), (4) u (5) u kull o;;ezzjoni li seta’ rçieva. Fil-kunsiderazzjonijiet tieg[u il-Bord jista’ jsejja[ lill-collecting society u lil kull persuna o[ra li tkun g[amlet o;;ezzjoni skond is-sub regolament (1) ta’ dan ir-regolament g[al aktar ilmenti, u g[andu jag[ti l-opportunità lil-collecting society biex temenda t-talba tag[ha skond ma jkun me[tie;.
(3) Waqt li jkun qed iqis talba g[all-operazzjoni ta’ collecting society, il-Bord jista’, wara li jag[ti lill-applikant id-dritt li jistema, jimponi dawk il-kundizzjonijiet proporzjonali fuq dik l­ approvazzjoni li jista’ jqis adatta.
(4) Meta jie[u d-deçi]joni tieg[u, il-Bord g[andu malajr kemm jista’ jkun>
(a) jibg[at kopja tad-deçi]joni tieg[u lill-collecting society li tkun g[amlet it-talba u lil kull persuna li tkun g[amlet o;;ezzjoni< u
(b) jippubblika d-deçi]joni tieg[u fil-Gazzetta.
(5) Jekk tittie[ed id-deçi]joni li ti;i approvata t-talba g[all­
operazzjoni tal-collecting society, il-Bord g[andu wkoll>
(a) jibg[at kopja tat-tariffi approvati, flimkien mar-ra;unijiet g[ad-deçi]joni tal-Bord, lill-collecting society li tkun ippre]entat it-tariffa u lil kull persuna li tkun g[amlet l-o;;ezzjoni< u
(b) jippublika t-tariffi approvati fil-Gazzetta.

6. (1) Tariffa approvata g[andha tkun effettiva g[all-perjodu ta’ sentejn kalendarji mid-data meta tkun ;iet pubblikata fil-Gazzetta.

(2) Wara li jg[addu s-sentejn speçifikati fis-subregolament (1), il-collecting society g[andha tippre]enta t-tariffi g[as-sentejn ta’ wara lill-Bord, li g[andu mbag[ad jikkunsidrahom skond il­ kundizzjonijiet li ;ejjin>
(a) jekk it-tariffa proposta tkun identika g[at-tariffa ta’
qabel, din ti;i approvata mill-Bord>
I]da jekk xi o;;ezzjonijiet g[at-tariffa jkunu ;ew ippre]entati lill-Bord fis-sentejn ta’ qabel, il-Bord g[andu j[alli lill-collecting society twie;eb g[al dawk l-o;;ezzjonijiet, u wara li ting[ata l­ konsiderazzjoni dovuta lill-o;;ezzjonijiet u twe;ibiet rilevanti, il- Bord g[andu kemm jista’ jkun malajr japprova jew jirrifjuta t­ tariffa proposta.
(b) jekk it-tariffa proposta tinkludi revi]jonijiet tat-tariffa preçedenti, il-Bord g[andu jittrattaha skond id-disposizzjonijiet tar-regolament 5 (1) sa (3) li g[andhom x’jaqsmu mat-tariffi.

7. (1) Tista’ collecting society, f’isem u bis-sa[[a ta’ l­ awtorizzazzjoni mog[tija mill-awturi u mis-sidien l-o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini li huma membri tag[ha jew li xort’ o[ra tkun tirrappre]enta min[abba f’kull ftehim ma’ collecting societies lokali jew barranin, twettaq dawn il-[idmiet li ;ejjin>

(a) tag[ti awtorizzazzjoni lil terzi li jwettqu attijiet koperti bid-drittijiet ekonomiçi esklu]ivi amministrati<
(b) ti;bor drittijiet g[all-awtorizzazzjoni msemmija fil­ paragrafu (a) u ti;bor rimunerazzjoni ;usta meta l-li;i tkun tipprovdi g[al dik ir-rimunerazzjoni<
(ç) tqassam id-drittijiet u r-rimunerazzjoni ;usta hekk mi;bura fost l-awturi u s-sidien l-o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini involuti<
(d) tie[u kull azzjoni legali me[tie;a g[all-infurzar tad­
drittijiet amministrati minnha<
(e) twettaq kull att ie[or awtorizzat, b’ mod konformi ma’ l-artikolu 24 ta’ l-Att, mill-awturi u mis-sidien l-o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini, jew mill-korpi li jirrappre]entawhom, li jkollhom id-drittijiet ekonomiçi esklu]ivi jew drittijiet g[al rimunerazzjoni ;usta amministrati.
(2) Kumpanniji, negozji, jew organizzazzjonijiet o[ra li ma jikkonformawx mad-disposizzjonijiet speçifikati fl-Att jew f’dawn ir­ regolamenti g[all-operazzjoni ta’ collecting societies ma’ jkollhom ebda dritt li>
(a) jo[or;u liçenzji, ji;bru drittijiet, jew b’ xi mod jamministraw drittijiet ekonomiçi li jirri]ultaw mid-detenzjoni tad­ drittijiet ta’ l-awtur jew drittijiet viçini< jew
(b) jibdew xi azzjoni g[all-ksur tad-drittijiet jew biex ji;u rkuprati xi royalties< jew
B 5431

Funzjonijiet tal­

collecting societies.

B 5432

Distribuzzjoni tal­

mi]ati.

(ç) xorta o[ra jag[mlu xi funzjoni ta’ collecting society
skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Att jew ta’ dawn ir-regolamenti>
I]da ming[ajr pre;udizzju g[ad-disposizzjonijiet tas­ subregolament (3) ta’ dan ir-regolament, ebda [a;a f’dan il­ pargrafu ma g[andha tolqot id-dritt ta’ l-awturi u ta’ sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awturi u drittijiet viçini milli jqabbdu rappre]entant legali dritt biex jie[u [sieb jew jamministra d­ drittijiet ekonomiçi tag[hom>
I]da wkoll dak l-istess rappre]entant legali jista’ ji;bor mi]ati biss f’isem il-klijenti tieg[u u jqasam l-istess mi]ati direttament lill-klijenti tieg[u u mhux permezz ta’ skema ta’ ridistribuzzjoni kif soltu joperaw il-collecting societies.
(3) Kumpaniji, negozji jew organizzazzjonijiet o[ra li jaqdu l-funzjonijiet ta’ collecting society skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Att u ta’ dawn ir-regolamenti g[andhom ji;u kkunsidrati b[ala collecting societies g[all-fini ta’ l-Att u ta’ dawn ir-regolamenti u g[andhom ikunu so;;etti g[ad-disposizzjonijiet relevanti tag[hom.

8. (1) Deçi]jonijiet dwar il-metodi u r-regoli g[all-;bir u t­ tqassim ta’ drittijiet u rimunerazzjoni ;usta u dwar aspetti o[ra ta’ amministrazzjoni kollettiva g[andhom jittie[du mill-awturi u minn sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini li jkollhom id­ drittijiet tag[hom amministrati jew mill-korpi li jkunu jirrappre]entawhom.

(2) Ming[ajr l-awtorizzazzjoni ta’ l-awturi u ta’ sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini li jkollhom id-drittijiet tag[hom amministrati jew tal-korpi li jkunu jirrappre]entawhom, ebda dritt jew rimunerazzjoni ;usta li jin;abru minn collecting society ma g[andhom jintu]aw g[al g[anijiet o[ra b[alma huma dawk ta’ xorta kulturali jew soçjali, jew g[all-finanzjament ta’ attivitajiet ta’ promozzjoni [lief g[al g[anijiet li jkopru l-ispejje] attwali ta’ amministrazzjoni tad-drittijiet involuti u t-tqassim ta’ l-ammonti ta’ drittijiet jew rimunerazzjoni ;usta li jibqg[u wara t-tnaqqis ta’ dawk l­ ispejje], b’mod konformi mas-subregolament (3) ta’ dan ir-regolament.
(3) L-ammonti ta’ drittijiet u rimunerazzjoni ;usta li tin;abar minn collecting society g[andhom, wara t-tnaqqis ta’ l-ispejje] attwali ta’ amministrazzjoni kollettiva u kull tnaqqis possibbli ie[or li jista’ ji;i awtorizzat b’mod konformi mas-subregolament (2) ta’ dan ir­ regolament, jitqassmu fost l-awturi u s-sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l­ awtur u ta’ drittijiet viçini, skond kemm jista’ jkun possibbli u prattiku, fi proporzjon g[all-u]u attwali tax-xog[lijiet tag[hom.

9. (1) L-awturi u s-sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini li jkollhom id-drittijiet tag[hom amministrati, ikollhom id-dritt li jiksbu tag[rif s[i[ u dettaljat dwar l-attivitajiet kollha tal­ collecting society li jkunu jirrigwardaw it-twettiq ta’ dawk id-drittijiet tag[hom.

(2) Kull collecting society g[andha twie;eb fi ]mien ra;onevoli kull talba ra]onevoli mill-pubbliku g[al informazzjoni dwar>
(a) ir-repertorju tag[ha ta’ xog[lijiet, wirjiet ta’ artisti jew re;istrazzjonijiet ta’ smig[<
(b) is-sistema ta’ ;bir u tqassim ta’ drittijiet u rimunerazzjoni
;usta< u
(ç) it-tariffa tar-royalties kollha f’u]u korrenti li g[andhom jin;abru mill-collecting society.

10. Awturi u sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini li ma jkunux ta’ nazzjonalità Maltija, jew li jkollhom ir-residenza normali tag[hom jew il-kwartieri ;enerali tag[hom barra minn Malta, u li jkollhom id-drittijiet tag[hom amministarati minn collecting society f’Malta, g[andhom igawdu, g[ar-rigward ta’ l-amministrazzjoni tad­ drittijiet tag[hom, l-istess trattament b[al dawk l-awturi u s-sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini jew li jkunu membri ta’ , jew xort’ o[ra jkunu rappre]entati mill-collecting society u li jkollhom nazzjonalità Maltija, jew ikollhom ir-residenza abitwali tag[hom jew il-kwartieri ;enerali tag[hom f’Malta.

11. Collecting society ma tistax ming[ajr ra;uni valida>

(a) tirrifjuta li tawtorizza l-u]u ta’ xog[lijiet fejn dan l-u]u qieg[ed fl-iskop ta’ l-amministrazzjoni tag[ha<
(b) tirrifjuta li tie[u [sieb id-drittijiet ekonomiçi ta’ awturi u sidien o[ra tad-drittijiet ta’ l-awtur jew id-drittijiet viçini skond l-istatut tag[ha.

12. Dawk li jwettqu attijiet awtorizzati minn collecting society jew attijiet li dwarhom, g[alkemm ma tkunx me[tie;a awtorizzazzjoni, jkollha tit[allas rimunerazzjoni ;usta lil collecting society, g[andhom>

(a) jiffaçilitaw is-sorveljar, mir-rappre]entanti tal-collecting society, ta’ l-attijiet li jkunu awtorizzati jew li dwarhom ikollha tit[allas rimunerazzjoni ;usta<
B 5433

Informazzjoni fuq il-collecting societies.

Trattament nazzjonali.

Projbizzjoni ta’

rifjut.

Obbligazzjonijiet ta’ l-utenti tax­ xog[lijiet.

B 5434

Dmir li jfornu dokumenti.

Irtirar ta’ l­

awtorizzazzjoni.

(b) jekk ikun me[tie;, jag[tu lill-collecting society kull tag[rif li jkollhom disponibbli u li jkun jirrigwarda l-attijiet imwettqa g[ar-rigward tax-xog[lijiet involuti.

13. (1) Kull collecting society g[andha minnufih tforni lill- Bord, b’kopja ta’>

(a) kull emenda g[all-istatuti jew regolamenti tag[ha msemmija fir-regolament 4(2)<
(b) kull kuntratt bilaterali jew multilaterali ;did jew mi]jud li jolqot l-amministrazzjoni ta’ drittijiet ta’ awturi barranin u ta’ sidien o[ra barranin tad-drittijiet ta’ l-awtur u ta’ drittijiet viçini u kull emenda g[alihom<
(ç) kull kuntratt ;did jew addizzjonali ma’ xi collecting society o[ra<
(d) il-bilanç annwali, ir-rapport annwali u r-rapport ta’ l­
awditur li jinvolvu t-t[addim tal-collecting society.
(2) Kull collecting society g[andha minnufih tg[arraf lill- Bord b’ kull bidla li tinvolvi lill-persuni fi]içi li jistg[u le;ittimament jirrappre]entawha.
(3) Fuq talba tal-Bord, il-collecting society g[andha tforni kull tag[rif ulterjuri li jkun me[tie; biex ji;i stabbilit jekk it-t[addim tal-collecting society ikunx konformi jew le ma’ l-istatuti ta’ l­ organizzazzjoni, mal-dispo]izzjonijiet ta’ l-Att u dawn ir-regolamenti u jekk ikunx qieg[ed ji;i ]gurat jew le t-twettiq xieraq tal-funzjonijiet tal-collecting society. Meta titlob dan it-tag[rif, il-Bord g[andu jistabilixxi limitu ta’ ]mien ra;onevoli skond ma j[oss li jkun adatt sabiex fih il-collecting society tkun tista’ t[ares dak li tintalab tag[mel.

14. Il-Bord g[andu jirtira l-awtorizzazzjoni mog[tija lil kumpaniji, negozji jew organizzazzjonijiet o[ra biex ja;ixxu ta’ collecting society jekk isse[[ xi ra;uni li g[aliha l-approvazzjoni tal­ collecting society kienet kieku ti;i miç[uda skond kif speçifikat fir­ regolament 4(3) u (4), sakemm iç-çirkostanzi li wasslu g[al dik ir-ra;uni ma ji;ux rimedjati fi ]mien ra;onevoli stabbilit mill-Bord, jew, jekk, minkejja avvi] mill-Bord, il-collecting society ripetutament tikser l­ istatuti tag[ha, ir-regolamenti tag[ha msemmija fir-regolament 4(2) jew id-disposizzjonijiet ta’ l-Att jew ta’ dawn ir-regolamenti.