Republic of Moldova

Hotararea Guvernului cu privire la decernarea Medaliei de Aur a organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI) 'Inventator remarcabil' si Trofeul OMPI 'Intreprinderea inovatoare', nr. 933 din 12 septembrie 2000

 

 


cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"

nr. 933 din 12.09.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120/1031 din 21.09.2000

***

Notă: În textul hotărîrii, în anexele nr.1 şi nr.2, cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" conform Hot.Guv. nr.2 din 05.01.05, î n vigoare 14.01.05

În scopul stimulării activităţii inovaţionale în domenii cu pondere intelectualăşi eficientizării utilizării proprietăţii industriale în diverse ramuri ale economiei naţionale, Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se instituie Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare".
 2. Se acceptă condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (anexa nr.1).
 3. Se aprobă Regulamentul şi componenţa nominală a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (anexele nr.2 şi 3).

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.196 din 22.02.06, î n vigoare 03.03.06]

[Pct.4 abrogat prin Hot. Guv. nr.1326 din 10.10.2002, celelalte renumerotate]

4. Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii comisiei se pune în sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Dumitru BRAGHIŞ

Contrasemnată:
Viceprim-ministru, ministrul economiei şi reformelor Andrei Cucu
Ministrul justiţiei Valeria Şterbeţ

Chişinău, 12 septembrie 2000.
Nr.933.

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000

REGULAMENT
cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"

I. PRINCIPII GENERALE

  1. Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" (în continuare – Medalia OMPI) şi Trofeul OMPI "Întreprindere inovatoare" (în continuare – Trofeul OMPI) sînt distincţii speciale instituite de OMPI în scopul stimulării activităţii creative şi inovaţionale, creării imaginii inventatorilor şi încurajării întreprinderilor naţionale din diverse ramuri ale economiei, în special a celor mici şi mijlocii, care aplică eficient proprietatea intelectuală.
  2. Pot fi decernate şi alte medalii ale OMPI, care se acordăîn calitate de titluri onorifice de încurajare diferitelor categorii de inventatori: femei inventatoare, tineri inventatori, studenţi şi copii dotaţi etc.
 1. În Republica Moldova Medalia OMPI şi Trofeul OMPI se decernează anual în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate "Infoinvent", conform bilanţului unui concurs special al inventatorilor şi întreprinderilor cu merite deosebite în realizarea progresului economic şi tehnologic.
 2. Examinarea şi aprecierea materialelor prezentate la concursul pentru Medalia OMPI şi Trofeul OMPI se efectuează de către Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (în continuare – Comisia).

4. Modul de instituire şi funcţionare a Comisiei este stabilit de regulamentul acesteia.

 1. Laureaţii Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI sînt desemnaţi de Comisie cu confirmarea ulterioară de către OMPI.
 2. Numele laureaţilor Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI, împreună cu materialele însoţitoare necesare, se prezintă la OMPI cu cel puţin două luni pînă la data şedinţei solemne de decernare.

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU MEDALIA OMPI ŞI TROFEUL OMPI, PROCEDURA DE SELECTARE ŞI DESEMNARE A LAUREAŢILOR

 1. În vederea desfăşurării concursului se constituie Secretariatul Comisiei, organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).
 2. Secretariatul anunţă prin intermediul mass-media condiţiile şi termenele de desfăşurare a concursului şi expediază solicitanţilor fişele de participare, conform cărora aceştia vor depune la AGEPI în termenul stabilit setul de materiale necesare.

3. Setul de materiale depuse se examineazăîntr-o şedinţă specială a Comisiei.

 1. Imediat după finalizarea lucrărilor de examinare a materialelor depuse, se efectuează bilanţul.
 2. În baza acestui bilanţ se numesc laureaţii Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI. Lucrările şi rezultatele şedinţei de bilanţ se consemneazăîntr-un proces-verbal, întocmit de secretarul Comisiei şi vizat de toţi membrii acesteia.
 3. Medalia OMPI şi Trofeul OMPI sînt înmînate în şedinţa solemnă de decernare în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate "Infoinvent" de către persoana acreditată de OMPI.

III. MEDALIA OMPI

 1. Medalia de Aur OMPI "Inventator remarcabil" reprezintă o piesă plată poleită cu aur, pe care este gravată denumirea. Medalia OMPI se confirmă printr-un certificat eliberat pe numele laureatului, semnat de Directorul General OMPI, fiind însoţităîn anumite cazuri de un premiu bănesc.
  1. La Medalia OMPI pot pretinde cetăţenii Republicii Moldova, ale căror invenţii (cicluri de invenţii) sînt destinate dezvoltării economiei naţionale sau contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii, de tehnică, transport, chimie, industria alimentară, industria textilelor şia hîrtiei, mecanică, electricitate, fizicăşi orice alte domenii de utilitate publică.
   1. Medalia OMPI poate fi decernată unuia şi aceluiaşi inventator doar o singură dată.
   2. Comisia admite candidaţii la concursul pentru Medalia OMPI în următoarele condiţii: -inventatorul serveşte drept exemplu pentru ceilalţi, în special pentru tinerii inventatori; -inventatorul este autorul sau coautorul mai multor invenţii sau cicluri de invenţii cu un

substanţial impact asupra tehnologiei sau producţiei într-un domeniu concret, precum şi asupra dezvoltării economice si tehnologice a ţării; -invenţiile (ciclurile de invenţii) selectate sînt protejate prin brevete sau fac obiectul cererilor de brevet; -invenţiile (ciclurile de invenţii) reprezintă o contribuţie potenţială la producţia şi inovarea industrială.

 1. Comisia analizeazăşi apreciază invenţiile sau ciclurile de invenţii în baza unui sistem de criterii.
 2. Comisia acordă un tratament egal tuturor inventatorilor, indiferent de naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţa politică, originea socială, sex, opinie.

IV. TROFEUL OMPI

 1. Trofeul OMPI "Întreprindere inovatoare" reprezintă o placă cu design special, pe care sînt gravate denumirea şi menirea lui, denumirea întreprinderii cîştigătoare, anul, data şi locul decernării.
 2. La Trofeul OMPI pot pretinde întreprinderile naţionale mici sau mijlocii care implementează eficient proprietatea intelectuală prin următoarele activităţi: -elaborarea invenţiilor sau modelelor de utilitate şi protecţia lor prin brevete sau certificate; -fabricarea produselor şi aplicarea tehnologiilor bazate pe invenţii brevetate, modele de utilitate, desene industriale înregistrate sau pe dreptul de autor; -utilizarea informaţiei privind proprietatea industrialăîn activitatea de cercetaredezvoltare, în implementarea noilor tehnologii; -utilizarea mărcilor înregistrate şi altor semne distinctive pentru promovarea şi

comercializarea produselor; -utilizarea indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ca suport pentru marketing; -crearea şi gestionarea portofoliului drepturilor de proprietate intelectuală; -aprecierea şi încurajarea activităţii creative şi inovaţionale a personalului.

3. La selectarea şi desemnarea laureaţilor Comisia va lua în considerare următorii factori:

-numărul titlurilor de proprietate industrială pentru care se solicită protecţie şi cele deţinute deja de întreprindere (brevete, certificate de înregistrare a mărcilor, modelelor de utilitate, denumirilor de origine, indicatoarelor geografice, programelor de calculator etc.);

-totalitatea activităţilor de afaceri prin care sînt valorificate raţional şi eficient drepturile de proprietate intelectuală;

-modul în care întreprinderea face publicitate drepturilor de proprietate intelectuală;

-instituirea sistemului de proprietate intelectualăşi a unei structuri administrative speciale

(de exemplu, departamentul de proprietate intelectuală), precum şi solicitarea unor consultaţii de la organele abilitate etc.; -utilizarea informaţiei privind proprietatea industrialăîn activitatea de cercetare-dezvoltare şi prestarea serviciilor de supraveghere comercialăşi tehnologică; -numărul contractelor de licenţă privind drepturile de proprietate intelectuală, în vigoare;

-
măsurile luate în vederea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală;
-cooperarea cu alte organizaţii în vederea promovării activităţii creative şi inovaţionale;
-
măsurile concrete de susţinere a activităţii creative şi inovaţionale a personalului.

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.933 din 12 septembrie 2000

REGULAMENTUL
Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"

 1. Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (în continuare – Comisia) se constituie din reprezentanţi ai organelor de stat şi ai instituţiilor de cercetare-dezvoltare, specialişti din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii.
 2. Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin hotărîre de Guvern. Informaţia privind componenţa Comisiei se publicăîn mijloacele de informare în masă.
 3. Comisia îşi desfăşoară activitatea de comun acord cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

[Pct.4 exclus prin Hot.Guv. nr.196 din 22.02.06, î n vigoare 03.03.06, celelalte renumerotate]

4. Comisia exercită următoarele funcţii:
-informează despre desfăşurarea concursului;
-stabileşte cerinţele privind întocmirea setului de materiale depuse de participanţi şi

condiţiile de prezentare a acestora conform Regulamentului cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare";

-recepţionează materialele necesare pentru participarea la concurs; -examinează materialele depuse, antrenînd savanţi şi specialişti din domeniile corespunzătoare; -pregăteşte şi prezintă Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală propuneri privind decernarea Medaliei OMPI şi Trofeului OMPI; -organizeazăşedinţa solemnă de decernare.

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.196 din 22.02.06, î n vigoare 03.03.06]

 1. Şedinţele Comisiei se desfăşoarăîn conformitate cu planul aprobat. Hotărîrile Comisiei se adoptă prin votul secret al majorităţii simple din numărul celor prezenţi.
 2. Şedinţele Comisiei sînt prezidate de preşedintele acesteia sau, în absenţa lui, de persoana desemnată de el.

7. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt executate de AGEPI.

8. Hotărîrile Comisiei sînt consemnate în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul acesteia.

Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.933 din 12 septembrie 2000

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"

DUCA Gheorghe academician, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, preşedinte al

Comisiei
CHIROŞCA Dorian director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei
ROJNEVSCHI Maria doctor, director al Departamentului promovare şi editură al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, secretar al Comisiei
Membrii Comisiei:
TIGHINEANU Ion membru corespondent, profesor universitar, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CANŢER Valeriu academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CHETRUŞ Petru doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii de Stat din Moldova
TURTĂ Constantin membru corespondent, profesor universitar, şef al Laboratorului chimie bioanorganică al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
DOROGAN Valerian doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Tehnice a Moldovei
GHIDIRIM Gheorghe academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HĂBĂŞESCU Ion membru corespondent, director general al Institutului de Tehnică Agricolă "MECAGRO"
GROPPA Stanislav membru corespondent, profesor universitar, şef al Catedrei neurologie, neurochirurgie şi genetică medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
TODERAŞ Ion academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
TOMA Simion academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei".

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.Guv. nr.1029 din 14.09.2007, în vigoare 28.09.2007]
[Anexa nr.3 în redacţ ia Hot.Guv. nr.196 din 22.02.06, î n vigoare 03.03.06]
[Anexa nr.3 în redacţ ia Hot.Guv. nr.2 din 05.01.05, î n vigoare 14.01.05]
[Anexa nr.3 în redacţia Hot.Guv. nr.1326 din 10.10.2002]

Hotărîrile Guvernului 933/12.09.2000 Hotărîre cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" //Monitorul Oficial 119-120/1031, 21.09.2000