Slovakia

ZÁKON 495/2008 Z.z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 


495/2008 Z.z. ZÁKON

zo 6. novembra 2008

o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku zaudržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskúrepubliku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkovéhoochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín ao zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena: 495/2008 Z.z.Zmena: 600/2008 Z.z.Zmena: 506/2009 Z.z.Zmena: 519/2010 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.III

Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentovýzákon) v znení zákona č. 402/2002 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z. a zákona č. 517/2007 Z.z. sa mení takto:

1. V § 31 ods. 1 písmeno b) znie:

"b) márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku zaudržiavanie platnosti patentu (ďalej len "udržiavací poplatok")podľa osobitného predpisu, 13a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

"13a) Zákon č. 495/2008 Z.z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskehopatentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Doterajší odkaz vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a sa označujeako odkaz 13aa.

  1. V § 44 ods. 5 sa slová "(§ 79 ods. 9)" nahrádzajú slovami "podľa osobitného predpisu 13a)".
  2. V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová: "a v prípade zmeškanialehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku podľa § 79 ods. 9 najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehotypodľa medzinárodného dohovoru 15a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.

4. § 67 vrátane nadpisu znie:

"§ 67

Poplatky

Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskejrepublike je jeho majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok podľa osobitného predpisu. 13a)".

5. V § 79 odsek 9 znie:

"(9) Za úkony podľa tohto zákona a za úkony podľa osobitného predpisu 22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu. 28)".

6. V § 82 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

Čl.VIII Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009, okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009. Zákon č. 600/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009

okrem čl. II, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2009. Zákon č. 506/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010. Zákon č. 519/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.

Ivan Gašparovič v.r. Pavol Paška v.r. Robert Fico v.r.