Sweden

Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

 

 


SFS nr: 1994:193 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420

1 § I denna förordning finns föreskrifter om tillämpningen av lagen(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk(upphovsrättslagen) med avseende på andra länder och mellanstatligaorganisationer.

Vid tillämpningen av upphovsrättslagen skall den som är medborgare iett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ettEES-land) alltid behandlas som om han vore svensk medborgare. Vidtillämpningen av lagen skall en juridisk person från ett EES-landalltid behandlas som en svensk juridisk person och en juridisk personmed säte i ett EES-land alltid behandlas som en juridisk person medsäte i Sverige. Förordning (1995:1275).

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk

2 § Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skalltillämpas på

 1. verk av den som är medborgare eller har sin vanligavistelseort i ett annat land än Sverige inom deninternationella unionen för skydd av litterära och konstnärligaverk (Bernunionen),
 2. verk som först har getts ut i ett annat unionsland änSverige,
 3. verk som först har getts ut i ett land utanför unionen ochdärefter inom trettio dagar i ett unionsland,
 4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanligavistelseort i ett annat unionsland än Sverige,
 5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat unionsland änSverige, och
 6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av enbyggnad som är uppförd i ett annat unionsland än Sverige ellersom på något annat sätt är fast förenade med marken i ettsådant land.

Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn påsedvanligt sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dessproducent, om inte något annat visas.

Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpaspå verk av den som är medborgare eller har sin vanligavistelseort i ett annat unionsland än Sverige, om det andra unionslandet har genomfört en sådan ersättningsordning somavses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd avlitterära och konstnärliga verk.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i44 a § upphovsrättslagen. Förordning (2007:520).

3 § Skyddet enligt svensk lag skall inte gälla när skyddstiden iverkets hemland har gått ut.

Om verket först har getts ut i ett unionsland, är detta land verketshemland. Om verket inom trettio dagar har getts ut i fleraunionsländer, är hemlandet det land som har den kortasteskyddstiden. Om verket inom trettio dagar har getts ut i ett landutanför unionen och i ett unionsland, är unionslandet hemland.

Om ett verk inte har hemland inom unionen enligt andra stycket, ärhemlandet det unionsland där upphovsmannen är medborgare ellerhar sin vanliga vistelseort. För filmverk vars producent har sitt säteeller sin vanliga vistelseort i ett unionsland är dock detta landhemland. För byggnadsverk som är uppförda i ett unionsland, förkonstverk som utgör del av en byggnad som är uppförd i ettunionsland och för konstverk som på något annat sätt är fastförenade med marken i ett sådant land är detta land hemland.

4 § I fråga om ett avtal om bidrag till ett filmverk som avses i 2 §1--4 gäller vad som sägs i 39 § upphovsrättslagen, om inte något annatföljer av avtalet. Lagen i det land där filmproducenten har sitt säteeller sin vanliga vistelseort bestämmer huruvida ett sådant avtalskall vara skriftligt för att det skall ha en sådan verkan som avses iförsta meningen.

Första stycket tillämpas också på avtal om bidrag till sådanafilmverk som avses i 60 § upphovsrättslagen om verket enligt 3 §

 1. har hemland i ett annat unionsland än Sverige, eller
 2. har hemland i Sverige utan att svensk lag skall tillämpas påavtalet.

5 § Bestämmelserna i 2--4 §§ skall tillämpas också i fråga om rättentill fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.

Världskonventionen om upphovsrätt

6 § Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skalltillämpas på

 1. verk av den som är medborgare i ett annat land än Sverigevilket är anslutet till Världskonventionen om upphovsrätt idess ursprungliga lydelse eller den ändrade lydelse som denfick i Paris den 24 juli 1971,
 2. verk av den som har hemvist i ett land som avses i 1, omlandet genom sin lagstiftning likställer honom eller henne medsina egna medborgare när det gäller tillämpningen avVärldskonventionen,
  1. verk av statslösa eller flyktingar som har sin vanligavistelseort i ett land som är anslutet till tilläggsprotokoll 1till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse,
  2. och
 3. verk som först har getts ut i ett land som är anslutet tillkonventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i
26 n-26 p och 44 a §§ upphovsrättslagen.
Förordning (2008:851).

7 § Skyddet enligt svensk lag ska inte gälla när skyddstiden i
verkets hemland har gått ut.

Om verket först har getts ut i ett land som är anslutet till
världskonventionen, är detta land verkets hemland. Om verket
inom trettio dagar har getts ut i flera sådana länder, är
hemlandet det land som har den kortaste skyddstiden. Om verket
först har getts ut i ett land som inte är anslutet till
konventionen eller om verket inte har getts ut, är hemlandet
det konventionsland där upphovsmannen är medborgare eller,
under de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och
3, har hemvist eller sin vanliga vistelseort.
Förordning (2008:851).

8 § Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte verk vars hemland
enligt 3 § är

 1. ett land inom Bernunionen, eller
 2. ett land som har trätt ut ur unionen efter den 1 januari1951.

Bestämmelserna gäller dock om landet

 1. är ett utvecklingsland enligt b i tilläggsdeklarationen omartikel XVII i den ändrade lydelsen av världskonventionen, och
 2. vid utträdet ur Bernunionen deponerade ett meddelande hosgeneraldirektören för Förenta nationernas organisation föruppfostran, vetenskap och kultur (UNESCO) om att landetbetraktar sig som ett utvecklingsland. Förordning (2008:851).

9 § Bestämmelserna i 6-8 §§ ska tillämpas också i fråga omrätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.Förordning (2008:851).

Verk av Förenta nationerna m. m.

10 § Bestämmelserna om upphovsrätt och rätt till fotografiskbild i upphovsrättslagen skall tillämpas på

 1. verk och fotografiska bilder som först har getts ut avFörenta nationerna, något av Förenta nationernas fackorganeller Organisationen av amerikanska stater, och
 2. outgivna verk och fotografiska bilder som någon av dessaorganisationer får ge ut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i
26 n-26 p och 44 a §§ upphovsrättslagen.
Förordning (2008:851).

Romkonventionen

11 § Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till dennaanslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på

 1. framföranden som har gjorts i ett annat land än Sverigevilket är anslutet till internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare avfonogram och radioföretag (Romkonventionen),
 2. framföranden i en ljudupptagning, om ljudupptagningen hargjorts i ett konventionsland,
 3. framföranden i en ljudupptagning vars framställare ärmedborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är enjuridisk person från ett konventionsland, och
 4. framföranden som inte har tagits upp på en anordning genomvilken framförandet kan återges och som ingår i en ljudradio-eller televisionsutsändning som sänds från ett konventionslandeller av ett radio- eller televisionsföretag som har sitt sätei ett konventionsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelsernaom tillgängliggörande för allmänheten av upptagningar i 45 §första stycket 3 upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

12 § Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till dennaanslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på

 1. ljudradio- och televisionsutsändningar som har gjorts i ettannat land än Sverige vilket är anslutet till Romkonventionen,och
 2. utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sittsäte i ett konventionsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelsernaom spridning till allmänheten i 48 § första stycket 3 samt omöverföring av upptagna utsändningar i 48 § första stycket 5upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

13 § En framställare av en ljudupptagning och de utövandekonstnärer vars framförande finns på en sådan ska ha rätt tillersättning på motsvarande sätt som anges i 47 § andra-fjärdestyckena upphovsrättslagen, om

 1. ljudupptagningen har gjorts i ett annat land än Sverige ochdet landet är anslutet till Romkonventionen, eller
 2. framställaren är medborgare eller har sin vanligavistelseort i eller är en juridisk person från ettkonventionsland.

Rätten till ersättning enligt första stycket gäller endast omljudupptagningen används

 1. vid en ljudradio- eller televisionsutsändning,
 2. vid annan överföring till allmänheten, eller
 3. vid ett offentligt framförande.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gällerinte ljudfilm.

Bestämmelserna i 45 § tredje stycket och 46 § tredje stycketupphovsrättslagen ska tillämpas på rätten till ersättningenligt första och andra stycket.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gällerendast i den omfattning och under den tid som det andra landetger en rätt till ersättning för användning av ljudupptagningarmed anknytning till Sverige. Den omständigheten att landet ifråga endast ger rätt till ersättning till antingenframställaren eller de utövande konstnärer vars framförande finns på ljudupptagningen, ska dock inte påverka rätten tillersättning. Förordning (2008:851).

14 § Rättigheterna enligt 11 § första stycket 1 och 2 samt 12 §första stycket 1 ska inte gälla när skyddstiden har gått ut idet land där framförandet, ljudupptagningen eller utsändningengjordes. Rättigheterna enligt 11 § första stycket 3 ska integälla när skyddstiden i det land som framställaren ärmedborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är enjuridisk person från har gått ut. I fråga om framföranden ochutsändningar som skyddas enligt 11 § första stycket 4 eller12 § första stycket 2 ska skyddet inte gälla när skyddstiden idet land där företaget har sitt säte har gått ut.Förordning (2008:851).

Den Europeiska televisionsöverenskommelsen

15 § Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till dennaanslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas påtelevisionsutsändningar som görs i ett annat land än Sverigevilket är anslutet till europeiska överenskommelsen den 22 juni1960 om skydd för televisionsutsändningar samttilläggsprotokoll den 22 januari 1965 och den 21 mars 1983.Bestämmelserna ska också tillämpas på utsändningar avtelevisionsföretag som har sitt säte i ett sådant land.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelsernaom spridning till allmänheten i 48 § första stycket 3upphovsrättslagen.

Skyddet enligt första stycket ska inte gälla när skyddstidenhar gått ut i det land där utsändningen ägde rum ellertelevisionsföretaget har sitt säte.

I fråga om televisionsutsändningar från Storbritannien skarätten till upptagning av en utsändning på en anordning genomvilken den kan återges och rätten till exemplarframställning aven upptagning av utsändningen inte gälla upptagning avstillbilder genom fotografi och framställning av exemplar avsådana bilder. Förordning (2008:851).

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter

16 § Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skalltillämpas på verk av den som är medborgare eller har sinvanliga vistelseort i ett annat land än Sverige som är anslutet till Världshandelsorganisationen och därmed har godkänt avtaletom handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (ett WTO-land).

Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpaspå verk av den som är medborgare eller har sin vanligavistelseort i ett WTO-land, om det andra landet har genomförten sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter iBernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i44 a § upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

17 § Bestämmelserna i 3 § skall tillämpas även på verk av den som ärmedborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land.

Bestämmelserna i 4 § skall tillämpas även i fråga om ett avtal ombidrag till ett filmverk av den som är medborgare eller har sinvanliga vistelseort i ett WTO-land. Förordning (2008:851).

18 § Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och tillparagrafen anslut-ande bestämmelser i lagen i övrigt skatillämpas på ett framförande av den som är medborgare i ettWTO-land, dock endast när det gäller

 1. upptagning av framförandet på ljudanordning genom vilken detkan återges,
 2. trådlös utsändning av framförandet i ljudradio ellertelevision eller tillgängliggörande för allmänheten avframförandet genom direkt överföring,
 3. exemplarframställning av upptagningar av utsändningen, och
 4. tillgängliggörande för allmänheten av framförandet genomuthyrning av ljudupptagningar. Förordning (2008:851).

19 § Bestämmelserna i 46 § upphovsrättslagen och till paragrafenanslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas påljudupptagningar vars framställare är medborgare i ett WTO-land ellerjuridisk person från ett WTO-land såvitt avser tillgängliggörande förallmänheten genom uthyrning. Förordning (2008:851).

20 § Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och tillparagrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skatillämpas på utsändningar av radio- eller televisionsföretagsom har säte i ett WTO-land, dock endast när det gäller

 1. upptagning av utsändningar på anordningar genom vilka de kanåterges,
 2. trådlös återutsändning av utsändningar,
 3. återgivning för allmänheten av televisionsutsändningar påplatser där allmänheten har tillträde mot inträdesavgift,
 4. exemplarframställning av upptagningar av utsändningen, och
 5. spridning till allmänheten av ljudupptagningar genomuthyrning. Förordning (2008:851).

WIPO-fördraget om upphovsrätt

21 § Bestämmelserna om upphovsrätt samt bestämmelserna om skyddför tekniska åtgärder och för elektronisk information omrättighetsförvaltning i upphovsrättslagen ska tillämpas på

 1. verk av den som är medborgare eller har sin vanligavistelseort i ett annat land än Sverige vilket är anslutet tillWIPO-fördraget om upphovsrätt, antaget den 20 december 1996,
 2. verk som först har getts ut i ett annat fördragsland änSverige,
 3. verk som först har getts ut i ett land som inte ärfördragsland och därefter inom trettio dagar i ettfördragsland,
 4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanligavistelseort i ett annat fördragsland än Sverige,
 5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat fördragsland änSverige, och
 6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av enbyggnad som är uppförd i ett annat fördragsland än Sverigeeller som på något annat sätt är fast förenade med marken i ettsådant fördragsland.

Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn påsedvanligt sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dessproducent, om inte något annat visas.

Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen ska tillämpaspå verk av den som är medborgare eller har sin vanligavistelseort i ett annat fördragsland än Sverige, om det andrafördragslandet har genomfört en sådan ersättningsordning somavses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd avlitterära och konstnärliga verk.

Det som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i44 a § upphovsrättslagen. Förordning (2008:851).

22 § Bestämmelserna i 3 § ska tillämpas även på verk av den somär medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annatland än Sverige vilket är anslutet till WIPO-fördraget omupphovsrätt.

Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas även i fråga om ett avtal ombidrag till ett filmverk av den som är medborgare eller har sinvanliga vistelseort i ett fördragsland. Förordning (2008:851).

23 § Bestämmelserna i 21 och 22 §§ ska tillämpas också i frågaom rätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.Förordning (2008:851).

WIPO-fördraget om framföranden och fonogram

24 § Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till dennaanslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på

  1. framföranden som har gjorts i ett annat land än Sverige
  2. vilket är anslutet till WIPO-fördraget om framföranden ochfonogram, antaget den 20 december 1996,
 1. framföranden i en ljudupptagning, om ljudupptagningen hargjorts i ett fördragsland,
 2. framföranden i en ljudupptagning vars framställare ärmedborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är enjuridisk person från ett fördragsland, och
 3. framföranden som inte har tagits upp på en anordning genomvilken framförandet kan återges och som ingår i en ljudradio-eller televisionsutsändning av ett radio- ellertelevisionsföretag som har sitt säte i ett fördragsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelsernaom tillgängliggörande för allmänheten av upptagningar i 45 §första stycket 3 upphovsrättslagen utom när det är fråga om

 1. spridning i form av överlåtelse eller uthyrning av enljudupptagning, eller
 2. överföring till allmänheten som sker på ett sådant sätt attenskilda kan få tillgång till en ljudupptagning av ettframförande från en plats och vid en tidpunkt som de självaväljer. Förordning (2008:851).

25 § Bestämmelserna i 46 § upphovsrättslagen och till dennaanslutande bestämmelser i lagen i övrigt ska, utöver vad somföljer av 61 § upphovsrättslagen, tillämpas på

 1. ljudupptagningar som har gjorts i ett annat land än Sverigevilket är anslutet till WIPO-fördraget om framföranden ochfonogram, och
 2. ljudupptagningar vars framställare är medborgare eller harsin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ettfördragsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelsernaom tillgängliggörande för allmänheten i 46 § första stycket 2upphovsrättslagen utom när det är fråga om

 1. spridning i form av överlåtelse eller uthyrning av en
  ljudupptagning, eller
 2. överföring till allmänheten som sker på ett sådant sätt att
  enskilda kan få tillgång till en ljudupptagning från en plats
  och vid en tidpunkt som de själva väljer.
  Förordning (2008:851).

26 § En framställare av en ljudupptagning och de utövandekonstnärer vars framförande finns på en sådan ska ha rätt tillersättning på motsvarande sätt som anges i 47 § andra-fjärdestyckena upphovsrättslagen, om

 1. ljudupptagningen har gjorts i ett annat land än Sverige ochdet landet är anslutet till WIPO-fördraget om framföranden ochfonogram, eller
 2. framställaren är medborgare eller har sin vanliga

vistelseort i eller är en juridisk person från ettfördragsland.

Rätten till ersättning enligt första stycket gäller endast omljudupptagningen används

 1. vid en ljudradio- eller televisionsutsändning,
 2. vid annan överföring till allmänheten utom i fall dåöverföringen sker på ett sådant sätt att enskilda kan fåtillgång till ljudupptagningen från en plats och vid entidpunkt som de själva väljer, eller
 3. vid ett offentligt framförande.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gällerinte ljudfilm.

Bestämmelserna i 45 § tredje stycket och 46 § tredje stycketupphovsrättslagen ska tillämpas på rätten till ersättningenligt första och andra stycket.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gällerendast i den omfattning och under den tid som det andra landetger en rätt till ersättning för användning av ljudupptagningarmed anknytning till Sverige. Förordning (2008:851).

Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar förljud- eller bildupptagningar

27 § Bestämmelserna i 26 k-26 m §§ upphovsrättslagen skall,under de förutsättningar som anges i andra stycket, tillämpaspå

 1. verk av den som är medborgare eller har sin vanligavistelseort i ett annat land än Sverige, och
 2. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanligavistelseort i ett annat land än Sverige.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast om det andralandet har genomfört en ersättningsordning för anordningar påvilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, vilken germotsvarande möjlighet till ersättning för svenskarättighetshavare. De skall inte tillämpas om skyddstiden förverket har löpt ut i rättighetshavarens hemland.Förordning (2006:10).

28 § Bestämmelserna i 45 och 46 §§ upphovsrättslagen skall närdet gäller hänvisningarna till 26 k-26 m §§ samma lag, under deförutsättningar som anges i andra stycket, tillämpas på

 1. framföranden av den som är medborgare i ett annat land änSverige, och
 2. upptagningar av ljud eller rörliga bilder vars framställareär medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annatland än Sverige eller är en juridisk person från ett annatland.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast om det andra

landet har genomfört en ersättningsordning för anordningar på
vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, vilken ger
motsvarande möjlighet till ersättning för svenska
rättighetshavare. De skall inte tillämpas om skyddstiden för
framförandet eller upptagningen har löpt ut i
rättighetshavarens hemland. Förordning (2006:10).

Kompletterande bestämmelser om ersättning vid vidareförsäljning
av originalkonstverk (följerätt)

29 § Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall,
utöver vad som i övrigt gäller enligt denna förordning,
tillämpas på verk av den som är medborgare i ett annat land än
Sverige, om det andra landet har genomfört en sådan
ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i
Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk
och ger svenska rättighetshavare rätt till ersättning enligt
denna.

Bestämmelserna skall inte tillämpas om skyddstiden för verket
har löpt ut i rättighetshavarens hemland.
Förordning (2007:520).

Framställare av kataloger m.m.

30 § Bestämmelserna i 49 § upphovsrättslagen och till
paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall,
utöver vad som följer av 1 § andra stycket, tillämpas på
arbeten vars framställare har sin vanliga vistelseort i ett
EES-land. Bestämmelserna skall tillämpas även på arbeten vars
framställare är juridisk person från ett EES-land och har sitt
säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i ett
EES-land. Om den juridiska personen har sitt säte i ett EES-
land men inte sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet där, skall bestämmelserna dock tillämpas endast om
arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i
ett EES-land.

Detta tillämpas också på arbeten vars framställare har
motsvarande anknytning till Isle of Man.
Förordning (2008:851).

Tillämpning av det internationella skyddet i tiden

31 § Bestämmelserna i 2-9, 16, 17 och 21-23 §§ gäller även verk
som har kommit till före den dag då landet blev medlem av
Bernunionen, bundet av världskonventionen, anslutet till
Världshandelsorganisationen eller anslutet till WIPO-fördraget
om upphovsrätt.

Exemplar av verk som har framställts före den dag som avses i
första stycket får fritt spridas och visas. Bestämmelserna om
uthyrning och utlåning i 19 § upphovsrättslagen tillämpas dock
också på sådana exemplar.

Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel som för
mångfaldigande av ett visst verk har framställts före den dagen
får användas för sitt ändamål under två år och sex månader från
den dagen. I fråga om exemplar som har framställts med stöd av
denna bestämmelse ska bestämmelserna i andra stycket tillämpas.
Förordning (2008:851).

32 § Bestämmelserna i 31 § tillämpas också på rättigheter somskyddas på grund av 5, 9, 11-15, 17-20 och 24-26 §§.Förordning (2008:851).

Övergångsbestämmelser

1994:193

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen(1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt tilllitterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt tillfotografisk bild med avseende på andra länder och områden m. m.skall upphöra att gälla.