Bulgaria

Наредба № 31 от 10.12.1996 г. за представителите по интелектуална собственост

 

 


Наредба 31 от 10.12.1996 г. за представителите

по интелектуална собственост

|

(Обн. ДВ. бр.108 от 20.12.1996г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат представителството пред Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Държавната сортова комисия, Държавната комисия по породи животни и Патентното ведомство и изискванията, на които следва да отговаря представителят по интелектуална собственост, наричан по-нататък "представител".

Чл. 2. Представителят извършва законоустановена дейност за съдействие и защита на правата и законните интереси на физически и юридически лица в областта на интелектуалната собственост по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Чл. 3. Представител може да бъде само лице, което е вписано в регистъра за представители по интелектуална собственост на Държавната сортова комисия, наричан по-нататък "регистър".

Глава втора

Раздел I
Придобиване права на представител

Чл. 4. Представител може да бъде всяко дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. българско гражданство;
 2. постоянно местожителство в Република България;
 3. официално призната в страната диплома за завършено висше агрономическо, зоотехническо, ветеринарномедицинско, юридическо образование, както и друго висше образование по специалност, свързана със създаване и използване на сортове растения и породи животни;
 4. практика в областта на закрилата на новите сортове растения и породи животни -две години;
 5. успешно издържан изпит за представител.

Чл. 5. Не може да бъде представител лице, което е:

 1. държавен служител или се намира в трудово правоотношение с физическо или юридическо лице;
 2. търговец по смисъла на Търговския закон в това му качество;
 3. осъждано като пълнолетен гражданин за умишлено престъпление от общ характер и нереабилитирано;
 4. лишено от правото да упражнява професията представител за срока, за който е лишено;
 5. изпаднало в несъстоятелсност и не е възстановено в правата си.

Раздел II
Изпит за представител

Чл. 6.

(1)
Изпит за представител по чл. 4, т. 5 се полага пред Държавната сортова комисия по молба на кандидата за представител.
(2)
Кандидатът се допуска до изпит, ако отговаря на изискванията на чл. 4, т. 1 - 4 ие заплатил вноска в размер две минимални работни заплати за страната.
(3)
Държавната сортова комисия организира курс за представители по програма, утвърдена от директора на Държавната сортова комисия. За курса се заплаща такса в размер две минимални работни заплати за страната.
(4)
Изпитът е писмен и устен и не е публичен.

Чл. 7.

(1)
Изпитът се полага пред петчленна държавна комисия с председател и членове: един експерт от Министерството на земеделието и хранителната промишленост, един експерт от Държавната сортова комисия, един юрист от Патентното ведомство, един преподавател или научен работник в областта на интелектуалната собственост по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и един представител по интелектуална собственост.
(2)
Изпитната комисия се назначава от директора на Държавната сортова комисия за всеки отделен изпит измежду утвърден от него състав с двугодишен мандат, състоящ се от: трима експерти от Министерството на земеделието и хранителната промишленост, трима експерти от Държавната сортова комисия, трима юристи от Патентното ведомство, трима преподаватели или научни работници в областта на интелектуалната собственост по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и трима представители по интелектуална собственост.
(3)
Директорът на Държавната сортова комисия има право да назначи на мястото на даден член от комисията негов заместник в случай, че е поставено под съмнение безпристрастието на този член или ако самият той си направи отвод.
(4)
Всеки член на изпитната комисия получава за всеки изпитан кандидат сума в размер една пета от минималната работна заплата за страната.
(5)
Изпитът се провежда при условие, че са постъпили не по-малко от пет молби от кандидати за представители или поне един път годишно.

Чл. 8. Изпитната комисия преценява дали кандидатът за представител има:

 1. познания в областта на закрилата на интелектуалната собственост по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, вкл. и международните договори в тази област, както и специалните методики за тестване;
 2. познания в областта на гражданското и административното материално и процесуално право и други права, свързани с интелектуалната собственост;
 3. необходимите способности за практическото прилагане на познанията по т. 1 и 2.

Чл. 9.

(1)
Редът за провеждане, обхватът, начинът на оценяване и насрочването на изпита се определят с акт на директора на Държавната сортова комисия.
(2)
Изпитът включва два въпроса и един казус от материята, посочена в чл. 8.
(3)
Изпитът се счита за издържан, когато трима от членовете на комисията преценят, че кандидатът владее в достатъчна степен необходимата материя, и му дадат оценка наймалко добър
(4)
по системата, определена в акта по ал. 1.

Чл. 10.

(1)
За провеждането на изпита се съставя протокол, подписан от председателя и членовете на комисията, в който се вписват мястото и датата на изпита, имената на кандидатите и резултатите от изпита. Протоколите на изпитната комисия се съхраняват в Държавната сортова комисия.
(2)
На всеки кандидат, издържал изпита, Държавната сортова комисия издава документ, който съдържа: името на кандидата, ЕГН, дата на изпита. Документът се подписва от министъра на земеделието и хранителната промишленост, директора на Държавната сортова комисия и председателя на изпитната комисия и се подпечатва.

Чл. 11. Кандидат, който не е издържал изпита, може да се яви отново по общия ред.

Раздел III Вписване в регистъра

Чл. 12. Преди да бъде вписан в регистъра, кандидатът подписва клетвена декларация със следния текст: "Заклевам се, че ще изпълнявам добросъвестно задълженията си на представител по интелектуална собственост в съответствие с Конституцията, законите на страната и морала, ще защитавам с усърдие и честност поверените ми интереси, няма да издавам тайните на своите доверители и точно ще следвам всички норми, произтичащи от професионалните ми задължения."

Чл. 13.

(1) В регистъра се вписва всяко лице, което представи молба за вписване до директора на Държавната сортова комисия и приложи документите, доказващи, че не нарушава условията по чл. 5, а именно:

 1. декларация за обстоятелствата по чл. 5, т. 1, 2, 4 и 5;
 2. свидетелство за съдимост.

(2) В регистъра се вписват:

 1. името, презимето и фамилията на представителя;
 2. адресът на офиса;
 3. специалността съгласно дипломата;
 4. обектът на интелектуална собственост, за който представителят е придобил правоспособност.

Чл. 14.

(1)
След като кандидатът бъде вписан в регистъра, Държавната сортова комисия му издава удостоверение с датата на вписването и служебна карта.
(2)
За вписването и промените в регистъра се прави публикация в бюлетина на Патентното ведомство.
(3)
Държавната сортова комисия съхранява досието на представителя.

Чл. 15.

(1) Заличаването в регистъра се извършва служебно по разпореждане на директора на Държавната сортова комисия:

 1. по молба на представителя;
 2. при смърт;
 3. при отпадане на изискването по чл. 4, т. 1;
 4. при констатиране на някои от обстоятелствата по чл. 5.

(2) Заличено от регистъра лице на основанията, предвидени в ал. 1, т. 1, 3 и 4 е длъжно в тримесечен срок от датата на заличаването му:

 1. да уведоми клиента, който го е упълномощил да го представлява, за необходимостта от определяне на нов представител;
 2. да предаде на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени;
 3. да предприеме всички необходими действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.

(3) Лице, което е заличено в регистъра, може да бъде вписано отново по негова молба, ако обстоятелствата, предизвикали заличаването му, са отстранени.

Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Чл. 16.

(1) При изпълнение на дейността си представителят осъществява:

 1. консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на обектите на интелектуална собственост по Закона за закрила на новите сортове растения и породи;
 2. оформяне и подаване на заявки за защитни документи за сортове растения и породи животни;
 3. участие в процедурата по издаване на защитни документи и поддържане на правата, произтичащи от тях;
 4. консултации и действия по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове;
 5. консултации по всички въпроси в областта на интелектуалната собственост;
 6. други действия във връзка с правата на трети лица в областта на интелектуалната собственост.

(2) Представителят съдейства:

 1. при заявяване в чужбина;
 2. при осъществяване на представителство пред съдебните инстанции.

(3) Представителите могат да работят самостоятелно или да се сдружават.

Чл. 17.

(1)
За всяка заявка представителят прилага пълномощно съгласно чл.32, ал. 5 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
(2)
При прехвърляне на права по заявка или по защитен документ на трети лица представителят прилага ново пълномощно от правоприемника.

Чл. 18. Представителят изпълнява поетите задължения и добросъвестно защитава интересите на клиента, като:

 1. се ръководи единствено от закона, съвестта си и професионалната етика;
 2. гарантира запазването в тайна на поверената му в качеството на представител информация.

Чл. 19.

(1)
Представителят може по всяко време да прекрати вече приетото представителство, като за това уведоми своевременно клиента и Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Държавната сортова комисия, Държавната комисия по породи животни и Патентното ведомство.
(2)
В случаите по ал. 1 представителят в срок два месеца от датата на уведомлението предприема необходимите действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.

Чл. 20. При прекратяване на представителството представителят връща на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени. Той има право да задържи за себе си само копия на тези документи, които не може да използва във вреда на клиента.

Чл. 21. Представителят води безупречно документацията си и в случай на заместване предоставя на приемника си комплектована преписка.

Чл. 22. Представителят отказва представителство, когато:

 1. той е представлявал или представлява друго лице с интереси, противоположни на тези на лицето, искащо представителство;
 2. противоположната страна се представлява от представител, с когото той е в съдружие по смисъла на чл. 16, ал. 3.

Чл. 23. За своя труд представителят получава възнаграждение по договаряне. За представителство на чуждестранни лица възнаграждението може да бъде договорено и в чуждестранна валута.

Чл. 24. Представителят е длъжен при промяна на адреса на своя офис в срок седем дни да уведоми Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Държавната сортова комисия, Държавната комисия по породи животни и Патентното ведомство, като промяната се вписва в регистъра.

Глава четвърта АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25.

(1)
Лице, което се представя и извършва действия като представител, без да е регистрирано в Държавната сортова комисия, а така също и чиято регистрация е заличена на основание чл. 15, се наказва с парична глоба в размер двадесет минимални работни заплати за страната.
(2)
Актът за наказанието се съставя от органа по чл.52, ал. 2 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, а наказателното постановление се издава от министъра на земеделието и хранителната промишленост.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Специалисти, намиращи се в трудово правоотношение с физически или юридически лица, могат да извършват представителство пред Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Държавната сортова комисия, Държавната комисия по породи животни и Патентното ведомство само по отношение на обектите на интелектуална собственост по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, за които организацията или фирмата, в която работят, е заявител и след надлежно упълномощаване от съответния ръководител.

§ 2.

(1)
За първата изпитна сесия се назначават специалисти с доказани професионални качества и стаж в областта на закрилата на сортове растения и породи животни над пет години.
(2)
Представителят по чл. 7, ал. 1 да се замени с един специалист или научен работник по ал. 1.

§ 3.
Лицата, провели първата изпитна сесия по § 2, да се считат отговарящи на условията по
чл. 4, т. 5, да им се издаде документ в съответствие с чл. 10, ал. 2 и да се впишат в

регистъра на представителите, след като изпълнят изискванията на чл. 12, 13 и чл. 6, ал.
2 от наредбата.
§ 4.
Тази наредба се издава на основание чл.5, ал. 1 и § 9 от Закона за закрила на новите

сортове растения и породи животни.
§ 5.
Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Държавната сортова комисия.