Poland

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie skΠadania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roÊlin

 

 

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9517 — Poz. 1361

1361

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie sk∏adania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnegodla produktów leczniczych i produktów ochrony roÊlin

Na podstawie art. 7510 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymogi, jakim powinien odpowiadaç wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego;

2) szczegó∏owy zakres i tryb rozpatrywania wniosków;

3) miejsce i sposób og∏oszenia o z∏o˝eniu wniosku;

4) sposób dokonywania wpisów w rejestrze patentowym;

5) dane, jakie powinno zawieraç dodatkowe Êwiadectwo ochronne.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej;

2) Urz´dzie Patentowym — rozumie si´ przez to Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wniosku — rozumie si´ przez to wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego;

4) zezwoleniu na wprowadzenie produktu na rynek — rozumie si´ przez to równie˝ pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

§ 3. 1. Wniosek powinien zawieraç:

1) nazwisko i imi´ lub nazw´ wnioskodawcy oraz jego adres;

2) nazwisko i imi´ oraz adres pe∏nomocnika, je˝eli zg∏aszajàcy dzia∏a przez pe∏nomocnika;

3) ˝àdanie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego;

4) numer patentu podstawowego i tytu∏ wynalazku;

5) numer i dat´ pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, a je˝eli zezwolenie to nie jest pierwszym zezwoleniem na umieszczenie produktu na rynku Unii Europejskiej, tak˝e numer i dat´ pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej;

6) podpis wnioskodawcy lub pe∏nomocnika, je˝eli wnioskodawca dzia∏a przez pe∏nomocnika.

2. Wniosek powinien zawieraç tak˝e:

1) wskazanie osoby upowa˝nionej do odbioru korespondencji, je˝eli jest kilku wnioskodawców i nie dzia∏ajà oni przez wspólnego pe∏nomocnika;

2) spis za∏àczonych dokumentów.

3. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) kopi´ pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, zawierajàcà dat´ i numer jego wydania;

2) oÊwiadczenie zawierajàce informacj´ dotyczàcàto˝samoÊci produktu, którego zezwolenie dotyczy, i podstawy prawnej wydania zezwolenia oraz kopi´ og∏oszenia o zezwoleniu, o ile mia∏o miejsce,opublikowanym we w∏aÊciwym dzienniku urz´dowym, lub w stosunku do produktów ochrony ro-Êlin, ka˝dego innego dokumentu na potwierdzeniewydania zezwolenia, jego daty oraz to˝samoÊci produktu, je˝eli pierwsze zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek nie jest pierwszym zezwoleniem na wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej;

3) charakterystyk´ produktu leczniczego lub streszczenie danych dotyczàcych produktu ochrony ro-Êlin;

4) pe∏nomocnictwo, je˝eli wnioskodawca dzia∏a przez pe∏nomocnika.

§ 4. 1. O z∏o˝onym wniosku Urzàd Patentowy og∏a

sza niezw∏ocznie w WiadomoÊciach Urz´du Patento

wego, zamieszczajàc dane okreÊlone w przepisach

o ustanowieniu w Unii Europejskiej dodatkowychÊwiadectw ochronnych dla produktów leczniczych orazproduktów ochrony roÊlin, a ponadto numer i dat´ z∏o˝enia wniosku.

2. Wzmiank´ o z∏o˝onym wniosku Urzàd Patentowy zamieszcza w rejestrze patentowym pod numerem rejestrowym dotyczàcym patentu podstawowego, w rubryce F.

§ 5. 1. Po wp∏yni´ciu wniosku Urzàd Patentowy ustala dat´ jego wp∏ywu oraz bada, czy wniosek ten zosta∏ z∏o˝ony w terminie, jest kompletny i prawid∏owo sporzàdzony.

2. Je˝eli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2, Urzàd Patentowy sam dokonuje na wniosku adnotacji o do∏àczonych do wniosku dokumentach, a pisma przekazuje wnioskodawcom zgodnie z art. 241 ust. 1 ustawy.

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9518 — Poz. 1361

§ 6. W przypadku umorzenia post´powania w sprawie bàdê odmowy udzielenia dodatkowego prawa ochronnego wzmiank´ o wydanej decyzji prawomocnej zamieszcza si´ w rejestrze patentowym w rubryce F.

§ 7. 1. Urzàd Patentowy wydaje uprawnionemu dodatkowe Êwiadectwo ochronne, które zawiera:

1) nazwisko i imi´ lub nazw´ i adres uprawnionego;

2) numer patentu podstawowego i tytu∏ wynalazku;

3) numer i dat´ zezwolenia lub zezwoleƒ (§ 3 ust. 1 pkt 5) oraz nazw´ organu, który je wyda∏, i produktu opisanego w tym zezwoleniu;

4) dat´, od której powstaje, i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego.

  1. Cz´Êcià sk∏adowà dodatkowego Êwiadectwa ochronnego jest kopia zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.
  2. Kopi´ dodatkowego Êwiadectwa ochronnego Urzàd Patentowy udost´pnia zainteresowanym do wglàdu w bibliotece Urz´du Patentowego.

4. O udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego dokonuje si´ wpisu w rejestrze patentowym w rubryce E, z uwzgl´dnieniem numeru i daty zezwolenia oraz organu, który je wyda∏, oraz og∏asza w WiadomoÊciachUrz´du Patentowego, zamieszczajàc dane okreÊlone w ust. 1.

§ 8. O wydaniu decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego,

  1. o wygaÊni´ciu dodatkowego prawa ochronnego lub
  2. o uniewa˝nieniu tego prawa w ca∏oÊci lub w cz´Êci dokonuje si´ wpisu w rejestrze patentowym w rubryce G.

§ 9. Przepisy rozporzàdzenia o dokonywaniu wpisów w rejestrze patentowym stosuje si´ odpowiednio do rejestru patentowego prowadzonego w Urz´dzie Patentowym na podstawie przepisów obowiàzujàcychprzed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller