Poland

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgΠoszeƒ znaków towarowych.

 

 

1056

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lipca 2002 r.

w sprawie wynalazków i wzorów u˝ytkowych dotyczàcych obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa.

Na podstawie art. 61 oraz art. 101 ust. 1 ustawyz dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje wynalazków i wzorów u˝ytkowych dotyczàcych obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa,

2) tryb post´powania z wynalazkami i wzorami u˝ytkowymi dotyczàcymi obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa

zarówno przed stwierdzeniem przez w∏aÊciwy organ, czy sà to wynalazki lub wzory u˝ytkowe tajne, jakte˝ po wydaniu postanowienia o ich tajnoÊci.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.

§ 2. 1. Wynalazkami dotyczàcymi obronnoÊci lubbezpieczeƒstwa Paƒstwa sà w szczególnoÊci rozwiàzania w zakresie:

1) broni, amunicji, materia∏ów wybuchowych lubÊrodków przymusu bezpoÊredniego,

2) urzàdzeƒ celowniczych, obserwacyjnych i dalmierczych stosowanych w sprz´cie bojowym,

3) bojowych pojazdów mechanicznych, samolotów,Êmig∏owców i okr´tów wojennych,

Dziennik Ustaw Nr 123 — 7938 — Poz. 1056

4) Êrodków wykrywania i niszczenia min morskich i làdowych,

5) Êrodków i metod maskowania sprz´tu bojowego oraz wykrywania zamaskowanego sprz´tu,

6) Êrodków przeprawowych i desantowych,

7) umocnieƒ i schronów bojowych,

8) obiektów infrastruktury transportu,

9) systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,

10) Êrodków i sposobów dowodzenia wojskami,

11) Êrodków specjalnych informatyki, komunikacji i transportu làdowego, powietrznego lub wodnego, majàcych zastosowanie w dzia∏aniach bojowych lub przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,

12) sposobów przeciwdzia∏ania dywersji radioelektronicznej,

13) Êrodków wykrywania i pomiarów ska˝eƒ promieniotwórczych, chemicznych i mikrobiologicznych,

14) specjalnych Êrodków ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej,

15) specjalnych Êrodków technicznych, wyposa˝enia i sprz´tu stosowanych przy wykonywaniu czynno-Êci operacyjno-rozpoznawczych,

16) ochrony informacji niejawnych.

2. Wynalazki, o których mowa w ust. 1, mogà byç wynalazkami tajnymi.

§ 3. 1. Osoba, której zgodnie z ustawà s∏u˝y prawo do uzyskania patentu na wynalazek, je˝eli zosta∏ on dokonany przez obywatela polskiego i dotyczy obronno-Êci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa, mo˝e zawiadomiç

o jego dokonaniu, odpowiednio ze wzgl´du na przedmiot wynalazku, Ministra Obrony Narodowej, ministraw∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub Szefa AgencjiBezpieczeƒstwa Wewn´trznego.

 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera opis techniczny wynalazku oraz informacj´, czy zosta∏ on zg∏oszony w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urz´dem Patentowym”.
 2. Je˝eli organ, o którym mowa w ust. 1, do którego skierowano zawiadomienie, jest niew∏aÊciwy w sprawie, niezw∏ocznie przekazuje je do organu w∏a-Êciwego oraz informuje osob´, która z∏o˝y∏a zawiadomienie, o tym przekazaniu.

§ 4. Organ, do którego zgodnie z w∏aÊciwoÊcià wp∏yn´∏o zawiadomienie, o którym mowa w § 3, zwany dalej „organem uprawnionym”, dokonuje oceny dokonanego wynalazku i wydaje postanowienie, z zastrze˝eniem § 7 ust. 1—3, o jego tajnoÊci lub informuje osob´, która zawiadomienie z∏o˝y∏a, ˝e nie uznaje go za tajny.

§ 5. 1. Do zg∏oszenia wynalazku tajnego dokonanego w Urz´dzie Patentowym przez organ uprawniony,w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu, do∏àcza si´ postanowienie, o którym mowa w § 4.

2. Zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, nadaje si´kolejny numer wed∏ug ewidencji zg∏oszeƒ wynalazków dokonanych w Urz´dzie Patentowym w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu. Zg∏oszeniepodlega tylko formalnemu sprawdzeniu kompletnoÊci i ustaleniu daty zg∏oszenia.

3. O dokonaniu wpisu zg∏oszenia do ewidencji,

o której mowa w ust. 2, i o ustalonej dacie zg∏oszenia zawiadamia si´ niezw∏ocznie zg∏aszajàcego, podajàc numer ewidencyjny i dat´ zg∏oszenia.

§ 6. 1. Do zg∏oszenia wynalazku dokonanego w Urz´dzie Patentowym, w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu, przez innà ni˝ organ uprawniony osob´, przepisy § 5 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy przesy∏a w∏aÊciwemu organowi kopi´ podania wraz z opisem zg∏oszeniowym wynalazku w celu rozpatrzenia. Przepisy § 3 ust. 3 i § 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. 1. Postanowienie o uznaniu wynalazku za tajny, je˝eli dotyczy zg∏oszenia dokonanego wczeÊniej w Urz´dzie Patentowym przez innà ni˝ organ uprawniony osob´, zawiera stwierdzenie, ˝e dotyczy ono tego zg∏oszenia.

 1. Stwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si´ równie˝ wtedy, gdy organ uprawniony wycofuje dotychczasowe zg∏oszenie i dokonuje innego zg∏oszenia w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu.
 2. Zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, nadaje si´ kolejny numer wed∏ug ewidencji, o której mowa w § 5 ust. 2, nawet je˝eli posiada ono ju˝ numer nadany zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Przepis § 5 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Je˝eli wynalazek, b´dàcy przedmiotem zg∏oszenia, o którym mowa w § 6, nie zosta∏ uznany za tajny, zg∏aszajàcy sk∏ada wniosek o udzielenie patentu na wynalazek albo wycofuje to zg∏oszenie.

2. Je˝eli w terminie wyznaczonym przez Urzàd Patentowy zg∏aszajàcy nie z∏o˝y wniosku, o którym mowa w ust. 1, ani nie wycofa tego zg∏oszenia, Urzàd Patentowy uznaje zg∏oszenie, dokonane w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu, za wycofane i umarza post´powanie.

Dziennik Ustaw Nr 123 — 7939 — Poz. 1056

§ 9. Dokonanie zg∏oszenia wynalazku na podstawie art. 58 ustawy nie stanowi przeszkody dla dokonania ponownego zg∏oszenia tego samego wynalazku na tej samej podstawie w póêniejszym terminie, w szczególnoÊci przed up∏ywem okresów, o których mowa w art. 60 ust. 1. Do zg∏oszenia mogà byç wprowadzaneuzupe∏nienia i poprawki na zasadach okreÊlonych w art. 37 ustawy.

§ 10. 1. Organ uprawniony mo˝e z∏o˝yç w Urz´dzie Patentowym wniosek o wszcz´cie lub wznowienie post´powania w sprawie udzielenia patentu, je˝eli uzna, ˝e wynalazek, b´dàcy przedmiotem zg∏oszenia dokonanego na podstawie art. 58 ustawy, przesta∏ byç wynalazkiem tajnym. Do wniosku do∏àcza si´ postanowienie, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy.

 1. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli zg∏oszenie wynalazku dokonane na podstawie art. 58 ustawy mo˝e byç dowodem w sprawie odmowy udzielenia bàdê w sprawie o uniewa˝nienie patentu na wynalazek zg∏oszony w Urz´dzie Patentowym przez osob´ trzecià.
 2. W przypadku dokonania kilku zg∏oszeƒ tych samych wynalazków, zgodnie z § 9, wniosek i postanowienie, o których mowa w ust. 1, mo˝e dotyczyç tylkojednego, okreÊlonego zg∏oszenia.

§ 11. 1. Zg∏oszenie b´dàce przedmiotem rozpatrywania przez Urzàd Patentowy na podstawie wniosku,

o którym mowa w § 10 ust. 1, otrzymuje kolejny numer zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, chyba ˝e numer taki zosta∏ ju˝ nadany w momencie zg∏oszenia.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega rozpatrzeniu przez Urzàd Patentowy, je˝eli zosta∏a lubzostanie wniesiona op∏ata przewidziana dla zg∏oszeƒ

  1. o udzielenie patentu.
  2. § 12. 1. Do wynalazków, o których mowa w umowie
 1. o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczàcych obronnoÊci, w przypadku których zosta∏y z∏o˝one wnioski o udzielenie patentów, sporzàdzonej w Pary˝udnia 21 wrzeÊnia 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 744), b´dàcych przedmiotem zg∏oszenia pochodzàcego z paƒstwa nale˝àcego do Organizacji TraktatuPó∏nocnoatlantyckiego, któremu rzàd takiego paƒstwanada∏ klauzul´ tajnoÊci, przepisy § 5 ust. 2 i 3 oraz § 9—11 stosuje si´ odpowiednio.

2. O dokonaniu zg∏oszenia wynalazku, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy zawiadamia Ministra Obrony Narodowej i przesy∏a mu kopi´ zg∏oszenia.

3. W razie potrzeby Minister Obrony Narodowej:

1) uzyskuje od osoby, która zg∏osi∏a w Urz´dzie Patentowym wynalazek, o którym mowa w ust. 1, zrzeczenie si´ roszczeƒ od Skarbu Paƒstwa z tytu∏u rekompensaty za utrat´ wynalazku oraz o naprawienie szkody wynik∏ej z utajnienia tego wynalazku,

2) informuje w∏aÊciwe organy paƒstwa nale˝àcego do Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego,w razie zaistnienia przypadku okreÊlonego w § 10 ust. 2, o czynnoÊciach, jakie mogà byç podj´te zgodnie z § 10 ust. 1.

§ 13. 1. Wzorami u˝ytkowymi dotyczàcymi obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa sà w szczególnoÊci rozwiàzania w zakresie:

1) broni, amunicji, materia∏ów wybuchowych lubÊrodków przymusu bezpoÊredniego,

2) urzàdzeƒ celowniczych, obserwacyjnych i dalmierczych stosowanych w sprz´cie bojowym,

3) bojowych pojazdów mechanicznych, samolotów,Êmig∏owców i okr´tów wojennych,

4) Êrodków wykrywania i niszczenia min morskich i làdowych,

5) Êrodków maskowania sprz´tu bojowego oraz wykrywania zamaskowanego sprz´tu,

6) Êrodków przeprawowych i desantowych,

7) umocnieƒ i schronów bojowych,

8) obiektów infrastruktury transportu,

9) systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,

10) Êrodków dowodzenia wojskami,

11) Êrodków specjalnych informatyki, komunikacji i transportu làdowego, powietrznego lub wodnego, majàcych zastosowanie w dzia∏aniach bojowych lub przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,

12) Êrodków przeciwdzia∏ania dywersji radioelektronicznej,

13) Êrodków wykrywania i pomiarów ska˝eƒ promieniotwórczych, chemicznych i mikrobiologicznych,

14) specjalnych Êrodków ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej,

15) specjalnych Êrodków technicznych, wyposa˝enia i sprz´tu stosowanych przy wykonywaniu czynno-Êci operacyjno-rozpoznawczych,

16) ochrony informacji niejawnych.

2. Wzory u˝ytkowe, o których mowa w ust. 1, mogà byç wzorami u˝ytkowymi tajnymi.

§ 14. Przepisy § 3—12 stosuje si´ odpowiednio do wzorów u˝ytkowych.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller