Greece

Εμπορικός Νόμος

 

 


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Έτος: 1835 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1879 Ημ.Υπογραφής: 19.04.1835

Θέματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 - 5 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος νόμου, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. -Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 64 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α.. -Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 (μετασχηματισμός ομίλου Ολυμπιακής αεροπορίας) του ν. 3185/2003 (Α΄ 229/26.9.2003), οι απορροφούσες εταιρείες αποκτούν το σύνολο των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων, ελεύθερα παντός φόρου, τέλους, βάρους, χρέους ή δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε βάρους, χρέους, αξίωσης τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πέραν των υποχρεώσεων, οι οποίες ρητώς αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και την έκθεση, εξαιρουμένων των εταιρειών αυτών από την εφαρμογή των άρθρων 479, 939 ΑΚ, των άρθρων 537 και επ. του παρόντος νόμου και του Ν. 2190/1994.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Εμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν.

Αρθρο: 2 Ημ/νία: 18.02.1983

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 2 καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 1329/1983.

Αρθρο: 3 Ημ/νία: 18.02.1983 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 3 καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 1329/1983.

Αρθρο: 4 Ημ/νία: 18.02.1983 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 4 καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 1329/1983.

Αρθρο: 5 Ημ/νία: 18.02.1983 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 5 καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 1329/1983.

Αρθρο: 6 Ημ/νία: 18.02.1983 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

`ΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 6 καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 1329/1983.

Αρθρο: 7 Ημ/νία: 18.02.1983 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 7 καταργήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 1329/1835.

Αρθρο: 8 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Πας έμπορος, εκτός των άλλων βιβλίων τα οποία είναι μεν εν χρήσει εις το εμπόριον, αλλ' όχι και απαραιτήτως αναγκαία, οφείλει να έχη έν βιβλίον ονομαζόμενον ημερολόγιον, παριστάνον αφ' ημέρας εις ημέραν την περιουσίαν και τα χρέη του, τας εμπορικάς του εργασίας, τας

συναλλαγματικάς του διαπραγματεύσεις, τας αποδοχάς ή οπισθογραφήσεις, και εν γένει παν ό,τι λαμβάνει ή πληρώνει εφ' οιωδήποτε λόγω, και φανερώνον κατά μήνα το ποσόν της οικιακής του δαπάνης.

Χρεωστεί να θέτη εις φάκελλον τας οποίας λαμβάνει επιστολάς και ν' αντιγράφη εις βιβλίον όσας αποστέλλει.

Αρθρο: 9 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Χρεωστεί να κάμνη κατ' έτος ιδιόγραφον απογραφήν των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του και της περιουσίας και του χρέους του και να την αντιγράφη κατ' έτος εις ειδικόν επί τούτου βιβλίον.

Αρθρο: 10 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το ημερολόγιον και το των απογραφών βιβλίον πρέπει να μονογραφώνται και να θεωρώνται άπαξ του ενιαυτού. Το προς αντιγραφήν των επιστολών βιβλίον δεν υπόκειται εις ταύτην την διατύπωσιν.

Ολα δε τα βιβλία πρέπει να συντάσσωνται κατά χρονολογικήν τάξιν, χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα, ή παραπομπάς εις το περιθώριον.

Αρθρο: 11 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Τα βιβλία τα οριζόμενα εν τοις ανωτέρω 8 και 9 άρθροις πρέπει να αριθμώνται, μονογραφώνται, και θεωρώνται είτε παρά τινός των εμποροδικών είτε παρά του δημάρχου ή ενός των παρέδρων του, κατά τον συνήθη τύπον και δωρεάν.

Οι έμποροι οφείλουν να διατηρούν τα βιβλία ταύτα επί δέκα έτη.

Αρθρο: 12 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Τα τακτικώς συντεταγμένα εμπορικά βιβλία δύναται να παραδεχθή ο δικαστής ως απόδειξιν εις τας μεταξύ εμπόρων περί εμπορικών υποθέσεων διαφοράς.

Αρθρο: 13 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Τα βιβλία τα οποία χρεωστούν να έχουν οι μετερχόμενοι το εμπόριον, αν δεν εφυλάχθησαν αι ανωτέρω ορισθείσαι διατυπώσεις, δεν ημπορούν να προσαχθώσιν ουδέ να παρέξωσι πίστιν ενώπιον δικαστηρίου υπέρ των εχόντων αυτά, μη αθετουμένων εκ τούτου των περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας ωρισμένων.

Αρθρο: 14 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριον δεν δύναται να διατάξη την ενώπιον αυτού εμφάνισιν των βιβλίων και των απογραφών, ειμή οσάκις πρόκειται περί κληρονομίας, κοινότητος υπαρχόντων, διαλύσεως εταιρίας, και εν περιπτώσει πτωχεύσεως.

Αρθρο: 15 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Διαδικαζομένης τινός υποθέσεως, ο δικαστής δύναται και αυτεπαγγέλτως να διατάξη την εμφάνισιν των βιβλίων, διά να λάβη αντίγραφα των αφορώντων την δικαζομένην υπόθεσιν χωρίων.

Αρθρο: 16 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Εάν τα βιβλία των οποίων η εμφάνισις επροσφέρθη, εζητήθη, ή διετάχθη ευρίσκωνται μακράν της καθέδρας του δικαστηρίου του επιλαβομένου της υποθέσεως, οι δικασταί δύνανται να παραγγείλουν εις το τοπικόν δικαστήριον των εμποροδικών ή να διατάξουν ένα των ειρηνοδικών να εξετάση τα βιβλία ταύτα, και να κάμη έγγραφον έκθεσιν του περιεχομένου, και να την στειλη εις το επιλαβόμενον της υποθέσεως δικαστήριον.

Αρθρο: 17 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Εάν εκείνος, του οποίου τα βιβλία προβάλλονται ως παρεκτικά πίστεως, δεν θέλη να τα εμφανίση, ο δικαστής δύναται να επαγάγη όρκον εις τον άλλον διάδικον.

Αρθρο: 18 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Το εταιρικόν συνάλλαγμα κανονίζεται από το πολιτικόν δίκαιον, από τους ιδιαιτέρους περί εμπορίας νόμους και από συμφωνίας των συναλλασσομένων.

Αρθρο: 19 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Ο νόμος γνωρίζει τρία είδη εμπορικών εταιρειών: την ομόρρυθμον, την ετερόρρυθμον και την ανώνυμον.

Αρθρο: 20 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Ομόρρυθμος είναι η συσταινομένη μεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπόν εχόντων να συνεμπορεύωνται υπό επωνυμίαν εταιρικήν.

Αρθρο: 21 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΟΕ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου

δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Μόνα τα ονόματα των συνεταίρων ημπορούν να συστήσωσι την εταιρικήν επωνυμίαν.

Αρθρο: 22 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένας παρ' ενός μόνου των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν.

Αρθρο: 23 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΕΕ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Ετερόρρυθμος εταιρεία είναι η συσταινομένη μεταξύ ενός ή πολλών συνεταίρων, αλληλεγγύως υπευθύνων, και ενός ή πολλών συνεταίρων, απλών χρηματοδοτών, οι οποίοι ονομάζονται ετερόρρυθμοι, ή καθ' ετερορρυθμίαν συνεταίροι. Η εταιρεία αύτη διευθύνεται υπό εταιρικήν επωνυμίαν, φέρουσαν κατ' ανάγκην το όνομα ενός ή και πολλών αλληλεγγύως υπευθύνων συνεταίρων.

Αρθρο: 24 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Οταν υπάρχουν πολλοί συνεταίροι αλληλέγγυοι και ονομαστί αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, είτε όλοι ομού διευθύνουν την εταιρείαν, είτε εις ή τινές εξ αυτών δι΄ όλους, η εταιρεία είναι συγχρόνως ομόρρυθμος ως προς αυτούς και ετερόρρυθμος ως προς τους απλώς χρηματοδότας.

Αρθρο: 25 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΕΕ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Το όνομα ετερόρρυθμου τινός συνεταίρου δεν δύναται να εισέλθη εις την εταιρικήν επωνυμίαν.

Αρθρο: 26 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Ο ετερόρρυθμος συνεταίρος δεν υπόκειται εις ζημίας, ειμή καθ' όσον αύται δεν υπερβαίνουν το ποσόν των χρημάτων τα οποία κατέθεσεν ή όφειλε να καταθέση εις την εταιρείαν.

Αρθρο: 27 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Ο ετερόρρυθμος συνεταίρος δεν ημπορεί να κάμη καμμίαν πράξιν διαχειρίσεως, ή να εργασθή εις υποθέσεις της εταιρείας, ουδέ κατ' επιτροπήν.

Αρθρο: 28 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Ο ετερόρρυθμος συνεταίρος, ο παραβαίνων την εις το ανωτέρω άρθρον διαλαμβανομένην απαγόρευσιν, υπόκειται αλληλεγγύως με τους ομορρύθμους συνεταίρους εις όλα τα χρέη και εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας.

Αρθρο: 29 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 30 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 31 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 33 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 34 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 35 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 36 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 37 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 38 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Το κεφάλαιον των ετερορρύθμων εταιρειών δύναται ωσαύτως να διαιρεθή εις μερίδια, φυλαττομένων πάντοτε ακριβώς όλων των άλλων κανόνων των περί του είδους τούτου των εταιρειών.

Αρθρο: 39 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΕΕ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Αι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταιρίαι πρέπει να αποδεικνύωνται δι' εγγράφων, δημοσίων ή ιδιογράφων, φυλαττομένων εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν των διατάξεων του άρθρου 1325 του πολιτικού νόμου.

Αρθρο: 40 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 41 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Καμμία δια μαρτύρων απόδειξις δεν ημπορεί να είναι δεκτή κατά του περιεχομένου των καταστατικών της εταιρείας εγγράφων ή υπέρ άλλων όρων παρά τους εις τα έγγραφα ταύτα διαλαμβανομένους, ούτε περί των προβαλλομένων λόγων, ως λεχθέντων δήθεν πριν γενή, εν ω εγίνετο, ή αφού έγινε το έγγραφον, αν και η ποσότης, περί ής πρόκειται ο λόγος, είναι κατωτέρα των εκατόν πεντήκοντα φράγκων.

Αρθρο: 42 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΟΕ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Η περίληψις των καταστατικών εγγράφων των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών πρέπει να παραδίδεται, εντός δεκαπέντε ημερών από της χρονολογίας του εγγράφου, εις το γραφείον του εμποροδικείου του νομού, όπου ευρίσκεται το εμπορικόν της εταιρείας κατάστημα, δια να αντιγραφή εις το βιβλίον και, τοιχοκολληθέν, να μείνη τρεις ολόκληρους μήνας εκτεθειμένον εις το ακροατήριον. Εάν η εταιρεία έχη πολλά εμπορικά καταστήματα εις διαφόρους νομούς, η παράδοσις, η αντιγραφή και η τοιχοκόλλησις της περιλήψεως θέλουν γενή εις το εμποροδικείον εκάστου νομού. Η αθέτησις των διατυπώσεων τούτων επιφέρει ακύρωσιν ως προς τους συνεταίρους. Ούτοι όμως δεν δύνανται να προτείνωσι την έλλειψιν καμμιάς αυτών κατά τρίτου τινός.

Αρθρο: 43 Ημ/νία: 06.12.2005 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3419/2005 ΦΕΚ Α 297.

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 44 Ημ/νία: 06.12.2005 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..-------------------Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3419/2005 ΦΕΚ Α 297.

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 45 Ημ/νία: 08.08.2007 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Σχόλια

Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 79 του ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 46 Ημ/νία: 06.12.2005 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..--------------------Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3419/2005 ΦΕΚ Α 297 .

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 47 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Εκτός των ειρημένων τριών ειδών εταιρειών, ο νόμος γνωρίζει τας μετοχικάς εμπορικάς εταιρείας.

Αρθρο: 48 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Αι εταιρείαι αύται αποβλέπουν μίαν ή περισσοτέρας επιχειρήσεις εμπορικάς. Τα αντικείμενα των εταιρειών τούτων, ο σχηματισμός αυτών, η περί την μετοχήν εκάστου αναλογία, και αι λοιπαί συνθήκαι εξαρτώνται από τας μεταξύ των μετόχων συμφωνίας.

Αρθρο: 49 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Αι μετοχικαί εταιρείαι ημπορούν να αποδειχθούν δια της εμφανίσεως των βιβλίων και της αλληλογραφίας ή και δια μαρτύρων, αν το δικαστήριον κρίνη δεκτήν την δια μαρτύρων απόδειξιν.

Αρθρο: 50 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Αι μετοχικαί εμπορικαί εταιρείαι δεν υπόκεινται εις τας περί των λοιπών εταιρειών ωρισμένας διατυπώσεις.

Αρθρο: 51 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 51 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 52 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 52 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 53 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 54 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 54 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 55 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 55 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 56 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 56 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 του ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 57 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 57 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 58 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 58 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 59 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 59 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 60 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 60 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 61 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 61 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 62 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 62 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 63 Ημ/νία: 15.09.1968 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Κείμενο Αρθρου

Το άρθρο 63 καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ.

Αρθρο: 64 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σχόλια

-Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

Κείμενο Αρθρου

Πάσα αγωγή κατά συνεταίρων μη εκκαθαριστών, κατά χηρών και των κληρονόμων αυτών, ή παντός άλλου έχοντος δικαίωμα, παραγράφεται πέντε έτη μετά την προθεσμίαν ή μετά την διάλυσιν της εταιρίας, αν το έγγραφον το προσδιορίζον την διάρκειαν αυτής, ή το της διαλύσεως, ετοιχοκολλήθη και κατεχωρίσθη κατά τας διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44 και 46 και αν μετά την εκπλήρωσιν της διατυπώσεως ταύτης, η παραγραφή δεν διεκόπη ως προς αυτούς δια δικαστικής τινός καταδιώξεως.

Αρθρο: 65 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Πάσα περί χωρισμού υπαρχόντων αγωγή κινείται, ανακρίνεται και δικάζεται κατά τας διατάξεις του πολιτικού νόμου, βιβλ. Γ' τιτλ. Ε' κεφ. β' τμήμα 3, και της πολιτικής δικονομίας, μέρος δεύτερον βιβλίον Α' τίτλος Ζ'.

Αρθρο: 66 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Πάσα απόφασις διατάσσουσα σωματικήν διάστασιν ή διάζευξιν μεταξύ συζύγων, ο εις των οποίων ήθελε είσθαι έμπορος, θέλει υποβάλλεσθαι εις τας παρά του άρθρου 872 της πολιτικής δικονομίας οριζομένας

διατυπώσεις. Εν ελλείψει τούτου, οι δανεισταί είναι πάντοτε δεκτοί να προτείνωσι την ανακοπήν, καθ' όσον αφορά τα συμφέροντά των, και να αναιρέσωσι πάσαν εκκαθάρισιν γενομένην δυνάμει της αποφάσεως ταύτης.

Αρθρο: 67 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Παντός γαμικού συναλλάγματος μεταξύ συζύγων, ο εις των οποίων ήθελε είσθε έμπορος, θέλει κοινοποιηθείσθαι περίληψις, εντός ενός μηνός από της χρονολογίας του, εις τα παρά του άρθρου 872 της πολιτικής δικονομίας ωρισμένα γραφεία και συνέδρια, δια να εκτίθεται εις το πινάκιον, συμφώνως με το αυτό άρθρον.

Η περίληψις αύτη θέλει διαλαμβάνει, αν οι δύο σύζυγοι έχουν κοινά ή χωριστά τα υπάρχοντα ή αν εσυμφώνησαν προίκιον διοίκησιν.

Αρθρο: 68 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο συμβολαιογράφος παρά του οποίου ήθελε γενή το γαμικόν συνάλλαγαμ, χρεωστεί να κάμη την παρά του προηγουμένου άρθρου διατασσομένην κοινοποίησιν, άλλως τιμωρείται με εκατόν φράγκων πρόστιμον, και περιπλέον καθαιρείται και γίνεται υπεύθυνος προς τους δανειστάς, αν αποδειχθή ότι η παράλειψις έγινε κατά δολίαν συνεννόησιν.

Αρθρο: 69 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΟΙ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Η αυτή κοινοποίησις θέλει γενή, και επί ταις αυταίας ποιναίς, εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, παρ' όλων των συζύγων, όσοι, έχοντες χωριστά τα υπάρχοντα ή συνεζευγμένοι όντες υπό προίκιον διοίκησιν, ήθελον μετέρχεσθαι το έργον του εμπόρου καθ' ην στιγμήν δημοσιευθή ο νόμος ούτος.

Αρθρο: 70 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 70 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 71 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 71 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 72 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 72 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 73 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 73 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 74 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 74 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 75 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 75 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 76 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 76 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 77 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 77 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 78 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 78 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 79 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 79 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 80 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 81 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 81 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 82 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 82 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 83 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 83 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 84 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 84 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 85 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 85 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 86 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 86 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του ν. 1308 "Περί

Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 87 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 87 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 88 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 88 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 89 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 89 καταργήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 1308 "Περί Χρηματιστηρίου"].

Αρθρο: 90 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Παραγγελιοδόχος είναι όστις ενεργεί υπό το ιδικόν του ή υπό εταιρικόν όνομα προς λογαριασμόν ενός τινός παραγγελέως.

Αρθρο: 91 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του παραγγελιοδόχου όστις ενεργεί εν ονόματι παραγγελέως τινός προσδιορίζονται παρά του πολιτικού Νόμου βιβλ. Γ' τίτλος ΙΓ'.

Αρθρο: 92 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Πας παραγγελιοδόχος όστις έκαμε προκαταβολάς περί πραγματειών, αι οποίαι εις αυτόν εστάλησαν από άλλην πόλιν διά να πωληθούν εις λογαριασμόν παραγγελέως τινός, έχει, προς απόληψιν των προκαταβολών του, τόκων και εξόδων, προνόμιον επί της τιμής των πραγματειών, αν ευρίσκωνται εις την διάθεσίν του, εις τας αποθήκας του, ή εις δημόσιον αποδοχείον, ή αν, πριν εισέτι φθάσωσι, δύναται να αποδείξη διά φορτωτικού ή αγωγιαστηρίου εγγράφου, την προς αυτόν γενομένην αποστολήν των.

Αρθρο: 93 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Αν αι πραγματείαι επωλήθησαν και παρεδόθησαν προς λογαριασμόν του παραγγελέως, ο παραγγελιοδόχος απολαμβάνει εκ του προϊόντος της πωλήσεως το κεφάλαιον των προκαταβολών του, τα έξοδα και τους τόκους, κατά προτίμησιν των άλλων δανειστών του παραγγελέως.

Αρθρο: 94 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Κανένα δάνειον, καμμία προκαταβολή ή πληρωμή γενομένη ένεκα πραγματειών παρακατατεθειμένων ή παραδεδομένων παρ' ανθρώπου διαμένοντος εις τον αυτόν όπου και ο παραγγελιοδόχος τόπον δεν παρέχει προνόμιον εις τον παραγγελιοδόχον ή θεματοφύλακα, αν δεν συμμορφωθή με τας διατάξεις του πολιτικού Νόμου (Βιβλ. Γ', τίτλ. ΙΖ') περί δανείων επί ενεχύρω.

Αρθρο: 95 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο παραγγελιοδόχος όστις αναδέχεται την διά γης ή δι' ύδατος μετακόμισιν χρεωστεί να καταγράφη εις το ημερολόγιόν του το είδος και την ποσότητα των πραγματειών, προσέτι δε και την αξίαν των, αν γενή περί τούτου αίτησις.

Αρθρο: 96 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Είναι εγγυητής ότι αι πραγματείαι θέλουν φθάσει εντός της εις το αγωγιαστήριον έγγραφον ωρισμένης προθεσμίας, εκτός αν νομίμως αποδείξη ότι εμποδίσθη εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Αρθρο: 97 Ημ/νία: 01.01.1879

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Είναι υπεύθυνος περί πάσης αβαρίας ή φθοράς των πραγματειών και πραγμάτων, αν εις το αγωγιαστήριον έγγραφον δεν συνωμολογηθη το εναντίον ή αν δεν υπήρξεν ακαταμάχητος δύναμις.

Αρθρο: 98 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Είναι υπεύθυνος περί των πράξεων του μεσολαβούντος παραγγελιοδόχου, προς τον οποίον διευθύνει τας πραγματείας.

Αρθρο: 99 Ημ/νία: 17.10.1984 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

[Το άρθρο 99 καταργήθηκε από το άρθρο 8 του ΕισΝΑΚ (Α.Ν. 2783/1941)].

Αρθρο: 100 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το αγωγιαστήριον έγγραφον συσταίνει συνάλλαγμα μεταξύ του αποστολέως και του αγωγιάτου ή

μεταξύ του αποστολέως, του παραγγελιοδόχου, και του αγωγιάτου.

Αρθρο: 101 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Το αγωγιαστήριον πρέπει να είναι χρονολογημένον.

Πρέπει να εκφράζη το είδος και το βάρος ή το ποσόν των προς μετακόμισιν πραγμάτων. Την προθεσμίαν, εντός της οποίας πρέπει να εκτελεσθή ή μετακομιδή.

Πρέπει να φανερώνη το όνομα και την κατοικίαν του παραγγελιοδόχου διά του οποίου η μετακομιδή γίνεται αν υπάρχη, το όνομα εκείνου προς τον οποίον αι πραγματείαι διευθύνονται, το όνομα και την διαμονήν του αγωγιάτου, την τιμήν του αγωγίου, την ένεκα αργοπορίας οφειλομένην αποζημίωσιν.

Υπογράφεται παρά του αποστολέως ή παρά του παραγγελιοδόχου.

Φέρει δε εις το περιθώριον τα σημεία και τους αριθμούς των προς μετακομιδήν πραγμάτων.

Το αγωγιαστήριον αντιγράφεται παρά του παραγγελιοδόχου εις βιβλίον αριθμημένον και μονογραφημένον, χωρίς κενά διαστήματα και κατά συνέχειαν.

Αρθρο: 102 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο αγωγιάτης είναι υπεύθυνος περί της απωλείας των μετακομιζομένων πραγμάτων, εκτός αν τούτο συμβή εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Είναι υπεύθυνος περί πάσης αβαρίας, εκτός εκείνων αι οποίαι προέρχονται από ίδιον του πράγματος ελάττωμα, ή εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Αρθρο: 103 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Αν εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως η μετακομιδή δεν έγινε κατά την

συμφωνηθείσαν προθεσμίαν, ο αγωγιάτης δεν χρεωστεί αποζημίωσιν ένεκα της αργοπορίας.

Αρθρο: 104 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Η παραλαβή των μετακομισθέντων πραγμάτων και η πληρωμή του αγωγίου σβύνουν πάσαν κατά του αγωγιάτου αγωγήν.

Αρθρο: 105 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Αν συμβή αποποίησις ή διαφορά ως προς την παραλαβήν των μετακομισθέντων πραγμάτων, η κατάστασις αυτών εξετάζεται και βεβαιούται υπό δοκιμαστών, διωρισμένων παρά του προέδρου των εμποροδικών ή, εν ελλείψει τούτου, παρά του ειρηνοδίκου, δυνάμει διατάγματος, γενομένου κάτωθεν της περί τούτου αναφοράς.

Τα πράγματα ταύτα δύνανται να παρακατεθώσι, να μεσεγγυηθώσι και επομένως να μετακομισθώσιν εις δημόσιον αποδοχείον.

Δύναται και να πωληθή υπέρ του αγωγιάτου μέρος ισότιμον του αγωγίου.

Αρθρο: 106 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του παρόντος τμήματος είναι κοιναί εις τους λεμβάρχους και εις τους εργολάβους ταχυπόρων και δημοσίων αμαξών.

Αρθρο: 107 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΩΓΙΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Πάσα κατά του παραγγελιοδόχου και του αγωγιάτου αγωγή περί απωλείας ή αβαρίας των πραγματειών παραγράφεται, επί μεν των εντός του Κράτους γενομένων αποστολών μετά έξ μήνας, επί δε των εκτός αυτού μετά εν έτος από της ημέρας, καθ' ην η μετακομιδή των πραγματειών έπρεπε να γενή, αν πρόκεται περί απωλείας ή αφ' ης έγινεν η παράδοσις αυτών, αν πρόκειται περί αβαρίας. Εξαιρούνται αι περιπτώσεις καθ' ας ήθελε συμβή απάτη ή απιστία.

Αρθρο: 108 Ημ/νία: 01.01.1879 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Η αγορά και η πώλησις αποδεικνύεται δια δημοσίων εγγράφων, δι' ιδιογράφων, δια σημειώσεως ή λογαριασμού κολλυβιστού τινός ή μεσίτου, υπογεγραμμένου εν τάξει παρά των συναλλαττομένων, δια τιμολογίου αποδεδεγμένου, δια της αλληλογραφίας, δια των βιβλίων των

συναλλαττομένων, δια μαρτύρων, όταν το δικαστήριον ήθελε κρίνει δεκτήν την δια μαρτύρων απόδειξιν.

Αρθρο: 109 Ημ/νία: 16.04.1932 Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1879

Λήμματα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κείμενο