Cambodia

Law on Commercial Enterprises

 

 


LAW ON COMMERCIAL ENTERPRISESChapter 1 – General ProvisionsArticle 1: Scope

 7KLVODZDSSOLHVWRDSDUWQHUVKLSDQGFRPSDQ\FDUU\LQJRQEXVLQHVVLQWKH.LQJGRPRI&DPE RGLD$ SDUWQHUVKLSFRPSRVHVRI DJHQHUDOSDUWQHUVKLSDQGDOLPLWHG SDUWQHUVKLS$ FRPSDQ\FRPSRVHVRID SULYDWHOLPLWHGFRPSDQ\DQGSXEOLFOLPLWHG 

Article 2: Definitions

  "person" LQFOXGHVDQDWXUDOSHUVRQDQGDOHJDOSHUVRQ  "Registrar"PHDQVWKH5HJLVWUDUDSSRLQWHGSXUVXDQWWRWKH /DZRQ&RPPHUFLDO5XOHVDQG

5HJLVWHU  "Registrar's Office"PHDQVWKHRIILFH FUHDWHGSXUVXDQWWRWKH/DZRQ&RP PHUFLDO5XOHVDQG

5HJLVWHU  "subsidiary"PHDQVDSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\FRQWUROOHGE\DQRWKHUSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\

FDOOHGD"parent" D ,QWKHFDVHRIDVXEVLGLDU\SDUWQHUVKLSWKHSDUHQWSDUWQHUVKLSRZQVDWOHDVWDPDMRULW\RI

WKHLQWHUHVWRIWKHVXEVLGLDU\ E ,QWKHFDVHRIDVXEVLGLDU\FRPSDQ\WKHSDUHQWFRPSDQ\RZQVDWOHDVWDPDMRULW\RIWKH

FRPSDQ\
VYRWLQJVKDUHV
 

Article 3: Registered agent and registered office

 $SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\VKDOOFRQWLQXRXVO\PDLQWDLQLQWKH .LQJGRPRI&DPERGLDDUHJLVWHUHGRIILFH DQGDUHJLVWHUHGDJHQW $SDUWQH UVKLSRU FRPSDQ\VKDOOILOHZLWKWKH5HJ LVWUDUWKHVS HFLILFOR FDWLRQRIWKHUHJL VWHUHGRIILFH LQFOXGLQJVWUHHWDGGUHVVDQGPDLOLQJD GGUHVVLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDLIGLIIHUHQWIUR PWKHVWUHHW DGGUHVV $SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\VKDOOILOHZLWKWKH5HJLVWUDUWKHQDPHRIWKHUHJLVWHUHGDJHQW7KHUHJLVWHUHG DJHQWVKDOOEHDOHJDOO\FRPSHWHQWQDW XUDOSHUVRQ7KHUHJLVWHUHGDJHQWVKDOOKDYHDXWKRULW\WRUHFHLYH RIILFLDOSDSHUVDQGGRFXPHQWVLQFOXGLQJVXPPRQVHVDQGVXESRHQDVIURPWK HFRXUWVRQEHKDOIRIWK H SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\ $SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\VKDOOILOHZLWKWKH5HJLVWUDUDQ\FKDQJHVWRWKHUHJLVWHUHGRIILFHRUUHJLVWHUHG DJHQWZLWKLQILIWHHQ RIILFLDOEXVLQHVVGD\VDIWHUWKHFKDQJHWDNHVHIIHFW $Q\FRPSDQ\WKDWLQFRUSRUDWHGXQGHUWKLV/DZVKDOOJRYHUQE\WKHODZVRIWKH.LQJGRPRI&DPERGLD 

Article 4: Delivery of documents

 'RFXPHQWVRIDQ\GHVFULS WLRQUHTXLUHGE\ODZWREHGHOLYHUH GWRDSDUWQH UVKLSRUFRPS DQ\VKDOOEH GHOLYHUHGWR WKHUH JLVWHUHGDJ HQW DWW KHUHJL VWHUHGRIILFH GXULQJ WKH QRUPDOEX VLQHVVK RXUVRI WKH SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\XQOHVVDQRWKHUPHWKRGLVVSHFLILHGE\ODZ $OWHUQDWLYHO\WKHGRFXPHQWVPD\EHGHOLYHUHGWRDSDUWQHULQWKHFDVHRIDJHQHUDOSDUWQHUVKLSDJHQHUDO SDUWQHULQWKHFDVHRIDOLPLWHGSDUWQHUVKLSRUDGLUHFWRULQWKHFDVHRIDFRPSDQ\ ,IGHOLYHU\FDQQRWEHPDGHE\WKHPHWKRGVDERYHWKHGRFXPHQWVPD\EHGHOLYHUHGWRWKH5HJLVWUDUZKR VKDOOPDLOWKHPWRWKHODVWNQRZQDGGUHVVRIWKHSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\DVVKRZQRQWKH 5HJLVWUDU¶V UHFRUGV'HOLYHU\WRWKH5HJLVWUDUVKDOOEHFRQVLGHUHGGHOLYHU\WRWKHSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\ 

Article 5: Use of Khmer name

 $SDUWQHUVKLSRU FRPSDQ\VKDOO GLVSOD\LWVQDPH LQWKH.KP HUODQJXDJH7KH.KPHUQDPHVKDOOE H SODFHGDERYHDQGVKDOOEHODUJHUWKDQWKHQDPHLQDQRWKHUODQJXDJH7KHWUDQVODWLRQRIFRPSDQ\¶VQDPH IURPRQHODQJXDJHWRDQRWKHUODQJXDJHVKDOOEHSURKLELWHG7KH.KPHUQDPHVKDOOVRXQGSKRQHWLFDOO\WKH VDPHDVWKHQDPHLQWKHRWKHUODQJXDJH $SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\VKDOOGLVSOD\WKH.KPHUQDPHRQDOO VHDOVVLJQVOHWWHUKHDGDQGIRUPVDQG GRFXPHQWVXVHGIRUSXEOLFSXUSRVHDQGRQDOOSXEOLFDGYHUWLVHPHQWVGLVSOD\HGRQODQGRQZDWHURULQWKH DLUZLWKLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLD $SDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\PD\XVHDQ GEHGHVLJQDWHGE\DQD PHLQDQRWKHUODQJXDJHRXWVLGHRIWKH .LQJGRPRI&DPERGLD 

Article 6: Non-payment of fees, fines, interest and penalties

 $SDUWQHUVKLSRU FRPSDQ\WKDWKDVIDLOHGWRSD\DQ\IHHILQHLQ WHUHVWRUSHQDOW\ZKLFKLVRZHGWRWKH 0LQLVWU\RI&RPPHUFHVKDOOEHEDUUHGIURPILOLQJDQ\ODZVXLWRUDVVHUWLQJDQ\GHIHQVHLQDQ\FLYLOODZVXLW DJDLQVWLWXQWLODOOVXFKIHHVILQHVLQWHUHVWDQGSHQDOWLHVKDYHEHHQSDLGLQIXOO 7KLVVHFWLRQGRHVQRWEDUDSDUWQH UVKLSRUFR PSDQ\IURPILOLQJRUGHIHQ GLQJDODZVXLWWRGHWHUPLQ H ZKHWKHUWKHIHHILQHLQWHUHVWRUSHQDOW\LVRZHG ,IDSDUW\DOOHJHVWKDWDS DUWQHUVKLSRUFRPSDQ\RZHVDIHHILQHLQWHUH VWRUSHQDOW\WRWKH0LQLVW U\RI &RPPHUFHWKHSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\PD\VXEPLWD UHFHLSWWRWKHFRXUW7KHFRXUWVKDOODFFHSWWKH UHFHLSWDVSURRIRISD\PHQWXQWLOSURYHQRWKHUZLVH 

Article 7: Annual declaration

 (DFKSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\VKDOOILOHDQDQQXDOGHFODUDWLRQZLWKWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHFRQFHUQLQJ WKHVWDWXVRIWKHSDUWQHUVKLSRUFRPSDQ\ 

Chapter 2 – General Partnerships Part 1. General Provisions

A. The Establishment of a General PartnershipArticle 8: Nature of partnership

 $JHQHUDOSDUWQHUVKLSLVDFRQWUDFWEHWZHHQWZRRUPRUHSHUVRQVWRFRPELQHWKHLUSURSHUW\NQRZOHGJHRU DFWLYLWLHVWRFDUU\RQEXVLQHVVLQFRPPRQZLWKDYLHZWRSURILW 

Article 9: Form of contract

 7KHFRQWUDFWRIJHQHUDOSDUWQHUVKLSPD\EHYHUEDOR ULQZULWLQJ,IWKHJHQH UDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWLVLQ ZULWLQJDOOSDUWQHUVVKDOOVLJQLW 

Article 10: Rules of determining existence of partnership

 :KHQWKHFRQWUDFWLVDPELJXRXVWKHFRXUWVKDOOFR QVLGHUWKHIROORZLQJUXOHVWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKH SDUWLHVKDGDFRPPRQLQWHQWLRQWRIRUPDJHQHUDOSDUWQHUVKLS D 7KHIDFWWKDWWZRRUPRUHSHUVRQVMRLQWO\RZQSURSHUW\ZKHWKHUWKHSHUVRQVVKDUHLQWKHSURILWV

PDGHE\WKHSURSHUW\RUQRWZKHWKHUDJHQHUDOSDUWQHUVKLSGRHVE\LWVHOIFUHDWHDSDUWQHUVKLSE\

WKHSURSHUW\RUQRW E 7KHIDFWWKDWWZRRUPRUHSHUVRQVVKDUHWKHJURVVUHFHLSWVIURPFRPPHUFLDODFWLYLW\ZKHWKHURU

QRWWKHSHUVRQVKDYHMRLQWRUFRPPRQULJKWVLQDQ\SURSHUW\WKDWJHQHUDWHVWKHUHFHLSWVZKHWKHU DJH QHUDO SDUWQHUVKLSG RHVE\ LWVHOI FUHDWHD SDUWQHUVKLSE\MRL QWRUFRPPR QUL JKWVLQ D Q\ SURSHUW\Article 11: Date of creation

 :KHQDJHQHUDOSDUWQHUVKLSLVIRUPHGWKHSDUWLHVDUHERXQGWRWKHFRQWUDFW DWWKHWLPHWK HFRQWUDFWLV PDGHXQOHVVWKHFRQWUDFWVWDWHVRWKHUZLVH 

Article 12: Legal personality

 $JHQHUDOSDUWQHUVKLSKDVDO HJDOSHUVRQDOLW\VHSDUDWHIURPWKDWRIHD FKRILWVSD UWQHUV$JH QHUDO SDUWQHUVKLSVKDOODFTXLUHOHJDOSHUVRQDOLW\ZKHQLWUH JLVWHUVLQDFFRUGDQFHZLWKWKH/DZR Q&RPPHUFLDO 5XOHVDQG5HJLVWHUDQGVKDOOKDYHWKHIROORZLQJULJKWV D WRRZQPRYDEOHDQGLPPRYDEOHSURSHUW\LQLWVRZQQDPH E WRFDUU\RQEXVLQHVVLQLWVRZQQDPH F WRFRQWUDFWLQLWVRZQQDPHDQG G WRVXHDQGEHVXHGLQLWVRZQQDPH 

Article 13: Nationality

 $JHQHUDOSDUWQHUVKLSWKDWKDVDFTXLUHGOHJDOSHUVRQDOLW\VKDOOEHGHHPHGWREHRI.KPHUQDWLRQDOLW\RQO\ LI D 7KHJHQHUDOSDUWQHUVKLSKDVDSODFHRIEXVLQHVVDQGDUHJLVWHUHGRIILFHORFDWHGLQWKH.LQJGRPRI

&DPERGLDDQG E 0RUHWKDQRIWKHUHFRUGRZQHUVKLSLQWHUHVWLQVXFKJHQHUDOSDUWQHUVKLSLVKHOGE\QDWXUDORU

OHJDOSHUVRQVRI.KPHUQDWLRQDOLW\ 

Article 14: Name of partnership

 7KHQDPHRIDJHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOLQFOXGHWKHQDPHRIRQHRUPRUHRIWKHSDUWQHUVDQGWKHZRUGV *HQHUDO3DUWQHUVKLSVKDOOEHSODFHGDWWKHHQGRU EHORZWKHQDPH$JHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOXVHLWV QDPHZKHQFDUU\LQJRQEXVLQHVV 

Article 15: Liability for registration, filing and publication

 (DFK SDUWQHULVLQGLYLG XDOO\UHVSRQ VLEOHIRU FRPSO\LQJZLWKWK HUH JLVWUDWLRQILOLQJDQG SXEOL FDWLRQ UHTXLUHPHQWVIRUWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

B. Relations of Partners to One AnotherArticle 16: Nature of partner’s contribution

 (DFKSDUWQHUPD\ D &RQWULEXWLRQVWRWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSLQFDVKLQNLQGLQSDVWVHUYLFHVDFWXDOO\UHQGHUHGRU

IXWXUHVHUYLFHV E &RQWULEXWLRQLQVHUYLFHVFRQVLVWVRIWKHJHQHUDOSDUWQHU¶VNQRZOHGJHRUDFWLYLWLHVEXWVKDOOQRW

FRQVLVWRIWKHH[HUFLVHRILQIOXHQFHREWDLQHGIURPSXEOLFRIILFLDOV

Article 17: Partner’s debt for contribution

 (DFKSDUWQHULVDGHEWRUWRWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSIRUHYHU\WKLQJKHSURPLVHVWRFRQWULEXWHWRLW 

Article 18: Contribution of property

 :KHQDSD UWQHUXQGHUWDNHVWRFRQWUL EXWHSURSHUW\WKHSDUWQHUVKDOOWUDQVIHUWKHULJKW VRIRZQH UVKLSRU HQMR\PHQWDQGVKDOOSODFHWKHSURSHUW\DWWKHGLVSRVDORIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Article 19: Monetary contribution

 :KHQDJHQHUDOSDUWQHUXQGHUWDNHVWRFRQWULEXWHDVXPRIPRQH\DQGIDLOVWRGRVRWKHJHQHUDOSDUWQHULV OLDEOHIRUL QWHUHVWIURPW KHGD\KL V FRQWULEXWLRQ VKRXOGKDYH EHHQP DGHVXEMH FWWR DQ\DGGLWLRQ DO GDPDJHVZKLFKPD\EHFODLPHGIURPKLP 

Article 20: Contribution of knowledge or activities

 :KHQDJHQHUDOSDUWQHUXQGHUWDNHVWRFRQWULEXWHNQRZOHGJHRUDFWLYLWLHVWKHJHQH UDOSDUWQHURZHVWKH REOLJDWLRQFRQWLQXRXVO\DVORQJDVKHUHPDLQVDJHQHUDOSDUWQHU 7KHZULWWHQJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWWKHERRNVDQGUHFRUGVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOLQGLFDWH ZKHWKHUDJHQHUDOSDUWQHU¶VFRQWULEXWLRQFRQVLVWVRINQRZOHGJHVHUYLFHVRUDFWLYLWLHV 

Article 21: Capital of the partnership

 7KHFDSLWDORIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOLQFOXGHWKHFRQWULEXWLRQVLQFDVKDQGLQNLQG7KHFRQWULEXWLRQV LQNLQGVKDOOEHYDOXHGDQGDOOJHQHUDOSDUWQHUVVKDOODJUHHWRWKLVYDOXDWLRQ 7KHFRPS XWDWLRQRIWKH JHQH UDOS DUWQHUVKLS¶VFD SLWDOVK DOOQ RWLQFOX GHFRQWULEXWLR QV RINQR ZOHGJH VHUYLFHVRUDFWLYLWLHV 

Article 22: Currency of capital

 7KHFDSLWDORIDJHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOEHFDOFXODWHGLQWKHQDWLRQDOFXUUHQF\ 

Article 23: Participation in profits and losses

 (DFKJHQHUDOSDUWQHUVKDUHVLQWKHSURILWVDQGORVVHVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS $FRQWUDFWSURYLVLRQWKDWH[FOXGHVDJHQHUDOSDUWQHUIURPVKDULQJLQWKHSURILWVLVQRWHIIHFWLYH $FRQWUDFWSURYLVLRQWKDWH[HPSWVDJHQHUDOSDUWQHUIURPWKHREOLJDWLRQWRVKDUHLQWKHO RVVHVLVQRW HIIHFWLYHDJDLQVWWKLUGSDUWLHV 

Article 24: Allocation of partner’s interest

 7KHSURSRUWLRQRIWKHLQWHUHVWRIHD FKJHQHUDOSDUWQHULQWKHD VVHWVSURILWV DQGORVVHVLVH TXDOXQOHVV RWKHUZLVHSURYLGHGLQWKHFRQWUDFW ,IWKHFRQWUDFWHVWDEOLVKHVDJHQHUDOSDUWQHU¶VLQWHUHVWE\UHIHUULQJRQO\WRWKHDVVHWVSURILWVRUORVVHVWKH SURSRUWLRQHVWDEOLVKHGLQWKDWFDVHLVSUHVXPHGWRDSSO\WRDOOWKUHHFDVHV 

Article 25: Partner accountable to partnership

 (DFKJHQHUDOSDUWQHUVKDOODFFRXQWWRWKHJHQ HUDOSDUWQHUVKLSIRUDOOE HQHILWVDQGSURILWVWKHJHQ HUDO SDUWQHUGH ULYHVZLWKR XWWKHXQDQL PRXVFR QVHQWRI WKHRWKHUJ HQHUDOSDUWQ HUVIURPDQ \WUDQVD FWLRQ FRQQHFWHGZLWKWKHEXVLQHVVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSRUIURPWKHXVHRIS DUWQHUVKLSSURSHUW\7KH JHQHUDOSDUWQHUVPD\QRWZDLYHWKLVREOLJDWLRQ 

Article 26: Partner’s entitlement to wages

 1RJHQHUDOSDUWQHULVHQWLWOHGWRZDJHVIRUHPSOR\PHQWLQWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSEXVLQHVV 

Article 27: Liability for damage

 $JHQHUDOSDUWQHULVOLDEOHWRWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSIRUGDPDJHVFDXVHGWKHJHQHUDOSDUWQHU¶VIDXOW 

Article 28: Disbursement on behalf of the partnership

 $JHQHUDOSDUWQHUDFWLQJLQJRRGIDLWKKDVWKH ULJKWWRUH FRYHUWKHDP RXQWRIWKHGLVEX UVHPHQWVKH PDNHVRQEHKDOIRIWKHJH QHUDOSDUWQHUVKLSDQGWRLQGHPQLILFDWLRQIRUFRQWUDFWXDOREOLJDWLRQVKHPDNHV DQGORVVHVKHVXIIHUVLQDFWLQJIRUWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Article 29: Receipt of amount by a partner

 7KLVDUWLFOHDSSOLHVZKHUH D DJHQHUDOSDUWQHURQKLVRZQEHKDOIDQGWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSDUHERWKFUHGLWRUVRIWKHVDPH

GHEWRU E ERWKGHEWVDUHSD\DEOHDQG F WKHGHEWRUSD\VWKHJHQHUDOSDUWQHUEXWQRWWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS,QWKLVFDVHWKHDPRXQWWKH

JHQHUDOSDUWQHUUHFHLYHVVKDOOEHDOORFDWHGSURSRUWLRQDWHO\WRWKHSHUVRQDOFODLPDQGWKHJHQHUDO SDUWQHUVKLS¶VFODLP 

Article 30: Partner and partnership’s property

 (DFKJHQHUDOSDUWQHUPD\XVHWKHSURSHUW\RIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSSURYLGHGKHXVHVLWLQWKHLQWHUHVW RIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS (DFKJHQHUDOSDUWQHUPD\XVHWKHSURSHUW\RIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSIRUKLVSHUVRQDOXVHSURYLGHGWKDW KHREWDLQVWKHXQDQLPRXVFRQVHQWRIWKHRWKHUJHQHUDOSDUWQHUV (DFKJHQHUDOSDUWQHUVKDOOXVHWKHSURSHUW\RIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSLQVXFKDZD\DVQRWWRSUHYHQWWKH RWKHUJHQHUDOSDUWQHUVIURPXVLQJLWDVWKH\DUHHQWLWOHG 

Article 31: New partner

 1RQDWXUDORUOHJDOSHUVRQPD\EHFRPHDJHQHUDOSDUWQHUZLWKRXWWKHXQDQLPRXVFRQVHQWRIDOOJHQHUDO SDUWQHUV $JHQHUDOSDUWQHUPD\DVVLJQKLVULJKWWRUHFHLYHP RQH\VWRZKLFKKHLVHQWLWOHGZLWKRXWWKHFRQVHQWRI RWKHUJHQHUDOSDUWQHUV7KLVDVVLJQPHQWGRHVQRWPDNHWKH UHFLSLHQWDJHQHUDOSDUWQHULQWKHJHQHUDO SDUWQHUVKLS 

Article 32: Transferability of partner’s interest

 $JHQHUDOSDUWQHUPD\WUDQVIHUKLVLQWHUHVWLQWKHJH QHUDOSDUWQHUVKLSZLWKWKHXQDQLPRXVFRQVHQWRIDOO JHQHUDOSDUWQHUV 

Article 33: Partner’s interest as guarantee

 7KHVKDUHRIDJHQHUDOSDUWQHULQWKHDVVHWVRUSURILWVRIWKHJ HQHUDOSDUWQHUVKLSPD\EHXVHGDVD JXDUDQWHHRISHUVRQDOR EOLJDWLRQVRI WKDWJHQHUDOSDUWQHU6XFKDJXD UDQWHHVKDOOE HJLYHQZLWKWKH XQDQLPRXVFRQVHQWRIWKHJHQHUDOSDUWQHUV $Q\DJUHHPHQWWRWKHFRQWUDU\LVQRWHIIHFWLYH 

Article 34: Management of partnership – general

 7KHJHQHUDOSDUWQHUVPD\GHFLGHWKHLUUHVSHFWLYHSRZHUVLQWKHPDQDJHPHQWRIWKHDIIDLUVRIWKHJHQHUDO SDUWQHUVKLS 

Article 35: Appointment of manager

 7KHJHQHUDOSDUWQHUVPD\DSSRLQWRQHRUPRUHIHOORZJHQHUDOSDUWQHUVRUDSHUVRQZKRLVQRWDJHQHUDO SDUWQHUWRPDQDJHWKHDIIDLUVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 7KHPDQDJHUPD\SHUIRUPDQ\DFWZLWKL QKLVSRZHUVSURYLGHGKHGRHVQRWDFWIUDXGXOHQWO\7KHDFWRI WKHPDQDJHUELQGVWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS $PDQDJHUVKDOOEHUHPRYHGE\DYRWHRIDPDMRULW\RIWKHJHQHUDOSDUWQHUVXQOHVVRWKHUZLVHSURYLGHGLQ WKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFW 

Article 36: More than one manager

 :KHQVHYHUDOSHUVRQVDUHDSSRLQWHGDVPDQDJHUVHDFKPDQDJHUPD\DFWVHSDUDWHO\XQOHVVRWKHUZLVH SURYLGHGLQWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFW 

Article 37: Partner’s power to manage

 7KHJHQHUDOSDUWQHUVDUHGHHPHGWR KDYHFRQIHUUHGWKHSRZHUWR PDQDJHWKHDIIDLUVRIWKH JHQHUDO SDUWQHUVKLS $Q\DFWSHUIRUPHGE\DSDUWQHULQUHVSHFWRIWKHFRPPRQDFWLYLWLHVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSELQGVWKH RWKHUJHQHUDOSDUWQHUV 

Article 38: Decision making process of the partners

 (YHU\JHQHUDOSDUWQHUKDVWKH ULJKWWRSD UWLFLSDWHLQJHQHUDOSDUWQHUVKLSGHFLVLRQVDQGPD\QRWE H SUHYHQWHGIURPH[HUFLVLQJWKDWULJKWE\WKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFW 8QOHVVRWKHUZLVHSURYLG HGLQWKHJHQ HUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWGHFLVLRQVDUHWDNHQE\WKHYRWHRID PDMRULW\RIWKHJHQ HUDOSDUWQHUVUHJDUGOHVVRIWKHYDOXHRIWKHLULQWHUHVWL QWKHJHQ HUDOSDUWQHUVKLS +RZHYHUGHFLVLRQVWRDPHQGWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWDUHWDNHQE\DXQDQLPRXVYRWH 

Article 39: Right to information

 (DFKSDUWQHUKDVWKHULJKWWRREWDLQLQIRUPDWLRQDERXWWKHDIIDLUVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSDQGWRFRQVXOW LWVERRNVDQGUHFRUGVHYHQLIKHLVH[FOXGHGIURPPDQDJHPHQW ,QH[HUFL VLQJWKLVULJKWWKHSDUWQ HUVKDOO QRWXQUHDVRQD EO\LPSHGHWKH RSHUDWLRQVRIWKHJHQHUDO SDUWQHUVKLSRUSUHYHQWWKHRWKHUJHQHUDOSDUWQHUVIURPH[HUFLVLQJWKHVDPHULJKW


 C. Relation of General Partnership with Third Parties
Article 40: Partner as agent

(DFKJHQHUDOSDUWQHULVDQDJHQWRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSLQUHVSHFWRIWKLUGSDUWLHVDFWLQJLQJRRGIDLWK DQGHDFKJHQHUDOSDUWQHUELQGVWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSIRUHYHU\DFWSHUIRUPHGLQLWVQDPHLQWKHRUGLQDU\ FRXUVHRILWVEXVLQHVV$Q\DJUHHPHQWWRWKHFRQWUDU\LVQRWHIIHFWLYH 

Article 41: Partnership bound by contracts of partner

 $QREOLJDWLRQFRQWUDFWHGE\DJHQHUDOSDUWQHULQKLVRZQQDPHELQGVWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSZKHQWKH REOLJDWLRQLVZLWKLQWKHVFRSHRIWKH EXVLQHVVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSRUZKHQLWVVXEMHFWPDWWHULV SURSHUW\XVHGE\WKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Article 42: Partner’s liability

 $OOJHQHUDOSDUWQHUVDUHMRLQWO\DQGVHYHUDOO\OLDEOHIRUWKHREOLJDWLRQVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS $WKLUGSD UW\VKDOOVHH NHQIRUFHP HQWRIREOLJDWLRQV DJDLQVWWKHJHQH UDOSDUWQH UVKLSDQGJH QHUDO SDUWQHUVKLSDVVHWVSULRUWRVHHNLQJHQIRUFHPHQWDJDLQVWWKHJHQHUDOSDUWQHUV 

Article 43: New partner’s liability

 $SHUVRQDGPLWWHGDVDJHQHUDOSDUWQHULQWRDQH[LVWLQJJHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOEHOLDEOHIRUDOOOLDELOLWLHV WKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSLQFXUUHGEHIRUHKLVDGPLVVLRQDVLIKHKD GEHHQDSD UWQHUZKHQVXFKOLDELOLWLHV ZHUHLQFXUUHG+RZHYHUDOOOLDELOLWLHVLQFXUUHGSULRUWRKLVDGPLVVLRQDVDJHQHUDOSDUWQHUFDQEHVDWLVILHG RQO\RXW RIWKHJ HQHUDOSDUWQHUVKLSSURSHUW\DQGQRWRXWRI KLVSH UVRQDOSURSHUW\ XQOHVVKHDJUHHV RWKHUZLVHLQZULWLQJ 

Article 44: Knowledge of partnership

 1RWLFHJLYHQWRDQ\JHQHUDOSD UWQHUFRQFHUQLQJJHQHUDOSDUWQHUVKLSDIIDLUVRUWKHNQR ZOHGJHRIDQ\ JHQHUDOSDUWQHUVKDOOEHFRQVLGHUHGQRWLFHWRRUNQRZOHGJHRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSH[FHSWLQWKHFDVH RIDIUDXGFRPPLWWHGRQWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSZLWKWKHSDUWLFLSDWLRQRIWKDWJHQHUDOSDUWQHU 

Article 45: Misrepresentation

 $SHUVRQZKRGLUHFWO\RULQGLUHFWO\FDXVHVDQRWKHUSHUVRQWREHOLHYHWKDWKHLVDSDUWQHUDOWKRXJKKHLV QRWPD\EHKHOGOLDEOHDVDJHQHUDOSDUWQHUWRWKLUGSDUWLHVDFWLQJLQJRRGIDLWK ,QFDVHRIIUDXGD VPHQWLRQHGDERYHWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSLVQRWOLDEOHW RWKLUGSDUWLHVXQOHVVWKH JHQHUDOS DUWQHUVKLS JLYHVUHD VRQVWR EHOLHYHWKDW WKHSH UVRQ LVDJ HQHUDOSDUWQ HUD QGWKHJHQ HUDO SDUWQHUVKLSIDLOVWRWDNHPHDVXUHVWRSUHYHQWWKLUGSDUWLHVIURPEHLQJPLVWDNHQ 

Article 46: Silent partner

 $JHQHUDOSDUWQHUZKRKDVQRWEHHQGHFODUHGLVFDOOHGDVLOHQWSDUWQHUDQGLVOLDEOHWRWKLUGSDUWLHVIRUWKH VDPHREOLJDWLRQVDVGHFODUHGJHQHUDOSDUWQHUV 

Article 47: Distribution of security

 $JHQHUDOSDUWQH UVKLSP D\QRWPDNH DGLVWULEXWLR QRI VHFXULWL HVWRWKHS XEOLFR ULVVX HQHJRWLDEO H LQVWUXPHQWV $Q\FRQWUDFWHQWHUHGLQWRDQGDQ\LVVXDQ FHRIVHFXULWLHVRULQVWUXPHQWVPDGHLQFRQWUDYHQWLRQRIWKLV DUWLFOHDUHYRLG 7KHJHQHUDOSDUWQHUVKLSVKDOOFRPSHQVDWHDWKLUGSDUW\DFWLQJLQJRRGIDLWKIRUGDPDJHVUHVXOWLQJIURPWKH YRLGFRQWUDFWVHFXULWLHVRULQVWUXPHQWV 

D. When a Person Ceases to be a General PartnerArticle 48: When a person ceases to be a partner

 $SHUVRQFHDVHVWREHDJHQHUDOSDUWQHURIDJHQHUDOSDUWQHUVKLSZKHQWKHSHUVRQ  WUDQVIHUVKLVLQWHUHVW GLHV  LVSODFHGXQGHUSURWHFWLYHVXSHUYLVLRQEDQNUXSW  H[HUFLVHVKLVULJKWWRZLWKGUDZ  LVH[SHOOHGIURPWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS  DMXGJPHQWDXWKRUL]HVKLVZLWKGUDZDORURUGHUVWKHVHL]XUHRIKLVLQWHUHVW 

Article 49: Effect on partnership

 8QOHVVWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWSURYLGHVRWKHUZLVHWKHIDFWWKDWDSHUVRQFHDVHVWREHDJHQHUDO SDUWQHUGRHVDXWRPDWLFDOO\FDXVHWKHGLVVROXWLRQRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 7KHJHQHUDOSDUWQHUVKLSPD\FRQWLQXHE\XQDQLPRXVFRQVHQWRIDOORIJHQHUDOSDUWQHUVDQGE\FRPSO\LQJ ZLWKILOLQJDQGUHJLVWUDWLRQUHTXLUHPHQWVWRUHIOHFWWKHFKDQJHVLQWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS :KHUHWKHUHLVD ZULWWHQFRQWUDFWRIJH QHUDOSDUWQHUVKLSWKHFRQWUDFWVKDOOEHDPHQGHGLQDFFRUGDQFH ZLWKWKHFKDQJHV 

Article 50: Right of a person who ceases to be a partner

 $SHUVRQZKRFHDVHVWREHDJHQHUDOSDUWQHURIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSRWKHUZLVHWKDQE\WKHWUDQVIHURU VHL]XUHRIKLVLQWHUHVWPD\REWDLQWKH YDOXHRIKL VLQWHUHVWXSRQFHDVLQJWREHDJHQHUDOSDUWQHU7KH RWKHUJHQHUDOSDUWQHUVDUHERXQGWRSD\WKHSHUVRQWKHDPRXQWRIWKHYDOXHDVVRRQDVLWLVHVWDEOLVKHG ZLWKLQWHUHVWIURPWKHGD\RQZKLFKKHFHDVHVWREHDJHQHUDOSDUWQHU 7KHYDOXHRIWKHLQWHUHVWLVGHWHUPLQHGDVSURYLGHGLQWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWRUDQDJUHHPHQW DPRQJWKHJHQHUDOSDUWQHUV2WKHUZLVHWKHYDOXHLVGHWHUPLQHGE\DQH[SHUWGHVLJQDWHGE\WKHJHQHUDO SDUWQHUVRUE\WKHFRXUW 

Article 51: Right of withdrawal

 $JHQHUDOSDUWQHURIDJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQVWLWXWHGIRUDWHUPWKDWLVQRWIL[ HGRUZKRVHFRQWUDFWRI JHQHUDOSDUWQHUVKLSUHVHUYHVWKHULJKWRIZLWKGUDZDOPD\ZLWKGUDZIURPWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSE\JLYLQJ WKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSQRWLFHRIKLVZLWKGUDZDOLQJRRGIDLWK 8QOHVVWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWSURYLGHVRWKHUZLVHDJHQHUDOSDUWQHURIDJHQHUDO SDUWQHUVKLS FRQVWLWXWHGIRUDWHUPWKDWLVIL[HGPD\ZLWKGUDZRQO\ZLWKWKHDJUHHPHQWRIDPDMRULW\RIWKHRWKHUJHQHUDO SDUWQHUV 

Article 52: Expulsion of a partner

 7KHJHQHUDOSDUWQHUVPD\E\DPDMR ULW\YRWHDJUHHRQWKHH[SXOVLRQRIDJHQHUDOSDUWQHUZKRIDLOVWR SHUIRUPKLVREOLJDWLRQVRUKLQGHUVWKHFDUU\LQJRQRIWKHDFWLYLWLHVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS ,QWKHFDVH RIDQ\REMHFW LRQDJHQH UDOSDUWQHUPD\LQWKHVHFLUFXP VWDQFHVDSSO\WRWKHFRX UWIRU DXWKRUL]DWLRQWRZLWKGUDZIURPWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS7KHFRXUWVKDOOJUDQWWKHGHPDQGXQOHVVWKHFRXUW FRQVLGHUVLWPRUHDSSURSULDWHWRRUGHUWKHH[SXOVLRQRIWKHJHQHUDOSDUWQHUDWIDXOW


 E. Dissolution and Liquidation of the General Partnership
Article 53: Cause of dissolution


$JHQHUDOSDUWQHUVKLSLVGLVVROYHGE\WKHD FDXVHVRIGLVVROXWLRQSURYLGHGLQWKHFRQWUDFWRIJHQHUDOSDUWQHUVKLS  WKHWHUPLQDWLRQRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS¶VREMHFW  WKHLPSRVVLELOLW\RIDFFRPSOLVKLQJLW  WKHXQDQLPRXVFRQVHQWRIDOOWKHJHQHUDOSDUWQHUVE 7KH FRXUWP D\GLVVROYH DJH QHUDOS DUWQHUVKLSIR UDO HJLWLPDWHFDX VH2 QFHWKH JHQHUDO SDUWQHUVKLSLVGLVVROYHGLWVKDOOEHSURFHHGZLWKWKHOLTXLGDWLRQRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSArticle 54: Continuation of partnership with a fixed term

 $Q\JHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQVWLWXWHGIRUDQDJUHHGWHUPPD\EHFRQWLQXHGE\XQDQLPRXVFRQVHQWRIDOOWKH JHQHUDOSDUWQHUV 

Article 55: One partner

 7KHXQLWLQJRIDOOWKHLQWHUHVWVLQWKHK DQGVRIDVLQJOHJHQHUDOSDUWQHUGRHVQRWFDXVHGLVVROXWLRQRIWKH JHQHUDOSDUWQHUVKLSSURYLGHGWKDWDW OHDVWRQHRWKHUSHUVRQEHFRPHVDJHQHUDOSDUWQHUZLWKLQRQH KXQGUHGDQGWZHQW\ GD\VDIWHUWKHLQWHUHVWVDUHXQLWHG

Article 56: Rights of partners upon dissolution

 7KHSRZHUVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVWRDFWRQEHKDOIRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFHDVHXSRQWKHGLVVROXWLRQ RIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSH[FHSWIRUDFWVWKDWDUHDQHFHVVDU\FRQVHTXHQFHRIEXVLQHVVDOUHDG\EHJXQ EXWQRWFRPSOHWH+RZHYHUDQ\WKLQJGRQHLQWKHRUGLQDU\FRXUVHRIEXVLQHVVE\DJHQHUDOSDUWQHUZKRLV QRWDZDUH RI WKHGLVVRO XWLRQRIWKHJ HQHUDO SDUWQHUVKLS DQG DFWLQJLQJ RRG IDLWKELQG VWKHJH QHUDO SDUWQHUVKLSDQGWKHRWKHUJHQHUDOSDUWQHUVDVLIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSZHUHVWLOOLQH[LVWHQFH 

Article 57: Rights of third parties upon dissolution

 'LVVROXWLRQRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSGRHVQRWDIIHFWWKHULJKWVRIWKLUGSDUWLHVDFWLQJLQJRRGIDLWKDQG ZKRHQWHUHGLQWRDFRQWUDFWZLWKDJHQHUDOSDUWQHURUDQDJHQWDFWLQJRQEHKDOIRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Article 58: Legal personality of partnership

7KHOHJDOSHUVRQDOLW\RIW KHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWLQXHVWR H[LVWIRUWK HSXUSRVHRIOLTXLGDWLQJLWV EXVLQHVV 

Article 59: Notice of dissolution

7KHJHQHUDOSDUWQHUVVKDOOILOHDQRWLFH RIWKHGLVVROXWLRQLQWKHSUHVFULEHGIRUPZLWKWKH5HJLVWUDUDQG DSSRLQWDOLTXLGDWRU 7KHJHQHUDOSDUWQHUVVKDOOLPPHGLDWHO\SXEOLVKWKHQRWLFHRIGLVVROXWLRQIRUIRXU FRQVHFXWLYHZHHNVLQ D.KPHUODQJXDJHQHZVSDSHULQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDSXEOLVKHGRUGLVWULEXWHGLQWKHSODFHZKHUH WKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSKDVLWVUHJLVWHUHGRIILFHRULQRWKHUSXEOLFDWLRQVDVSURYLGHGE\UHJXODWLRQVRIWKH 0LQLVWU\RI&RPPHUFH7K HQRWLFHSXEOLVKHGLQQHZVSDSHUVKDOOEHVHWLQUHJ XODWLRQVDGRSWHGE\WKH 0LQLVWHURI&RPPHUFH 

Article 60: Powers of the liquidator

 8SRQGLVVROXWLRQRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSWKHSRVVHVVLRQDQGWKHXVHRIJHQHUDOSDUWQHUVKLSSURSHUW\LV GHOLYHUHGWRWKHOLTXLGDWRU 7KHOLTXLGDWRUDFWVDVDQDGPLQLVWUDWRURIWKHSURSHUW\7KHOLTXLGDWRULVHQWUXVWHGZLWKIXOODGPLQLVWUDWLRQ SRZHUV 7KHOLTXLG DWRULVHQWLWOHG WRUHTXL UHIURPWKH JHQHUDOSD UWQHUV DQ\GRFXPH QWVDQGD Q\H[SODQDWLRQ FRQFHUQLQJWKHULJKWVDQGREOLJDWLRQVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Article 61: Order of payment in liquidation

 7KHOLTXLGDWRUILUVWVKDOOSD\WKHVDODU\RIHPSOR\HHWD[DQGRWKHUSUL RULW\GHEWVWKHQUHLPEXUVHVWKH FDSLWDOFRQWULEXWLRQV 7KHOLTXLGDWRUSDUWLWLRQVWKHUHPDLQLQJDVVHWVDPRQJWKHJHQHUDOSDUWQHUVLQSURSRUWLRQWRWKHLUULJKWVRULI QRWSURYLGHGLQWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSFRQWUDFWLQHTXDOSRUWLRQV ,IWKHDVVHWV LQFOXGHSURSHUW\RZQHGE\WKLUGSDUWLHVWKHOLTXLGDWRUPD\UHWXUQ WKHSURSHUW\WRWKHWKLUG SDUW\ 

Article 62: Books and records

 7KHOLTXLGDWRUVKDOONHHSWKHE RRNVDQGUHFRUGVRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLSIRUWHQ \HDUVIURPWKH FORVLQJRIWKHOLTXLGDWLRQ7KHOLTXLGDWRUVKDOONHHSERRNVDQGUHFRUGVIRUD ORQJHUSHULRGLIWKH\DUH UHTXLUHGDVHYLGHQFHLQDSURFHHGLQJ 

Article 63: Closing of liquidation and legal personality

 7KHOLTXLGDWLRQRIDJHQHUDOSDUWQHUVKLSLVFORVHGE\WKHILOLQJRID QRWLFHRIFORVXUHLQDSUHVFULEHGIRUP ZLWKWKH0LQLVWU\RI &RPPHUFH7KHILOLQJRIWKL VQRWLFHLVFHDVHGWR H[LVWWKHOHJDOSHUVRQDOLW\RIWKH JHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Part 2. Limited PartnershipsArticle 64: Nature of Limited Partnership

 $OLPLWHGSDUWQHUVKLSLVD FRQWUDFWEHWZHHQRQHRU PRUHJHQHUDOSDUWQHUVZKRDUHWKHVROHSHUVR QV DXWKRUL]HGWRDGPLQLVWHUDQGELQGWKHSDUWQHUVKLSDQGRQHRUPRUHOLPLWHGSDUWQHUVZKRDUHERXQGWR FRQWULEXWHWRWKHFDSLWDORIWKHSDUWQHUVKLS 

Article 65: One person as both limited and general partner

 $SHUVRQPD\DWWKH VDPHWLPHEHERWKDJHQHUDOSDUWQHUDQGDOLPLWHGSDUWQHULQWKHVDPHOLPLWHG SDUWQHUVKLS $SHUVRQZKRLVDWWKHVDPHWLPHERWKDJHQHUDOSDUWQHUDQGDOLPLWHGSDUWQHULQDOLPLWHGSDUWQHUVKLSKDV WKHULJKWVDQGREOLJDWLRQVRIDJHQHUDOSDUWQHU 

Article 66: Form of contract

 7KHFRQWUDFWRIOLPLWHGSDUWQHUVKLSPD\EHYHUEDORULQZULWLQJ,IWKH FRQWUDFWLVLQZULWLQJDOOJHQHUDO SDUWQHUVDQGDWOHDVWRQHOLPLWHGSDUWQHUVKDOOVLJQLW 7KHWHUPRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSFRQWUDFWPD\QRWEHLQH[FHVVRI\HDUVEXWPD\H[WHQG 

Article 67: Date of creation

 7KHOLPLWHGSDUWQHUVKLSLVIRUPHGRQWKHGDWHRQZKLFKLW LVUHJLVWHUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKH/DZRQ &RPPHUFLDO5XOHVDQG5HJLVWHU ,IWKHOLPLWHG SDUWQHUVKLSLVQRWUHJLVWH UHGLWLV GHHPHGWREHDJHQHUDOSDUWQ HUVKLS,QWKLVFD VHVXFK JHQHUDOSDUWQHUVKLSGRHVQRWKDYHDOHJDOSHUVRQDOLW\ 

Article 68: Name

 7KHQDPHRIDOLPLWHGSDUWQHUVKLSVKDOOLQFOXGHWKHQDPHRIRQHRUPRUHRIWKHJHQHUDOSDUWQHUVDQGWKH ZRUGV/LPLWHG3DUWQHUVKLSVKDOOEHSODFHGDWWKHHQGRUEHORZWKHQDPH$OLPLWHGSDUWQHUVKLSVKDOOXVH LWVQDPHZKHQFDUU\LQJRQEXVLQHVV 

Article 69: Record of limited partners

 7KHJHQHUDOSDUWQHUVVKDOONHHSDUHFRUGFRQWDLQLQJWKHQDPHDQGGRPLFLOHRIHDFKRIWKHOLPLWHGSDUWQHUV DQGDQ\LQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKHLUFRQWULEXWLRQVWRWKHFDSLWDORIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS 7KHJHQHUDOSDUWQHUVVKDOONHHSWKHUHFRUGDWWKHSULQFLSDOSODFHRIEXVLQHVVRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS 7KHJ HQHUDOSDUWQ HUV VKDOOUH VSRQVLEOHIRU FRPSO\LQJZLWKWK HUH JLVWUDWLRQILOLQJDQ GSXEOL FDWLRQ UHTXLUHPHQWVIRUWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS 

Article 70: Nature of partners’ contribution

 $OLPLWHGSDUWQHU¶VFRQWULEXWLRQWRFDSLWDOPD\FRQVLVWRIDVXPRI PRQH\RUSURSHUW\RQO\7KHOLPLWHG SDUWQHUPD\PDNHDGGLWLRQDOFRQWULEXWLRQVDWDQ\WLPH $JHQHUDOSDUWQHU¶VFRQWULEXWLRQWRFDSLWDOPD\EHLQ FDVKLQNLQGLQSDVWVHUY LFHVDFWXDOO\UHQGHUHGRU IXWXUHVHUYLFHV 

Article 71: Participation of limited partner in profits and losses

 $OLPLWHGSDUWQHULVHQWLWOHGWRUHFHLYHKLVVKDUHRIWKHSURILWV,IWKHSD\P HQWRIWKHSURILWVUHGXFHVWKH FDSLWDORIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSUHVXOWLQJLQDGHILFLWWKHOLPLWHGSDUWQHUZKRUHFHLYHGWKHSD\PHQWVKDOO UHWXUQWKHVXPQHFHVVDU\WRFRYHUKLVVKDUHRIWKHGHILFLW 

Article 72: Liability of limited partner

7KHOLPLWHGSDUWQHULVOLDEOHRQO\WRWKHH[WHQWRIWKHVXPRIPRQH\RUYDOXHRIWKHSURSHUW\KHDJUHHGWR FRQWULEXWH 

Article 73: Name of limited partner used in limited partnership’s name

 $OLPLWHGSDUWQHUZKRVHQDPHDSSHDUVLQWKHQDPHRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSLVOLDEOHIRUWKHREOLJDWLRQVRI WKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSLQWKHVDPHPDQQHUDVDJHQHUDOSDUWQHUXQOHVVKLVVWDWXVDVDOLPLWHGSDUWQHULV FOHDUO\LQGLFDWHG 

Article 74: Powers, rights, obligations of general partner

 *HQHUDOSD UWQHUVKDYHWK HULJKW VDQG REOLJDWLRQ V RI WKHSDUWQ HUV RIDJHQ HUDOSD UWQHUVKLS*HQH UDO SDUWQHUVVKDOODFFRXQWIRUWKHLUDGPLQLVWUDWLRQWRWKHOLPLWHGSDUWQHUV 7KHJHQHUDOSDUWQHUVKDYHWKHREOLJDWLRQVWRWKHOLPLWHGSDUWQHUV¶SURSHUW\RIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS 7KHOLPLWHGSDUWQHUVKLSFRQWUDFWPD\QRWZDLYHWKLVREOLJDWLRQ 

Article 75: Liability of general partner

 7KHJHQHUDOSDUWQHUVDUHMRLQWO\DQGVHYHUDOO\OLDEOHIRUWKHGHEWVRIWKHSDUWQHUVKLSWRWKLUGSDUWLHV 

Article 76: Limited partner’s entitlement to wages

 $OLPLWHGSDUWQHUPD\UHFHLYHZDJHVIURPWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS 

Article 77: Limited partner’s right to withdraw

 :KLOHWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSH[LVWVLQDQ\PDQQHUZKDWVRHYHUDOLPLWHGSDUWQHUPD\QRWZLWKGUDZDQ\ SDUWRIKLVFRQWULEXWLRQXQOHVVWKHPDMRULW\RIDOORWKHUSDUWQHUVFRQVHQWDQGWKHSURSHUW\UHPDLQLQJLQWKH OLPLWHGSDUWQHUVKLSDIWHUWKHZLWKGUDZDOLVVXIILFLHQWWRGLVFKDUJHWKHGHEWVRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS 

Article 78: Transferability of limited partner’s interest

 $OLPLWHGSDUWQHUPD\WUDQVIHUKLVLQWHUHVWLQWKH OLPLWHGSDUWQHUVKLSZLWKRXWWKHXQDQLPRXVFRQVHQWRI RWKHUSDUWQHUV :LWK UHVSHFWWRWKLUGS DUWLHVWKHOL PLWHGS DUWQHU ZKRWUD QVIHUUHGKL VLQWH UHVWUHPDL QVOLD EOHIRUWKH REOLJDWLRQVW KDWPD\UHVXOWIURPKL VFRQW ULEXWLRQDWWKHWLPHKH ZDV VWLOO DOLPLWHG SDUWQHURIWKH SDUWQHUVKLS 

Article 79: Management – limited partner

 $OLPLWHGSDUWQHUVKDOOQRWSDUWLFLSDWHLQWKHPDQDJHPHQWRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS
VEXVLQHVV
 $OLPLWHGSDUWQHUPD\IURPWLPHWRWLPHH[DPLQHWKHUHSRUWVDQGSURJUHVVRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSDQG PD\JLYHDGYLVRU\RSLQLRQVZLWKUHJDUGWRWKHPDQDJHPHQWRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS $OLPLWHGSDUWQHUPD\QRWQHJRWLDWHDQ\EXVLQHVVRQEHKDOIRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSDFWDVDJHQWIRUWKH OLPLWHGSDUWQHUVKLSRUDOORZKLVQDPHWREHXVHGLQDQ\DFWRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS $OLPLWHGSDUWQHUZKRSHUIRUPVDQ\RIWKHVHD FWVLVOLDEOHIRUWKHREOLJDWLRQVRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS UHVXOWLQJIURPWKHVHDFWV $OLPLWHGSDUWQHUPD\EHKHOGUHVSRQVLEOHLQWKHVDPHPDQQHUDVDJHQHUDOSDUWQHUIRUDOOWKHREOLJDWLRQV RIWKHOLPLWHGSDUWQH UVKLSLIWKHQXP EHURIWKHVH DFWVRUWKHLP SRUWDQFHRIWKHPZLWK UHVSHFWWRWKH SDUWQHUVKLSEXVLQHVVLQGLFDWHWKDWWKHOLPLWHGSDUWQHULQIDFWDFWHGDVDJHQHUDOSDUWQHU 

Article 80: When general partners not able to act

 :KHQWKH JHQHUDOSD UWQHUVFDQQ RO RQJHUD FWW KHOLPLWHGS DUWQHUVPD\S HUIRUPDQ\ DFWRI VLPSOH DGPLQLVWUDWLRQUHTXLUHGIRUWKHPDQDJHPHQWRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLS ,IWKHJHQHUDOSDUW QHUV DUH QRWUH SODFHGZLWKL Q RQHK XQGUHGDQGWZHQW\  G D\VWKHOLPLWHG SDUWQHUVKLSLVGLVVROYHG 

Article 81: Law suit against the partnership

 $WKLUGSD UW\ZKRL VDFUHGLWRUP D\FODLPWKHG HEWVDJDLQVWWKHOLPLWHGSD UWQHUVKLSDQGWKHJHQHUDO SDUWQHUVLQWKHVDPHPDQQHUDVWKHJHQHUDOSDUWQHUVKLS 

Article 82: Insufficiency of partnership’s assets – third parties

 :KHUHWKHSURSHUW\RIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSLVLQVXIILFLHQWWKHJHQHUDOSDUWQHUVDUHMRLQWO\DQGVHYHUDOO\ OLDEOHIRUWKHGHEWVRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSWRWKLUGSHUVRQV$OLPLWHGSDUWQHULVOLDEOHIRUWKHGHEWVXSWR WKHDJUHHGDPRXQWRIKLVFRQWULEXWLRQQRWZLWKVWDQGLQJDQ\WUDQVIHURIKLVLQWHUHVW 

Article 83: Insufficiency of partnership’s assets – limited partners

 ,QWKHFDVHRILQVROYHQF\RUEDQNUXSWF\RIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSDOLPLWHGSDUWQHUPD\QRWLQKLVVWDWXV DVDOLPLWHGSDUWQHUFODLPDVDFUHGLWRUXQWLOWKHRWKHUFUHGLWRUVRIWKHOLPLWHGSDUWQHUVKLSDUHVDWLVILHG 

Article 84: Application of provisions dealing with general partnership

 7KHUXOHVJRYHUQLQJJHQHUDOSDUWQHUVKLSVVKDOODOVRDSSO\WROLPLWHGSDUWQHUVKLSV 

Chapter 3 – Limited Company and Public Limited CompanyPart 1. General provisionsArticle 85: Application

 7KLV/DZDXWKRUL]HVWKHIRUPDWLRQRISULYDWHOLPLWHGFRPSDQLHVDQGSXEOLFOLPLWHGFRPSDQLHVWRFDUU\RQ EXVLQHVVLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLD $FRPSDQ\VKDOOQRWEHIRUPHGXQGHUWKLV/DZWRFDUU\RQWKHEXVLQHVVRIDEDQNDQLQVXUDQFHFRPSDQ\ RUDILQDQFHFRPSDQ\ 

Article 86: Nature of Private Limited Company$³3ULYDWH/LPLWHG&RPSDQ\´LVDIRUPRIDOLPLWHGFRPSDQ\WKDWPHHWVWKHIROORZLQJUHTXLUHPHQWVD 7KHFRPSDQ\PD\KDYHWRVKDUHKROGHUV+RZHYHURQHSHUVRQPD\IRUPDFRPSDQ\FDOOHG VLQJOHPHPEHUSULYDWHOLPLWHGFRPSDQ\7KHUHTXLUHPHQWVRIDVLQJOHPHPE HUSULYDWHOLPLWHG FRPSDQ\D UHWKH VDPHPDQ QHUD VDS ULYDWHOL PLWHG FRPSDQ\H[FH SWWKH UHODWLRQVKLSRI VKDUHKROGHUWRRQHDQRWKHUE 7KHFRPSDQ\PD\QRWRIIHULWVVKDUHVRURWKHUVHFXULWLHVWRWKHSXEOLFJHQHUDOO\EXWPD\RIIHU WKHPWRVKDUHKROGHUVIDPLO\PHPEHUVDQGPDQDJHUVF 7KHFRPSDQ\PD\KDYHRQHRUPRUHUHVWULFWLRQVRQWKHWUDQVIHURIHDFKFODVVRILWVVKDUHVG $FRPSDQ\WUHDWHGDVDSULYDWHOLPLWHGFRPSDQ\IURPWKHGDWHRIUHJLVWUDWLRQZLWKWKH&RPPHUFLDO 5HJLVWUDUSXUVXDQWWRWKHSUHVFULEHGIRUPSURYLGHGE\WKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHArticle 87: Nature of Public Limited Company

 $³3XEOLF/LPLWHG&RPSDQ\´LVDIR UPRIDOLPLWH GFRPSDQ\WKDWLV DXWKRUL]HGE\WKLV /DZWRLVVXH VHFXULWLHVWRWKHSXEOLF 

Article 88: Interpretation,QWKLV&KDSWHUWKHWHFKQLFDOZRUGVVKDOOKDYHWKHIROORZLQJPHDQLQJ ³DUWLFOHV´PHDQVWKHRULJLQDORUUHVWDWHGDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQRUDUWLFOHVRIDPHQGPHQW “auditor”P HDQVD FKDUWHUHG DFFRXQWDQWZK RS UDFWLFHVLQ GLYLGXDOO\RU ZLWKLQD FKD UWHUHG DFFRXQWDQWVILUP “debt obligation”PHDQVDERQGGHEHQWXUHQRWHRURWKHUHYLGHQFHRIGHEWRUJXDUDQWHH RID FRPSDQ\ZKHWKHUVHFXUHGRUXQVHFXUHG “Director of Companies”PHDQ VWK HRIILFHUVD SSRLQWHGE\WKH0LQLVWH URI&RPPH UFHWR DGPLQLVWHUWKLV/DZ “director” PHDQVDPHPEHURIWKHERDUGRIGLUHFWRUVRIDFRPSDQ\ "incorporator"PHDQVDQDWXUDOSHUVRQZKRVLJQVDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQ

 “ordinary resolution”P HDQVDUHVRO XWLRQSD VVHGE\DPD MRULW\RIWKHYRWHV FDVWE\WKH

VKDUHKROGHUVZKRYRWHGRQWKHUHVROXWLRQ “redeemable share” PHDQVDVKDUHLVVXHGE\DFRPSDQ\ WKDWWKHFRPSDQ\PD\SXUFKDVHRUUHGHHPRQWKHGHPDQGRIWKHFRPSDQ\ WKDWWKHFRPSDQ\LVUHTXLUHGE\LWVDUWLFOHVWRSXUFKDVHRUUHGHHPDWDVSHFLILHGWLPHRURQ WKHGHPDQGRIDVKDUHKROGHU "series"LQUHODWLRQWRVKDUHVPHDQVDGLYLVLRQRIDFODVVRIVKDUHV "special resolution"PHDQVDUHVROXWLRQSDVVHGE\DPDMRULW\RIQRWOHVVWKDQWZRWKLUGVRIWKH

YRWHVFDVWE\ WKHVK DUHKROGHUVZKRYRWHGRQWK DWUHVROXWLRQRUVLJQHGE\DOOW KHVKDUHKROGHUV

HQWLWOHGWRYRWHRQWKDWUHVROXWLRQ VHFXULW\ PHDQV


D DVKDUHRIDQ\FODVVRUVHULHVRIVKDUHVRIDFRPSDQ\

E DERQG

F LQFOXGHVDFHUWLILFDWHHYLGHQFLQJDVHFXULW\

Article 89: Affiliate - interpretation

$FRPSDQ\LVDIILOLDWHGZLWKDQRWKHUFRPSDQ\LIRQHRIWKHPLVWKHVXEVLGLDU\RIWKHRWKHURUERWKD UH VXEVLGLDULHVRIWKHVDPHFRPSDQ\RUHDFKRIWKHPLVFRQWUROOHGE\WKHVDPHSHUVRQ ,IWZRFRPSDQLHVDUHDIILOLDWHGZLWKWKHVDPHFRPSDQ\DWWKHVDPHWLPHWKH\DUHGHHPHGWREHDIILOLDWHG ZLWKHDFKRWKHU 

Article 90: Liability for registration, filing and publication

 (DFKLQFRUSRUDWRURUGLUHFWRUDVWKHFDVHPD\EHLVUHVSRQVLEOHIRUFRPSO\LQJZLWKWKHUHJLVWUDWLRQILOLQJ DQGSXEOLFDWLRQUHTXLUHPHQWV 

Part 2.

A. Formation of a Limited CompanyArticle 91: Creation of Limited Company

 2QHRUPRUHFRPSHWHQWQDWXUDOSHUVRQVRUOHJDOSHUVRQVPD\FUHDWHDOLPLWHGFRPSDQ\E\ILOLQJDUWLFOHV RILQFRUSRUDWLRQZLWKWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 

Article 92: Name of company

 7KHQDPHRID3ULYDWH/LPLWHG&RPSDQ\VKDOOLQFOXGHDWWKHHQGWKHZRUGV3ULYDWH/LPLWHG&RPSDQ\ RUDQDSSURSULDWHDEEUHYLDWLRQ 7KHQDPHRID3XEOLF/LPLWHG&RPSDQ\VKDOOLQFOXGHDWLWVHQGWKHZRUGV3XEOLF/LPLWHG&RPSDQ\RU DQDSSURSULDWHDEEUHYLDWLRQ 7KH'LUHFWRURI&RPSDQLHVVKDOOH[DPLQHWKHQDPHSURSRVHGE\WKHFRPSDQ\DQGPD\UHMHFWDQ\QDPH WKDWLV FRQIXVLQJO\VLPLODUWRDQ RWKHUSUHYLRXVO\UHJLVWHUHGQDPHRUFRQWUDU\ WRSXEOLFRUGHUYXOJ DU VFDQGDORXV RURWKH UZLVHLQDSS URSULDWH$GHFLVL RQ RIWKH'LUHFWRU RI&R PSDQLHV FRQFHUQLQJWK H FRPSDQ\
VQDPHLVWKHELQGLQJDQGILQDOGHFLVLRQ 

Article 93: Articles of Incorporation, required contents7KHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQVKDOOVWDWHWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQD 7KHQDPHRIWKHFRPSDQ\E 7KHFRPSDQ\
V5HJLVWHUHG2IILFHLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLD
F 7KHREMHFWLYHVRIWKHFRPSDQ\DQGDQ\UHVWULFWLRQVRQWKHEXVLQHVVWKDWWKHFRPSDQ\PD\FDUU\ RQ&RPS DQ\REMHFWLYHV PD\LQFOXG HRQHRUPR UHW\SHVRIEXVLQH VVHVQRWFRQWUD U\WRDQ\ SURYLVLRQRIODZG 7KHDXWKRUL]HGFDSLWDOWREHVWDWHGLQQDWLRQDOFXUUHQF\H 7KHFODVVHVDQGDQ\PD[LPXPQXPEHURIVKDUHVDQGWKHSDUYDOXHSHUVKDUHVWKDWWKHFRPSDQ\ LVDXWKRUL]HGWRLVVXHI ,IWKHFRPSDQ\LVDXWKRUL]HGWRLVVXHPRUHWKDQRQHFODVVRIVKDUHVWKHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQ VKDOOVWDWHWKHPD[LPXPQXPEHURIVKDUHVDQGWKHSDUYDOXHSHUVKDUHDQGVKDOOGHVFULEHWKH ULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQVDWWDFKHGWRHDFKFODVVJ ,IDFODVVRIVKDUHVPD\EHLVVXHGLQVHULHVWKHDUWLFOHVVKDOODXWKRUL]HWKHGLUHFWRUVWRIL[WKH QXPEHURIVKDUHVLQHDFKVHULHVWRGHWHUPLQHWKHGHVLJQDWLRQRIHDFKVHULHVDQGWRGHWHUPLQH WKHULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQVDWWDFKHGWRHDFKVHULHVK ,IWKHLVVXHWUDQVIHURURZQHUVKLSRIVKDUHVRIWKHFRPSDQ\LVWREHUHVWULFWHGDVWDWHPHQWWRWKDW HIIHFWDQGDVWDWHPHQWDVWRWKHQDWXUHRIVXFKUHVWULFWLRQVL 7KHQDPHDQGFRPSOHWHDGGUHVVRIHDFKVKDUHKROGHUM 7KHQXPEHURIGLUHFWRUVRUWKHPD[LPXPDQGPLQLPXPQXPEHURIGLUHFWRUVRIWKHFRPSDQ\Article 94: Additional provisions in articles

 7KHDUWLFOHVPD\DOVRLQFOXGHDQ\SURYLVLRQWKDWLVQHFHVVDU\ 

Article 95: Signature of articles

 7KHDUWLFOHVPD\EHH[HFXWHGHLWKHUWKURXJKDSULYDWHDJUHHPHQWRUWKURXJKDQRWDU\7KHDUWLFOHVVKDOO EHVLJQHGRULQLWLDOHGE\DOOWKHVKDUHKROGHUV 

Article 96: Delivery of articles

 $QLQFRUSRUDWRUVKDOOVXEPLWWKHDUWLFOHVWRWKH'L UHFWRURI&RPSDQLHVIRUILOLQJDWWDFKHGZLWKRWKHU GRFXPHQWVIRUUHJLVWUDWLRQ 

Article 97: Certificate of incorporation

 $IWHUDFFHSWLQJWKHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQIRUILOLQJDQGDIWHU UHFHLYLQJWKHILOLQJIHHWKH'LUHFWR URI &RPSDQLHVVKDOOLVVXHDFHUWLILFDWHRILQFRUSRUDWLRQ 

Article 98: Effect of certificate

$FRPSDQ\FRPHVLQWRH[LVWHQFHDQGDFTXLUHVOHJDOSHUVRQDOLW\RQWKHGDWHVK RZQLQWKHFHUWLILFDWHRI LQFRUSRUDWLRQ 

B. Capacity and Rights of the CompanyArticle 99: Capacity of a company

 6XEMHFWWRWKLVODZDFRPSDQ\KDVWKHFDSDFLW\ULJKWVDQGSULYLOHJHVRIDQDWXUDOSHUVRQ $FRPSDQ\PD\FDUU\RQEXVLQHVVWKURXJKRXWWKH.LQJGRPRI&DPERGLD 

Article 100: Extra-territorial capacity

 $FRPSDQ\KDVWKHFDSDFLW\WRFDUU\RQLWVEXVLQHVVFRQGXFWLWVDIIDLUVD QGH[HUFLVHLWVULJKWVLQDQ\ MXULVGLFWLRQRXWVLGHRIWKH.LQJGRPRI&DPERGLDWRWKHH[WHQWWKDWWKHODZVRIVXFKMXULVGLFWLRQSHUPLW 

Article 101: Nationality

 $FRPSDQ\VKDOOEHGHHPHGWREHRI.KPHUQDWLRQDOLW\RQO\LI D 7KHFRPSD Q\KDVDSOD FHRIEX VLQHVVD QGDUH JLVWHUHGRIILFHORFDWH GLQ WKH.LQJGR PRI

&DPERGLD E 0RUHWKDQRIWKHYRWLQJVKDUHVRIWKHFRPSDQ\DUHKHOGE\QDWXUDORUOHJDOSHUVRQVRI.KPHU

QDWLRQDOLW\ 

Article 102: Bylaws

 $FRPSDQ\PD\DGRSWE\ODZVWKDWUHJXODWHWKHEXVLQHVVRUDIIDLUVRIWKHFRPSDQ\ ,WLVQRWQHFHVVDU\IRUDE\ODZWREHDGRSWHGLQRUGHUWRFRQIHUDQ\SDUWLFXODUULJKWVRQWKHFRPSDQ\RULWV GLUHFWRUV 

Article 103: Restricted business or powers

 $FRPSDQ\VKDOOQRWFDUU\RQDQ\EXVLQHVVRUH[HUFLVHDQ\ULJKWVWKDWLVUHVWULFWHGE\LWVDUWLFOHVQRUVKDOO WKHFRPSDQ\H[HUFLVHDQ\RILWVULJKWVLQDPDQQHUFRQWUDU\WRLWVDUWLFOHV 

Article 104: Rights preserved

 7KHIDFWWKDWDFRPSDQ\DFWVLQYLRODWLRQRILWVDUWLFOHVRUE\ODZVGRHVQRWE\LWVHOILQYDOLGDWHVXFKDFWV 7KLVUXOHDSSOLHVWRDOODFWVLQFOXGLQJWKHWUDQVIHURISURSHUW\WRWKHFRPSDQ\RUE\WKHFRPSDQ\ 

Article 105: No constructive notice

 7KHIDFWWKDWWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVILOHVFRPSDQ\GRFXPHQWVRUWKHIDFWWKDWDGRFXPHQWLVDYDLODEOH IRULQVSHFWLRQDQGFRS\LQJDWWKHFRPSDQ\RIILFHGRHVQRWE\LWVHOIDIIHFWDQ\SHUVRQR UJLYHQRWLFHRU NQRZOHGJHRIWKHFRQWHQWVRIWKHGRFXPHQWVWRDQ\SHUVRQ 

Article 106: Protections for third persons

 $FRPSDQ\RU DSHUVRQZKRJX DUDQWHHVDQREOLJ DWLRQRIWKH FRPSDQ\PD\QRWDOOH JHWKHIROOR ZLQJ SRLQWVDJDLQVWDWKLUGSHUVRQZKRGHDOVZLWKWKHFRPSDQ\RUDWKLUGSHUVRQZKRDFTXLUHVULJKWVIURPWKH FRPSDQ\+RZHYHUWKHVHSRLQWVFDQE HDOOHJHGLIWKHWKLUGSHUVRQNQHZRUVKRXOGKDYHNQRZQWKHVH SRLQWVEHFDXVHRIKLVSRVLWLRQRUUHODWLRQVKLSZLWKWKHFRPSDQ\
D WKHDUWLFOHVDQGE\ODZVKDYHQRWEHHQFRPSOLHGZLWK

E WKHSHUVRQVQDPHGLQWKHPRVW UHFHQWQRWLFHRIGLUHFWRUVVHQWWRWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVDUH
QRWWKHGLUHFWRUVRIWKHFRPSDQ\

F WKHSODFHQDPHGLQWKHPRVWUHFHQWQRWLFHRIUHJLVWHUHGRIILFHVHQWWRWKH'LUHFWRURIFRPSDQLHVLV
QRWWKHUHJLVWHUHGRIILFHRIWKHFRPSDQ\

G DSHUVRQWKDWWKHFRPSDQ\KROGVRXWDVDGLUHFWRUDQRIILFHURUDQDJHQWRIWKHFRPSDQ\KDVQRW
EHHQD SSRLQWHGRUKD VQ RDXWKRULW\WRH[HUFLVH WKHSRZHUVDQ GSHUIR UPWK HGXWLHVWKDW DUH 
FXVWRPDU\LQWKHEXVLQHVVRIWKHFRPSDQ\RUXVXDOIRUVXFKGLUHFWRURIILFHURUDJHQW

H DGRFXPHQWLVVXHGE\DQ\GLUHFWRURIILFHURUDJHQWRIDFRPSDQ\LVQRWYDOLGRUQRWJHQXLQH

I ORDQVDQGJXDUDQWHHVRUDVDOHOHDVHRUH[FKDQJHRISURSHUW\ZHUHQRWDXWKRUL]HG

C. Registered Office, Books and Records

Article 107: Registered office

$WDOOWLPHVDFRP SDQ\VKDOOKDYHD UHJLVWHUHGRIILFHLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDORFDWHGLQWKHSODFH VSHFLILHGLQLWVDUWLFOHV 

Article 108: Notice of registered office

 $FRPSDQ\VKDOO VHQGWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVRQWKHSUHVFULEHGIRUPQRWLFHRIWKHORFDWLRQRIWKH UHJLVWHUHGRIILFHWRJHWKHUZLWKWKHUHOHYDQWSRUWLRQVRIWKHDUWLFOHVGHVLJQDWLQJRUFKDQJLQJWKHORFDWLRQ $FRPSDQ\VKDOOVHQGWRWKH'L UHFWRURI&R PSDQLHVRQWKH SUHVFULEHGIRUPQRWLFH RI DFKDQJHRI DGGUHVVRILWVUHJLVWHUHGRIILFH7KHQRWLFHVKDOOEHVHQWZLWKLQILIWHHQ GD\VRIWKHFKDQJH 

Article 109: Corporate records

 $FRPSDQ\VKDOOSUHSDUHDQGPDLQWDLQDWLWVUHJLVWHUHGRIILFHUHFRUGVFRQWDLQLQJ D WKHDUWLFOHVDQGE\ODZVDQGDOODPHQGPHQWVWKHUHWR E PLQXWHVRIPHHWLQJVDQGUHVROXWLRQVRIVKDUHKROGHUV F FRSLHVRIDOOQRWLFHVUHTXLUHGWREHVHQWRUILOHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKLVODZ G DVHFXULWLHVUHJLVWHU 

Article 110: Access to corporate records

 6KDUHKROGHUVDQGFUHGLWR UVRIDFRPS DQ\WKHLUDJ HQWVDQGOHJDOUHSUHVHQWDWLYHVDQGWKH 'LUHFWRURI &RPSDQLHVPD\H[DPLQHWKHFRUSRUDWHUHFRUGVGHVFULEHGDERYHGXULQJWKHXVXDOEXVLQHVVKRXUVRIWKH FRPSDQ\DQGPD\WDNHH[WUDFWVIUHHRIFKDUJH ,IWKHFRPSDQ\LVDSXEOLFOLPLWHGFRPSDQ\DQ\RWKHUSHUVRQPD\WDNHH[WUDFWVRIWKHFRUSRUDWHUHFRUGV LQSD\PHQWRIDUHDVRQDEOHIHH 

Article 111: Use of shareholder lists

 $Q\OLVWRIVKDUHKROGHUVVKDOOQRWEHXVHGE\DQ\SHUVRQH[FHSWLQFRQQHFWLRQZLWK D DQHIIRUWWRLQIOXHQFHWKHYRWLQJRIVKDUHKROGHUVRIWKHFRPSDQ\ E DQRIIHUWRDFTXLUHVKDUHVRIWKHFRPSDQ\ F DQ\RWKHUPDWWHUUHODWLQJWRWKHDIIDLUVRIWKHFRPSDQ\ 

Article 112: Directors records

 $FRPSDQ\VKDOOSUHSDUHDQGPDLQWDLQDGHTXDWHUHFRUGVDQGUHFRUGVFRQWDLQLQJPLQXWHVRIPHHWLQJVDQG UHVROXWLRQVRIWKHGLUHFWRUVDQGDQ\FRPPLWWHHRIGLUHFWRUV 7KH'LUHFWRUVUHFRUGVVKDOOEHNHSWDWWKHUHJLVWHUHGRIILFHRIWKHFRPSDQ\RUDWVXFKRWKHUSODFHDVWKH GLUHFWRUVWKLQNILWDQGVKDOODWDOOUHDVRQDEOHWLPHVEHRSHQWRLQVSHFWLRQE\WKHGLUHFWRUV 

Article 113: Accounting records

 $FRPSDQ\VKDOOSUHSDUHDQGPDLQWDLQDGHTXDWHDFFRXQWLQJUHFRUGVIRUDS HULRGRIWHQ \HDUVDIWHU WKHHQGRIWKHILQDQFLDO\HDUWRZKLFKWKHUHFRUGVUHODWH ,IDFFRXQWLQJUHFRUGVDUHNHSWDWDSODFHRXWVLGHWKH.LQJGRPRI&DPERGLDFRSLHVRIWKHVHDFFRXQWLQJ UHFRUGVVKDOODOVREHNHSWDWWKHUHJLVWHUHGRIILFH 

Article 114: Company’s duty to preserve records

$FRPSDQ\DQGLWVDJHQWVVKDOOWDNHUHDVRQDEOHSUHFDXWLRQVWRHQVXUHWKDWFRPSDQ\ERRNVDQGUHFRUGV DUHPDLQWDLQHGLQDQDFFXUDWHDQGSURSHUO\SUHVHUYHGFRQGLWLRQ

Article 115: Corporate seal

 $QLQVWUXPHQWRUDJUHHPHQWH[HFXWHGRQEHKDOIRIDFRPSDQ\E\DGLUHFWRUDQRIILFHURUDQDJHQWRIWKH FRPSDQ\LVQRWLQYDOLGPHUHO\EHFDXVHDFRUSRUDWHVHDOLVQRWDIIL[HGWKHUHWR


D. Directors and Officers

Article 116: Initial directors


$WWKHWLPH RIILOLQJWKHGRFXPHQW VDQGDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQWKHLQFRUS RUDWRUVVKDOOVHQGWRWKH 'LUHFWRURI&RPSDQLHVDQRWLFHRIGLUHFWRUVRQDIRUPSUHVFULEHGE\WKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH  $IWHULVVXDQFHRIWKHFHUWLILFDWHRILQFRUSRUDWLRQDQLQFRUSRUDWRURUDGLUHFWRUPD\FDOOWKHPHHWLQJRI GLUHFWRUVE\JLYLQJQRWOHVVWKDQILYH GD\VQRWLFHE\PDLOWRHDFKGLUHFWRUVWDWLQJWKHWLPHDQGSODFHRI WKHPHHWLQJ 7KHLQLWLDOGLUHFWRUVVKDOOKROGRIILFHIURPWKHGDWHRILQFRUSRUDWLRQXQWLOWKHILUVWJHQ HUDOPHHWLQJRIWKH VKDUHKROGHUV 

Article 117: Shareholders’ Organizational Meeting

 7KHLQLWLDOGLUHFWRUVVKDOO RUJDQL]HWKHILUVWVKDUHKROGHU
VJHQHUDOPHHWLQJZLWKLQRQH \HDUDIWHUWKH
 FRPSDQ\LVIRUPHG1RWLFHRIWKHPHHWLQJVKDOOEHJLYHQLQZULWLQJDWOHDVWWZHQW\ GD\VLQDGYDQFHWR WKRVHSHUVRQVHQWLWOHGWRDWWHQGWKHPHHWLQJ7KHQRWLFHVKDOOVWDWHWKHGDWHSODFHDQGDJHQGDRIWKH PHHWLQJ 

Article 118: Number of Directors

 $SULYDWHOLPLWHGFRPSDQ\VKDOOKDYHRQHRUPRUHGLUHFWRUV $SXEOLFOLPLWHGFRPSDQ\VKDOOKDYHDWOHDVWWKUHH GLUHFWRUV 6KDUHKROGHUVVKDOOHOHFWGLUHFWRUVE\RUGLQDU\UHVROXWLRQRIVKDUHKROGHUVZKRKDYHWKHULJKWVWRYRWH 

Article 119: Powers of Directors

 7KHGLUHFWRUVVKDOOPDQDJHWKHE XVLQHVVDQGDIIDLUV RID FRPSDQ\7KHD UWLFOHVRILQ FRUSRUDWLRQVKDOO SURYLGHIRUWKHULJKWVRIWKHGLUHFWRUVQDPHO\  $SSRLQWDQGUHPRYHDOORIILFHUVDQGGHWHUPLQHWKHVSHFLILFULJKWVIRUVXFKRIILFHUV  6HWWKHVDODULHVDQGRWKHUFRPSHQVDWLRQRIVXFKRIILFHUV  )L[WKHVDODU\RURWKHUFRPSHQVDWLRQIRUGLUHFWRUVDQGVXEPLWWKHPWRVKDUHKROGHUVIRUDSSURYDO  ,VVXH QRWHV ERQGVGHE HQWXUHVDQG RWKHU HYLGHQFHVRI GHEW RIWKH FRPSDQ\DQ GIL[ WKHLU

DEVROXWHUHODWLYHDQGFRQWLQJHQWFKDUDFWHULVWLFV  3URSRVHWRVKDUHKROGHUVWKHDPHQGPHQWVRUDQQXOPHQWVWRWKHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQ  3URSRVHWRWKHVKDUHKROGHUVDQDJUHHPHQWRIPHUJHURUFRQVROLGDWLRQEHWZHHQWKHFRPSDQ\DQG

DQ\RWKHUSHUVRQ  3URSRVHWRWKHVKDUHKROGHUVWKHVDOHRIDOORUPDMRUSDUWRIWKHFRPSDQ\
VDVVHWV
  3URSRVHWRWKHVKDUHKROGHUVDGLVVROXWLRQRUOLTXLGDWLRQRIWKHFRPSDQ\  'HFODUHGLYLGHQGVLQDFFRUGDQFHZLWKDFFRXQWLQJSULQFLSOHVDQGWKHWHUPVRISD\PHQWRIHDFK

FODVVRIVKDUHVHQWLWOHGWRUHFHLYHGLYLGHQGV  ,VVXHVKDUHVLQWKHFRPSDQ\WRWKHH[WHQWDXWKRUL]HGLQWKHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQDQGE\ODZV  %RUUR ZPRQH\  ,VVXHUHLVVXHRUVHOOVHFXULW\RIWKHFRPSDQ\  *LYHDJXDUDQWHHRQEHKDOIRIWKHFRPSDQ\  0RUWJDJHK\SRWKHFDWHSOHGJHRURWKHUZLVHFUHDWHDVHFXULW\LQWHUHVWLQDOORUDQ\SURSHUW\RIWKH

FRPSDQ\WRVHFXUHDQ\REOLJDWLRQRIWKHFRPSDQ\  &ORVHDFFRXQWERRNVRIHDFKILQDQFLDO\HDUDQGSURSRVHWKHDQQXDOSURILWVIRUVXEPLVVLRQWRWKH

VKDUHKROGHUVDQGVKDUHKROGHUV¶JHQHUDOPHHWLQJ 

Article 120: Qualifications of Directors

 $Q\OHJDOO\FRPSHWHQWQDWXUDOSHUVRQRYHUHLJKWHHQ \HDUVROGPD\VHUYHDVDGLUHFWRURURIILFHURID FRPSDQ\$ GLUHFWRULVQ RWUHTXLUHGWREHDVKDUHKROGHURUWRPHHWDQ\RWKHUTXDOLILFDWLRQXQOHVVWKH DUWLFOHVRUE\ODZVLPSRVHVSHFLILFTXDOLILFDWLRQVRQWKHP 

Article 121: Term of Office for Director

 ,IWKHDUWLFOHVGRQRWSURYLGHDWHUPHDFKGLUHFWRUVKDOOEHHOHFWHGIRUDWHUPRIWZR \HDUVDQGPD\EH UHHOHFWHG 

Article 122: Staggered terms for directors

 7HUPVRIGLUHFWRUVPD\EHVWDJJHUHGVRWKDWDOOWKHLUWHUPVGRQRWHQGLQWKHVDPH\HDU 

Article 123: Classes of directors

 7KHDUWLFOHVPD\DOVRFR QIHURQWKH KROGHUVRIH DFKFODVVRIVKDUHVWKH ULJKWWRHOHFW RQHRUPR UH GLUHFWRUVZKRVKDOOVHUYHWKHWHUPVDQGVKDOOPDQDJHRWKHUDIIDLUVSURYLGHGE\WKHDUWLFOHV7KHWHUPVRI RIILFHDQGYRWLQJSRZHUVRIGLUHFWRUVRIDQ\VXFKFODVVPD\EHJUHDWHURUOHVVWKDQWKRVHRIDQ\RWKHU FODVVRIGLUHFWRUV 

Article 124: Removal of director

 $GLUHFWRUPD\EHUHPRYHGZLWKRUZLWKRXWFDXVHE\DPDMRULW\RIWKHVKDUHKROGHUVHQWLWOHGWRYRWHIRUWKH GLUHFWRU 

Article 125: Resignation of director

 $GLUHFWRUPD\UHVLJQDWDQ\WLPHE\JLYLQJZULWWH QQRWLFHWRWKHFRPSDQ\7KHUHVLJQDWLRQVKDOOWDNH HIIHFWLPPHGLDWHO\RUDWWKHWLPHVWDWHGLQWKHQRWLFH $GLUHFWRUZKRLVWKHODVWGLUHFWRUUHPDLQLQJLQRIILFHDQGZKRUHVLJQVEHIRUHDQRWKHUGLUHFWRUKDVEHHQ DSSRLQWHGVKDOOEHOLDEOHIRUGDPDJHVFDXVHGWRWKHFRPSDQ\E\KLVUHVLJQDWLRQ 

Article 126: Continuation in office

 $GLUHFWRUPD\FRQWLQXHWRVHUYHDIWHUKLVWHUPH[SLUHVXQWLODUHSODFHPHQWKDVEHHQHOHFWHG 

Article 127: Chairman of the Board

7KHERDUGRIGLUHFWRUVVKDOOHOHFWDFKDLUPDQIURPDPRQJLWVPHPEHUV7KHFKDLUPDQPD\EHUHPRYHG IURPWKHRIILFHRIFKDLUPDQEXWQRWIURPKLVSRVLWLRQDVDGLUHFWRUE\DPDMRULW\YRWHRIWKHGLUHFWRUV 

Article 128: Calling meetings

 7KHFKDLUPDQKDVWKHULJKWWRFDOOGLUHFWRUV
PHHWLQJV2QHWKLUGRIWKHWRWDO
Q XPEHURIVHUYLQJGLUHFWRUV PD\FDOODGLUHFWRU¶VPHHWLQJ 8QOHVVWKHDUWLFOHVRUE\ODZVSURYLGHRWKHUZLVHWKHERDUGPHHWLQJVKDOOEHFRQGXFWHGZLWKLQWKH.LQJGRP RI&DPERGLD 7KHERDUGRIGLUHFWRUVVKDOOEHKHOGDWOHDVWRQFH HYHU\WKUHH PRQWKV7KHDGRSWLRQRIWKH%RDUG 'LUHFWRUV5HVROXWLRQVKDOOEHGHFLGHGEDVHRQWKHPDMRULW\YRWHRIWKHPHPEHUVRUUHSUHVHQWDWLYHVWKDW ZHUHSUHVHQWHGLQWKHPHHWLQJ 

Article 129: Notice of meetings

7KHERDUGRIGLUHFWRUVPD\PHHWDWDQ\SODFHDVVWDWHGLQWKHQRWLFH7KHQRWLFHVKDOOVWDWHWKHGDWHDQG GHWDLODJHQGDWKHPHHWLQJ $GLUHFWRUPD\ZDLYHDQRWLFHRIDPHHWLQJRIGLUHFWRUV+RZHYHUDWWHQGDQFHRIDGLUHFWRUDWDPHHWLQJRI GLUHFWRUVLVDZDLYHURIQRWLFHRIWKHPHHWLQJH[FHSWZKHUHDGLUHFWRUDWWHQGVDPHHWLQJIRUWKHH[SUHVV SXUSRVHRIREMHFWLQJWRWKHWUDQVDFWLRQRIDQ\EX VLQHVVRQWKHJURXQGVWKDWWKHPHHWLQJLVQRWODZIXOO\ FDOOHG 

Article 130: Board consultations

 8QOHVVRWKH UZLVHS URYLGHGLQWKH DUWL FOHVWKH GLUHFWRUVPD\DFW E\ZULWWH Q FRPPXQLFDWLRQ DPRQJ WKHPVHOYHV (DFKGLUHFWRUVKDOOUHFHLYHWKHFRQWHQWVRIWKHUHVROXWLRQWKDWKDVEHHQSURSRVHGIRUUHYLHZDQGDGRSWLRQ VXSSRUWLQJEDFNJURXQGLQIRUPDWLRQDQGDEDOORWIRUYRWLQJ³\HV´RU³QR´RQWKHPDWWHU ,IDOOGLUHFWRUVYRWHWRDSSURYHDPDWWHULWLVGHHPHGDSSURYHGE\WKHERDUG $OOZULWWHQUHVSRQVHVVKDOOEHFRPHSDUWRIWKHUHFRUGVRIWKHERDUG7KHVHFUHWDU\RIWKHFRPSDQ\VKDOO SUHSDUHDZULWWHQUHSRUWRIWKHZULWWHQFRPPXQLFDWLRQVDQGVKDOOGLVWULEXWHWKLVUHSRUWWRWKHGLUHFWRUV

Article 131: Committees

 7KHERDUGRI GLUHFWRUVP D\ DV LWGHHPHGQHFHVVDU\HVWD EOLVKFRPPLWWHHVWRIDFLOLWDW HLWV DIIDLUV &RPPLWWHHVRIWKHE RDUGRIGLUHFWRUVPD\EHHVWDEOLVKHGE\D PDMRULW\RIWK HERDUGRI GLUHFWRUVLQD ZULWWHQUHVROXWLRQ(DFKFRPPLWWHHVKDOOFRQVLVWRIRQHRUPRUHGLUHFWRUVWREHDSSRLQWHGE\DPDMRULW\RI WKHERDUGRI GLUHFWRUV&RPPLWWHHVVKDOOFRQGXFWWKHLUPHHWLQJVLQWKH VDPHPDQQHUDVWKHE RDUGRI GLUHFWRUV(DFKFRPPLWWHHVKDOOKDYHWKHULJKWVJUDQWHGWRLWE\WKHZULWWHQ GRFXPHQWWKDWFUHDWHVLW$ FRPPLWWHHKRZHYHUPD\QRWEHGHOHJDWHGDQ\DXWKRULW\WRWDNHWKRVHDFWLRQVDVWKHIROORZLQJ D 7RSURSRVHWRVKDUHKROGHUVDPHQGPHQWVWRWKHDUWLFOHVRUE\ODZV E 7RSURSRVHWRWKHVKDUHKROGHUVDQDJUHHPHQWRIPHUJHURUFRQVROLGDWLRQEHWZHHQWKHFRPSDQ\

DQGDQ\RWKHUSHUVRQ F 7RSURSRVHWRWKHVKDUHKROGHUVWKHVDOHRIDOORUPDMRUSDUWRIWKHFRPSDQ\
VDVVHWV
 G 7RSURSRVHWRWKHVKDUHKROGHUVDGLVVROXWLRQRUOLTXLGDWLRQRIWKHFRPSDQ\ H 7RGHFODUHGLYLGHQGVDQG I 7RLVVXHVKDUHVLQWKHFRPSDQ\ 

Article 132: Conduct of meetings

 $PDMRULW\RIWKHWRWDOQXPEHURIGLUHFWRUVSUHVHQWHGLQWKHPHHWLQJVKDOOFRQVWLWXWHDTXRUXPRIWKHERDUG RIGLUHFWRUVRURIWKHERDUGFRPPLWWHHEXWWKHDUWLFOHVPD\UHTXLUHDJUHDWHUQXPEHU $GLUHFWRUVKDOOKDYHRQHYRWH$GLUHFWRUPD\EHDSUR[\IRUDQRWKHUGLUHFWRULQWKHPHHWLQJRIWKHERDUG RIGLUHFWRUVSURYLGHGWKDWKHV KDOOKDYHDZULWWHQD XWKRUL]DWLRQVLJQHGE\WKHGLUHFWRUIRUZKRPK HLV DFWLQJ  7KHVHFUHWDU\VKDOOSUHSDUHDQGNHHSPLQXWHVRIDOOPHHWLQJVRIWKHERDUGDQGVKDOOVHQGFRSLHVRIWKHP WRDOOGLUHFWRUV 

Article 133: indemnification

 $FRPSDQ\PD\LQGHPQLI\DSUHVHQW RUIRUPHUGLUHFWRURIILFHURURWKHUHP SOR\HHRIDFRPSDQ\LQWKH SHUIRUPDQFHRIKLVGXWLHVZKHUHKHKDVDFWHGERWKUHDVRQDEO\DQGLQJRRGIDLWK ,QGHPQLW\VKDOOEHH[WHQGHGZKHUHWKHGLUHFWRURIILFHURURWKHUHPSOR\HHUHOLHGLQ JRRGIDLWKRQWKH DFFXUDF\RIWKHERRNVRUUHFRUGVRIWKHFRPSDQ\RURQRWKHULQIRUPDWLRQRSLQLRQVUHSRUWVRUVWDWHPHQWV SUHVHQWHGWRKLPE\DQ\RIILFHURIWKHFRPSDQ\RUDQ\RWKHUSHUVRQ ,QGHPQLW\VKDOOFRYHUWKHUHDVRQDEOHH[SHQVHVRUGDPDJHVRIDQ\SURFHHGLQJDJDLQVWWKHGLUHFWRURIILFHU RUHPSOR\HHDULVLQJRXWRIKLVVHUYLFHVWRWKHFRPSDQ\ 

Article 134: Disclosure by director or officer

 $GLUHFWRURURIILFHURIDFRPSDQ\VKDOOGLVFORVHWKHQDWXUHDQGH[WHQWRIKL VLQWHUHVWLQZULWLQJWRWKH FRPSDQ\RUUHTXHVWWRKDYHDVWDWHPHQWHQWHUHGLQWKHPLQXWHVRIPHHWLQJVRIGLUHFWRUVLIKH D LVDSDUW\WRDFRQWUDFWRUSURSRVHGFRQWUDFWZLWKWKHFRPSDQ\RU

E KDVDPDWHULDOLQWHUHVWLQDQ\SHUVRQZKRLVDSDUW\WRDFRQWUDFWRUSURSRVHGFRQWUDFWZLWKWKH FRPSDQ\

Article 135: Time of disclosure for director,QWKHFDVHRIDGLUHFWRUGLVFORVXUHVKDOOEHPDGHD DWWKHPHHWLQJDWZKLFKDSURSRVHGFRQWUDFWLVILUVWFRQVLGHUHGE LIWKHGLUH FWRUZDV QRWWK HQLQWH UHVWHGLQ DS URSRVHGFRQWUDFW DWWKHILUVWPHHWLQJ DIWHUKH EHFRPHVVRLQWHUHVWHGF LIWKHGLUHFWRUEHFRPHVLQWHUHVWHGDIWHUDFRQWUDFWLVPDGHDWWKHILUVWPHHWLQJDIWHUKHEHFRPHV VRLQWHUHVWHGG LIDSHUVRQZKRLVLQWHUHVWHGLQDFRQWUDFWODWHUEHFRPHVDGLUHFWRUDWWKHILUVWPHHWLQJDIW HUKH EHFRPHVDGLUHFWRUArticle 136: Time of disclosure for officer,QWKHFDVHRIDQRIILFHUWKHGLVFORVXUHVKDOOEHPDGHD DVVRRQDVKHEHFRPHVDZDUHWKDWWKHFRQWUDFWRUSURSRVHGFRQWUDFWLVWREHFRQVLGHUHGRUKDV EHHQFRQVLGHUHGDWDPHHWLQJRIWKHERDUGRIGLUHFWRUVE LIWKHRIILFHUEHFRPHVLQWHUHVWHGEHIRUHDFRQWUDFWLVPDGHLPPHGLDWHO\DIWHUKHEHFRPHVVR LQWHUHVWHGRUF LIDSHUVRQZKRLVLQWHUHVWHGLQDFRQWUDFWODWHUEHFRPHVDQRIILFHUIRUWKZLWKDIWHUKHEHFRPHVDQ RIILFHUArticle 137: Voting after disclosure$GLUHFWRUZKRKDVDFRQIOLFWRILQWHUHVWVKDOOQRWYRWHRQDQ\UHVROXWLRQWRDSSURYHWKHFRQWUDFWXQOHVVWKH

FRQWUDFWLVD DQDUUDQJHPHQWE\ZD\RIVHFXULW\IRUPRQH\OHQWWRRUREOLJDWLRQVXQGHUWDNHQE\KLPIRUWKH EHQHILWRIWKHFRPSDQ\RUDQDIILOLDWHE RQHUHODWLQJSULPDULO\WRKLVUHPXQHUDWLRQDVDGLUHFWRURIILFHUHPSOR\HHRUDJHQWRIWKHFRPSDQ\ RUDQDIILOLDWHF RQHIRULQGHPQLW\RULQVXUDQFHG RQHZLWKDQDIILOLDWHArticle 138: Officers6XEMHFWWRWKHDUWLFOHVRUWKHE\ODZVD WKHERDUGRIGLUHFWRUVPD\GHVLJQDWHWKHRIILFHVRIWKHFRPSDQ\DSSRLQWRIILFHUVVSHFLI\WKHLU GXWLHVDQGGHOHJDWHWRWKHPWKHSRZHUVWRPDQDJHWKHEXVLQHVVDQGDIIDLUVRIWKHFRPSDQ\

E DGLUHFWRUPD\EHDSSRLQWHGWRDQ\RIILFHRIWKHFRPSDQ\ F RQHRUPRUHRIILFHVRIWKHFRPSDQ\PD\EHKHOGE\WKHVDPHSHUVRQ 

Article 139: Pre incorporation contracts

 $SHUVRQZKRHQWHUVLQWRDZULWWHQFRQWUDFWLQWKHQDPHRIRURQEHKDOIRIDFRPSDQ\EHIRUHLWFRPHVLQWR H[LVWHQFHLVSHUVRQDOO\ERXQGE\WKHFRQWUDFWDQGLVHQWLWOHGWRWKHEHQHILWVWKHUHRI $FRPSDQ\PD\ZLWKLQDUHDVRQDEOHWLPHDIWHUDFRQWUDFWKDVEHHQPDGHDGRSWDZULWWHQFRQWUDFWPDGH EHIRUHLWFDPHLQWRH[LVWHQFHDQGEHIRUHLWKDVDGRSWE\WKHFRPSDQ\6XFKDGRSWLRQVKDOOEDVHRQDQ\ DFWLRQRUFRQGXFWVLJQLI\LQJLWVLQWHQWLRQWREHERXQGWKHUHE\ 7KHFRPSDQ\LVERXQGE\WKHFRQWUDFWDQGLVHQWLWOHGWRWKHEHQHILWVWKHUHRIDVLIWKHFRPSDQ\KDGEHHQ LQH[LVWHQFHDWWKHGDWHRIWKHFRQWUDFWDQGKDGEHHQDSDUW\WKHUHWR $SHUVRQZKRFODLPHGWRDFWL QWKHQDPHRIRURQ EHKDOIRIWK HFRPSDQ\FHDVHVWRE HERXQGE\ RU HQWLWOHGWRWKHEHQHILWVRIWKHFRQWUDFWXQOHVVRWKHUZLVHRUGHUHGE\FRXUW 

Article 140: Directors' liability – consideration for share

 7KH'L UHFWRUVZK RYRWHIRURUFRQ VHQWWRDUHVR OXWLRQDXWKR UL]LQJWKHL VVXDQFHRID VKDUHIRU D FRQVLGHUDWLRQRWKHUWKDQPRQH\DUHMRLQWO\DQGVHYHUDOO\OLDEOHWRWKHFRPSDQ\IRUWKHDPRXQWE\ZKL FK WKHFRQVLGHUDWLRQUHFHLYHGLVOH VVWKDQWKHIDL UHTXLYDOHQWRIWK HPRQH\WKDWWKH FRPSDQ\ZRXOGKDYH UHFHLYHGLIWKHVKDUHKDGEHHQLVVXHGIRUPRQH\RQWKHGDWHRIWKHUHVROXWLRQ $GLUHFWRULVQRWOLDEOHLIK HSURYHVWKDWKHGLG QRWNQRZDQGFRXOGQRWUHDVRQDEO\KDYHNQRZQWKDWWKH VKDUHZDVLVVXHGIRUDFRQVLGHUDWLRQOHVVWKDQWKHIDLUHTXLYDOHQWRIWKHPRQH\WKDWWKHFRPSDQ\ZRXOG KDYHUHFHLYHGLIWKHVKDUHKDGEHHQLVVXHGIRUPRQH\ $QDFWLRQWRHQIRUFHDOLDELOLW\LPSRVHGE\WKLV/DZPD\QRWEHFRPPHQFHGDIWHUWZR\HDUVIURPWKHGDWH RIWKHUHVROXWLRQDXWKRUL]LQJWKHDFWLRQFRPSODLQHGRI 

Article 141: Others liability of directors

 7KH 'LUHFWRUV ZKRYRWHI RU RUFRQ VHQWWRD UHVROXWLRQDXWK RUL]LQJD S XUFKDVH UHGHPSWLRQR U RWKHU DFTXLVLWLRQR IVKD UHVD UHGXFWLRQRI VWDWHG FDSL WDORU DS D\PHQWRID G LYLGHQG FRQWUDU\WRWK H UHTXLUHPHQWVRIWKLVFKDSWHUDUHMRLQWO\DQGVHYHUDOO\ OLDEOHWRUHVWRUHWRWKHFRPSDQ\DQ\DPRXQWVVR GLVWULEXWHGRUSDLG $QDFWLRQWRHQIRUFHDOLDELOLW\LPSRVHGE\WKLVDUWLFOHPD\QRWEHFRPPHQFHGDIWHUWZR \HDUVIURPWKH GDWHRIWKHUHVROXWLRQDXWKRUL]LQJWKHDFWLRQFRPSODLQHGRI 

Article 142: Director’s dissent

 $GLUHFWRUZKRLVSUHVHQWDWDJHQHUDOPHHWLQJRIWKHERDUGRIGLUHFWRUVLVGHHPHGWRKDYHFRQVHQWHGWR DQ\UHVROXWLRQSDVVHGRUDFWLRQWDNHQDWWKDWPHHWLQJXQOHVV  KHUHTXHVWVWKDWKLVGLVVHQWEHHQWHUHGLQWKHPLQXWHVRIWKHPHHWLQJ  KHVHQGVKLVZULWWHQGLVVHQWWRWKHVHFUHWDU\RIWKHPHHWLQJEHIRUHWKHPHHWLQJLVDGMRXUQHG $GLUHFWRUZKRZDVQRWSUHVHQWDWDPHHWLQJDWZKLFKDUHVROXWLRQZDVSDVVHGRUDFWLRQWDNHQLVGHHPHG WRKDYHJLYHQFRQVHQWXQOHVVZLWKLQILIWHHQ GD\VDIWHUKHEHFRPHVDZDUHRIWKHUHVROXWLRQKH  FDXVHVKLVGLVVHQWWREHSODFHGZLWKWKHPLQXWHVRIWKHPHHWLQJ  VHQGVKLVGLVVHQWE\UHJLVWHUHGPDLORUGHOLYHUVLWWRWKHUHJLVWHUHGRIILFHRIWKHFRPSDQ\ 

E. Shares and DividendsArticle 143: Shares

 (DFKVKDUHVKDOOEHLQUHJLVWHUHGIRUP(DFKVKDUHKDVDSDUYDOXHDQGWKHFRPSDQ\VKDOOQRWLVVXHDQ\ VKDUHDWDS ULFHZKLFKLVOHVVWKDQWKHSDUYDOX H7KHULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQV DWWDFKLQJWRWKHVKDUHVRIHDFKFODVVVKDOOEHVHWRXWLQWKHDUWLFOHV 

Article 144: Number, value and rights attached to shares

 ,IWKHDUWLFOHVIDLOWR SURYLGHWKHQXPEHUDQGSULFHDWWDFKHGWRWKHVKDUHVWKHFRPSDQ\VKDOOLVVXHD PLQLPXPRIRQHWKRXVDQG VKDUHVZLWKDSDUYDOXHRIQRWOHVVWKDQIRXUWKRXVDQG 5LHOVSHU VKDUH ,IWKHDUWLFOHVIDLOWRVSHFLI\WKHFODVVRIVKDUHWKHFRPSDQ\KDVRQO\RQHFODVVRIVKDUHVDQGWKHULJKWVRI WKHKROGHUVRIWKHVHVKDUHVDUHHTXDOLQDOOUHVSHFWVDQGLQFOXGHWKHULJKWV  WRYRWHDWDQ\PHHWLQJRIWKHVKDUHKROGHUVRIWKHFRPSDQ\  WRUHFHLYHDQ\GLYLGHQGGHFODUHGE\WKHFRPSDQ\  WRUHFHLYHWKHUHPDLQLQJSURSHUW\RIWKHFRPSDQ\RQGLVVROXWLRQ 

Article 145: Rights to classes of shares

 7KHDUWLFOHVPD\SURYLGHIRUPRUHWKDQRQHFODVVRIVKDUHVDQGLIWKH\VRSU RYLGHWKHULJKWVRIHD FK FODVVRIVKDUHVPD\EHDEVROXWHRUUHODWLYH7KHULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQVDWWDFKLQJWR WKHVKDUHVRIHDFKFODVVVKDOOEHVHWRXWLQWKHDUWLFOHV7KHULJKWVVHWRXWLQ$UWLFOHRIWKLVODZVKDOO EHDWWDFKHGLQGLYLGXDOO\RULQWKHLUHQWLUHW\WRDWOHDVWRQHFODVVRIVKDUHV7KHULJKWVPD\LQFOXGH D &RQYHUWLELOLW\RUH[FKDQ JHDELOLW\LQWR RWKHUFODVVHVRI VKDUHVRURWKHUVHFXULWLHVRIWKHOL PLWHG

FRPSDQ\RUDQRWKHUFRPSDQ\ZKHWKHUDWWKHRSWLRQRIWKHOLPLWHGFRPSDQ\DWWKHRSWLRQRIWKH

VKDUHKROGHUVRUXSRQWKHRFFXUUHQFHRIDVSHFLILHGHYHQW E 3ULRULW\RIHQWLWOHPHQWWRQHWDVVHWVXSRQOLTXLGDWLRQRUGLVVROXWLRQRIWKHOLPLWHGFRPSDQ\ F 5HGHPSWLRQRUUHSXUFKDVHDWWKHRSWLRQRIWKHOLPLWHGFRPSDQ\RUDWWKHRSWLRQRIWKHKROGHUVRI

WKHVKDUH G 5HVWULFWLRQVRQWUDQVIHUDELOLW\ 

Article 146: Issue of shares – consideration for shares

 6XEMHFWWRWKHDUWLFOHVWKHE\ODZVDQGDQ\SUHHPSWLYHULJKWRIVKDUHKROGHUVVKDUHVDQGVHFXULWLHVPD\ EHLVVXHGDWWKHWLPHVDQGWRWKHSHUVRQVDVWKHGLUHFWRUVPD\GHWHUPLQH 7KHGLUHFWRUVVKDOOGHWHUPLQHWKHSULFHRIWKHVKDUHVDQGVHFXULWLHVWREHLVVXHG $VKDUHVKDOOQRWEHLVVXHGXQWLOWKHSD\PHQWIRUWKHVKDUHLVIXOO\SDLGLQPRQH\LQNLQGRUSDVWVHUYLFHV 3D\PHQWLQNLQGPD\LQFOXGHWUDGHPDUNVFRS\ULJKWVSDWHQWVDQGWKHULJKWWRXVHDQ\LQWDQJLEOHSURSHUW\ RUWUDGHPDUNOLFHQVH 7KHGLUHFWRUVGHWHUPLQHWKHYDOXHRIWKHSD\PHQWLQNLQGRUSDVWVHUYLFHVDQGWKHLUGHFLVLRQVKDOOEHILQDO DQGFRQFOXVLYHLIWKHUHLVQRDFWXDOIUDXGLQYROYHG 7KHVKDUHVLQVHUYLFHVKDOOQRWDXWKRUL]HIRUWKHSXEOLFOLPLWHGFRPSDQ\ 

Article 147: Liability of shareholder

7KHVKDUHKROGHU¶VOLDELOLW\WRWKHFRPSDQ\LVOLPLWHGWRWKHSULFHRIWKHVKDUHKROGHU¶VVXEVFULSWLRQ 

Article 148: Shares in series

 7KHDUWLFOHVPD\DXWKRUL]HWKHLVVXHRIDQ\FODVVRIVKDUHVLQRQHRUPRUHVHULHVDQGPD\DXWKRUL]HWKH GLUHFWRUVWRIL[WKHQXPEH URIVKDUHVLQDQGWRGHWHUPLQHWKHGHVLJQDWLRQULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQV DQGFRQGLWLRQVDWWDFKLQJWRWKH VKDUHVRIHDFKVHULHVVXEMHFWWRWKHOLPLWDWLRQVVHWRXWLQWKHDUWLFOHV ([FHSWDVRWKHUZLVHSURYLGHGWKHULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVRUFRQGLWLRQVDWWDFKHGWRWKHVDPHFODVV DQGVHULHVVKDOOEHLGHQWLFDO 

Article 149: Stated capital account

 $FRPSDQ\VKDOOPDLQWDLQDVHSDUDWHVWDWHGFDSLWDODFFRXQWIRUHDFKFODVVDQGVHULHVRIVKDUHVLWLVVXHV $FRPSDQ\VKDOODGGWRWKHDSSURSULDWHVWDWHGFDSLWDODFFRXQWWKHIXOODPRXQWRIDQ\SD\PHQWLQPRQH\ LQNLQGRUSDVWVHUYLFHVLWUHFHLYHVIRUDQ\VKDUHVLWLVVXHV 

Article 150: Constraints on addition or reduction to a stated capital account

 :KHUHDFRPSDQ\SURSRVHVWRDGGD Q\DPRXQWWRDVWDWHGFDSLWDODFFRXQWLWPDLQWDLQ VLQUHVSHFWRID FODVVRUVHULHVRIVKDUHVLIWKHDPRXQWWREHDGGHGZDVQRWUHFHLYHGE\WKHFRPSDQ\WKHDGGLWLRQWRWKH VWDWHGFDSLWDODFFRXQWPXVWEHDSSURYHGE\VSHFLDOUHVROXWLRQRIWKHERDUGRIGLUHFWRUV $FRPSDQ\VKDOOQRWUHGXFHLWVVWDWHGFDSLWDODFFRXQWRUDQ\FDSLWDODFFRXQW$FRPSDQ\PD\UHGXFHLWV FDSLWDODFFRXQWIRUD Q\SXUSRVHE\ VSHFLDOUHVROXWLRQ7KHVSHFLDOUHVROXWLRQVKDOO VSHFLI\WKHFDSLWDO DFFRXQWWKDWZLOOEHUHGXFHG $FRPSDQ\VKDOOQRWUHGXFHLWVFDSLWDODFFRXQWLIWKHUHDUHUHDVRQDEOHJURXQGVIRUEHOLHYLQJWKDW  WKHFRPSDQ\LVRUDIWHUWKHSD\PHQWZRXOGEHXQDEOHWRSD\LWVOLDELOLWLHVDVWKH\EHFRPHGXH  WKHUHDOL]DEOHYDOXHRIWKHFRPSDQ\
VDVVHWVZRXOGEHOHVVWKDQWKHDJJUHJDWHRILWVOLDELOLWLHV 
7KLVUXOHGRHVQRWDSSO\LIWKHFRPSDQ\UHGXFHVLWVFDSLWDODFFRXQWE\DQDPRXQWWKDWLVQRWUHSUHVHQWHG E\UHDOL]DEOHDVVHWV $FUHGLWRURIWKHFRPSDQ\PD\DSSO\WRDFRXUWIRUDQRUGHUGLUHFWLQJWKHUHSD\PHQWRIPRQH\RUSURSHUW\ UHFHLYHGIROORZLQJDUHGXFWLRQRIWKHFDSLWDODFFRXQWPDGHFRQWUDU\WRWKLVDUWLFOH $QDFWLRQWRHQIRUFHDOLDELOLW\LPSRVHGE\WKLVDUWLFOHPD\QRWEHFRPPHQFHGDIWHUWZR \HDUVIURPWKH GDWHRIWKHUHVROXWLRQDXWKRUL]LQJWKHDFWLRQFRPSODLQHGRI 

Article 151: Pre-emptive right

 ,IWKHDUWLFOHVSURYLGHIRU DULJKWRISUHHPSWLRQDWWDFKLQJWRDFODVVRIVKDUHVQRIXUWKHUVKDUHVRIWKDW FODVV VKDOOE HLVVXHGX QOHVVWKH\KD YHILUVWEHHQ RIIHUHGWRWKHVK DUHKROGHUVKDYLQJWKHULJKWRI SUHHPSWLRQRQWKDWFODVV 6KDUHKROGHUVKDYHDSUHHPSWLYHULJKWWRDFTXLUHWKHRIIHUHGVKDUHVLQSURSRUWLRQWRWKHLUKROGLQJVRIWKH VKDUHVRIWKDWFODVVDWVXFKSULFHDQGRQVXFKWHUPVDVWKRVHVKDUHVDUHWREHRIIHUHGWRWKLUGSDUWLHV 

Article 152: Options and rights

 $FRPSDQ\PD\LVVXHFH UWLILFDWHVRIFRQYHUVLRQSULYLOHJHVRSWLRQVRUULJKWVWRDFTXLUHVHFXULWLHVRIWKH FRPSDQ\,QWKLVFDVHWKHFHUWLILFDWH VRU VHFXULWLHV VKDOO VHWRXWWKHFR QGLWLRQVDS SOLFDEOHWRWKH FRQYHUVLRQSULYLOHJHVRSWLRQVRUULJKWV &RQYHUVLRQSULYLOHJHVRSWLRQVDQGULJKWVWRDFTXLUHVHFXULWLHVRIDFRPSDQ\PD\EHPDGHWUDQVIHUDEOHRU QRQWUDQVIHUDEOHDQGRSWLRQVDQGULJKWVWRDFTXLUHPD\EHPD GHVHSDUDEOHRULQVHSDUDEOHIURPDQ\ VHFXULWLHVWRZKLFKWKH\DUHDWWDFKHG 

Article 153: Share certificate

 (DFKVKDUHKROGHULVHQWLWOHGWRUHFHLYHDVKDUHFHUWLILFDWH7KHUHVKDOOEHVWDWHGRQWKHIDFHRIHDFKVKDUH FHUWLILFDWHLVVXHGE\DFRPSDQ\WKHQDPHRIWKHFRPSDQ\WKHQDPHRIWKHSHUVRQWRZKRPLWZDVLVVXHG DQGWKHQXPEHUDQGFODVVRIVKDUHVDQGWKHGHVLJQDWLRQRIDQ\VHULHVWKDWWKHFHUWLILFDWHUHSUHVHQWV 

Article 154: Transfer of share

 6XEMHFWWRUHVWULFWLRQVLPSRVHGE\WKLVODZDQGWKHDUWLFOHVVKDUHVDUHWUDQVIHUDEOH7KHFRPSDQ\VKDOO WUDQVIHUWKHVKDUHVDQGPDNHWKHDSSURSULDWHHQWULHVLQLWVERRNVDQGUHFRUGVXSRQWKHUHTXHVWRIERWK WKHWUDQVIHURUDQGWKHWUDQVIHUHH 

Article 155: Acquisition of company's own shares

 6XEMHFWWRLWVDUWLFOHVDFRPSDQ\PD\SXUFKDVHRUUHGHHPVKDUHVLVVXHGE\LW 7KHFRPSDQ\VKDOODOZD\VKDYHRXWVWDQGLQJVKDUHVRIDWOHDVWRQHFODVVRIVKDUHVZLWKIXOOYRWLQJSRZHUV DQGZKLFKDUHQRWVXEMHFWWRPDQGDWRU\UHGHPSWLRQRUUHSXUFKDVH ,IVKDUHVDUH UHGHHPHGWKH VKDUHKROGHUKDVDG XW\WRVX UUHQGHUWKHPWRW KHFRPSDQ\LQUHWXUQ IRU SD\PHQWRIW KHUHGHPSWLRQSULFH,IK HGRHVQRWGRVRWKH FRPSDQ\PD\GHSRVLWWKH YDOXHRIWKH UHGHHPHGVKDUHVWRDVH SDUDWHDFFRXQWLQDNQRZ QEDQNDQG QRWLI\WKHVKDUHK ROGHULQZULWLQJ7K H FRPSDQ\VKDOOFDQFHOWKHUHGHHPHGVKDUHVRQ LWVERRNVDQGUHFRUGVDV VRRQDVVXFKIXQGVDUHVHW DVLGH+RZHYHUDFRPSDQ\VKDOOQRWPDNHDQ\SD\PHQWWR SXUFKDVHRUUHGHHPVKDUHVLVVXHGE\LWLI WKHUHDUHUHDVRQDEOHJURXQGVIRUEHOLHYLQJWKDW  WKHFRPSDQ\LVDIWHUWKHSXUFKDVHZRXOGEHXQDEOHWRSD\LWVOLDELOLWLHVDVWKH\EHFRPHGXH  WKHUHDOL]DEOHYDOXHRIWKHFRPSDQ\¶VDVVHWVDIWHUSXUFKDVLQJZRXOGEHOHVVWKDQWKHDJJUHJDWH

RILWVOLDELOLWLHV 6KDUHVSXUFKDVHGUHGHHPHGRURWKHUZLVHDFTXLUHGE\WKHFRPSDQ\VKDOOEHFDQFHOOHGRULIWKHDUWLFOHV OLPLWWKHQXPEHURIDXWKRUL]HGVKDUHVPD\EHUHVWRUHGWRWKHVWDWXVRIDXWKRUL]HGEXWXQLVVXHGVKDUHVRI WKHFODVV 

Article 156: Reduction of stated capital on redemption or purchase

 :KHQDFR PSDQ\SXUFKDVHVUHGHHPVRUD FTXLUHVLWVVKDUHVWKHFR PSDQ\VKDOOP DNHFRUUHVSRQGLQJ DGMXVWPHQWVWRWKHFDSLWDO DFFRXQWPDLQWDLQHGIRUWKHFODVVRUVHULHVRIVKDUHVSXUFKDVHGUHGHHPHGRU DFTXLUHG 

Article 157: Dividend declaration

 6XEMHFWWRD Q\UHVWUL FWLRQVFR QWDLQHGLQLWVDUWLFO HVWKHGLUHFWR UVPD\GH FODUHGLYLGHQ GVRXWRIWKH FRPSDQ\¶VVXUSOXVRURXWRILWVQHWSURILWV 7KHGLUHFWRUVPD\VHWDSDUWVSHFLDOUHVHUYHVIRUWKHFRPSDQ\WRXVHLQFDUU\LQJRQLWVEXVLQHVVE\XVLQJ DQ\IXQGVRIWKHFRPSDQ\DYDLODEOHIRUGLVWULEXWLRQRIGLYLGHQGV 

Article 158: Restriction to declaration of dividends

 $FRPSDQ\VKDOOQRWGHFODUHRUSD\DGLYLGHQGLIWKHUHDUHUHDVRQDEOHJURXQGVIRUEHOLHYLQJWKDW D WKHFRPSDQ\LVRUDIWHUWKHSD\PHQWZRXOGEHXQDEOHWRSD\LWVOLDELOLWLHVDVWKH\EHFRPHGXHRU E WKHUHDOL]DEOHYDOXHRIWKHFRPSDQ\
VDVVHWVZRXOGEHOHVVWKDQWKHDJJUHJDWHRILWVOLDELOLWLHVDQG


VWDWHGFDSLWDORIDOOFODVVHV 

Article 159: Form of dividend

 $FRPSDQ\PD\SD\DGLYLGHQGE\LVVXLQJVKDUHVRIWKHFRPSDQ\6XEMHFWWRWKHUHVWULFWLRQVLQWKLV3DUW DFRPSDQ\PD\SD\DGLYLGHQGLQPRQH\RUSURSHUW\ 

Article 160: Adjustment of stated capital account

 ,IVKDUHVRIDFRPSDQ\DUHLVVXHGLQSD\PHQWRIDGLYLGHQGWKHGHFODUHGDPRXQWRIWKHGLYLGHQGVWDWHG DVDQDPRXQWRIPRQH\VKDOOEH DGGHGWRWKHFDSLWDODFFRXQWRUPDLQWDLQHGRUWREHPDLQWDLQHGIRUWKH VKDUHVRIWKHFODVVRUVHULHVLVVXHGLQSD\PHQWRIWKHGLYLGHQG 

F. Security Certificates, Registers and Transfers

 

Article 161: Definitions,QWKLV3DUWWKHWHFKQLFDOZRUGVVKDOOKDYHWKHPHDQLQJVDVIROORZV EHDUHUPHDQVWKHSHUVRQLQSRVVHVVLRQRIDVHFXULW\SD\DEOHWREHDUHURUHQGRUVHGLQEODQN ERQDILGHSXUFKDVHU"PHDQ VDS XUFKDVHUIRUY DOXHLQ JRRGIDLWKDQG ZLWKRXWQRWLFH RIDQ\ DGYHUVHFODLPZKRWD NHVGHOLYHU\RID VHFXULW\LQ EHDUHUIRUPRURUGHUIRUP RURI DVHFXULW\LQ UHJLVWHUHGIRUPLVVXHGWRKLPRUHQGRUVHGWRKLPRUHQGRUVHGLQEODQN "broker"PHDQVDSHUVRQZKRLVHQJDJHGIRUDOORUSDUWRIKLVWLPHLQWKHEXVLQHVVRIEX\LQJDQG VHOOLQJVHFXULWLHVDQGZKRLQWKHWUDQVDFWLRQFRQFHUQHGDFWVIRURUEX\VDVHFXULW\IURPRUVHOOV DVHFXULW\WRDFXVWRPHU "delivery"PHDQVYROXQWDU\WUDQVIHURISRVVHVVLRQ "genuine" PHDQVIUHHRIIRUJHU\RUFRXQWHUIHLWLQJ "holder"PHDQVDSHUVRQLQSRVVHVVLRQRIDVHFXULW\LVVXHGRUHQGRUVHGWRKLPRUWREHDUHURU LQEODQN "over-issue"PHDQVWKHLVVXHRIVHFXULWLHVLQH[FHVVRIDQ\PD[LPXPQXPEHURIVHFXULWLHVWKDW WKHLVVXHULVDXWKRUL]HGWRLVVXHE\LWVDUWLFOHVRUE\DVSHFLILFFRQWUDFW "purchaser"PHDQVDSHUVRQZKRWDNHVDQLQWHUHVWLQDVHFXULW\E\VDOHPRUWJDJHK\SRWKHF SOHGJHLVVXHUHLVVXHJLIWRUDQ\RWKHUYROXQWDU\WUDQVDFWLRQ "security" or "security certificate"PHDQVDQLQVWUXPHQWLVVXHGE\DFRPSDQ\WKDWLVD LQEHDUHUIRUPUHJLVWHUHGIRUPRURUGHUIRUP E RIDW\SHFRPPRQO\GHDOWLQRQVHFXULWLHVH[FKDQJHVRUPDUNHWVRUFRPPRQO\UHFRJQL]HG LQDQ\DUHDLQZKLFKLWLVLVVXHGRUGHDOWLQDVDPHGLXPIRULQYHVWPHQW F RQHRIDFODVVRUVHULHVRUE\LWVWHUPVGLYLVLEOHLQWRDFODVVRUVHULHVRILQVWUXPHQWVDQG 

G HYLGHQFHRIDVKDUHSDUWLFLSDWLRQRURWKHULQWHUHVWLQRUREOLJDWLRQRIDFRPSDQ\

 "transfer"LQFOXGHVWUDQVPLVVLRQE\RSHUDWLRQRIODZ "unauthorized"LQUHODWLRQWRDVLJQDWXUHRUDQHQGRUVHPHQWPHDQVRQHPDGHZLWKRXWDFWXDO LPSOLHGRUDSSDUHQWDXWKRULW\DQGLQFOXGHVDIRUJHU\Article 162: Securities are negotiable instruments

 6HFXULWLHVDUHQHJRWLDEOHLQVWUXPHQWV 

Article 163: Distribution document

 $FRPS DQ\ WKDWILOHVR UGLVWUL EXWHVL QDQ\EX VLQHVVSOD QVW DWHPHQWRI PDWHULDOID FWVUH JLVWUDWLRQ VWDWHPHQWVHFXULWLHVH[FKDQJHWDNHRYHUELGFLUFXODURUVLPLODUGRFXPHQWUHODWLQJWRWKHGLVWULEXWLRQWRWKH SXEOLFRIWKHVHFXULWLHVRIWKHFRPSDQ\VKDOOLPPHGLDWHO\VHQGWRWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVDFRS\RIDQ\ VXFKGRFXPHQW 

Article 164: Securities in registered form

 $VHFXULW\LVLQUHJLVWHUHGIRUPLI D LWVSHFLILHVDSHUVRQHQWLWOHGWRWKHVHFXULW\DQGVSHFLILHVWKDWWKHWUDQVIHULVFDSDEOHRIEHLQJ

UHFRUGHGLQDVHFXULWLHVUHJLVWHURU E LWEHDUVDVWDWHPHQWWKDWLWLVLQUHJLVWHUHGIRUP 

Article 165: Debt obligation in order form

 $GHEWREOLJDWLRQLVLQRUGHUIRUPZKHQLWVWDWHVWKDWWKHGHEWREOLJDWLRQLVSD\DEOHWRWKHRUGHURIRUWKDW WKHGHEWREOLJDWLRQLVDVVLJQHGWRDSHUVRQZKRLVUHDVRQDEO\LGHQWLILDEOH 

Article 166: Securities in bearer form

 $VHFXULW\LVLQEHDUHUIRUPLILWLVSD\DEOHWRDQ\SHUVRQZKRPD\SUHVHQWWKHVHFXULW\IRUSD\PHQW7KH VHFXULWLHVLQEHDUHUIRUPGRQRWLQGLFDWHWKHQDPHRIWKHKROGHU 

Article 167: Rights of holder

 (YHU\VHFXULW\KROGHULVHQWLWOHGDWKLVRSWLRQWRDVHFXULW\FHUWLILFDWHWKDWFRPSOLHVZLWKWKLVODZRUDQRQ WUDQVIHUDEOHZULWWHQDFNQRZOHGJPHQWRIKLVULJKWWRREWDLQVXFKDVHFXULW\FHUWLILFDWHIURPDFRPSDQ\ $FRPSDQ\LVQRWUHTXLUHGWRLVVXHPRUHWKDQRQHVHFXULW\FHUWLILFDWHLQUHVSHFWRIVHFXULWLHVKHOGMRLQWO\ E\VHYHUDOSHUVRQV'HOLYHU\RIRQHVHFXULW\FHUWLILFDWHWRRQHSHUVRQLVVXIILFLHQW 

Article 168: Signatures on the securities certificate

 $VHFXULW\FH UWLILFDWHVKDOOEHVL JQHGPDQXDOO\E\ DWOHDVWR QHGLUHFWRUDQGDQ\DGGLWLRQDOVLJQDWXUHV UHTXLUHGRQDVHFXULW\FHUWLILFDWHPD\EHSULQWHG 

Article 169: Contents of share certificate

 7KHUHVKDOOEHVWDWHGRQWKHIDFHRIHDFKVKDUHFHUWLILFDWHLVVXHGE\DFRPSDQ\  WKHQDPHRIWKHFRPSDQ\  WKHZR UGV ,QFRUSRUDWHGXQG HUWKH /DZ RI&R PPHUFLDO (QWHUSULVHVRIWKH .LQJGRP RI

&DPERGLD  WKHQDPHRIWKHSHUVRQWRZKRPLWZDVLVVXHG  WKHQXPEHUDQGFODVVRIVKDUHVDQGVHULHVRIWKDWVKDUHFHUWLILFDWH 

 DQ\UHVWULFWLRQRQWKHWUDQVIHURIWKHVHFXULW\

 2QDVKDUHFHUWLILFDWHLVVXHGE\DFRPSDQ\WKDWLVDXWKRUL]HGWRLVVXHPRUHWKDQRQHFODVVRU VHULHVRIVKDUHVWKHUHVKDOOEHVWDWHGOHJLEO\

 D WKHULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQVDWWDFKHGWRWKHVKDUHVRIHDFKFODVVDQG VHULHVWKDWH[LVWVZKHQWKHVKDUHFHUWLILFDWHLVLVVXHG 

E WKDWWKHFODVVRUVHULHVRIVKDUHVWKDWLWUHSUHVHQWVKDVULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVRU FRQGLWLRQVDWWDFKHGWKHUHWR7KHFRPSDQ\ZLOO SURYLGHDVKDUHKROGHURQGHPDQGDQG ZLWKRXWFKD UJHZLWKDIXOOFRS\RIWKHWH[W RIWK HULJKW VSULYLOHJH VUH VWULFWLRQVDQG FRQGLWLRQVDWWDFKHGWRHDFKFODVVDQGVHULHVArticle 170: Securities Register

 $FRPSDQ\VKDOOPDLQWDLQDVH FXULWLHVUHJLVWHULQZKLFKLWUHFR UGVWKH VHFXULWLHVLWLVVX HVVWDWLQJ ZLWK UHVSHFWWRHDFKFODVVRUVHULHVRIVHFXULWLHVQDPHO\ D WKHQDPHVDOSKDEHWLFDOO\DUUDQJHGDQGWKHODWHVWNQRZQDGGUHVVRIHDFKSHUVRQZKRLVRUKDV

EHHQDVHFXULW\KROGHU E WKHQXPEHURIVHFXULWLHVKHOGE\HDFKVHFXULW\KROGHUDQG F WKHGDWHDQGSDUWLFXODUVRIWKHLVVXHDQGWUDQVIHURIHDFKVHFXULW\ 

Article 171: Dealings with registered holder

 $FRPSDQ\PD\WUHDWWKHUHJLVWHUHGRZQHURI DVHFXULW\DVWKHSHUVRQH[FOXVLYHO\HQWLWOHGWRYRWHW R UHFHLYHQRWLFHVWRUHFHLYHDQ\LQWHUHVWGLYLGHQGRURWKHUSD\PHQWVLQUHVSHFWRIWKHVHFXULW\DQGW R H[HUFLVHDOOWKHULJKWVRIDQRZQHURIWKHVHFXULW\ ,QWKHFDVHZKHUHWKHUHDUHUHVWULFWLRQVRQWKHWUDQVIHURID VHFXULW\DQGWKHVHFXULW\LVWUDQVIHUUHGRU WUDQVPLWWHGWRDSHUVRQZKRLVQRWWKHUHJLVWHUHGRZQHUWKHSHUVRQVKDOOSURYLGHSURRIRIKLVDXWKRULW\WR H[HUFLVHULJKWVRUSULYLOHJHVLQUHVSHFWRIWKHVHFXULW\7KHFRPSDQ\VKDOOWUHDWWKHSHUVRQDVHQWLWOHGWR H[HUFLVHWKRVHULJKWVRUSULYLOHJHV 

Article 172: Minors

 ,IDQXQHPDQFLSDWHGPLQRUH[HUFLVHVDQ\ULJKWVRIRZQHUVKLSLQWKHVHFXULWLHVRIDFRPSDQ\QHLWKHUWKH PLQRUQRUKLVUHSUHVHQWDWLYHPD\VXEVHTXHQWO\UHSXGLDWHWKHDFWLRQV 

Article 173: Transmission of securities

 :KHQDVHFXULW\LVWUDQVIHUUHGRUWUDQVPLWWHGWRDSHUVRQZKRLVQRWWKHUHJLVWHUHGKROGHUWKHSHUVRQLV HQWLWOHGWREHFRPHRUWRGHVLJQDWHWKHUHJLVWHUHGKROGHULIKHILOHVZLWKWKHFRPSDQ\WKHVHFXULW\FHUWLILFDWH WKDWZDVRZQHGE\WKHVHFXULW\KROGHU 7KHILOLQJGRFXPHQWVVKDOOFRQWDLQ D WKHDXWKHQWLFDOQRWDU\GRFXPHQWRUWKHRULJLQDORUFHUWLILHGFRS\RIWKHFRXUWRUGHURUOHWWHUVRI

DGPLQLVWUDWLRQRU 

E DQDIILGDYLWHYLGHQFLQJWKHWUDQVIHURIWKHVHFXULW\RQEHKDOIRIWKHUHJLVWHUHGKROGHU  E\DOHJDOUHSUHVHQWDWLYHRIDPLQRULQFRPSHWHQWSHUVRQRUPLVVLQJSHUVRQ  DOLTXLGDWRURU  WUXVWHHLQEDQNUXSWF\Article 174: Burden of proof

 ,QDQDFWLRQRQDVHFXULW\ D XQOHVVVSHFLILFDOO\GHQLHGLQWKHSOHDG LQJVHDFKVLJQDWXUHRQW KHVHFXULW\RULQDQH FHVVDU\

HQGRUVHPHQWLVDGPLWWHG E DVLJQDWXUHRQWKHVHFXULW\LVSUHVXPHGWREHJHQXLQHDQGDXWKRUL]HGEXWLIWKHHIIHFWLYHQHVVRI

WKHVLJQDWXUHLVSXWLQLVVXHWKHEXUGHQRIHVWDEOLVKLQJWKDWLWLVJHQXLQHDQGDXWKRUL]HGLVRQWKH

SDUW\FODLPLQJWKDWWKHVLJQDWXUHLVQRWJHQXLQH F LIDVLJQDWXUHLVDGPLWWHGRUHVWDEOLVKHGSURGXFWLRQRIWKHLQVWUXPHQWHQWLWOHVDKROGHUWRUHFRYHU

RQLWXQOHVVWKHGHIHQGDQWHVWDEOLVKHVDGHIHQVHRUDGHIHFWJRLQJWRWKHYDOLGLW\RIWKHVHFXULW\

DQG G LIWKHGHIHQG DQWHVWDEOL VKHVW KDWDGH IHQVHR UGHI HFWH[LVWVWK HSODLQWLIIKD VWKHEX UGHQRI

HVWDEOLVKLQJWKDWWKHGHIHQVHRUGHIHFWLVLQHIIHFWLYHDJDLQVWKLPRUVRPHSHUVRQXQGHUZKRPKH FODLPV 

Article 175: Securities fungible

 8QOHVVRWKHUZLVHDJUHHGDQGVXEMHFWWRDQ\DSSOLFDEO HODZRUUHODWHGUH JXODWLRQDSHUVRQUHTXLUHGWR GHOLYHUVHFXULWLHVPD\GHOLYHUDQ\VHFXULW\RIWKHVSHFLILHGLVVXHLQEHDUHUIRUPRUUHJLVWHUHGLQWKHQDPH RIWKHWUDQVIHUHHRUHQGRUVHGWRKLPRULQEODQN 

Article 176: Notice of defect

 7KHWHUPVRIDVHFXULW\VWDWHGRQWKHVHFXULW\DQGWHUPVLQFRUSRUDWHGE\UHIHUHQFHWRDQRWKHULQVWUXPHQW WRWKHH[WHQWWKDWWKHLQFRUSRUDWHGWHUPVGRQRWFRQIOLFWZLWKWKHVWDWHGWHUPV,IWKHUHLVDQ\LQFRQVLVWHQF\ EHWZHHQVXFKWZRWHUPVWKHQWKHILUVWVKDOOSUHYDLO $FRPSDQ\VKDOOZKHWKHUWKHIDFWWKDWDVHFXULW\LVQRWJHQXLQHDGPLWWKHRZQHUVKLSRIWKHVHFXULW\LQWKH KDQGVRIDERQDILGHSXUFKDVHU $VHFXULW\LVYDOLGLQWKHKDQGVRIDERQDILGHSXUFKDVHUZKRGRHVQRWKDYHQRWLFHRIDQ\GHIHFWJRLQJWR WKHYDOLGLW\RIWKHVHFXULW\ 

Article 177: Unauthorized signature

 $QXQDXWKRUL]HGVLJQDWXUHRQDVHFXULW\EHIRUHRULQWKHFRXUVHRILWVLVVXHLVLQHIIHFWLYH([FHSWWKDWWKH VLJQDWXUHLVHIIHFWLYHLQIDYRURIDS XUFKDVHUDQGZLWKRXWQRWLFHRIWKHODFNRIDX WKRULW\LIWKHVLJQLQJKDV EHHQGRQHE\DQ\SHUVRQHQWUXVWHGE\WKHLVVXHUWRVLJQWKHVHFXULW\RUVLPLODUVHFXULWLHV

Article 178: Completion or alteration

 :KHUHDVHFXULW\FRQWDLQVWKHVLJQDWXUHVQHFHVVDU\IRULWVLVVXHRUWUDQVIHUEXWLVLQFRPSOHWHLQDQ\RWKHU UHVSHFW D DQ\SHUVRQPD\FRPSOHWHLWE\ILOOLQJLQWKHEODQNVLQDFFRUGDQFHZLWKKLVDXWKRULW\ E QRWZLWKVWDQGLQJWKDWWKHEODQNVDUHLQFRUUHFWO\ILOOHGLQWKHVHFXULW\DVFRPSOHWHGLVHQIRUFHDEOH

E\DSXUFKDVHUZKRWRRNLWIRUYDOXHDQGZLWKRXWQRWLFHRIWKHLQFRUUHFWQHVV F DFRPSOHWHGVHFXULW\WKD WKDVEH HQLPSURSHUO\DOWHUHGHYHQLIIUDXGXO HQWO\DOWHUHGUHP DLQV

HQIRUFHDEOHEXWRQO\DFFRUGLQJWRLWVRULJLQDOWHUPV 

Article 179: Warranties of agents

 $UHJLVWUDURUWUDQVIHUDJHQWVKDOOQRWOLDEOHIRUWKHIRUJHU\RIVHFXULW\LI D KLVDFWVLQFRQQHFWLRQZLWKWKHLVVXHRIWKHVHFXULW\DUHZLWKLQKLVDXWKRULW\ E KHKDVUHDVRQDEOHJURXQGVIRUEHOLHYLQJWKDWWKHVHFXULW\LVLQWKHIRUPDQGZLWKLQWKHDPRXQWWKH

LVVXHULVDXWKRUL]HGWRLVVXH 

Article 180: Title of purchaser

 2QGHOLYHU\RIDVHFXULW\WKHSXUFKDVHUDFTXLUHVWKHULJKWVLQWKHVHFXULW\WKDWKLVWUDQVIHURUKDGRUKDG DXWKRULW\WRFRQYH\H[FHSWWKDWDSXUFKDVHUZKRKDVEHHQDSDUW\WRDQ\IUDXG RULOOHJDOLW\DIIHFWLQJWKH VHFXULW\GRHVQRWLPSURYHKLVSRVLWLRQE\WDNLQJWLWOHWRWKHVHFXULW\IURPDODWHUERQDILGHSXUFKDVHU 

Article 181: Warranties to purchaser

 $SHUVRQE\WUDQVIHUULQJDVHFXULW\WRDERQDILGHSXUFKDVHUZDUUDQWVRQO\WKDW  WKHWUDQVIHULVHIIHFWLYHDQGULJKWIXO  WKHVHFXULW\LVJHQXLQHDQGKDVQRWEHHQPDWHULDOO\DOWHUHGDQG  KHNQRZVRIQRWKLQJWKDWPLJKWLPSDLUWKHYDOLGLW\RIWKHVHFXULW\ $EURNHUJLYHVWRKLVFXVWRPHUWRWK HLVVXHUDQGWRDSXUFKDVHUDVWKH FDVHPD\EHWKHZDUUDQWLHV SURYLGHGLQ WKLV DUWLFOHD QGK DVWKH ULJKWVDQ GS ULYLOHJHVRI DSX UFKDVHUXQG HUWKL V DUWLFOH7KR VH ZDUUDQWLHVRIDQGLQIDYRURIWKH EURNHUDFWLQJDVDQDJHQWDUHLQDGGLWLRQWRZDUUDQWLHVJLYHQE\KLV FXVWRPHUDQGZDUUDQWLHVJLYHQLQIDYRURIKLVFXVWRPHU 

Article 182: Right to compel endorsement

 :KHQD VHFXULW\LQUHJL VWHUHGIRUPLVGHOLYHUHGWRDSXUFKDVHUZLWKRXW DQHQGRUVHPHQWWKH SXUFKDVHU PD\EHFRPHDERQDILGHSXUFKDVHURQO\DWWKHWLPHWKHHQGRUVHPHQWLVVXSSOLHG +RZHYHUWK HWUD QVIHUL VFR PSOHWHR QGHOLYH U\WK HSX UFKDVHUKD VD QH QIRUFHDEOH ULJKWDJDLQ VWWKH WUDQVIHURUWRKDYHDQ\QHFHVVDU\HQGRUVHPHQWVXSSOLHG 

Article183: Endorsement

 $QHQGRUVHPHQWRIDVHFXULW\LQUHJLVWHUHGIRUPLVPDGHZKHQDQDSSURSULDWHSHUVRQVLJQVHLWKHURQWKH VHFXULW\RURQDVHSDUDWHGRFXPHQWDQDVVLJQPHQWRUWUDQVIHURIWKHVHFXULW\RUVLJQVDSRZHUWRDVVLJQ RUWUDQVIHUWKHVHFXULW\7KHHQGRUVHPHQWVRIVHFXULW\VKDOOKDYHWKHIROORZLQJFKDUDFWHULVWLFV  $QHQGRUVHPHQWPD\EHVSHFLDORULQEODQN  $QHQGRUVHPHQWLQEODQNLQFOXGHVDQHQGRUVHPHQWWREHDUHU  $VSHFLDOHQGRUVHPHQWVSHFLILHVWKHSHUVRQWRZKRPWKHVHFXULW\LVWREHWUDQVIHUUHGRUZKRKDV

SRZHUWRWUDQVIHULW $KROGHUPD\FRQYHUWDQHQGRUVHPHQWLQEODQNLQWRDVSHFLDOHQGRUVHPHQW ,QWKLV3DUWDSSURSULDWHSHUVRQWRHQGRUVHLV  WKHSHUVRQVSHFLILHGE\WKHVHFXULW\RUE\VSHFLDOHQGRUVHPHQWWREHHQWLWOHGWRWKHVHFXULW\  WKHOHJDOUHSUHVHQWDWLYHLIWKHSHUVRQGHVFULEHGLQSDUDJUDSK LVDQLQGLYLGXDODQGLVZLWKRXW

FDSDFLW\WRDFWE\DQ\UHDVRQ  DSHUVRQKDYLQJSRZHUWRVLJQXQGHUDQDSSOLFDEOHODZRUDSRZHURIDWWRUQH\RU  DQDXWKRUL]HGDJHQWWRW KHH[WHQWWK DWD SHUVRQGHVFULEHGLQSDUDJUDSKV  WR PD\DFW

WKURXJKDQDJHQW 

Article 184: Immunity of endorser

 8QOHVVRWKHUZLVHDJUHHGWKHHQGRUVHUE\KLVHQGRUVHPHQWDVVXPHVQRREOLJDWLRQWKDWWKHVHFXULW\ZLOOEH KRQRUHGE\WKHLVVXHU $QHQGRUVHPHQWSXUSRUWLQJWREHRQO\RISDUWRIDVHFXULW\UHSUHVHQWLQJXQLWVLQWHQGHGE\WKHLVVXHUWREH VHSDUDWHO\WUDQVIHUDEOHLVHIIHFWLYHWRWKHH[WHQWRIWKHHQGRUVHPHQW 

Article 185: Effect of endorsement without delivery

 $QHQGRUVHPHQWRIDVHFXULW\ZKHWKHUVSHFLDORULQEODQNGRHVQRWFRQVWLWXWHDWUDQVIHUXQWLOGHOLYHU\RI WKHVHFXULW\RQZKLFKWKHHQGRUVHPHQWDSSHDUVRULIWKHHQGRUVHPHQWLVRQDVHSDUDWHGRFXPHQWXQWLO GHOLYHU\RIERWKWKHVHFXULW\DQGWKHVHSDUDWHGRFXPHQW 

Article 186: Endorsement in bearer form

 $QHQGRUVHPHQWRIDVHFX ULW\LQEHDUHUIRUPGRHVQRWRWKHUZLVHDIIHFWDQ\ULJ KWWRUHJLVWUDWLRQWKDWWKH KROGHUKDV 

Article 187: Effect of unauthorized endorsement

 7KHRZQHURIDVHFX ULW\PD\DVVHUWWKHLQHIIHFWLY HQHVVRIDQH QGRUVHPHQWDJDLQVWWKHLVVXHURUDQ\ SXUFKDVHUZKRKDVLQ JRRGIDLWK UHFHLYHGD QHZUHLVVXHGRUUHUHJLVWHUHGVHFXULW\RQ UHJLVWUDWLRQRI WUDQVIHU 

Article 188: Liability of issuer

 $QLVVXHUZKRUHJLVWHUVWKHWUDQVIHURIDVHFXULW\RQDQXQDXWKRUL]HGHQGRUVHPHQWLVOLDEOHIRULPSURSHU UHJLVWUDWLRQ 

Article 189: Warranties of guarantor of signature

 $SHUVRQZKRJXDUDQWHHVDVLJQDWXUHRIDQHQGRUVHURIDVHFXULW\ZDUUDQWVWKDWDWWKHWLPHRIVLJQLQJ  WKHVLJQDWXUHZDVJHQXLQH  WKHVLJQHUZDVDQDSSURSULDWHSHUVRQWRHQGRUVHDQG  WKHVLJQHUKDGOHJDOFDSDFLW\WRVLJQ +RZHYHUDSHUVR QZK RJXDUDQWHH VDVLJQ DWXUHRI DQHQGR UVHUGR HV QRWRWKHUZLVH ZDUUDQWWKH ULJKWIXOQHVVRIWKHSDUWLFXODUWUDQVIHU $QLVVXHUPD\QRWUHTXLUHDJXDUDQWHHRIHQGRUVHPHQWDVDFRQGLWLRQWRUHJLVWUDWLRQRIWUDQVIHU 

Article 190: When delivery occurs'HOLYHU\WRDSXUFKDVHURFFXUVZKHQD WKHSXUFKDVHURUDSHUVRQGHVLJQDWHGE\KLPDFTXLUHVSRVVHVVLRQRIDVHFXULW\E WKHEURNHURIWKHSXUFKDVHUDFTXLUHVSRVVHVVLRQRIDVHFXULW\VSHFLDOO\HQGRUVHGWRRULVVXHGLQ WKHQDPHRIWKHSXUFKDVHUF WKHEURNHURIWKHSXUFKDVHUVHQGVKLPFRQILUPDWLRQRIWKHSXUFKDVHDQGWKHEURNHULQKLVUHFRUGV LGHQWLILHVDVSHFLILFVHFXULW\DVEHORQJLQJWRWKHSXUFKDVHURUG ZLWKUHVSHFWWRDQLGHQWLILHGVHFXULW\WREHGHOLYHUHGZKLOHVWLOOLQWKHSRVVHVVLRQRIDWKLUGSHUVRQ WKDWSHUVRQDFNQRZOHGJHVWKDWKHKROGVLWIRUWKHSXUFKDVHUArticle 191: Delivery to broker8QOHVVRWKHUZLVHDJUHHGLIDVDOHRIDVHFXULW\LVPDGHRQDQH[FKDQJHRURWKHUZLVHWKURXJKEURNHUV WKHVHOOLQJFXVWRPHUIXOILOVKLVGXW\WRGHOLYHUZKHQKHGHOLYHUVWKHVHFXULW\WRWKHVHOOLQJEURNHURU WRDSHUVRQGHVLJQDWHGE\WKHVHOOLQJEURNHURUFDXVHVDQDFNQRZOHGJPHQWWREH PDGHWRWKH VHOOLQJEURNHUWKDWLWLVKHOGIRUKLPDQG WKHVHOOLQJEURNHULQFOXGLQJDFRUUHVSRQGHQWEURNHUDFWLQJIRUDVHOOLQJFXVWRPHUIXOILOVKLVGXW\WR GHOLYHUE\GHOLYHULQJWKHVHFXULW\RUDOLNHVHFXULW\WRWKHEX\LQJEURNHURUWRDSHUVRQGHVLJQDWHG E\WKHEX\LQJEURNHURUE\HIIHFWLQJFOHDUDQFHRIWKHVDOHLQ DFFRUGDQFHZLWKWKHUXOHVRIWKH H[FKDQJHRQZKLFKWKHWUDQVDFWLRQWRRNSODFH8QOHVVRWKHUZLVHDJUHHGDWUDQ VIHURU
VGXW\WR
G HOLYHUDVHFXULW\WRD SXUFKDVHUXQGHUDFRQWUDFWRI

SXUFKDVHLVQRWIXOILOOHGXQWLOKHGHOLYHU VWKHVHFXULW\LQQHJRWLDEOHIRUPWRWKHSXUFKDVHURUWRDSHUVR Q

GHVLJQDWHGE\WKHSX UFKDVHURUFDX VHVDQDFNQRZOHGJPHQWWREH PDGHWRWKH SXUFKDVHUWKDWWK H

VHFXULW\LVKHOGIRUKLP 

Article 192: Right to reclaim possession

 ,IDVHFXULW\LVZURQJIXOO\WUDQVIHUUHGIURPDSHUVRQIRUDQ\UHDVRQLQFOXGLQJWKHSHUVRQ¶VLQFDSDFLW\WKH SHUVRQPD\WDNHWKHIROORZLQJDFWLRQVDJDLQVWDQ\RQHH[FHSWDERQDILGHSXUFKDVHU  UHFODLPSRVVHVVLRQRIWKHVHFXULW\  REWDLQSRVVHVVLRQRIDQ\QHZVHFXULW\HYLGHQFLQJDOORUSDUWRIWKHVDPHULJKWVRU  FODLP GDPDJHV ,IWKHWUDQVIHURIDVHFXULW\LVZURQJIXOE\UHDVRQRIDQXQDXWKRUL]HGHQGRUVHPHQWWKHRZQHUPD\UHFODLP SRVVHVVLRQRIWKHVHFXULW\RUDQHZVHFXULW\HYHQIURPDERQDILGHSXUFKDVHULIWKHLQHIIHFWLYHQHVVRIWKH SXUSRUWHGHQGRUVHPHQWPD\EHDVVHUWHGDJDLQVWVXFKSXUFKDVHU 7KHULJKWWRUHFODLPSRVVHVVLRQRIDVHFXULW\PD\EHVSHFLILFDOO\HQIRUFHGLWVWUDQVIHUPD\EHUHVWUDLQHG DQGWKHVHFXULW\PD\EHLPSRXQGHGSHQGLQJOLWLJDWLRQ 

Article 193: Right to require registration

 8QOHVVRWKHUZLVHDJUHHGDWUDQVIHURUVKDOOVXSSO\DSXUFKDVHUZLWKSURRIRIKLV DXWKRULW\WRWUDQVIHURU ZLWKDQ\RWKHUUHTXLUHPHQWWKDWLVQHFHVVDU\WRREWDLQUHJLVWUDWLRQRIWKHWUDQVIHURIDVHFXULW\+RZHYHULI WKHWUDQVIHULVQRWIRUYDOXHDWUDQVIH URUQHHGQRWWDNHWKHVHDFWLRQ VXQOHVVWKHSXUFKDVHUSD\VWKH UHDVRQDEOHDQGQHFHVVDU\FRVWVRIWKHSURRIDQGWUDQVIHU ,IWKHWUDQVIHURUIDLOVWRFRPSO\ZLWKWKHSXUFKDVHU¶VGHPDQGZLWKLQDUHDVRQDEOHWLPHWKHSXUFKDVHUPD\ UHMHFWRUUHVFLQGWKHWUDQVIHU 

Article 194: Seizure of security

 1RVHL]XUHRIDVH FXULW\RURWKHULQWHUHVWHYLGHQFHGWKHUHE\LV HIIHFWLYHXQWLOWKHSHUVR QPDNLQJWKH VHL]XUHREWDLQVSRVVHVVLRQRIWKHVHFXULW\ 

Article 195: Registration of security in registered form

 :KHUHDVHFXULW\LQUHJLVWHUHGIRUPLVSUHVHQWHGIRUWUDQVIHUWKHLVVXHUVKDOOUHJLVWHUWKHWUDQVIHULI  WKHVHFXULW\LVHQGRUVHGE\DQDSSURSULDWHSHUVRQ  UHDVRQDEOHDVVXUDQFHLVJLYHQWKDWWKDWHQGRUVHPHQWLVJHQXLQHDQGHIIHFWLYH  DQ\DSSOLFDEOHODZUHODWLQJWRWKHFROOHFWLRQRIWD[HVKDVEHHQFRPSOLHGZLWK  WKHWUDQVIHULVULJKWIXORULVWRDERQDILGHSXUFKDVHU :KHUHDQLVVXHUKDVDGXW\WRUHJLVWHUDWUDQVIHURIDVHFXULW\WKHLVVXHULVOLDEOHWRWKHSHUVRQSUHVHQWLQJ LWIRUUHJLVWUDWLRQIRUORVVUHVXOWLQJIURPDQ\XQUHDVRQDEOHGHOD\LQUHJLVWUDWLRQRUIURPIDLOXUHRUUHIXVDOWR UHJLVWHUWKHWUDQVIHU 

Article 196: Limitation of issuer's liability

 7KHLVVXHULVQRWOLDEOHWRWKHRZQHURUDQ\RWKHUSHUVRQZKRLQFXUVDORVVDVDUHVXOWRIWKHUHJLVWUDWLRQRI DWUDQVIHURIDVHFXULW\LIWKHQ HFHVVDU\HQGRUVHPHQWVZHUHRQRUZLWKWK HVHFXULW\DQGWKHLVVXHUXVHG UHDVRQDEOHFDUHWRGHWHUPLQHWKHDGHTXDF\RIWKHHQGRUVHPHQW 

Article 197: Notice of lost or stolen security

 :KHUHDVHFXULW\KDVEHHQORVWRUDSSDUHQWO\GHVWUR\HGDQGWKHRZQHUIDLOVWRQRWLI\WKHLVVXHURIWKDWIDFW E\JLYLQJWKHLVVXHUZULWWHQQRWLFHZLWKLQDUHDVRQDEOHWLPHDIWHUKHNQRZVRIWKHORVVGHVWUXFWLRQDQGLI WKHLVVXHUKDVUHJLVWHUHGDWUDQVIHURIWKHVHFXULW\EHIRUHUHFHLYLQJVXFKQRWLFHWKHRZQHULVSUHFOXGHG IURPDVVHUWLQJDJDLQVWWKHLVVXHUDQ\FODLPWRDQHZVHFXULW\ 

Article 198: Duty of issuer to issue a new security

 :KHUHWKHRZQHURIDVHFXULW\FODLPVWKDWWKHVHFXULW\KDVEHHQORVWRUGHVWUR\HGWKHLVVXHUVKDOOLVVXHD QHZVHFXULW\LQSODFHRIWKHRULJLQDOVHFXULW\LIWKHRZQHU  VRUHTXHVWVEHIRUHWKHLVVXHUKDVQRWLFHWKDWWKHVHFXULW\KDVEHHQDFTXLUHGE\DERQDILGH

SXUFKDVHU  IXUQLVKHVWKHLVVXHUZLWKDVXIILFLHQWLQGHPQLW\ERQGDQG  VDWLVILHVDQ\RWKHUUHDVRQDEOHUHTXLUHPHQWVLPSRVHGE\WKHLVVXHU ,IDIWHUWKHLVVXHRIDQHZVHFXULW\XQGHUDERYHSD UDJUDSKDERQDILGHSXUFKDVHUSUHVHQWVWKHRULJLQDO VHFXULW\IRUUHJLVWUDWLRQRIWUDQVIHUWKHLVVXHUVKDOOUHJLVWHUWKHWUDQVIHU ,QDGGLWLRQWRDQ\ULJKWVR QDQLQGHPQLW\ERQGWKHLV VXHUPD\UHFRYHUDQHZ VHFXULW\LVVXHGIURPWKH SHUVRQWRZKRPLWZDVLVVXHG 

G. Receivers and Receiver ManagersArticle 199: Functions of receiver

 ([FHSWWRWKHH[WHQWSHUPLWWHGE\DFRXUWDUHFHLYHUPD\QRWFDUU\RQWKHEXVLQHVVRIWKHFRP SDQ\$ UHFHLYHURIDQ\SURSHUW\RIDFRPSDQ\PD\VXEMHFWWRWKHULJKWVRIVHFXUHGFUHGLWRUVUHFHLYHWKHLQFRPH IURPWKHSURSHUW\DQGSD\ WKHOLDELOLWLHVFRQQHFWHGZLWKWKHSURSHUW\$UHFHLYHUPD\DOVRUHDOL]HWKH VHFXULW\LQWHUHVWRIWKHSHUVRQRQEHKDOIRIZKRPKHLVDSSRLQWHG 

Article 200: Functions of receiver-manager

 7KHFRXUWPD\SHUPLWWKHUHFHLYHUWRFDUU\RQWKHEX VLQHVVRIWKHFRPSDQ\IRUWKHSXUSRVHRISURWHFWLQJ WKHVHFXULWLHVRIWKHSHUVRQVRQEHKDOIRIZKRPKHLVDSSRLQWHG+HLVWKHQQDPHGDUHFHLYHUPDQDJHU 

Article 201: Directors' powers cease

 ,IDUHFHLYHUPDQDJHULVDSSRLQWHGE\DFRXUWRUXQGHUDQLQVWUXPHQWWKHSRZHUVRIWKHGLUHFWRUVRIWKH FRPSDQ\FHDVHVXQWLOWKHUHFHLYHUPDQDJHULVGLVFKDUJHG 

Article 202: Powers of receiver

 $UHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHUDSSRLQWHGE\D FRXUWVKDOODFWLQDFFRUGDQFHZLWKWKHGLUHFWLRQVRIWKH FRXUW $UHFHLYHU RUUH FHLYHUPDQDJHU DSSRLQWHGXQ GHU DQLQ VWUXPHQWVKDOO DFWLQDFFR UGDQFH ZLWKWKDW LQVWUXPHQWDQGDQ\GLUHFWLRQRIDFRXUW 

Article 203: Duties of receiver and receiver-manager$UHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHUVKDOO DFWKRQHVWO\DQGLQJR RGIDLWKDQGGHDOZLWKDQ\ SURSHUW\LQKLVSR VVHVVLRQRUFRQWURO LQD FRPPHUFLDOO\UHDVRQDEOHPDQQHU LPPHGLDWHO\QRWLI\WKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVRIKLVDSSRLQWPHQWDQGGLVFKDUJH WDNHLQWRKLVFXVWRG\DQGFRQWUROWKHSURSHUW\RIWKHFRPSDQ\LQDFFRUGDQFHZLWKWKHFRXUWRUGHU

RULQVWUXPHQWXQGHUZKLFKKHLVDSSRLQWHG RSHQDQGPDLQWDLQDEDQNDFFRXQWLQKLVQDPHDVUHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHURIWKHFRPSDQ\

IRUWKHPRQH\VRIWKHFRPSDQ\FRPLQJXQGHUKLVFRQWURO NHHSGHWDLOHGDFFRXQWVRIDOOWUDQVDFWLRQVFDUULHGRXWE\KLPDVUHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHU NHHSDFFRXQWVRIKLVDGPLQLVWUDWLRQDQGPDNHWKHPDYDLODEOHIRULQVSHFWLRQE\WKH'LUHFWRUVRI

&RPSDQLHVGXULQJXVXDOEXVLQHVVKRXUV SUHSDUHDWOHDVWRQFHLQHYHU\VL[ PRQWKSHULRGDIWHUWKHGDWHRIKLVDSSRLQWPHQWWKHILQDQFLDO

VWDWHPHQWVRIKLVDGPLQLVWUDWLRQ RQFRPSOHWLRQRIKLVGXWLHVUHQGHUDILQDODFFRXQWRIKLVDGPLQLVWUDWLRQArticle 204: Directions given by court2QDQDSSOLFDWLRQE\DUHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHURURQDQD SSOLFDWLRQE\DQ\LQWHUHVWHGSHUVRQD

FRXUWPD\PDNHDQ\RUGHULWWKLQNVILWLQFOXGLQJZLWKRXWOLPLWLQJWKHJHQHUDOLW\RIWKHIRUHJRLQJD DQRUGHUDSSRLQWLQJUHSODFLQJRUGLVFKDUJLQJDUHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHUDQGDSSURYLQJKLV DFFRXQWVE DQRUGHUGHWHUPLQLQJWKHQRWLFHWREHJLYHQWRDQ\SHUVRQRUGLVSHQVLQJZLWKQRWLFHWRDQ\SHUVRQF DQRUGHUIL[LQJWKHUHPXQHUDWLRQRIWKHUHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHUG DQRUGHUJLYLQJGLUHFWLRQVRQDQ\PDWWHUUHODWLQJWRWKHGXWLHVRIWKHUHFHLYHURUUHFHLYHUPDQDJHU

H. Shareholders

Article 205: Place of meetings

6KDUHKROGHUJHQHUDOPHHWLQJVVKDOOEHKHOGDWWKHSODFHZLWKLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDSURYLGHGLQWKH DUWLFOHVRUE\ODZVRUWKDWWKHGLUHFWRUVGHWHUPLQH $JHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVPD\EHKHOGRXWVLGHWKH.LQJGRPRI&DPERGLDLIDOOWKHVKDUHKROGHUV HQWLWOHGWRYRWHDWWKDWPHHWLQJDJUHH 

Article 206: Directors calling meetings

 7KHGLUHFWRUVRIDFRPSDQ\VKDOOFDOODQDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVQRWODWHUWKDQWZHOYH  PRQWKVDIWHUWKHFRPSDQ\FRPHVLQWRH[LVWHQFH 7KHGLUHFWRUVRIDFRPSDQ\PD\FDOODH[WUDRUGLQDU\PHHWLQJRIVKDUHKROGHUVDWDQ\WLPH 

Article 207: Shareholders calling meetings

 7KHVKDUHKROGHUVPD\UHTXHVWWKHGLUHFWRUVWRFDOO DJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVIRUWKHSXUSRVHV VWDWHGLQWKHUHTXHVW 7KHUHTXHVWVKDOOEHPDGHE\WKHKROGHUVRIQRWOHVVWKDQILIW\RQH SHUFHQWRIWKHLVVXHGVKDUHVRID FRPSDQ\WKDWFDUU\WKHULJKWWRYRWHDWWKHPHHWLQJ 7KHUHTXHVWPD\FRQVLVWRIVHYHUDOIRUPUHTXHVWVVLJQHGE\RQHRUPRUHVKDUHKROGHUV 7KHUHTXHVWVKDOOVWDWHWKHEXVLQHVVWREHWUDQVDFWHGDWWKHPHHWLQJDQG VKDOOEHVHQWWRH DFKGLUHFWRU DQGWRWKHUHJLVWHUHGRIILFHRIWKHFRPSDQ\ 2QUHFHLYLQJWKHUHT XHVWWKHGLUH FWRUVVKDOOFDOO DJHQHUDOPHHWLQJRIVK DUHKROGHUVWRWUDQVDFWWK H EXVLQHVVVWDWHGLQWKHUHTXHVW ,IWKHGLUHFWR UVG RQRWFD OODPHHWLQJ ZLWKLQWZ HQW\RQH G D\VDIWHUUH FHLYLQJWKHUH TXHVWDQ\ VKDUHKROGHUZKRVLJQHGWKHUHTXHVWPD\FDOOWKHPHHWLQJ 8QOHVVWKHVKDUHKROGHUVRWKHUZLVHPDNHDUHVROXWLRQDWWKHPHHW LQJWKH\FDOOHGWKHFRP SDQ\VKDOO UHLPEXUVHWKHVKDUHKROGHUVWKHH[SHQVHVUHDVRQDEO\LQFXUUHGE\WKHPLQUHTXHVWLQJFDOOLQJDQGKROGLQJ WKHPHHWLQJ 

Article 208: Meeting called by court

 ,ILWLVQRWSUDFWLFDOWRFDOO RUFRQGXFWDVKDUHKROGHUVJHQHUDOPHHWLQJLQWKHPDQQHUSUHVFULEHGE\WKH DUWLFOHVRUWKLVODZRUIRUDQ\RWKHUUHDVRQDGLUHFWRUVKDUHKROGHUHQWLWOHGWRYRWHDWWKHPHHWLQJRUWKH 'LUHFWRURI&RPSDQLHVPD\DSSO\WRWKHFRXUWIRUDQRUGHUGLUHFWLQJWKDWDPHHWLQJEHKHOGDQGFRQGXFWHG LQDQ\PDQQHUWKHFRXUWGHHPVDSSURSULDWH 7KHFRXUWPD\RUGHUWKDWWKHTXRUXPUHTXLUHGE\WKHDUWLFOHVRUWKLVODZEHYDULHGRUGLVSHQVHGZLWKDWD PHHWLQJFDOOHGKHOGDQGFRQGXFWHGSXUVXDQWWRWKLVDUWLFOH 

Article 209: Establishing the record date

 7KHVKDUHKROGHUVHQWLWOHGWRUHFHLYHQRWLFHRIDJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVVKDOOEHHYHU\KROGHURI DVKDUHRIWKHFOD VVRU VHULHVDIIHFWHG ZKRVHQDPHLV VHWRXWLQWKHVH FXULWLHVUHJLVWHUDW WKHFORVHRI EXVLQHVVRQWKHUHFRUGGDWHHVWDEOLVKHG 7KHGLUHFWRUVPD\HVWDEOLVKDUHFRUGGDWHZKL FKVKDOOQRWEHPRUHWKDQILIW\ GD\ VRUOHVVWKD Q WZHQW\ GD\VEHIRUHWKHGDWHRIWKHPHHWLQJ ,IWKHGLUHFWRUVGRQRWHVWDEOLVKDUHFRUGGDWHWKHUHFRUGGDWHVKDOOEH  DWWKHFORVHRIEXVLQHVVRQWKHGD\EHIRUHQRWLFHRIWKHPHHWLQJLVJLYHQRU  LIQRQRWLFHLVJLYHQWKHGD\RQZKLFKWKHPHHWLQJLVKHOG 7KHUHFRUGGDWHWRGHWHUPLQHVKDUHK ROGHUVIRUDQ\PDWWHURWKHUWKDQWKH ULJKWWRUHFHLYHQRWLFH RID PHHWLQJDQGWKHULJKWWRYRWHVK DOOEHDWWKH FORVHRIEXVLQHVVRQWKHGD\WKDWWKH GLUHFWRUVSDVVWKH UHVROXWLRQUHODWLQJWRWKDWPDWWHU 

Article 210: Notice of record date

 ,IWKHGLUHFWRUVHVWDEOLVKDUHFRUGGDWHWKHGLUHFWRUVVKDOOSXEOLVKQRWLFHRIWKH UHFRUGGDWHLQDJHQHUDO FLUFXODWLRQQHZVSDSHULQWKHSODFHZKHUHWKHFRPSDQ\KDVLWVUHJLVWHUHGRIILFH 7KHGLUHFWRUVDOVRVKDOOS URYLGHZULWWHQQRWLFHWR HYHU\VWRFNH[FKDQJHLQWK H.LQJGRPRI&DPERGLD ZKHUHWKHFRPSDQ\¶VVKDUHVDUHOLVWHGIRUWUDGLQJ 7KHVHQRWLFHVVKDOOEHSURYLGHGZLWKLQVHYHQ GD\VDIWHUWKHGLUHFWRUVHVWDEOLVKWKHUHFRUGGDWH 1RWLFHRIWKHUHFRUGGDWHLVQRWUHTXLUHGLIWKHQRWLFHLVZDLYHGLQZULWLQJE\HYHU\KROGHURIDVKDUHRIWKH FODVVRUVHULHVDIIHFWHGZKRVHQDPHLVVHWRXWLQWKHVHFXULWLHVUHJLVWHUDWWKHFOR VHRIEXVLQHVVRQWKH GD\WKHGLUHFWRUVIL[WKHUHFRUGGDWH 

Article 211: Shareholder list

 $FRPSDQ\VKDOOSUHSDUHDOL VWRIVK DUHKROGHUVHQWLWOHGWRUHFHLYHQRWL FHRIDPHHWLQ JDUUDQJHGLQ DOSKDEHWLFDORUGHUDQGVKRZLQJWKHQXPEHURIVKDUHVKHOGE\HDFKVKDUHKROGHU ,IWKHGLUHFWRUVHVWDEOLVKDUHFRUGGDWHWKHGLUHFWRUVVKDOOSUHSDUHWKHOLVWQRWODWHUWKDQWHQ GD\VDIWHU WKDWGDWH ,IWKHGLUHFWRUVGRQRWHVWDEOLVKDUHFRUGGDWHWKHOLVWVKDOOEHSUHSDUHG  DWWKHFORVHRIEXVLQHVVRQWKHGD\LPPHGLDWHO\SUHFHGLQJWKHGD\RQZKLFKWKHQRWLFHLVJLYHQRU  ZKHUHQRQRWLFHLVJLYHQRQWKHGD\RQZKLFKWKHPHHWLQJLVKHOG 

Article 212: Effect of list

 $SHUVRQQDPHGLQWKHOLVWRIVKDUHKROGHUVLVHQWLWOHGWRYRWHWKHVKDUHVVKRZQRSSRVLWHKLVQDPHDWWKH PHHWLQJWRZKLFKWKHOLVWUHODWHV ,IDSHUVRQQDPHGRQWKHOLVWRIVKDUHKROGHUVWUDQVIHUUHGWKHRZQHUVKLSRIDQ\RIKLVVKDUHVDIWHUUHFRUG GDWHWKHWUDQVIHUHHLVHQWLWOHGWRYRWHKLVVKDUHVDWWKHPHHWLQJDIWHUWKHWZRUHTXLUHPHQWVKDGIXOILOOHG  SURGXFHVSURSHUO\HQGRUVHGVKDUHFHUWLILFDWHVRURWKHUZLVHHVWDEOLVKHVWKDWKHRZQVWKHVKDUHV

DQG  GHPDQGVQRWODWHUWKDQWHQ  GD\VEHIRUHWK HPHHWLQJD VWKHDUWL FOHVRUE\OD ZVRIWKH

FRPSDQ\SURYLGHWKDWKLVQDPHEHLQFOXGHGLQWKHOLVWEHIRUHWKHPHHWLQJ 

Article 213: Examination of list

 $VKDUHKROGHUPD\H[DPLQHWKHOLVWRIVKDUHKROGHUV D GXULQJXVXDOEXVLQHVVKRXUVDWWKHUHJLVWHUHGRIILFHRIWKHFRPSDQ\RUDWWKH SODFHZKHUHLWV

FHQWUDOVHFXULWLHVUHJLVWHULVPDLQWDLQHGDQG E DWWKHJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVIRUZKLFKWKHOLVWZDVSUHSDUHG 

Article 214: Notice of meeting

 $ZULWWHQQRWLFHRIHYHU\JHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVVKDOOEHJLYHQWRDOOVKDUHKROGHUVGLUHFWRUVDQG WKHDXGLWRUDWOHDVWWZHQW\ GD\VWRILIW\ GD\VEHIRUHWKHGDWHRIWKHPHHWLQJ 7KHQRWLFHRIVKDUHKROGHUVJHQHUDOPHHWLQJVVKDOOVWDWHWKHGDWHDJHQGDDQGORFDWLRQRIWKHPHHWLQJ :KHQVSHFLDOEXVLQHVVLVWREHGLVFXVVHGDWWKHPHHWLQJ  GRFXPHQWVVWDWLQJWKHQDWXUHRIWKDWEXVLQHVVLQVXIILFLHQWGHWDLOWRSHUPLWWKHVKDUHKROGHUWRIRUPD

UHDVRQHGMXGJPHQWDQG  WKHWH[WRIDQ\VSHFLDOUHVROXWLRQWREHVXEPLWWHGDWWKHPHHWLQJ )DLOXUHWRUHFHLYHDQRWLFHGRHVQRWGHSULYHDVKDUHKROGHURIWKHULJKWWRYRWHDWWKHPHHWLQJ ,IDJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVLVDGMRXUQHGIRUOHVVWKDQWKLUW\ GD\VLWLVQRWQHFHVVDU\XQOHVV WKHDUWL FOHV RUE\OD ZVRW KHUZLVHS URYLGHWRJL YHQRWLFHRIW KHD GMRXUQHGPHHWLQ J RWKHUWK DQ E\ DQQRXQFHPHQWDWWKHHDUOLHVWPHHWLQJWKDWLVDGMRXUQHG 

Article 215: Waiver of notice

 $VKDUHKROGHUDQGDQ\RWKHUSHUVRQHQWLWOHGWR DWWHQGDJHQHUDOPHHWLQJRI VKDUHKROGHUVPD\ ZDLYH QRWLFHRIDPHHWLQJRIVKDUHKROGHUV +RZHYHUDVKD UHKROGHURUSHUVR QDWWHQGDQFHDWD JHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUV PD\H[SUHVV SXUSRVHRIREMHFWLQJWRWKHWUDQVDFWLRQRIDQ\EX VLQHVVRQWKHJURXQGVWKDWWKHPHHWLQJLVQRWODZIXOO\ FDOOHG 

Article 216: Shareholder proposal

 $VKDUHKROGHUHQWLWOHGWRYRWHDWDQDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVPD\ D VXEPLWWRWKHFRPSDQ\QRWLFHRIDQ\PDWWHUWKDWKHSURSRVHVWRUDLVHDWWKHPHHWLQJDQG E GLVFXVVDWWKHPHHWLQJDQ\RWKHUPDWWHUDSSURSULDWHIRUDVKDUHKROGHUSURSRVDO 

Article 217: Quorum

 8QOHVVWKHD UWLFOHVSURYLGHRWKHUZLVHDTXRUXPRIVKDUHKROGHUVJHQHUDOPHHWLQJDUHWK HKROGHUVRID PDMRULW\RIWKHVKDUHVHQWLWOHGWRYRWHDWWKHPHHWLQJDUHSUHVHQWLQSHUVRQRUUHSUHVHQWHGE\SUR[\ ,IDTXR UXPLVSUHVHQWDWWKHR SHQLQJRIDP HHWLQJRI VKDUHKROGHUVWKH VKDUHKROGHUVSUHVHQWPD\ SURFHHGZLWKWKHEXVLQHVVRIWKHPHHWLQJ ,IDTXRUXPLVQRWSUHVHQWDWWKHRSH QLQJRIDPH HWLQJRIVKDUHKROGHUVWKHVKDUHKROGHUVSUHVHQWPD\ DGMRXUQWKHPHHWLQJWRDIL[HGWLPHDQGSODFHEXWPD\QRWWUDQVDFWDQ\RWKHUEXVLQHVV  $UWLFOH Right to vote (YHU\VKDUHKROGHUZKRRZQVYRWLQJVKDUHVRUKLVSUR[\LVHQWLWOHGWRDWWHQGDQG YRWHDWWKH PHHWLQJLQ DFFRUGDQFHZLWKKLVVKDUH¶VYRWLQJULJKWV ,IWZRRUPRUHSHUVRQVKROGVKDUHVMRLQWO\RQHRIWKRVHKROGHUVSUHVHQWDWDPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVPD\ LQWKHDEVHQFHRIWKHRWKHUVYRWHWKHVKDUHV ,IWZRRUPRUHMRLQWRZQHUVDUHSUHVHQWLQSHUVRQRUE\SUR[\WKH\VKDOOYRWHDVRQHRQWKHVKDUHVMRLQWO\ KHOGE\WKHP 

Article 219: Proxy and pooling agreements

 $Q\VKDUHKROGHUPD\DXWKRUL]HDQ\RWKHUQDWXUDOSHUVRQWRUHSUHVHQWDQGYRWHIRUKLPDVDSUR[\DWDQ\ PHHWLQJ$OOSUR[LHVVKDOOEHLQZULWLQJDQGVKDOOEHVLJQHGE\WKHVKDUHKROGHUDQGVKDOOEHGDWHG $SUR[\VKDOOQRWEHYDOLGIRUPRUHWKDQRQH \HDUDIWHUWKHGDWHRILWVVLJQDWXUHRUIRUVXFKVKRUWHUWLPH DVWKHSUR[\LWVHOIPD\SURYLGH $Q\QXPEHURIVKDUHKROGHUVPD\DJUHHDPRQJWKHPVHOYHVLQZULWLQJWRYRWHWKHLUVK DUHVLQDFHUWDLQ PDQQHU 

Article 220: Voting

 8QOHVVWKHDUWLFOHVSURYLGHRWKHUZLVHHOHFWLRQRIWKHGLUHFWRUVDQGGHFLVLRQVRQRWKHUPDWWHUVYRWHGRQE\ WKHVKDUHKROGHUVVKDOOEHE\VHFUHWEDOORW 

Article 221: Written resolution in lieu of meeting

 $UHVROXWLRQLQZULWLQJVLJQHGE\DOOWK HVKDUHKROGHUVHQWLWOHGWRY RWHRQWKDWUHVROXWLRQDWDPHHWLQJRI VKDUHKROGHUVLVDVYDOLGDVLILWKDGEHHQSDVVHGDWDPHHWLQJRIWKHVKDUHKROGHUV $UHVROXWLRQLQZULWLQJGHDOLQJZLWKDOOPDWWHUVWREHGHDOWZLWKDWDPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVDQGVLJQHGE\ DOOWKHVKDUHKROGHUVHQWLWOHGWRYRWH DWWKDWPHHWLQJVDWLVILHVDOOWKHUHTXLUHPHQWVRIWKLVODZUHODWLQJWR PHHWLQJVRIVKDUHKROGHUV $FRS\RIH YHU\UHVROXWL RQLQOLHXRI DPHHWLQJ VKDOOE HNHSW ZLWKWKHPL QXWHVRIWKH PHHWLQJ VRI VKDUHKROGHUV

Article 222: Court review

 $Q\VKDUHKROGHUZKRGRHVQRWUHFHLYHZULWWHQQRWLFHRIDPHHWLQJDQGKDVUHDVRQDEOHSURRIWKHUHRIKDV WKHULJKWWRSHWLWLRQWRWKHFRXUWWRUHMHFWDQ\GHFLVLRQWDNHQDWVXFKPHHWLQJ $FRPSDQ\VKDUHKROGHURUGLUHFWRUPD\DSSO\WRDFRXUWWRGHWHUPLQHDQ\FRQWURYHUV\ZLWKUHVSHFWWRDQ HOHFWLRQRUDSSRLQWPHQWRIDGLUHFWRURUDXGLWRURIWKHFRPSDQ\ 

Article 223: Unanimous shareholder agreement

 $QRWKHUZLVHODZIXOZULWWHQDJUHHPHQWDPRQJDOOWKHVKDUHKROGHUVRIDFRPSDQ\WKDWUHVWULFWVLQZKROHRU LQSDUWWKHSRZHUVRIWKHGLUHFWRUVWRPDQDJHWKHEXVLQHVVDQGDIIDLUVRIWKHFRPSDQ\LVYDOLG $WUDQVIHUHHRIVKDUHVVXEMHFWWRD XQDQLPRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQWLVGHHPHGWREHD SDUW\WRWK H DJUHHPHQW $VKDUHKROGHUZKRLVDSD UW\WRDXQDQL PRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQWKDVDOOWK HULJKWVDQGGXWLHVRID GLUHFWRUWRPDQDJHWKHEXVLQHVVDQGDIIDLUVRIWKHFRPSDQ\WRZKLFKWKHDJUHHPHQWUHODWHV7KHGLUHFWRUV DUHUHOLHYHGRIWKHLUGXWLHVDQGOLDELOLWLHVE\DXQDQLPRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQW $XQDQLPRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQWVKDOOEHPDGHEHWZHHQVKDUHKROGHUV 7KHXQDQLPRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQWVKDOOEHNHSWLQWKHFRPSDQ\¶VUHFRUGDVGHVFULEHGLQ$UWLFOH $XQDQLPRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQWKDVWREHZULWWHQRQWKHVKDUHFHUWLILFDWH

 I. Financial Disclosure 
Article 224: $WHYHU\DQQXDOJHQ Annual financial statements HUDOPHHWLQJRI VKDUHKRO GHUVWKHGLUH FWRUV VKDOOS UHVHQWDQDQ QXDOILQDQ FLDO

VWDWHPHQWWRWKHVKDUHKROGHUV7KHVWDWHPHQWVKDOOLQFOXGHWKHIROORZLQJ D FRPSDUDWLYHILQDQFLDOVWDWHPHQWVIRUWKHFXUUHQWILQDQFLDO\HDUDQGWKHSULRUILQDQFLDO\HDU,QWKH

ILUVW\HDURIWKHFRPSDQ\¶VH[LVWHQFHWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVKDOOFRYHUWKHSHULRGEHJLQQLQJRQ WKHGDWHWKHFRPSDQ\FDPHLQWRH[LVWHQFHDQGHQGLQJRQDGDWHQRWPRUHWKDQPRQWKVEHIRUH WKHDQQXDOPHHWLQJ

 E WKHUHSRUWRIWKHDXGLWRUDQG F DQ\IXUWKHULQIRUPDWLRQUHVSHFWLQJWKHILQDQFLDOSRVLWLRQRIWKHFRPSDQ\DQGWKHUHVXOWVRILWV

RSHUDWLRQVUHTXLUHGE\WKHDUWLFOHVWKHE\ODZVRUDQ\XQDQLPRXVVKDUHKROGHUDJUHHPHQW 

Article 225: Examination by shareholders

 6KDUHKROGHUVRIDFRPSDQ\DQGWKHLUDJHQWVDQ GOHJDOUHSUHVHQWDWLYHVXSRQUHTXHVWPD\H[DPLQHWKH DQQXDOILQDQFLDOVWDWHPHQWVGXULQJWKH QRUPDOEXVLQHVVKRXUVRIWKHFRPSD Q\DQG PD\PDNHH[WUDFWV IUHHRIFKDUJH 

Article 226: Approval and issuance of financial statements

 7KHGLUHFWRUVRIDFR PSDQ\VKDOO DSSURYHWKHDQ QXDOILQDQFLDOVWDWHPHQWVDQGWKHD SSURYDOVKDOO EH VKRZQE\WKHVLJQDWXUHRIRQHRUPRUHGLUHFWRUV $FRPSDQ\VKDOOQRWLVVXHSXEOLVKRUFLUFXODWHFRSLHVRIWKHD QQXDOILQDQFLDOVWDWHPHQWVXQOHVVWKH ILQDQFLDOVWDWHPHQWVDUHDSSURYHGE\WKHGLUHFWRUVDQGDFFRPSDQLHGE\WKHDXGLWRU¶VUHSRUW 

Article 227: Copies to shareholders

 1RWOHVVWKDQWZHQW\RQH GD\VEHI RUHHDFKDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJRI VKDUHKROGHUVRU EHIRUHWKH VLJQLQJRIDUHVROXWLRQLQOLHXRIWKHDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJDFRPSDQ\VKDOOVHQGDFRS\RIWKHILQDQFLDO VWDWHPHQWVDQGVXSSRUWLQJGRFXPHQWVWRHDFK VKDUHKROGHUH[FHSWWRDVKD UHKROGHUZKRKDVLQIRUPHG WKHFRPSDQ\LQZULWLQJWKDWKHGRHVQRWZDQWDFRS\RIWKRVHGRFXPHQWV 

Article 228: Copies to Director

 $SXEOLFOLPLWHGFRPSDQ\WKDWKDVLVVXHGDQ\VHFXULWLHVWRWKHSXEOLFWKDWUHPDLQRXWVWDQGLQJDQGDUHKHOG E\PRUHWKDQRQHSHUVRQVKDOOVHQGDFRS\RIWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWDQGDFFRPSDQ\LQJGRFXPHQWVWR WKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 7KHVWDWHPHQWDQGGRFXPHQWVVKDOOEHVHQWQRW OHVVWKDQWZHQW\RQH GD\VEHIRUHHDFKDQQXDO JHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVRULPPHGLDWHO\DIWHUWKHVLJQLQJRIDUH VROXWLRQLQOLHXRI WKHDQQXDO JHQHUDOPHHWLQJ 

Article 229: Appointment of auditor

 7KHVKDUHKROGHUVRIDFRPSDQ\VKDOODSSRLQWDQDXGLWRUE\RUGLQDU\UHVROXWLRQDWWKHILUVWDQQXDOJHQHUDO PHHWLQJRIVKDUHKROGHUVDQGDWHDFKVXFFHHGLQJDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJ 7KHDXGLWRUVKDOOKROGRIILFHXQWLOWKHFORVHRIWKHQH[WDQQXDOJHQHUDOPHHWLQJ ,IDQDXGLWRULVQRWDSS RLQWHGDWDJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVWKHLQFXPEHQWDXGLWRUFRQWLQXHVLQ RIILFHXQWLODVXFFHVVRULVDSSRLQWHG 

Article 230: Exemption

 7KHVKDUHKROGHUVRIDFRPSDQ\WKDWKDVQRWLVVXHGDQ\VHFXULWLHVWRWKHSXEOLFRUWKDWGRHVQRWKDYHDQ\ RXWVWDQGLQJVHFXULWLHVKHOGE\PRUHWKDQRQHSHUVRQPD\DGRSWDUHVROXWLRQQRWWRDSSRLQWDQDXGLWRU 

Article 231: Remuneration

 7KHUHPXQHUDWLRQRIDQDXGLWRUPD\EHVHWE\RUGLQDU\UHVROXWLRQRIWKHVKDUHKROGHUVRULIQRWPD\EH VHWE\WKHERDUGRIGLUHFWRUV

Article 232: Removal, vacancies

 7KHVKDUHKROGHUVPD\UHPRYHWKHDXGLWRUIURPRIILFHRWKHUWKDQDQDXGLWRUDSSRLQWHGE\DFRXUWRUE\ RUGLQDU\UHVROXWLRQDWD VSHFLDOJHQHUDOPHHWLQJ$WWKHVDPHPHHWLQJWKHVKDUHKROGHUVPD\DSSRLQWD UHSODFHPHQWDXGLWRU :KHQHYHUWKHUHLVDYDFDQF\LQWKHRIILFHRI DXGLWRUWKHERDUGRIGLUHFWRUVVKDOOFDOODVSHFLDOJHQHUDO PHHWLQJRIVKDUHKROGHUVWRILOOWKHYDFDQF\ZLWKLQWZHQW\RQH GD\VDIWHUWKHYDFDQF\LVFUHDWHG $QDXGLWRUDSSRLQWHGWRILOODYDFDQF\KROGVRIILFHIRUWKHXQH[SLUHGWHUPRIKLVSUHGHFHVVRU 

Article 233: Court appointed auditor

 ,IDFRPSDQ\GRHVQRWKDYHDQDXGLWRUWKHFRXUWRQW KHDSSOLFDWLRQRIDVKDUHKROGHURUWKH'LUHFWRURI &RPSDQLHVPD\DSSRLQWDQGVHWWKHUHPXQHUDWLRQRIDQDXGLWRUZKRKROGVRIILFHXQWLODQHZDXGLWRULV DSSRLQWHGE\WKHVKDUHKROGHUV 

Article 234: Powers and duties

 $QDXGLWRURIDFRPSDQ\VKDOOPDNHWKHH[DPLQDWLRQWKDWLVLQKLVRSLQL RQQHFHVVDU\WRHQDEOHKLPWR UHSRUWWRWKHVKDUHKROGHUVRQWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVUHTXLUHGE\WKLVODZ 2QWKHGHPDQGRIDQDXGLWRURIDFRPSDQ\WKHSUHVHQWRUIRUPHUGLUHFWRUVRIILFHUVHPSOR\HHVRUDJHQWV RIWKHFRPSDQ\VKDOOIXUQLVKVXFKLQIRUPDWLRQ H[SODQDWLRQVDQGDFFHVVWRERRNVDQGUHFRUGVDVWKH DXGLWRUGHHPVQHFHVVDU\WRIXOILOOKLVIXQFWLRQV 7KHDXGLWRURIDFRP SDQ\LVHQWLWOHGWRUHFHLYHQ RWLFHRIHYHU\PHHWLQJRIVKD UHKROGHUVDQGDWWKH H[SHQVHRIWKHFRPSDQ\WRDWWHQGDQGEHKHDUGRQPDWWHUVUHODWLQJWRKLVGXWLHVDVDXGLWRU ,IDGLUH FWRURUVKDUHKROGHURID FRPSDQ\ZKHWKHURUQRWWKHVKDUHKROGHULVH QWLWOHGWRYRWHDWWK H PHHWLQJJLYHVZULWWHQQRWLFHQRWOHVVWKDQWHQ GD\VEHIRUHDJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUVWRWKH DXGLWRURUDIRUPHUDXGLWRURIWKHFRPSDQ\WKHDXGLWRURUIRUPHUDXGLWRUVKDOODWWHQGWKHPHHWLQJDWWKH H[SHQVHRIWKHFRPSDQ\DQGDQVZHUTXHVWLRQVUHODWLQJWRKLVGXWLHVDVDXGLWRU 

J. Amendment of Articles of IncorporationArticle 235: Right to amend

 $OLPLWHGFRPSDQ\PD\DPHQGLWVDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQVHYHUDOWLPHVDQGDWDQ\WLPH 

Article 236: Vote

 7KHDUWLFOHVRIDFRPSDQ\VKDOOEHDPHQGHGE\VSHFLDOUHVROXWLRQ7KHKROGHUVRIHDFKFODVVRIVKDUHVRU VHULHVRIVKDUHVDUHHQWLWOHGWRYRWHVHSDUDWHO\ DVDFODVVRUVHULHVZKHQWKHSURSRVDOWRDPHQGWKH DUWLFOHVLVIRUWKHSXUSRVHRI  DGGLQJFKDQJLQJRUUHPRYLQJULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDWWDFKLQJWRWKHLUFODVVRUVHULHVRI

VKDUHV  LQFUHDVLQJRUGHFUHDVLQJWKHPD[LPXPQXPEHURIVKDUHVRIWKHLUFODVVRUVHULHVRIVKDUHV  LQFUHDVLQJWKHPD[LPXPQXPEHURIDXWKRUL]HGVKDUHVRIDFODVVRUVHULHVWKDWKDYHULJKWVRU

SULYLOHJHVHTXDORUVXSHULRUWRWKHLUVKDUHV  FUHDWLQJDQHZFODVVRIVKDUHVHTXDORUVXSHULRUWRWKHVKDUHVRIWKHLUFODVVRUVHULHV  PDNLQJDQ\FODVVRIVKDUHVKDYLQJULJKWVRUSULYLOHJHVOHVVWKDQRUHTXDORUVXSHULRUWRWKHLU

VKDUHV  UHGXFHWKHVWDWHGFDSLWDODFFRXQWRIWKHLUFODVVRUVHULHVRIVKDUHV (YHQLIWKHDUWLFOHVVWDWHWKDWDFHUWDLQFODVVRUVHULHVRIVKDUHVDUHQRWHQWLWOHGWRYRWHWKHFODVVRUVHULHV RIVKDUHVLVDOZD\VHQWLWOHGWRYRWHVHSDUDWHO\DVDFODVVRUVHULHVRQDQ\DPHQGPHQWWRWKHDUWLFOHVWKDW ZRXOGFKDQJHGLUHFWO\RULQGLUHFWO\RUDGYHUVHO\DIIHFWDQ\ULJ KWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQV DWWDFKLQJWRWKHLUFODVVRUVHULHVRIVKDUHV 7KHYRWLQJSRZHUDXWKRUL]HGXQGHUWKLV$UWLFOHPD\QRWEHDEROLVKHGGHFUHDVHGRUOLPLWHGE\WKHDUWLFOHV RILQFRUSRUDWLRQRULQDQ\RWKHUIDVKLRQ 

Article 237: Notice of meeting

 7KHFRPSDQ\VKDOOJLYHZULWWHQQRWLFHRIDQ\JHQHUDOPHHWLQJWRDPHQGWKHDUWLFOHVDWOHDVWWZHQW\GD\V EHIRUHWKHPHHWLQJWRWKHVKDUHKROGHUVHQWLWOHGWRYRWHRQWKHDPHQGPHQW$FRS\RIWKHWH[WRIWKH SURSRVHGDPHQGPHQWVKDOOEHHQFORVHGZLWKWKHQRWLFHRIWKHPHHWLQJ 

Article 238: Nature of amendments$PHQGPHQWVWRWKHDUWLFOHVPD\D &KDQJHWKHFRPSDQ\
VQDPH
E ,QFUHDVHGHFUHDVHRUFKDQJHWKHSXUSRVHVREMHFWLYHVRUXQGHUWDNLQJVRIWKHFRPSDQ\F 5HGLVWULEXWHWKHQXPEH URIVKDUHV LQFO DVV ZLWKWKHFKD QJLQJRIDEVRO XWHDQGUHO DWLYH FKDUDFWHULVWLFVRIDQ\FODVVRIVKDUHVG &KDQJHWKHGLYLGHQGSD\DEOHRQDQ\FODVVRIVKDUHVH ,QFUHDVHLWVFDSLWDOE\FUHDWLRQQHZFODVVRIVKDUHVZLWKLWVDEVROXWHDQGUHODWLYHFKDUDFWHULVWLFVLV VXSHULRURULQIHULRUWKHH[LVWLQJFODVVRIVKDUHVI 'HFUHDVHLWVVWDWHG FDSLWDOE\UHG XFHWKHSDU YDOXHRIDQ\ FODVVRU VHULHVRIVKD UHVRUWKH DXWKRUL]HGVKDUHV7KHVWDWHGFDSLWDOPD\QRWEHUHGXFHGWROHVVWKDQRQHKDOI RILWVFDSLWDO SURYLGHGIR ULQWK HD UWLFOHV 1RUH GXFWLRQ RI FDSLWDOVK DOOR FFXU XQWLOQL QHW\GD\VDIWHUWKH DPHQGPHQWKDVEHHQILOHGZLWKWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH,IGXULQJWKDWWLPHWKHUHKDVEHHQDQ\ REMHFWLRQE\DQ\FUHGLWRUZKRVHGHEWLVQRWGLVSXWHGE\WKHFRPSDQ\WKHFUHGLWRUVKDOOEHSDLGLQ IXOOEHIRUHWKHUHGXFWLRQFDQWDNHHIIHFWJ &KDQJHWKHGXUDWLRQRIWKHH[LVWHQFHRIWKHFRPSDQ\K &KDQJHWKH5HJLVWHUHG2IILFHL &KDQJHWKHTXRUXPM $GGDQ\SURYLVLRQZKLFKLVDXWKRUL]HGE\WKLVODZWREHLQFOXGHGLQWKHDUWLFOHV

Article 239: Filing amendments

 (YHU\GRFXPHQWFRQFHUQLQJDQ\DPHQGPHQWRIWKHDUWLFOHVVKDOOFOHDUO\VWDWHWKHGDWHRQZKLFKWKH DPHQGPHQWVZHUHDSSURYHGE\WKHVK DUHKROGHUVDQGVKDOOEHDWOHDVWVLJQHGE\WKHFKDL UPDQRIWKH ERDUGRIGLUHFWRUVRUDQ\GLUHFWRUDXWKRUL]HGE\WKHFKDLUPDQ $OODPHQGPHQWVDSSURYLQJWKHDPHQGPHQWVVKDOOEHILOHGZLWKWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHQRODWHUWKDQ ILIWHHQ GD\VDIWHUWKHPHHWLQJDWZKLFKWKH\ZHUHDSSURYHG 

Article 240: Certificate of amendment

 2QUHFHLSW RIDPHQ GPHQWVWRWKH D UWLFOHVWKH 'LUHFWRURI &RPSDQLHVVK DOOLVVXH D FHUWLILFDWHRI DPHQGPHQW $QDPHQGPHQWEHFRPHVHIIHFWLYHRQWKHGDWHVKRZQLQWKHFHUWLILFDWHRID PHQGPHQWRIWKH0LQLVWU\RI &RPPHUFHXQOHVVWKHDPHQGPHQWLWVHOIVSHFLILHVDODWHUGDWHZKLFKPD\EHQRODWHUWKDQQLQHW\  GD\VDIWHUWKHGDWHRIWKHFHUWLILFDWH 

K. MergerArticle 241: Authority to merge

 7ZRRUPRUHFRPSDQLHVPD\PHUJHLQWRRQHFRPSDQ\RUPD\FRQVROLGDWHWRIRUPDQHZFRPSDQ\ 7KHGLVVROYLQJFRPSDQ\LVFDOOHGconstituent company7KHFRPSDQ\WKDWFRQWLQXHVWKHEXVLQHVVLV FDOOHGWKHsurviving company7KHOHJDOSHUVRQDOLW\RIWKHFRQVWLWXHQWFRPSDQ\FHDVHVIURPWKHGDWH WKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHLVVXHVDFHUWLILFDWHRIPHUJHUWRWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ 

Article 242: Approval by Directors

 7KHERDUGRIGLUHFWRURIH DFKFRPSDQ\WKDWSURSR VHVWRPHUJHVKDOODGRSWDUHVROXWLRQDSSURYLQJDQ DJUHHPHQWIRUPHUJHU8QOHVVRWKHUZLVHSURYLGHGLQWKHDUWLFOHVWKHUHVROXWLRQVKDOOEHDSSURYHGE\D PDMRULW\RIDTXRUXPRIWKHGLUHFWRUV 

Article 243: Merger Agreement

 7KHPHUJHUDJUHHPHQWVKDOOVWDWH D 7KHWHUPVDQGFRQGLWLRQVRIWKHPHUJHU E 7KHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ F 7KHPHWKRGRIFRQYHUWLQJHDFKFODVVRUVHULHVRIVKDUHVRIHDFKFRQVWLWXHQWFRPSDQ\LQWRVKDUHV

RURWKHUVHFXULWLHVRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ G ,IDQ\VKDUHRIDFRQVWLWXHQWFRPSDQ\LVQRWWREHFRQYHUWHGLQWRVKDUHVWKHDPRXQWRIPRQH\

ULJKWVVHFXULWLHVRURWKHUSRVVHVVLRQVWKDWWKHKROGHUVRIVXFKVKDUHVVKDOOUHFHLYHLQWKHPHUJHU H 2WKHULQIRUPDWLRQWKDWWKHKROGHUVRIHDFKFODVVRIVKDUHVVKDOODFFHVVEHIRUHPDNLQJGHFLVLRQWR

YRWHIRUPHUJHUDQG I 'HWDLOVRIDQ\DUUDQJHPHQWVQHFHVVDU\WRSHUIHFWWKHPHUJHUDQGWRSURYLGHIRUWKHVXEVHTXHQW

PDQDJHPHQWDQGRSHUDWLRQRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ 

Article 244: Notice to shareholders

 $IWHULWVERDUGRIGLUHFWRUVDSSURYHVDUHVROXWLRQRIPHUJHUHDFKFRQVWLWXHQWFRPSDQLHVVKDUHKROGHUVRI VXUYLYLQJFRPSDQ\VKDOOVHQGQRWLFHRIVKDUHKROGHUVPHHWLQJWRHDFKVKDUHKROGHUHQWLWOHGWRYRWHRQWKH PHUJHUWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQ D :LWKLQWKLUW\ GD\V DIWHUWKHPH UJHUDJUHHPHQWWKHERDUGR IGLUHFWRUVRIWKHFRQ VWLWXHQW

FRPSDQ\VKDOOFRQYHQHDVKDUHKROGHUVJHQHUDOPHHWLQJWRDSSURYHRQWKHPHUJHU E 7KHQRWLFHVKDOOLQFOXGHDFRS\RIWKHPHUJHUDJUHHPHQW F (DFKFRQVWLWXHQWFRPSDQ\VKDOOJLYHDWOHDVWWZHQW\GD\VQRWLFHRIWKHPHHWLQJRIVKDUHKROGHUV 

Article 245: Vote by shareholders

0HUJHUVKDOOEHDSSURYHGE\D VSHFLDOUHVROXWLRQRIWKHVKDUHKROGHUVDWOHDVWWZRWKLUG RIHDFK FRQVWLWXHQWFRPSDQ\ 

Article 246: Votes by Class

 (YHQLIWKHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQVWDWHWKDWDFHUWDLQFODVVRIVKDUHVVKDOOQRWEHHQWLWOHGWRYRWHVXFK FODVVRIVKDUHVLVDOZD\VHQWLWOHGWRYRWHVHSDUDWHO\DVDFODVVRQ DQ\SURSRVHGPHUJHUZKLFKZRXOG FKDQJHHLWKHUGLUHFWO\RULQGLUHFWO\DQ\ULJKWVSULYLOHJHVUHVWULFWLRQVDQGFRQGLWLRQVRIWKDWFODVVRUVHULHV RIVKDUHV 7KHYRWLQJS RZHUDXWKR UL]HGXQ GHUWKLVDUWLFO HPD \QRWEHUHMHFWHGR UDP HQGHGE\WKHDUWLFOH VRI LQFRUSRUDWLRQRULQDQ\RWKHUIDVKLRQ 

Article 247: Filing Articles of Merger

 7KHGLUHFWRUVRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\VKDOOILOHWKHIROORZLQJGRFXPHQWVZLWKWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH D 7KHDJUHHPHQWRIPHUJHU E 5HVROXWLRQVRIWKHE RDUGRIGL UHFWRUVDQGVKDUHKROGHUVRI HDFKFRQVWLWXHQWFRPSDQ\RQWKH

DJUHHPHQWRIPHUJHU F $UWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ G 6WDWHPHQWV E\DGLUH FWRURURIILFHU RIHDFK FRQVWLWXHQWFRP SDQ\WKDWH VWDEOLVKHVWRWKH 

VDWLVIDFWLRQRIWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVWKDWWKHUHDUHUHDVRQDEOHJURXQGVIRUEHOLHYLQJWKDW


L HDFKFRQVWLWXHQWFRPSDQ\DQGWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\LVDEOHWRSD\LWVOLDELOLWLHVDVWKH\
EHFRPHGXH

LL WKHUHDOL]DEOHYDOXHRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\¶VDVVHWVZLOOQRWEHOHVVWKDQWKHDJJUHJDWH
RILWVOLDELOLWLHVDQGVWDWHGFDSLWDORIDOOFODVVHV

LLL QRFUHGLWRUZLOOEHSUHMXGLFHGE\WKHPHUJHU

LY DGHTXDWH ZULWWHQQRWLFH KDVEH HQ JLYHQWR DOO NQRZQ FUHGLWRUVRIWKH FR QVWLWXHQW
FRPSDQLHVDQGQRFUHGLWRUKDVPDGHYDOLGDQGFUHGLEOHREMHFWLRQVWRWKHPHUJHU


Article 248: Effect of merger

 2QUHFHLSWRIDUWLFOHVRIPHUJHUWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHVKDOOLVVXHDFHUWLILFDWHRIPHUJHU2QWKHGDWH VKRZQLQDFHUWLILFDWHRIPHUJHU D WKHPH UJHU RIWKHFRQ VWLWXHQWFRPSD QLHVDQG WKH LUFRQWLQX DQFHD VRQ H FRPSDQ\ EHFRPH

HIIHFWLYH E WKHSURSHUW\RIHDFKFRQVWLWXHQWFRPSDQ\FRQWLQXHVWREHWKHSURSHUW\RIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ F WKHVXUYLYLQJFRPSDQ\FRQWLQXHVWREHOLDEOHIRUWKHREOLJDWLRQVRIHDFKFRQVWLWXHQWFRPSDQ\ G DQ\FLYLOFULPLQDORUDGPLQLVWUDWLYHPDWWHUVLQYROYLQJDQ\FRQVWLWXHQWFRPSDQ\UHPDLQHIIHFWLYHLQ

UHODWLRQWRWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\DQG H WKHDUWLFOHVRIPHUJHUDUHGHHPHGWREHWKHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\DQG

WKHFHUWLILFDWHRIPHUJHULVGHHPHGWREHWKHFHUWLILFDWHRILQFRUSRUDWLRQRIWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\ 

Article 249: Right to demand appraisal

 $Q\VKDUHKROGHURIDQ\FRQVWLWXHQWFRPSDQ\LQDPHUJHUPD\UHTXHVWDQDSSUDLVDORIWKHYDOXHRIKL V VKDUHVLQWKHFRQVWLWXHQWFRPSDQ\+RZHYHULQRUGHUWREHHQWLWOHGWRKDYHDQDSSUDLVDOWKHVKDUHKROGHU VKDOOPHHWDOORIWKHIROORZLQJFRQGLWLRQV D 7KHVKDUHKROGHURZQHGVKDUHVLQRQHRIW KHFRQVWLWXHQWFRPSDQLHVEHIRUHWKHVKDUHKROGHUV

YRWHGWRDSSURYHWKHPHUJHU E 7KHVKDUHKROGHUGLGQRWYRWHLQIDYRURIWKHPHUJHU F 7KHVKDUHKROGHUPDNHVDZULWWHQGHPDQGWRWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\DIWHUWKHDUWLFOHVRIPHUJHU

DUHILOHGZLWKWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHDQG G 7KHVKDUHKROGHUVXUUHQGHUVKLVVKDUHVFHUWLILFDWHWRWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\DWWKHVDPHWLPHKH

PDNHVKLVGHPDQGIRUDSSUDLVDO 

Article 250: Appraisal Procedure

 :KHQDQDSSUDLVDOLVGHPDQGHGWKHVXUYLYLQJFRPSDQ\DQGHDFKFRPSODLQLQJVKDUHKROGHUVKDOOIRUXS WRQLQHW\ GD\VQHJRWLDWHLQRUGHUWRDWWHPSWWRDJUHHRQDIDLUSULFHIRUWKHVKDUHV 7KHIDLUSULFHVKDOOEHG HWHUPLQHGE\H[DPLQLQJDOOUHOHYDQWIDFWRUVEXWH[FO XGLQJDQ\YDOXHFUHDWHGE\ WKHPHUJHULWVHOI 7KHDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQRIDQ\FRQVWLWXHQWFRPSDQ\RUWKHDJUHHPHQWRIPHUJHUPD\SURYLGHWKDWDOO DSSUDLVDOGLVSXWHVEHGHFLGHGE\DUELWUDWLRQ$Q\VKDUHKROGHUPD\DWDQ\WLPHEHIRUHWKHODVWDUELWUDWLRQ
V
 GHFLVLRQDEDQGRQKLVFODLPIRUDSSUDLVDO,QWKLVFDVH KHVKDOOEHHQWLWOHGWRUHFHLYHIURPW KHVXUYLYLQJ FRPSDQ\WKHVDPHSD\PHQWDVKHZRXOGRWKHUZLVHKDYHUHFHLYHGLQWKHPHUJHU ,IWKH\DUHXQDEO HWRDJ UHHR QDIDL USUL FHWKH FRPSHWHQWFRXUWVKDOOGH FLGH VXFKS ULFHDQ GWKH FRPSODLQLQJVKDUHKROGHUVKDOOEHHQWLWOHGWRUHFHLYHWKDWDPRXQW 

 L. Dissolution and Liquidation
Article 251: Dissolution


$FRPSDQ\WKDWKDVQRWLVVXHGDQ\VKDUHVPD\EHGLVVROYHGDWDQ\WLPHE\UHVROXWLRQRIDOOWKHGLUHFWRUV $FRP SDQ\ WKDWKD V QRSURSH UW\DQ GQR OLDELOLWL HV PD\E H GLVVROYHGE\ VS HFLDO UHVROXWLRQ RIWK H VKDUHKROGHUVRUZKHUHLWKDVLVVXHGPRUHWKDQRQHFODVVRIVKDUHVE\VSHFLDOUHVROXWLRQVRIWKHKROGHUV RIHDFKFODVVZKHWKHURUQRWWKH\DUHRWKHUZLVHHQWLWOHGWRYRWH 7KHFRPSDQ\VKDOOVHQGDUWLFOHVRIGLVVROXWLRQLQWKHSUHVFULEHGIRUPWRWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 2QUHFHLSWRIDUWLFOHVRIGLVVROXWLRQWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVVKDOOLVVXHDFHUWLILFDWHRIGLVVROXWLRQ 7KHFRPSDQ\FHDVHVWRH[LVWRQWKHGDWHVKRZQLQWKHFHUWLILFDWHRIGLVVROXWLRQ 

Article 252: Proposing liquidation and dissolution

 7KHGLUHFWRUVPD\SURSRVHRUDVKDUHKROGHUZKRLVHQWLWOHGWRYRWHDWDJHQHUDOPHHWLQJRIVKDUHKROGHUV PD\PDNHDSURSRVDOIRUWKHYROXQWDU\OLTXLGDWLRQDQGGLVVROXWLRQRIDFRPSDQ\ 1RWLFHRIDQ\PHHWLQJRIVKDUH KROGHUVDWZKLFKYR OXQWDU\OLTXLGDWLRQDQGGL VVROXWLRQLVWREHSURS RVHG VKDOOVHWRXWWKHWHUPVIRUOLTXLGDWLRQDQGGLVVROXWLRQ $FRPSDQ\WKDWKDVSURSHUW\DQGRUOLDELOLWLHVPD\EHGLVVROYHGE\VSHFLDOUHVROXWLRQRIWKHVKDUHKROGHUV RIDFKFODVV,QFDVHWKHFRPSDQ\KDVLVVXHGPRUHWKDQRQHFODVVRIVKDUHVE\VSHFLDOUHVROXWLRQVRIWKH KROGHUVRIHDFKFODVVZKHWKHURUQRWWKH\DUHRWKHUZLVHHQWLWOHGWRYRWHLI  E\WKHVSHFLDOUHVROXWLRQRUUHVROXWLRQVWKHVKDUHKROGHUVDXWKRUL]HWKHGLUHFWRUVWRGLVWULEXWHDQ\

SURSHUW\DQGGLVFKDUJHDQ\OLDELOLWLHVRIWKHFRPSDQ\  WKHFRPSDQ\KDVGLVWULEXWHGDQ\SURSHUW\DQGGLVFKDUJHGDQ\OLDELOLWLHVEHIRUHLWVHQGVDUWLFOHVRI

GLVVROXWLRQWRWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 

Article 253: Statement of intent to dissolve

 $IWHUDSSURYDORIDUHVROXWLRQWROLTXLGDWHDQGGLVVROYHWKHFRPSDQ\VKDOOVHQGDVWDWHPHQWRILQWHQWWR GLVVROYHLQSUHVFULEHGIRUPWRWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 2QUHFHLSWRIDVWDWHPHQWRILQWHQWWRGLVVROYHWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVVKDOOLVVXHDFHUWLILFDWHRILQWHQW WRGLVVROYH 2QLVVXHRIDFHUWLILFDWHRILQWHQWWRGLVVROYHWKHFRPSDQ\VKDOOFHDVHWRFDUU\RQEXVLQHVVH[FHSWWRWKH H[WHQWQHFHVVDU\IRUWKHO LTXLGDWLRQEXWLWVOHJDOSHUVR QDOLW\FRQWLQXHVXQWLOWKH0LQLVWU\RI&RPPH UFH LVVXHVDFHUWLILFDWHRIGLVVROXWLRQ 

Article 254: Notice of Intent to Dissolve

 $IWHULVVXHRIDFHUWLILFDWHRILQWHQWWRGLVVROYHWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVWKHFRPSDQ\VKDOO D LPPHGLDWHO\VHQGQRWLFHRILQWHQWWRUHVROYHWRHDFKNQRZQFUHGLWRURIWKHFRPSDQ\ E LPPHGLDWHO\SXEOLVKQRWLFHRILQWHQWWRGLVVROYHIRUWZR FRQVHFXWLYHZHHNVLQDQHZVSDSHU

SXEOLVKHGRU GLVWULEXWHGLQWKHSOD FHZKHUHWKH FRPSDQ\KDVLWVUHJLVWHUHGRIILFHRUL QRWKHU

SXEOLFDWLRQVDVSURYLGHGE\UHJXODWLRQVRIWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH 

Article 255: Liquidation

 $IWHULVVXDQFHRIDFHUWLILFDWHRILQWHQWWRGLVVROYHWKHFRPSDQ\VKDOO  FROOHFWLWVSURSHUW\ GLVSRVHRISURSHUWLHVWKDWDUHQRWWREHGLVWULEXWHGLQNLQGWRLWVVKDUHKROGHUV GLVFKDUJHDOOLWVREOLJDWLRQVDQG GRDOORWKHUDFWVUHTXLUHGWROLTXLGDWHLWVEXVLQHVV $IWHUJLYLQJWKHQRWLFHRILQWHQWWRUHVROYHDQGDGHTXDWHO\SURYLGLQJIRUWKHSD\PHQWRUGLVFKDUJHRIDOOLWV REOLJDWLRQVWKHFRPSDQ\VKDOOGLVWULEXWHLWV UHPDLQLQJSURSHUW\HLWKHULQPRQH\RUL QNLQGDPRQJLWV VKDUHKROGHUVDFFRUGLQJWRWKHLUUHVSHFWLYHULJKWV 

Article 256: Supervision by court

 7KH'LUHFWRURI&RPSDQLHVRUDQ\LQWHUHVWHGSHUVRQPD\DWDQ\WLPHGXULQJWKHOLTXLGDWLRQRIDFRPSDQ\ DSSO\WRDFRXUWIRUDQRUGHUWKDWWKHOLTXLGDWLRQEHFRQWLQXHGXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRIWKHFRXUW $QDSSOLFDQWVKDOOJLYHWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHQRWLFHRIWKHDSSOLFDWLRQDQGWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV LVHQWLWOHGWRDSSHDUDQGEHKHDUGLQSHUVRQRUE\FRXQVHO 

Article 257: Dissolution

 $IWHUWKHOLTXLGDWLRQLVWHUPLQDWHGWKHFRPSDQ\VKDOOSUHSDUHDUWLFOHVRIGLVVROXWLRQ $UWLFOHVRIGLVVROXWLRQLQSUHVFULEHGIRUPVKDOOEHVHQWWRWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 2QUHFHLSWRIDUWLFOHVRIGLVVROXWLRQWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVVKDOOLVVXHDFHUWLILFDWHRIGLVVROXWLRQ 7KHFRPSDQ\FHDVHVWRH[LVWRQWKHGDWHVKRZQLQWKHFHUWLILFDWHRIGLVVROXWLRQ 

Article 258:

 7KHGLVVROXWLRQDQGOLTXLGDWLRQSURYLVLRQVVKDOOQRWDSSO\WRDQ\FRPSDQ\WKDWKDVDSSOLHGIRUEDQNUXSWF\

WRWKHFRXUW

 M. Director of Companies
Article 259: Appointment of Director of Companies

7KH0LQLVWU\RI&RPPHUFHVKDOODSSRLQWRQHRUPRUH'LUHFWRURI&RPSDQLHVWRFDUU\RXWWKHGXWLHVDQ G H[HUFLVHWKHSRZHUVRIWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVXQGHUWKLVODZ 

Article 260: Certificate of Director of Companies

 :KHUHWKLVODZUHTXLUHVRUDXWKRUL]HVWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHWRLVVXHDFHUWLILFDWHRUWRFHUWLI\DQ\IDFW WKHFHUWLILFDWHVKDOOEHVLJQHGE\WKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV 

Article 261: Copies

 :KHUHDQRWLFHRUGRFXPHQWLVUHTXLUHGWREHVHQWWRWKH'LUHFWR URI&RPSDQLHVWK H'LUHFWRURI &RPSDQLHVPD\DFFHSWDSKRWRFRS\ 

Article 262: Proof required by Director of Companies

 7KH'LUHFWRURI&RPSDQLHVPD\UHTXLUHWKDWDGRFXPHQWRUDIDFWVWDWHGLQDGRFXPHQWWREHVH QWWRKLP VKDOOEHYHULILHGE\DIILGDYLW 

Article 263: Regulations

 7KH0LQLVWU\RI&RPPHUFHPD\PDNHUHJXODWLRQV D SUHVFULELQJDQ\PDWWHUUHTXLUHGRUDXWKRUL]HGE\WKLVODZWREHSUHVFULEHG E UHTXLULQJWKHSD\PHQWRIDIHHLQUHVSHFWRIWKHILOLQJH[DPLQDWLRQRUFRS\LQJRIDQ\GRFXPHQWRU

LQUHVSHFWRIDQ\DFWLRQ F SUHVFULELQJWKHFRQWHQWVDQGHOHFWURQLFRURWKHUIRUPVRIQRWLFHVDQGGRFXPHQWVUHTXLUHGWREH

VHQWWRRULVVXHGE\WKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH G UHVSHFWLQJWKHVHQGLQJRULVVXDQFHRIQRWLFHVDQGGRFXPHQWVDQG H SUHVFULELQJUXOHVZLWKUHVSHFWWRH[HPSWLRQVSHUPLWWHGE\WKLVODZ 

Article 264: Filing of articles and dissolution plans

 $UWLFOHVRUDGLVVROXWLRQSODQWREHVHQWWRWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHVKDOOEHVLJQHGE\ DGLUHFWRURUDQ RIILFHURIWKHFRPSDQ\RULQWKHFDVHRIDUWLFOHVRILQFRUSRUDWLRQE\DQLQFRUSRUDWRU $IWHUUHFHLYLQJWKHDUWLFOHVRUSODQLQWKHSUHVFULEHGIRUPWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVVKDOO  UHFRUGWKHGDWHRIWKHILOLQJ  LVVXHWKHDSSURSULDWHFHUWLILFDWH  ILOHWKHFHUWLILFDWHDQGWKHDUWLFOHVRUVWDWHPHQWSKRWRJUDSKLFHOHFWURQLFRURWKHUUHSURGXFWLRQRI

WKHFHUWLILFDWHDQGRIWKHDUWLFOHVRUVWDWHPHQW  VHQGWKHFHUWLILFDWHDQGWKHDUWLFOHVRUVWDWHPHQWSKRWRJUDSKLFHOHFWURQLFRURWKHUUHSURGXFWLRQRI

WKHFHUWLILFDWHDQGRIWKHDUWLFOHVRUVWDWHPHQWWRWKHFRPSDQ\RULWVUHSUHVHQWDWLYHDQG  SXEOLVKDQRWLFHRIWKHLVVXDQFHRIWKHFHUWLILFDWHLQWKH*D]HWWHRIWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH 

Article 265: Date of certificate

 $FHUWLILFDWHLVVXHGE\WKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHPD\EHGDWHGDVRIWKHGD\KHUHFHLYHVWKHDUWLFOHVSODQ RUFRXUWRUGHUSXUVXDQWWRZKLFKWKH FHUWLILFDWHLVLVVXHGRUDVRIDQ\ODWHUGD\ VSHFLILHGE\WKHFRXUWRU SHUVRQZKRVLJQHGWKHDUWLFOHVRUSODQ 

Article 266: Certificate of compliance

 7KH'LUHFWRURI&RPSDQLHVPD\IXUQLVKDQ\ SHUVRQZLWKD FHUWLILFDWHDQGQHFHVVDU\GRFXPHQWVWKDW D FRPSDQ\KDVVHQWWRWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHUHTXLUHGXQGHUWKLVODZ 

Article 267: Corrections

 ,IDFHUWLILFDWHFRQWDLQLQJDQHUURULVLVVXHGWRDFRPSDQ\E\WKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVWKHGLUHFWRUVRU VKDUHKROGHUVRIWKHFRPSDQ\VKDOORQWKHUHTXHVWRIWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHVSDVVWKHUHVROXWLRQVDQG VHQGWRKLPWKHGRFXPHQWVUHTXLUHGWRFRPSO\ZLWKWKLVODZ7KH0LQLVWU\RI&RPPHUFHPD\LIWKHUHLVD UHDVRQDEOHUHDVRQGHPDQGWKHVXUUHQGHURIWKHFHUWLILFDWHDQGLVVXHDFRUUHFWHGFHUWLILFDWH $FRUUHFWHGFHUWLILFDWHVKDOOKDYHWKHVDPHGDWHDVWKHFHUWLILFDWHLWUHSODFHV ,IDFRUUHFWHGFHUWLILFDWHPDWHULDOO\DPHQGVWKHWHUPVRIWKHRULJLQDOFHUWLILFDWHWKH'LUHFWRURI&RPSDQLHV VKDOOLPPHGLDWHO\JLYHQRWLFHRIWKHFRUUHFWLRQLQWKH*D]HWWHRIWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFH 

Article 268: Inspection and copies of records

 $SHUVR QZK RKD VS DLGW KHS UHVFULEHGIHHL VH QWLWOHGWRH[DP LQHGX ULQJX VXDOEX VLQHVVK RXUV D GRFXPHQWVHQWWRWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHDQGWRPDNHFRSLHVRUH[WUDFWVRIUHSRUWV7KLVDUWLFOHGRHV QRWDSSO\WRUHSRUWVRIFRXUWRUGHUHGLQYHVWLJDWLRQV 7KH'LUHFWRURI&RPSDQLHVVKDOOIXUQLVKDQ\SHUVRQZLWKDFRS\RUDFHUWLILHGFRS\RIGRFXPHQWVFRYHUHG E\WKLVDUWLFOH :KHUHUHFRUGVDUHPDLQWDLQHGE\WKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHRWKHUZLVHWKDQLQZULWWHQIRUP


D WKH0LQLVWU\RI&RPP HUFHVKDOOIXUQLVKDQ\FRS\ UHTXLUHGWRE HIXUQLVKHGXQGHUWKLVDUWLFOHLQ
UHDGDEOHIRUPDQG

E DUHSR UWUHS URGXFHGIUR PWKRVHUH FRUGVLILW LVFHUWLILHGE\WKH'LUH FWRUR I& RPSDQLHVLV 
DGPLVVLEOHLQHYLGHQFHWRWKHVDPHH[WHQWDVWKHRULJLQDOUHFRUGVArticle 269: Retention of records

 7KH0LQLVWU\RI&RPPHUFHLVQRWUHTXLUHGWRSURGXFHDQ\GRFXPHQWRWKHUWKDQDFHUWLILFDWHDQGDWWDFKHG DUWLFOHVRUGLVVROXWLRQSODQDIWHUWHQ\HDUVIURPWKHGDWHKHUHFHLYHVLW 

Chapter 4 – Foreign BusinessGeneral ProvisionsArticle 270: Foreign business defined

 $IRUHLJQEXVLQHVVLVDO HJDOSHUVRQIRUPHGXQGHUWKHOD ZVRIDIRUHL JQFRXQWU\KDYLQJDSO DFHRI EXVLQHVVLQDQGGRLQJEXVLQHVVLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLD 

Article 271: Forms

 $IRUHLJQEXVLQHVVPD\FRQGXFWEXVLQHVVLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDLQWKHIROORZLQJIRUPV D FRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFHRUFRPPHUFLDOUHODWLRQVRIILFHRU E EUDQ FK F VXE VLGLDU\ 7KHFRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFH DQGEUDQFKDUH DJHQWVRIWKHLUSULQFL SDOVDQGG RQRWKDYHOHJDO SHUVRQDOLW\VHSDUDWHIURPWKHLUSULQFLSDOV 

Article 272: Doing business

 $IRUHLJQEXVLQHVVVKDOOEHFRQVLGHUHGWREH³doing business´LIWKHIRUHLJQEXVLQHVVSHUIRUPVDQ\RI WKHIROORZLQJDFWVLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLD D 5HQWVRIILFHRUDQ\RWKHUVSDFHIRUPDQXIDFWXULQJRUSURFHVVLQJRUSHUIRUPLQJVHUYLFHVIRUPRUH

WKDQRQHPRQWK E (PSOR\VDQ\SHUVRQWRZRUNIRULWIRUPRUHWKDQRQHPRQWK  F 3HUIRUPVDQ\RWKHUDFWWKDWODZVRIWKH .LQJGRPRI&DPERGLDDXWKRUL]HGIRUIRUHLJQQDWXUDODQG

OHJDOSHUVRQV 

Article 273: Subject to local law

 $IRUHLJQEXVLQHVVGRLQJEXVLQHVVLQDQ\IRUPVZLWKLQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDVKDOOEHVXEMHFWWRWKH ODZVDQGWKHMXULVGLFWLRQRIFRXUWVRIWKH.LQJGRPRI&DPERGLD $IRUHLJQEXVLQHVVVKDOOFRPSO\ZLWKWKHUHJLVWUDWLRQUHTXLUHPHQWVRIWKH/DZRQ&RPPHUFLDO5XOHVDQG 5HJLVWHU 

A. Representative OfficeArticle 274: Authorized activities

 $FRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFHRUFRPPHUFLDOUHODWLRQVRIILFHPD\SHUIRUPWKHIROORZLQJDFWVLQWKH .LQJGRPRI&DPERGLD D &RQWDFWFXVWRPHUVIRUWKHSXUSRVHRILQWURGXFLQJFXVWRPHUVWRLWVSULQFLSDO E 5HVHDUFKFRPPHUFLDOLQIRUPDWLRQDQGSURYLGHWKHLQIRUPDWLRQWRLWVSULQFLSDO F &RQGXFWPDUNHWUHVHDUFK G 0DUNHWJRRGVDWWUDGHIDLUVDQGH[KLELWVDPSOHVDQGJRRGVLQLWVRIILFHRUDWWUDGHIDLUV H 3XUFKDVHDQGNHHSDTXDQWLW\RIJRRGVIRUWKHSXUSRVHRIWUDGHIDLUV I 5HQWDQRIILFHDQGHPSOR\ORFDOVWDII J (QWHULQWRFRQWUDFWVZLWKORFDOFXVWRPHUVRQEHKDOIRILWVSULQFLSDO +RZHYHUDFRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFHRUFRPPHUFLDOUHODWLRQVRIILFHPD\QRWUHJXODUO\EX\RUVHOO JRRGVSHUIRUPVHUYLFHVRUHQJDJHLQPDQXIDFWXULQJSURFHVVLQJRUFRQVWUXFWLRQ 

Article 275: Management

 $FRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFHRU FRPPHUFLDOUHODWLRQVRIILFHVK DOOEHP DQDJHGE\R QHRU PRUH PDQDJHUVDSSRLQWHGDQGUHPRYHGE\LWVSULQFLSDO 

Article 276: Name

 7KHQDPHRIWKHFRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFHRUFRPPHUFLDOUHODWLRQVRIILFHVKDOOEHWKHQDPHRILWV SULQFLSDO7 KHZRUG V &RPPHUFLDO 5HSUHVHQWDWLYH 2IILFH´ RU³&RPPHUFLDO 5HODWLRQ V2IILFHVK DOOE H SODFHGDERYHRULQIURQWRIWKHQDPH 

Article 277: Closing representative office

 $FRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFHRU FRPPHUFLDOUHODWLRQVRIILFHPD\EH FORVHGE\DG HFLVLRQRILWV

SULQFLSDO

B. Branch

Article 278: Authorized activities


$EUDQFKPD\SHUIRUPWKHVDPHDFWVDVDFRPPHUFLDOUHSUHVHQWDWLYHRIILFH ,QDGGLWLRQDEUDQFKPD\UHJXODUO\EX\DQGVHOOJRRGVDQGVHUYLFHVDQGHQJDJHLQPDQXIDFWXULQJ SURFHVVLQJDQGFRQVWUXFWLRQVDPHDVWKHORFDOFRPSDQ\H[FHSWDQ\DFWVWKDW SURKLELWHGIRUQDWXUDORU OHJDOSHUVRQZKRLVIRUHLJQHU 

Article 279: Liability

 7KHDVVHWVRIWKHEUDQ FKVKDOOEHW KHDVVHWVRIWKHSULQFLSDO7KHSUL QFLSDOVKDOOE HOLDEOHIRU DQ\ REOLJDWLRQVRIWKHEUDQFK 

Article 280: Management

 $EUDQFKVKDOOEHPDQDJHGE\RQHRUPRUHPD QDJHUVDSSRLQWHGDQGUHPRYHGE\WKHGHFLVLRQRIWKH SULQFLSDO 

Article 281: Name

 7KHQDPHRIDEUDQFKVKDOOEHWKHQDPHRILWVSULQFLSDO7KHZRUGV%UDQFKVKDOOEHSODFHGDERYHRULQ IURQWRIWKHQDPH 

Article 282: Closing branch

 $EUDQFKPD\EHFORVHGE\WKHGHFLVLRQRILWVSULQFLSDO 

C. Subsidiary

Article 283:

 $VXEVLGLDU\LVDFRPSDQ\WKDWLQFRUSRUDWHGE\WKHIRUHLJQFRPSDQ\LQWKH.LQJGRPRI&DPERGLDZLWKDW OHDVWILIW\RQH SHUFHQWRILWVFDSLWDOWKDWKHOGE\WKHIRUHLJQFRPSDQ\ 

Article 284:

 $VXEVLGLDU\KDVOHJDOSHUVRQDOLW\VHSDUDWHIURPWKHLUSULQFLSDOVIURPWKHGDWHRILWVUHJLVWUDWLRQSXUVXDQW WRWKH/DZRQ&RPPHUFLDO5XOHVDQG5HJLVWHU 

Article 285:

 $VXEVLGLDU\PD\EHLQFRUSRUDWHGLQWKHIRUPRISDUWQHUVKLSRUOLPLWHGFRPSDQ\ 

Article 286:

 $VXEVLGLDU\PD\UHJXOD UO\FDUU\RQ EXVLQHVVVDPHDVWKHO RFDOFRPSDQ\H[FHSWIRUDQ\DFWVWKDW SURKLELWHGIRUQDWXUDORUOHJDOSHUVRQZKRLVIRUHLJQHU

Chapter 5 – Derivative Action

Article 287:$VKDUHKROGHUPD\EULQJDQDFWLRQRULQWHUYHQHLQWKHQDPHDQGULJKWRID FRPSDQ\7KHVKDUHKROGHU

VKDOOPHHWDOORIWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVD EHDVKD UHKROGHU RUWKH KHLURID VKDUHKROGHUG XULQJWK HSH ULRG ZLWKLQZKLFKR FFXUUHGWK H WUDQVDFWLRQRIWKHFRPSDQ\JLYLQJULVHWRWKHFRPSODLQWE GLGQRWYRWHLQIDYRURIWKHWUDQVDFWLRQRUUDWLI\LWLQDQ\RWKHUIDVKLRQF PDGHDZULWWHQGHPDQGWRWKHERDUGRIGLUHFWRUVIRUUHVROXWLRQRIWKHGLVSXWHZKLFKZDVQRW

UHVROYHGE\WKHGLUHFWRUVG JDYHUHDVRQDEOHQRWLFHWRWKHERDUGRIGLUHFWRUVEHIRUHVXEPLWWLQJWKHPDWWHUWRWKHFRXUW$IWHUWKH\DUHILOHGGHULYDWLYHDFWLRQVPD\QRWEHVHWWOHGZLWKRXWWKHDSSURYDORIWKHFRXUWArticle 288: Recovery in derivative action

 $Q\UHFRYHU\LQDGHULYDWLYHDFWLRQVKDOOEHWKHSURSHUW\RIWKHFRPSDQ\,IDGHULYDWLYHDFWLRQUHVXOWVLQD EHQHILWRWKHFRPSDQ\WKHVKDUHKROGHUZKREURXJKWWKHGHULYDWLYHDFWLRQPD\DSSO\WRWKHFRXUWIR U UHDVRQDEOHIHH 

Article 289: Duty of care of directors and officers

 (YHU\GLUHFWRUDQGRIILFHULQH[HUFLVLQJKLVGXWLHVVKDOO D DFWKRQHVWO\DQGLQJRRGIDLWKZLWKDYLHZWRWKHEHVWLQWHUHVWVRIWKHFRPSDQ\


E H[HUFLVHWKHFDUHGLOLJHQFHDQGVNLO OWKDW DUHDVRQDEO\SUXGHQWSHU VRQ ZRXOGH[HUFL VHLQ
FRPSDUDEOHFLUFXPVWDQFH


7KHDUWLFOHVRUE\ODZVPD\SURYLGHWKDWDQ\GLVSXWHEHWZHHQWKHGLUHFWRUVDQGVKDUHKROGHUVVKDOOVXEPLW WRDUELWUDWLRQ 

Chapter 6 – Offences, Penalties and RemediesArticle 290: False and misleading reports

 $SHUVRQZKRPDNHVRUDVVLVWVLQPDNLQJDIDOVHRUPLVOHDGLQJUHSRUWUHWXUQQRWLFHRURWKHUGRFXPHQWWR EHVHQWWRWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHRUWRDQ\RWKHUSHUVRQLVJXLOW\RIDQ RIIHQFHDQGOLDEOHWRDILQH IURPRQH PLOOLRQWR PLOOLRQULHOVRUWRLPSUL VRQPHQWIRUDW HUPQRWH[FHHGLQJVL[ PRQWKVRUWR ERWKH[FOXGLQJFLYLOUHPHG\RUFULPLQDODFWLRQPHQWLRQHGLQUHOHYDQWODZV 

Article 291: Order to comply

 :KHUHDFRPSDQ\FRPPLWVDQRIIHQFHDQ\GLUHFWRURURIILFHURIWKHFRPSDQ\ZKRNQRZLQJO\DXWKRUL]HG SHUPLWWHGRUDFTXLHVFHGLQWKHFRPPLVVLRQRIWKHRIIHQFHLVDSDUW\WRDQGJXLOW\RIWKH RIIHQFHDQGLV OLDEOHWRILQHDVSURYLGHIRULQ$UWLFOH 

Article 292: Limitation period

 $SURVHFXWLRQIRUDQRIIHQFHXQGHUWKLVODZPD\EHLQVWLWXWHGDWDQ\WLPHZLWKLQEXWQRWODWHUWKDQWKUHH  \HDUVDIWHUWKHWLPHZKHQWKHVXEMHFWPDWWHURIWKHFRPSODLQWDURVH 

Article 293: Civil remedy not affected

 1RFLYLOUHPHG\IRUDQDFWRURPLVVLRQLVVXVSHQGHGRUDIIHFWHGE\UHDVRQWKDWWKHDFWRURPLVVLRQLVDQ RIIHQFHXQGHUWKLVODZ 

Article 294: Registration, filing and publication

 $FRPSDQ\DQGDQDWXUDOSHUVRQZKRZLWKRXWUHDVRQDEOHFDXVHGRHVQRWFRPSO\ZLWKWKHUHJLVWUDWLRQ ILOLQJDQGSXEOLFDWLRQUHTXLUHPHQWVRIWKLVODZPD\EHSURVHFXWHGSXUVXDQWWRDUWLFOHVDQGRIWKH /DZRQ&RPPHUFLDO5XOHVDQG5HJLVWHUDVDPHQGHG 

Article 295: Company books and records

 $FRPSDQ\RUDQDWXUDOSHUVRQZKRYLRODWHVDQ\SURYLVLRQRI3DUW & RI&KDSWHUUHODWLQJWRFRPSDQ\ ERRNVDQGUHFRUGVPD\EHSURVHFXWHGSXUVXDQWWRDUWLFOHVDQGRIWKH/ DZRQ&RPPHUFLDO5XOHV DQG5HJLVWHUDVDPHQGHG 

Article 296: Financial statements to shareholders

 $FRPSDQ\WKDWZLWKRXWUHDVRQDEOHFDXVHIDLOVWRVHQGFRSLHVRIILQDQFLDOVWDWHPHQWVWRVKDUHKROGHUVDV UHTXLUHGE\$UWLFOHJXLOW\RIDQRIIHQFHDQ GXSRQFRQYLFWLRQLVOLDEOHWRDILQHIURPRQHPLOOLRQWR PLOOLRQULHOV 

Article 297: Financial statements to Director of Companies

 $FRPSDQ\WKDWZLWKRXWUHDVRQDEOHFDXVHIDLOVWRVHQGFRSLHVRIILQDQFLDOVWDWHPHQWVWRWKH'LUHFWRURI &RPSDQLHVDVUHTXLUHGE\$UWLFOHLVJXLOW\RIDQRIIHQFHDQGOLDEOHRQVXPPDU\FRQYLFWLRQWRDILQH IURPRQHPLOOLRQWRPLOOLRQULHOV 

Article 298: Auditor

 $QDXGLWRUR UIRUPH UDXG LWRURIDFR PSDQ\ZK RID LOVZLWKR XWUHD VRQDEOH FDXVHWRFRP SO\ZLWKWKH UHTXLUHPHQWWRDWWHQGVKDUHKROGHUJHQHUDOPHHWLQJVDVUHTXLUHGE\$UWLFOHLVJXLOW\RIDQRIIHQFHDQG OLDEOHRQVXPPDU\FRQYLFWLRQWRDILQHIURPRQHPLOOLRQWRPLOOLRQULHOVRUWRLPSULVRQPHQWIRUDWHUPQRW H[FHHGLQJVL[ PRQWKVRUWRERWK 

Article 299:

7KH'LUHFWRURI&RPSDQLHVZKRKDVFRPPLWWHGJURVVQHJOLJHQFHFDUHOHVVRUIDLOHGWRFRPSO\ZLWKWKH UHJXODWLRQRI WKH0LQL VWU\RI&RPP HUFHR U FRQVSLUHWR FRPPLWVX FKRIIHQ VHVK DOOEHOL DEOHIRUD Q DGPLQLVWUDWLYHSHQDOW\DQGRUSURVHFXWLRQEHIRUHWKHFRXUWRIODZ 

Chapter 7 – Transitional Provisions

Article 300:

 7KLV/DZVKDOOQRWDIIHFWWKHYDOLGLW\DQGRSHUDWLRQVRIDOOFRPSDQLHVWKDWKDYHSURSHUO\UHJLVWHUHGLQWKH &RPPHUFLDO5HJLVWHURIWKH.LQJGRPRI&DPERGLD 

Article 301:

 7KLV/DZVKDOODSSO\WRW KHRSHUDWLRQVRIDOO FRPSDQLHVLQUHODWLRQWRWKH VXEPLVVLRQRI GRFXPHQWDQG LQIRUPDWLRQWRWKH0LQLVWU\RI&RPPHUFHArticle 302:

 7KH0LQLVWU\RI&RPPHUFHVKDOODFFRUGLQJWRWKLV /DZSUHSDUHDPRGHORI0HPRUDQGXPDQG$UWLFOHVRI $VVRFLDWLRQDQGJXLGHOLQHIRUWKH$PHQ GPHQWRI0H PRUDQGXPDQG$UWLFOHVRI$VVRFLDWLRQLQRUGHUWR SXEOLFL]HWR WKHUHJL VWHUHGFRPS DQLHVWKDWK DYH LQWHQWWR DPHQGLW V0 HPRUDQGXPDQ G$UWLFO HVRI $VVRFLDWLRQ 

Chapter 8 – Final Provisions

Article 303: Contradiction

 $Q\SURYLVLRQVWKDWFRQWUDGLFWWKLV/DZVKDOOFRQVLGHUQXOODQGYRLG

Article 304: Promulgation

 7KLVODZVKDOOEHSURPXOJDWHGDVXUJHQW 7KLVODZLVDGRSWHGE\WKH1DWLRQDO $VVHPEO\RIWKH

.LQJGRP RI &DPERGLDLQ 3KQRP3 HQKRQ 0D\ WK

2005 during the 2nd Plenary session of the Third

/HJLVODWXUH