Lithuania

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3R-72 „Dėl Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto įgyvendinimo“

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S

DĖL HAGOS SUSITARIMO DĖL PRAMONINIO DIZAINO TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS ŽENEVOS AKTO ĮGYVENDINIMO

2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3R-72

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 2, 3, 10, 16, 21, 31, 35, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo trečiuoju1 skirsniu įstatymo (Žin., 2008, Nr. 81-3171) 11 straipsniu,

1. T v i r t i n u:

1.1. Dizaino registracijos taisykles DR/04/2008 (pridedama);

1.2. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašą DR/05/2008 (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3R-108 (Žin., 2004, Nr. 179-6657) 1 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 3R-77 (Žin., 2003, Nr. 77-3563) 1 punktą.

3. P a k e i č i u Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisykles AP/01/2005, patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3R-132 (Žin., 2005, Nr. 151-5587):

3.1. įrašau 11 ir 36 punktuose vietoj žodžių „Paraiškų priėmimo ir raštvedybos“ žodžius „Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo“;

3.2. išdėstau 27.4 punktą taip:

„27.4. nesutinka su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu neregistruoti dizaino ar sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“;

3.3. papildau 33 punktą nauja antra pastraipa:

„Protestas dėl tarptautinės dizaino registracijos į Apeliacinį skyrių gali būti paduotas per 3 mėnesius nuo tarptautinės dizaino registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje dienos.“;

3.4. įrašau 39.3, 39.3.1, 39.3.2, 47, 61, 63 ir 77 punktuose vietoj žodžių „tarptautinė ženklo registracija“ žodžius „tarptautinė dizaino ar ženklo registracija“ (atitinkamu linksniu);

3.5. išdėstau 41.3.3 punktą taip:

„41.3.3. topografijos, dizaino, prekių ženklo registracijos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris, tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje data ir biuletenio numeris arba tarptautinės ženklo registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje data ir biuletenio numeris;“;

3.6. įrašau 46 punkte vietoj skaičiaus „34“ skaičių „35“;

3.7. išdėstau 48 punktą taip:

„48. Suinteresuotas asmuo prie protesto dėl tarptautinės dizaino ar ženklo registracijos turi pateikti šios registracijos vertimą į lietuvių kalbą. Jei protestas grindžiamas ankstesniu tarptautiniu ar Bendrijos prekių ženklu, ankstesniu tarptautiniu ar Bendrijos dizainu, suinteresuotas asmuo turi pateikti minėtų paraiškų ar registracijų vertimą į lietuvių kalbą. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti 2 egzemplioriais per vieną mėnesį nuo protesto padavimo datos.“;

3.8. įrašau 57 punkte vietoj skaičių „14“ skaičius „20“;

3.9. išdėstau 64 punktą taip:

„64. Apeliacinis skyrius informuoja Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyrių apie gautą protestą rašytiniu pranešimu, kuriame nurodoma protesto gavimo data, protestuojamo registracijos numeris bei paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje, Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje ar Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje data. Prie pranešimo pridedamas 1 protesto egzempliorius.“;

3.10. išdėstau 65 punkto antrąją pastraipą taip:

„Prekių ženklų ir dizaino skyrius, gavęs 64 punkte nurodytą Apeliacinio skyriaus pranešimą apie gautą protestą dėl tarptautinės ženklo registracijos, parengia Tarptautiniam biurui pranešimą apie atsisakymą suteikti apsaugą, o gavęs pranešimą apie gautą protestą dėl tarptautinės dizaino registracijos – apie atsisakymą pripažinti galiojimą Lietuvos Respublikoje.“;

3.11. išdėstau 68 punkto antrąją pastraipą taip:

„Užprotestuotos tarptautinės dizaino ar ženklo registracijos savininko paskirtas atstovas per 5 mėnesius nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą suteikti apsaugą ar apie atsisakymą pripažinti galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos privalo pateikti motyvuotą atsakymą į protestą.“;

3.12. papildau 71 punktą 71.3 ir 71.4 papunkčiais:

„71.3. negalima nagrinėti protesto, grindžiamo ankstesniu Bendrijos dizainu ar Bendrijos ženklu, kurie nustatyta tvarka yra užginčyti, kol nebus pasibaigusi ginčo procedūra;

71.4. negalima nagrinėti protesto dėl tarptautinės ženklo registracijos, jeigu ji yra priklausoma nuo pagrindinės paraiškos, kuri nustatyta tvarka yra užginčyta, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl šios paraiškos.“;

3.13. išdėstau 74.2 punktą taip:

„74.2. kai protestuojamos topografijos, dizaino ar prekių ženklo savininkas pateikia prašymą panaikinti užginčytos topografijos registraciją, išregistruoti dizainą ar prekių ženklą, nėra suteikiama teisinė apsauga protestuojamai tarptautinei ženklo registracijai ar atsisakoma pripažinti protestuojamos tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“;

3.14. įrašau 101.6.2 punkte po žodžių „galiojimo terminą“ žodžius „arba apeliaciją atmesti“ ir šį punktą išdėstau taip:

„101.6.2. apeliaciją dėl papildomos apsaugos liudijimo – apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą išduoti papildomos apsaugos liudijimą ar nustatyti kitą papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą arba apeliaciją atmesti;“;

3.15. išdėstau 101.6.4 punktą taip:

„101.6.4. apeliaciją dėl dizaino – apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą įregistruoti visų arba dalies dizaino pavyzdžių dizainą arba pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visų arba dalies dizaino pavyzdžių atžvilgiu, arba apeliaciją atmesti ir palikti galioti sprendimą neregistruoti dizaino ar atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“;

3.16. išdėstau 101.6.7 punktą taip:

„101.6.7. protestą dėl dizaino – patenkinti protestą ir pripažinti negaliojančia visų ar dalies dizaino pavyzdžių dizaino registraciją arba atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visų ar dalies dizaino pavyzdžių atžvilgiu, arba atmesti protestą ir dizaino registraciją palikti galioti ar pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“.

4. N u s t a t a u:

4.1. kad Bendrųjų taisyklių pagal Hagos susitarimo 1934 m. Aktą, 1960 m. Aktą ir 1999 m. Aktą (toliau – Bendrosios taisyklės) 6(3)(ii) taisyklę siunčiamų Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą (toliau – VPB) pranešimų kalba yra anglų kalba;

4.2. kad 2004 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-108 patvirtintose Dizaino registravimo taisyklėse DR/03/2004 nurodytos dokumentų formos gali būti naudojamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.

5. P a v e d u :

5.1. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui priimti tarptautines dizaino paraiškas ir jas persiųsti Tarptautiniam biurui, išduoti jų standartinius blankus.

5.2. Prekių ženklų ir dizaino skyriui:

5.2.1. vykdyti įsipareigojimus dėl tarptautinių dizaino registracijų, kuriose nurodyta Lietuvos Respublika, dizaino ekspertizės;

5.2.2. užtikrinti, kad apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje Tarptautiniam biurui būtų pranešta per 12 mėnesių, atsižvelgiant į Ženevos akto 12 straipsnį ir Bendrųjų taisyklių 18(c)(ii) taisyklę;

5.2.3. informuoti Tarptautinį biurą apie Apeliacinio skyriaus teikiamus pranešimus apie reikšmingus faktus ir sprendimus, nurodytus Ženevos akte;

5.2.4. nuo 2008 m. spalio 27 d. vadovaujantis šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintu aprašu skelbti Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenis Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

5.3. Apeliaciniam skyriui nedelsiant informuoti Prekių ženklų ir dizaino skyrių apie:

5.3.1. gautus prašymus (apeliacijas), susijusius su tarptautinėmis dizaino registracijomis, ir dėl jų Apeliaciniame skyriuje priimtus sprendimus;

5.3.2. gautus protestus bei priimtus sprendimus, susijusius su tarptautinėmis dizaino registracijomis.

5.4. Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir VPB interneto tinklalapyje.

L.E. DIREKTORIAUS PAREIGAS LINA MICKIENĖ

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

DIZAINO REGISTRACIJOS TAISYKLĖS DR/04/2008

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pramoninis dizainas (toliau – dizainas) registruojamas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4980).

2. Dizaino registracijos taisyklės DR/04/2008 (toliau – Taisyklės) nustato paraiškos įregistruoti dizainą padavimo, paraiškos ir dizaino ekspertizės, apeliacijos padavimo, paraiškos atšaukimo, dizaino įregistravimo, dizaino registracijos užprotestavimo, liudijimo išdavimo, Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų paskelbimo, pakeitimų įrašymo į paraišką ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą, dizaino išregistravimo, dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo, teisės į dizainą perdavimo, licencijos suteikimo, teisės į dizainą įkeitimo ar arešto, duomenų apie dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia ar registracijos panaikinimo įrašymo į Lietuvos Respublikos dizaino registrą tvarką.

3. Taisyklės reglamentuoja Reglamento dėl Bendrijos dizainų taikymą Lietuvos Respublikoje tiek, kiek tai numato šis reglamentas – paraiškos Bendrijos dizainui registruoti padavimo per Valstybinį patentų biurą tvarką. Taisyklės reglamentuoja tarptautinės dizaino registracijos paraiškos padavimo pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą, tarptautinės dizaino registracijos ekspertizės, apeliacijos padavimo, tarptautinės dizaino registracijos užprotestavimo, atsisakymo pripažinti tarptautinės registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje, tokio atsisakymo atšaukimo, duomenų apie tarptautinę dizaino registraciją, kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, įrašymo į Lietuvos Respublikos dizaino registrą tvarką.

4. Už paraiškos padavimą, dizaino įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, paraiškos ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų pakeitimus, išrašus iš šio registro, teisės į dizainą perdavimo ir licencinės sutarties įregistravimą, apeliacijos ar protesto pareiškimą bei kitus Valstybiniame patentų biure atliekamus veiksmus turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

5. Mokesčių dydį, konkrečius veiksmus, už kuriuos turi būti sumokėti mokesčiai, mokesčių mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas (Žin., 2001, Nr. 52-1811) ir kiti Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas;

6.2. VPB – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras;

6.3. Dizaino registras – Lietuvos Respublikos dizaino registras, kurį VPB tvarko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. atstovas – fizinis ar juridinis asmuo, patentinis patikėtinis, atstovaujantis pareiškėjui ar dizaino savininkui paduodant paraiškas ir atliekant Valstybiniame patentų biure visus kitus, su dizaino registracija susijusius veiksmus, įskaitant ir atstovavimą Apeliaciniame skyriuje;

6.5. parašas – fizinio asmens parašas arba juridinio asmens vadovo ar kito įgalioto asmens parašas ar parašo faksimilė, patvirtinta juridinio asmens antspaudu. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti pasirašyti valstybės, kurioje išduotas dokumentas, nustatyta tvarka;

6.6. ekspertas – VPB Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas, atliekantis dizaino ekspertizę ir VPB vardu priimantis sprendimus, susijusius su dizaino registracija;

6.7. sprendimas – Taisyklių nustatyta tvarka priimtas ir VPB direktoriaus, specialisto ar eksperto pasirašytas, antspaudu patvirtintas sprendimas. VPB direktoriaus sprendimas tvirtinamas antspaudu su Lietuvos valstybės herbu ir VPB rekvizitais – „LIETUVOS RESPUBLIKA – VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS“; Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialisto sprendimas – VPB rekvizitais „LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS“ ir žodžiais „PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS“; eksperto sprendimas – VPB rekvizitais „LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS“ ir žodžiais „PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO SKYRIUS EKSPERTIZIŲ POSKYRIS“; Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio specialisto sprendimas – VPB rekvizitais „LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS“ ir žodžiais „PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO SKYRIUS REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS“;

6.8. išrašas – VPB išduotas teisinis dokumentas, kuriuo oficialiai patvirtinama, kad šiame dokumente išdavimo dieną pateikiami duomenys apie įregistruotą dizainą atitinka Dizaino registro duomenis;

6.9. INID kodai – tarptautiniai kodai dizaino duomenims identifikuoti pagal WIPO standartą ST 80;

6.10. VPB tinklalapis – VPB tvarkomas tinklalapis internete adresu: http://www.vpb.gov.lt.

7. Taisyklių V skyriuje vartojamos sąvokos:

7.1. nacionalinė dizaino paraiška – paraiška, kuri paduodama VPB vadovaujantis Įstatymu;

7.2. nacionalinė dizaino registracija – dizaino registracija, atlikta vadovaujantis Įstatymu;

7.3. OHIM – Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas);

7.4. Bendrijos dizaino paraiška – paraiška Bendrijos dizainui registruoti, kuri paduodama OHIM, vadovaujantis Reglamentu dėl Bendrijos dizainų;

7.5. OHIM tinklalapis – OHIM tvarkomas tinklalapis internete adresu: http://www.oami.europa.eu.

8. Taisyklių VI skyriuje vartojamos sąvokos:

8.1. Ženevos aktas – 1999 m. liepos 2 d. Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas;

8.2. Susitariančioji šalis – Lietuvos Respublika ar bet kuri kita valstybė arba tarpvyriausybinė organizacija, kuri yra Ženevos akto šalis;

8.3. Hagos susitarimo taisyklės – Bendrosios taisyklės pagal Hagos susitarimo 1999 m., 1960 m. ir 1934 m. aktus, įsigaliojusios 2008 m. sausio 1 d.;

8.4. WIPO – Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija;

8.5. WIPO tinklalapis – WIPO tvarkomas tinklalapis internete adresu: http://www.wipo.int.

8.6. Tarnyba – VPB ar kita Susitariančiosios šalies įstaiga;

8.7. Tarptautinis biuras – WIPO Tarptautinis biuras;

8.8. Tarptautinių dizainų biuletenis – Tarptautinio biuro Tarptautinių dizainų biuletenis „International Designs Bulletin“, prieinamas WIPO tinklalapyje adresu: http://www.wipo.int/hague/en/bulletin;

8.9. Administraciniai nurodymai – Administraciniai nurodymai Hagos susitarimo taikymui (Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement), įsigalioję 2008 m. sausio 1 d., prieinami WIPO tinklalapyje adresu: http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/legal_texts/pdf/admin_instructions.pdf;

8.10. Tarptautinės dizaino registracijos vadovas – Tarptautinių pramoninio dizaino registracijų pagal Hagos susitarimą vadovas (Guide to the International Registration of Industrial Designs under the Hague Agreement), prieinamas WIPO tinklalapyje adresu: http://www.wipo.int/hague/en/guide/;

8.11. Paraiškos aiškinamosios pastabos – oficialios tarptautinės registracijos paraiškos formos DM/1 aiškinamosios pastabos, prieinamos WIPO tinklalapyje adresu: http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-hague/en/form_dm_1_inf.doc.

9. Įstatymo 2 straipsnyje nurodytos sąvokos taikomos ir šiose Taisyklėse.

II SKYRIUS. DIZAINO REGISTRACIJA

I SKIRSNIS. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ PADUOTI PARAIŠKĄ

10. Pagal Įstatymo 12 ir 16 straipsnius paduoti VPB paraišką turi teisę:

10.1. fizinis ar juridinis asmuo, norintis savo vardu įregistruoti dizainą ir įgyti dizaino savininko teises Lietuvos Respublikoje (dizaineris, dizainerio teisės registruoti dizainą perėmėjas ar šios teisės paveldėtojas);

10.2. keletas fizinių ar keletas juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu, kurie, įregistravus dizainą, pripažįstami dizaino bendrasavininkiais;

10.3. Taisyklių 10.1–10.2 papunkčiuose nurodytų asmenų atstovas, įskaitant patentinį patikėtinį, kuris Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka turi įgaliojimus atstovauti asmenims VPB;

10.4. tik patentinis patikėtinis, kai atstovaujama Taisyklių 11 punkte nurodytiems asmenims.

11. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas VPB paduoda ir visus su dizaino registracija susijusius veiksmus VPB, įskaitant ir atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per patentinį patikėtinį, įrašytą į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą.

12. Jei yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės fizinis ar juridinis asmuo, paraišką galima paduoti ir ne per patentinį patikėtinį.

II SKIRSNIS. PARAIŠKOS PADAVIMAS

13. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti daugiau negu vieną, bet ne daugiau negu 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių.

Gaminys, išskyrus ornamentiką, kurio pavyzdžius prašoma įregistruoti paraiškoje, turi priklausyti vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

14. Paraiška paduodama tiesiogiai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje arba paštu.

15. Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą užpildomas lietuvių kalba. Jeigu kiti dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos VPB turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą.

16. Prieš paduodant paraišką turi būti sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą. Už kiekvieną dizaino pavyzdį, jeigu jų paraiškoje nurodyta daugiau negu vienas, turi būti sumokėtas papildomas mokestis.

III SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTAI

17. Paraišką įregistruoti dizainą sudaro:

17.1. prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo;

17.2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai (dizaino vaizdas);

17.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą;

17.4. dizaino aprašymas;

17.5. pareiškėjo įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda jo įgaliotas asmuo;

17.6. pareiškimas dėl dizainerio autorystės;

17.7. dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą (jeigu reikia);

17.8. prašymas suteikti prioritetą (jeigu reikia);

17.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas naudoti dizaine Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojančius žymenis, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus (jeigu reikia);

17.10. kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį duotas sutikimas naudoti dizaine tų valstybių herbus, vėliavas, oficialius ar tradicinius valstybių pavadinimus, valstybių emblemas, garantinius ar prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus, tarptautinių organizacijų oficialius ar tradicinius pavadinimus, herbus, vėliavas (jeigu reikia);

17.11. autoriaus ar jo teisių perėmėjo sutikimas naudoti dizaine autorių teisių saugomą kūrinį (jeigu reikia);

17.12. juridinio asmens pavadinimo ar prekių ženklo savininko sutikimas naudoti dizaine juridinio asmens pavadinimą ar prekių ženklą (jeigu reikia);

17.13. prašymas dėl ankstesnio dizaino paskelbimo (jeigu reikia);

17.14. prašymas atidėti dizaino paskelbimą (jeigu reikia).

18. Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pateikiamas 2 egzemplioriais.

19. Paraiškos dokumentai, nurodyti šių Taisyklių 17.5–17.14 punktuose, jeigu jie yra reikalingi, pateikiami 1 egzemplioriumi (atskiras prašymas, nustatytas 17.8, 17.13 ir 17.14 punktuose, pateikiamas tik tokiu atveju, jei nepažymimas atitinkamas langelis paraiškos formoje).

IV SKIRSNIS. PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI DIZAINĄ IR IŠDUOTI DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMĄ

20. Blankas. Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą (toliau – prašymas) pateikiamas VPB nustatytos formos blanke (DP–1/2008 forma), kurį VPB išduoda nemokamai; taip pat jį galima rasti VPB tinklalapyje.

21. Žymėjimai. Prašymo blanko langeliai pažymėti tarptautiniais kodais, skirtais dizaino duomenims identifikuoti (INID kodai).

22. Būtini duomenys. Prašyme INID kodais pažymėtuose langeliuose turi būti nurodyta:

22.1. 71 – pareiškėjo pavadinimas ir juridinio asmens registracijos kodas (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo); vardas, pavardė ir asmens kodas (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo); adresas, valstybės kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas. Jeigu pareiškėjo adresas nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jeigu nenurodytas pareiškėjo atstovas, turi būti nurodytas susirašinėjimo adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašinės su pareiškėju. Ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems privalo atstovauti Lietuvos Respublikos patentinis patikėtinis;

22.2. 72 – dizainerio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, valstybės kodas;

22.3. 74 – pareiškėjo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas), adresas, valstybės kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas. Jeigu atstovo adresas nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti nurodytas susirašinėjimo adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašinės su atstovu;

22.4. 54 –gaminio pavadinimas;

22.5. 55 – dizaino vaizdas (dizaino pavyzdžiai ir jų aprašymas pateikiami pagal Taisyklių V skirsnio reikalavimus);

22.6. 28 – dizaino pavyzdžių skaičius;

22.7. 51 – Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis pagal Taisyklių VI skirsnį;

22.8. 31, 32, 33 – pirmosios paraiškos numeris, data ir valstybės kodas, jei pareiškėjas prašo suteikti pirmosios paraiškos prioriteto datą pagal Taisyklių X skirsnį;

22.9. 23 – parodos data ir vieta, jei pareiškėjas prašo suteikti tarptautinės parodos prioriteto datą pagal Taisyklių X skirsnį;

22.10. pridedami dokumentai ir jų lapų skaičius.

23. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas pagal Taisyklių 6.5 punkto reikalavimus. Prie parašo turi būti įskaitomai parašytas pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė. Jei prašymą pasirašo juridinio asmens atstovas, nurodomos pasirašiusiojo pareigos.

24. Prašymo blanko 71 INID kodu pažymėtame langelyje nurodomi nesutrumpinti oficialūs juridinių asmenų pavadinimai. Rekomenduojama Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų adresus 71 ir 74 INID kodais pažymėtuose langeliuose rašyti su pašto indeksu, taip pat nurodyti telefono numerį su Lietuvos miestų ir rajonų telefono ryšio kodais.

25. Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašymo 74 INID kodu pažymėtame langelyje nenurodytas jų atstovas, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmuoju prašyme įrašytas pareiškėjas.

Jei yra keli pareiškėjai, bet nėra jų atitinkamą susitarimą patvirtinančio dokumento, prašymo blanko 71 INID kodu pažymėtame langelyje pirmuoju nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas dizaino registracijos liudijimas.

26. Prašymo blanko 55 kodu pažymėtame langelyje atspausdinamas arba įklijuojamas dizaino vaizdas (fotografija, poligrafinis spaudas ir pan.), atliktas ant geros kokybės popieriaus. Viename lape pateikiamas vienas dizaino pavyzdžio vaizdas.

27. Valstybės kodas prašymo blanko 71, 72, 74 ir 23, 31, 32, 33 INID kodais pažymėtuose langeliuose nurodomas tarptautiniais valstybių žymėjimo kodais.

Valstybių, teritorijų ir tarptautinių organizacijų žymėjimo kodai pagal WIPO standartą ST.3 skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

28. Prašymo blanko 51 INID kodu pažymėtame langelyje nurodomos Lokarno klasifikacijos klasės ir poklasiai, kuriems priskiriamas registruojamo dizaino gaminys.

29. Jei duomenys kuriame nors prašymo blanko langelyje netelpa, jame nurodoma „tęsinį žr. priede“, ir netilpę duomenys išvardijami papildomame lape, kuriame duomenys pateikiami užrašant atitinkamo langelio INID kodą ir šalia pažymint – „tęsinys“. Priedas turi būti pasirašytas prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pasirašiusiojo asmens, nurodant vardą ir pavardę, ir pridėtas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

Prašymo kiti priedai žymimi arabiškais skaitmenimis ir pareiškėjo ar jo atstovo prašymui suteikta žyma, jų skaičius nurodomas prašymo blanke prie prašymo pridedamų dokumentų sąraše.

30. VPB susirašinėja su pareiškėju adresu, kuris nurodytas pareiškėjo 71 INID kodu pažymėtame langelyje, arba, jeigu paskirtas atstovas – su atstovu adresu, nurodytu 74 INID kodu pažymėtame langelyje, Lietuvos Respublikos teritorijoje. VPB neatsako už pareiškėjo, dizaino savininko ar jo atstovo pareigos informuoti VPB apie adreso pakeitimus nevykdymą.

V SKIRSNIS. PAREIKŠTO ĮREGISTRUOTI DIZAINO VAIZDAS IR JO APRAŠYMAS

31. Dizaino vaizdas. Dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai yra pagrindinis dokumentas, kuriame yra informacija apie registruojamą dizainą, nustatanti teisinės apsaugos apimtį.

Vaizdas turi būti tokios kokybės, kad būtų galima aiškiai išskirti visas dizaino, kuriam prašoma apsaugos, detales ir kad kiekvieną vaizdą būtų galima sumažinti arba padidinti.

Dizainas turi būti neutraliame, lygiai apšviestame fone, be papildomų elementų, kuriems nėra prašoma apsaugos. Erdvinis dizainas turi būti pateikiamas iš priekio, pasuktas 45o kampu, jei reikia, ir iš kitų pusių. Visos dizaino detalės, esančios apšviestose ir neapšviestose gaminio vietose, turi būti gerai matomos.

Pateikiant sudėtinio gaminio dizainą, sudarytą iš kelių sudedamųjų dalių, turi gerai matytis visos jo dalys. Dizainui, kuris gali būti atidaromas, sudedamas arba kitaip transformuojamas, pridedama gaminio išskleisto vaizdo kopija.

Paraiškoje pateikiant daugiau nei vieną dizaino pavyzdį, kiekvienam dizaino pavyzdžiui pateikiamas fotografijų arba grafinių vaizdų komplektas pagal Taisyklių 33 punktą.

32. Pateikiamas juodai baltas arba spalvotas grafinis arba fotografinis dizaino vaizdas. Jei dizainas sudarytas iš spalvų derinių, pateikiamos spalvoto vaizdo kopijos. Ši nuostata taikoma visiems dizaino pavyzdžiams.

Pareiškėjas ar jo atstovas sunumeruoja dizaino pavyzdžius ir vaizdus nuosekliai, naudodamas arabiškus skaitmenis. Numerį sudaro tašku atskiriami skaitmenys, kurių pirmasis žymi dizaino pavyzdžio numerį, o antrasis – dizaino pavyzdžio vaizdo numerį. Žodinių paaiškinimų ar kitos informacijos neturi būti.

Fotografijų ir grafinių vaizdų formatas turi būti ne didesnis kaip 150x200 mm.

33. Dizaino vaizdo kopijų skaičius. Pateikiamos 5 kiekvieno dizaino vaizdo kopijos. Kopijos turi būti tapačios atspausdintiems arba priklijuotiems prašymo blanke vaizdams. Jei paraiškoje prašoma įregistruoti daugiau nei vieną dizaino pavyzdį, pateikiama po 5 kiekvieno dizaino pavyzdžio vaizdo kopijas. Dizaino pavyzdžio vaizdo kopijos pridedamos prie prašymo atskirame voke. Kiekviena dizaino pavyzdžio kopija turi būti pateikta atskirai Taisyklių 32 punkte nurodytu formatu.

34. Dizaino aprašymas. Dizaino aprašyme nurodomas:

34.1. gaminio pavadinimas, atitinkantis Lokarno klasifikacijos klasės ir poklasio pavadinimą;

34.2. dizaino paskirtis ir jo panaudojimo sritis;

34.3. eilės tvarka nurodomi dizaino pavyzdžiai, jų vaizdai ir kas juose pavaizduota;

34.4. požymiai, skiriantys vieną pavyzdį nuo kito, jeigu paraiškoje pateikiamas registruoti daugiau kaip vienas dizaino pavyzdys;

34.5. spalvų deriniai, struktūra, faktūra ir kitos medžiagos ar gaminio dekoratyvinės savybės, jeigu dizainas sudarytas iš linijų, kontūrų, spalvų.

35. Kai dizaino paraiškoje pateikiamas sudėtinis gaminys (daiktų rinkiniai, kompozicijos), nurodomos visos sudėtinį gaminį sudarančios dalys, jas trumpai aprašant ir nurodant jų konstrukcines sudėjimo, išskyrimo, pakeitimo galimybes. Dalys turi būti vieno stiliaus ir formos (pvz.: indai, instrumentų rinkiniai, baldų komplektai ir kt.).

36. Jei dizaino paraiškoje yra daugiau kaip vienas dizaino pavyzdys, prie pavadinimo nurodomas dizaino pavyzdžių skaičius.

37. Dizaino aprašymas rašomas tik vienoje A4 formato lapo pusėje. Aprašymo lapai numeruojami. Aprašymas turi būti pasirašytas prašymą pasirašiusiojo asmens, nurodant vardą ir pavardę. Parašui taikomi Taisyklių 6.5 punkto reikalavimai.

VI SKIRSNIS. LOKARNO KLASIFIKACIJA

38. Dizaino gaminiai turi būti priskirti klasėms ir poklasiams pagal Lokarno sutarties 1 straipsnio, su visomis dizaino paraiškos pateikimo dieną galiojančiomis pataisomis ir pakeitimais, nuostatas.

39. Dizaino gaminys turi būti įvardijamas tokiu būdu, kad būtų galima aiškiai nustatyti gaminio pobūdį ir jį priskirti tik vienai Lokarno klasifikacijos klasei, vartojant terminus, kuriais aprašomi minėtos klasifikacijos sąraše pateikti gaminiai.

40. Dizaino gaminiai grupuojami pagal Lokarno klasifikacijos klases, nurodant klasės ir poklasio, kuriam priklauso gaminys, numerį, laikantis klasifikacijos klasių ir poklasių išdėstymo tvarkos.

VII SKIRSNIS. DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS, KAD SUMOKĖTAS NUSTATYTAS MOKESTIS

41. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis, yra:

41.1. mokėjimo pavedimas su banko žyma, arba

41.2. banko kasos kvitas, arba

41.3. pašto perlaidos į nurodytą sąskaitą kvitas.

42. Mokestis už paraiškos įregistruoti dizainą padavimą ir kitus VPB atliekamus veiksmus turi būti sumokėtas pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius.

43. Kad mokesčiai sumokėti, patvirtinama pateikus mokėjimo pavedimus su banko žymomis arba kvitų originalus.

44. Kai asmuo pateikia mokėjimo pavedimą arba kvito originalą bei jų kopijas, o VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas padaro atitinkamas žymas, iš mokėtojo gali būti paimtos minėtų dokumentų kopijos, kurių tikrumas patvirtinamas VPB specialisto parašu.

45. Kai dokumentai VPB siunčiami paštu, turi būti pateikti mokėjimo pavedimų su banko žyma arba kvitų originalai. Mokesčio sumokėjimą patvirtinančiame dokumente arba prie jo pridėtame lydraštyje turi būti nurodytas paraiškos ar registracijos numeris, taip pat nurodyta, už kokius VPB atliekamus veiksmus sumokėtas mokestis.

46. Tais atvejais, kai mokestis permokamas arba kai VPB atsisako priimti paraišką arba prašymą ir jį grąžina pareiškėjui arba jo atstovui, mokestį sumokėjęs asmuo gali jį atsiimti, padavęs pareiškimą įstaigai, į kurios sąskaitą buvo sumokėtas mokestis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKIRSNIS. ĮGALIOJIMAS ATSTOVUI

47. Kai pareiškėjui ar dizaino savininkui VPB atstovauja šio asmens paskirtas atstovas, toks paskyrimas turi būti patvirtintas įgaliojimu.

48. Įgaliojimas, patvirtinantis atstovui suteiktus įgalinimus, gali būti išduotas vienai ar kelioms jame nurodytoms paraiškoms arba visoms esamoms ir būsimoms to paties asmens paraiškoms (bendras įgaliojimas).

49. Jeigu atstovui išduotas bendras įgaliojimas, kartu su pirmąja paraiška turi būti pateiktas šio įgaliojimo originalas, o prie pirmosios ir kiekvienos kitos paraiškos pridedama įgaliojimo kopija.

50. Esant keliems pareiškėjams, įgaliojimą atstovui gali išduoti kiekvienas pareiškėjas arba gali būti vienas kelių pareiškėjų išduotas įgaliojimas.

51. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų išduoti įgaliojimai ar kiti atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai sudaromi paprasta rašytine forma.

52. Užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų išduotų įgaliojimų formą, turinį ir galiojimo terminą nustato valstybių, kuriose jie išduoti, įstatymai. Įgaliojimo galiojimo terminas, jeigu nenurodytas įgaliojime, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

53. Įgaliojime turi būti šie duomenys apie pareiškėją ir paraiškas:

53.1. įgaliotojo vardas, pavardė arba oficialus pavadinimas, fizinio asmens kodas arba juridinio asmens registracijos kodas, jeigu asmuo jį turi;

53.2. įgaliotojo adresas;

53.3. paraiškos numeris ar kitokie paraiškos identifikavimo duomenys, jeigu paraiškos numeris įgaliojimo išdavimo dieną nėra žinomas;

53.4. registracijos numeris (jeigu yra).

54. Įgaliojime turi būti šie duomenys apie pareiškėjo atstovą:

54.1. atstovo vardas, pavardė/pavadinimas, asmens kodas;

54.2. adresas. Jeigu atstovo adresas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti nurodytas susirašinėjimo adresas Lietuvoje.

55. Įgaliojime turi būti nurodoma atstovui suteikiamų arba nesuteikiamų įgalinimų apimtis:

55.1. teisė atlikti visus su paraiškos padavimu ir dizaino registracija susijusius veiksmus arba

55.2. teisė atlikti konkrečius veiksmus, arba

55.3. apibrėžiant konkrečius veiksmus, kuriuos atlikti teisė atstovui nesuteikiama.

56. Įgaliojimas atstovui atšaukti paraišką, atsisakyti dizaino registracijos, paduoti apeliaciją ar protestą ir atstovauti VPB Apeliaciniame skyriuje, perįgalioti kitą asmenį turi būti atskirai aptarti įgaliojime.

Atstovas gali perįgalioti kitą asmenį tik tuo atveju, jeigu tokią teisę jam suteikia įgaliotojo išduotas įgaliojimas. Perįgaliojimo turinį ir formą apibrėžia pagrindinio įgaliojimo turinys ir forma.

57. Įgaliojime nurodomas galiojimo terminas. Įgaliojimo galiojimo terminą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jeigu terminas nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.

58. Įgaliojimas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodyta jo sudarymo vieta ir data.

Įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja. Jei įgaliojime nenurodyta jo sudarymo vieta, laikoma, kad jis sudarytas Lietuvos Respublikoje ir jo galiojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Įgaliotojo parašui taikomi Taisyklių 6.5 punkto reikalavimai, jeigu įgaliojimas tvirtinamas ne notarine tvarka.

59. Įgaliotojas privalo pranešti VPB apie įgaliojimo panaikinimą, jeigu įgaliojimas išduotas palaikyti santykius su VPB.

60. Pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui ar įgaliojimą panaikinus, atstovas, registruojant dizainą ir atliekant VPB visus kitus su dizaino registracija susijusius veiksmus, netenka teisės atstovauti pareiškėjui ar dizaino savininkui.

61. Jei įgaliotojas yra paskyręs keletą atstovų su tais pačiais įgalinimais, VPB oficialiai susirašinėja su tuo atstovu, kuris yra nurodytas paraiškoje ir Dizaino registre.

62. Įgaliojimas pateikiamas VPB kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos.

IX SKIRSNIS. PAREIŠKIMAS DĖL DIZAINERIO AUTORYSTĖS IR DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS DIZAINERIO TEISIŲ PERDAVIMĄ

63. Pagal Įstatymo 12 straipsnį dizainą sukūręs asmuo (dizaineris) turi teisę registruoti dizainą savo vardu paduodamas prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą. Tokią teisę jis gali perduoti tretiesiems asmenims arba ją gali paveldėti dizainerio teisių paveldėtojai.

64. Atsižvelgiant į Taisyklių 63 punkte numatytus atvejus, prie prašymo pridedami šie dokumentai:

64.1. pareiškimas dėl dizainerio autorystės (DP-22/2008 forma),

64.2. dizainerio teisių perdavimo dokumentas (DP-23/2008 forma) (jeigu reikia).

65. Pareiškime dėl dizainerio autorystės (DP-22/2008 forma) turi būti nurodyta:

65.1. gaminio, kurio dizainą prašoma įregistruoti (ar kuriame dizainas bus naudojamas), pavadinimas;

65.2. visų dizaino autorių (dizainerių) vardai, pavardės, adresai. Prie kiekvienos pavardės turi būti to dizainerio ranka įrašyta vardo pirmoji raidė ir pavardė, dizainerio parašas ir pasirašymo data. Jeigu dizaineris yra miręs, turi būti nurodoma dizainerio vardas ir pavardė; žodis „miręs“, mirties data ir paskutinė gyvenamoji vieta, jei žinoma.

66. Jeigu prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą paduoda pareiškėjas, kuris dizainerio teisę registruoti dizainą perėmė pagal teisių perdavimo sutartį arba kaip darbdavys ar užsakovas pagal Įstatymo 13 straipsnį, arba jeigu jis šią teisę paveldėjo, pateikiamas dizainerio teisių perdavimo dokumentas (DP-23/2008), kuriame turi būti nurodyta:

66.1. gaminio, kurio dizainą prašoma įregistruoti (ar kuriame dizainas bus naudojamas), pavadinimas;

66.2. visų dizaino autorių (dizainerių) vardai, pavardės, adresai, kiekvieno dizainerio ranka įrašyta vardo pirmoji raidė ir pavardė, dizainerio parašas ir pasirašymo data. Jeigu dizaineris yra miręs, turi būti nurodoma dizainerio vardas ir pavardė; žodis „miręs“, mirties data ir paskutinė gyvenamoji vieta, jei žinoma;

66.3. vienas iš teisių registruoti dizainą perėmimo pagrindų:

66.3.1. pagal teisių perdavimo sutartį, nurodant sutarties rekvizitus (pasirašymo datą ir registracijos numerį, jeigu jis suteiktas), arba

66.3.2. kai asmuo perima teises kaip darbdavys arba užsakovas pagal Įstatymo 13 str., nurodant sutarties rekvizitus (pasirašymo datą ir registracijos numerį, jeigu jis suteiktas), arba

66.3.3. kai asmuo perima teises kaip teisių paveldėtojas, nurodant paveldėjimo dokumento rekvizitus (dokumento datą ir registracijos numerį, jeigu jis suteiktas).

67. Jeigu dizaineris yra miręs, dizaineris privalo būti nurodytas Taisyklių 65.2 arba 66.2 punktuose nustatyta tvarka.

68. Taisyklių 64 punkte nurodytuose dokumentuose turi būti nurodomi visi dizaino autoriai (dizaineriai), dizainerių susitarimu nustatyta eilės tvarka.

69. Pareiškimas dėl dizainerio autorystės (DP-22/2008 forma) ir dizainerio teisių perdavimo dokumentas (DP-23/2008 forma) pateikiami 1 egzemplioriumi. Jie gali būti pateikti kartu su prašymu įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą arba per 3 mėnesius nuo šio prašymo padavimo dienos.

X SKIRSNIS. PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAIŠKAI PRIORITETĄ

70. Pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį pareiškėjas ar jo teisių perėmėjas, norintis pasinaudoti vienos ar daugiau pirmųjų paraiškų, paduotų valstybėje, kuri yra Paryžiaus konvencijos narė arba Pasaulinės prekybos organizacijos narė, prioriteto data, paraišką įregistruoti tą patį dizainą VPB paduoda per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos ar paraiškų padavimo datos.

71. Pareiškėjas kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos privalo VPB pateikti užsienio valstybės dizainą registruojančios tarnybos išduotą ir toje valstybėje galiojančia tvarka patvirtintą pirmosios paraiškos (paraiškų) kopiją ir jos (jų) vertimą į lietuvių kalbą.

72. Pagal Įstatymo 11 straipsnio 2 dalį pareiškėjas, norintis pasinaudoti prioriteto data, kurią pareikštas registruoti dizainas buvo eksponuojamas tarptautinėje parodoje, paraišką VPB paduoda per 6 mėnesius nuo pirmojo dizaino eksponavimo parodoje dienos.

73. Pareiškėjas kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos privalo VPB pateikti tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojamas pareikštas dizainas, administracijos pažymos, patvirtinančios parodos statusą, atitinkantį reikalavimus prioritetui gauti, pareiškėjo dalyvavimą parodoje, kopiją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, eksponuoto gaminio dizaino vaizdą, eksponavimo parodoje datą ir pažymos vertimą į lietuvių kalbą.

74. Jeigu pareiškėjas neįvykdo Įstatymo 11 straipsnio ir Taisyklių 71 bei 73 punktų reikalavimų, VPB pripažįsta, kad nurodyti prašymai suteikti paraiškai prioritetą nebuvo paduoti.

XI SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS, KITŲ VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ, HERBŲ, VĖLIAVŲ IR KITŲ HERALDIKOS OBJEKTŲ AR MĖGDŽIOJANČIŲ JUOS ŽYMENŲ NAUDOJIMAS DIZAINE

75. Pareiškėjas, norintis įregistruoti dizainą, kuriame yra Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, herbas, vėliava ar kiti valstybės heraldikos objektai ar juos mėgdžiojantys žymenys, garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklai (toliau – Lietuvos valstybės simboliai) pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 punktą turi VPB pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą leidimą. Leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

76. Pareiškėjas, norintis įregistruoti dizainą, sudarytą iš žymenų pagal Įstatymo 9 straipsnio 4 punktą, turi VPB pateikti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų raštišką sutikimą pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį naudoti dizaine tos valstybės ar tarptautinės organizacijos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą, herbą, vėliavą, emblemas, antspaudus, pasižymėjimo ir apdovanojimo ženklus ir kitus simbolius.

XII SKIRSNIS. REIKALAVIMAI VPB PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

77. VPB dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pateikęs dokumentus ne lietuvių kalba, pareiškėjas, dizaino savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo datos privalo pristatyti jų vertimą į lietuvių kalbą.

78. VPB pateikiamų dokumentų legalizuoti nereikia.

79. VPB dokumentai pateikiami tokie, kad būtų galima padaryti jų bet kokį kopijų kiekį tiesioginės reprodukcijos, elektrografijos, fotoofsetinės spaudos ar mikrofilmavimo būdu.

80. Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti, juose neturi būti perlenkimų, taisymų, užrašų, intarpų ar trynimų.

81. VPB pateikiami dokumentai turi būti spausdinti. Lapai ir tekstas dokumente turi būti vertikalūs. Dokumentams turi būti naudojamas geros kokybės baltas A4 formato popierius.

Paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, kurie pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmojo paraiškos egzemplioriaus. Paraiškos dokumentai turi būti susegti taip, kad juos būtų galima lengvai vartyti, atskirti ir vėl susegti.

XIII SKIRSNIS. PARAIŠKOS PADAVIMO DATA

82. Pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalį paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kurią Valstybinis patentų biuras gavo šiuos dokumentus:

82.1. prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, pasirašytą pareiškėjo ar jo atstovo;

82.2. dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus;

82.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą.

83. Jeigu nepateiktas nors vienas iš Taisyklių 82 punkte nurodytų dokumentų arba jeigu jie įforminti nesilaikant reikalavimų, paraiškai padavimo data nesuteikiama ir paraiška grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui pagal Taisyklių 90 punktą.

XIV SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTŲ FORMALI EKSPERTIZĖ

84. Gautai tiesiogiai arba paštu paraiškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas suteikia paraiškos gavimo datą ir numerį. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodamas pranešimas (DP-2/2008 forma) apie dokumentų gavimą.

85. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį.

86. Paraiškos padavimo datai nustatyti Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti ir ar tinkamai įforminti šie dokumentai:

86.1. prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą;

86.2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai;

86.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą.

87. Jeigu pareiškėjas nepateikė nors vieno iš Taisyklių 86 punkte išvardytų dokumentų, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas priima sprendimą (DP-3/2008 forma) nesuteikti paraiškai padavimo datos. Šis sprendimas, nurodant paraiškos nepriėmimo motyvus pagal Įstatymo 17 straipsnio 2 dalį, išduodamas arba išsiunčiamas pareiškėjui arba jo atstovui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Prie sprendimo pridedama grąžinama paraiška. VPB lieka vienas prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą egzempliorius, o kiti dokumentai grąžinami pareiškėjui ar jo atstovui kartu su sprendimu.

88. Jeigu pateikti visi Taisyklių 86 punkte nurodyti dokumentai, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas atlieka formalią dokumentų ekspertizę ir patikrina, ar dokumentai atitinka Taisyklių IV, VII, VIII ir XII skirsnių reikalavimus.

89. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas priima sprendimą (DP-3/2008 forma) paraišką pripažinti nepaduota ir nesuteikti paraiškai padavimo datos ir numerio, jeigu:

89.1. prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą neatspausdintas ant VPB nustatytos formos blanko;

89.2. trūksta duomenų, leidžiančių identifikuoti pareiškėją arba jo atstovą;

89.3. nepateiktas dizaino vaizdas arba pateiktas nepakankamai aiškus dizaino, kurį prašoma įregistruoti, vaizdas;

89.4. prašymas užpildytas ne lietuvių kalba;

89.5. prašymas ir (ar) prašymo tęsinys priede (-uose) nepasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo;

89.6. netinkamai sumokėtas mokestis.

90. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas sprendimą (DP-3/2008 forma) paraišką pripažinti nepaduota ir nesuteikti paraiškai padavimo datos ir numerio, nurodant paraiškos nepriėmimo motyvus pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, išduoda arba išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. VPB lieka vienas prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą egzempliorius, o kiti dokumentai grąžinami pareiškėjui ar jo atstovui kartu su sprendimu.

91. Jeigu 86 punkte nurodyti dokumentai atitinka formalios dokumentų ekspertizės reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalį paraiškai suteikia padavimo datą, kuri nustatoma pagal paraiškos gavimo VPB datą.

92. Kilus ginčui, padavimo data laikoma paraiškos atidavimo į paštą diena, kuri nustatoma pagal pašto spaudą. Paraiškų, gautų VPB tą pačią dieną arba siųstų paštu ir turinčių vienodą išsiuntimo datą, padavimo data nustatoma pagal paraiškų numerius, kurie suteikiami jų gavimo dieną. Šiuo atveju ankstesnę padavimo datą turi ta paraiška, kurios mažesnis paraiškos eilės numeris.

93. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodama arba išsiunčiama paraiškos priėmimo pažyma (prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą antrasis egzempliorius su užpildytais VPB rekvizitais) pagal Įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodoma paraiškos padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris.

94. Suteikus paraiškai padavimo datą ir numerį, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti Taisyklių 17.4–17.8 punktuose nurodyti dokumentai bei Taisyklių 32 ir 33 punktuose nurodytos dizaino vaizdo kopijos.

95. Nepateikus kartu su prašymu Taisyklių 17.4–17.8 punktuose nurodytų dokumentų ir 32 bei 33 punktuose nurodytų dizaino vaizdo kopijų, apie tai pranešama pareiškėjui arba jo atstovui atskiru pranešimu (DP-4/2008 forma).

96. Suteikus paraiškai padavimo datą ir numerį, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius perkelia į kompiuterinę duomenų bazę šiuos priimtos paraiškos duomenis:

96.1. paraiškos padavimo datą ir paraiškos numerį;

96.2. pareiškėjo duomenis;

96.3. dizainerio duomenis;

96.4. atstovo duomenis;

96.5. gaminio pavadinimą;

96.6. dizaino vaizdus;

96.7. dizaino pavyzdžių skaičių;

96.8. Lokarno klasifikacijos klasę ir poklasį;

96.9. mokesčių sumą ir mokėjimo datą.

97. Paraiška, kuriai suteikta padavimo data ir numeris, perduodama į Prekių ženklų ir dizaino skyrių, kurio ekspertas atlieka tolesnę paraiškos ir dizaino ekspertizę.

XV SKIRSNIS. PARAIŠKOS EKSPERTIZĖ

98. Paraiškos ekspertizę pagal Įstatymo 18 straipsnio 4 dalį atlieka ekspertas. Ekspertizei atlikti paraiškos ekspertams išduodamos eilės tvarka pagal suteiktą paraiškai numerį.

99. Ekspertizė gali būti pagreitinta VPB direktoriaus sprendimu, jeigu pareiškėjas pateikia motyvuotą prašymą dėl ekspertizės pagreitinimo reikalingumo (pvz., pažeidinėjamos teisės į dizainą ir kita) ir tai pagrindžiančius įrodymus. VPB direktoriui priėmus sprendimą pagreitinti paraiškos ir dizaino ekspertizę, apie tai pranešama pareiškėjui. Paraiška nagrinėjama ir dizaino ekspertizė atliekama skubos tvarka laikantis Įstatymo ir Taisyklių nustatytų reikalavimų.

100. Paraiškos ekspertizės metu ekspertas patikrina, ar pareiškėjas laikosi Įstatymo ir Taisyklių II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ir XI skirsnių reikalavimų ir nustato:

100.1. ar išsamiai ir teisingai užpildytas prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pagal Taisyklių IV skirsnį;

100.2. pareikšto registruoti dizaino vaizdo kokybę, dizaino aprašymą, kitas dizaino vaizdo kopijas pagal Taisyklių V skirsnį;

100.3. ar teisingai suklasifikuotas dizainas pagal Taisyklių VI skirsnį;

100.4. ar tinkamai pateiktas įgaliojimas atstovui, jei paraišką paduoda atstovas pagal Taisyklių VIII skirsnį;

100.5. ar pateiktas pareiškimas dėl dizainerio autorystės ir dizaino teisių perdavimo dokumentas (jeigu reikia) pagal Taisyklių IX skirsnį;

100.6. prašymo suteikti paraiškai prioriteto datą remiantis viena ar daugiau pirmųjų paraiškų tam pačiam dizainui įregistruoti pagrįstumą ir prioriteto datą patvirtinančius dokumentus pagal Taisyklių 70 ir 71 punktus;

100.7. prašymo suteikti paraiškai eksponavimo tarptautinėje parodoje prioritetą, pagrįstumą ir prioriteto datą bei dalyvavimą parodoje patvirtinančius dokumentus pagal Taisyklių 72 ir 73 punktus;

100.8. ar reikalingas kompetentingos institucijos leidimas dėl Lietuvos valstybės simbolių naudojimo dizaine pagal Taisyklių 75 punktą;

100.9. ar reikalingas kompetentingų institucijų sutikimas dėl kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolių naudojimo dizaine pagal Taisyklių 76 punktą.

101. Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 100 punkte nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą (DP-5/2008 forma), kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta.

Pranešime nurodomas terminas, per kurį paraiška turi būti papildyta ar pataisyta.

102. Pranešimas pagal Taisyklių 101 punktą išsiunčiamas, jeigu:

102.1. prašyme nurodytas pareiškėjo pavadinimas neatitinka pridėtuose prie paraiškos dokumentuose nurodyto pavadinimo;

102.2. dizaino gaminys priskirtas ne tai Lokarno klasifikacijos klasei ir poklasiui;

102.3. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai neatitinka Taisyklių 31–33 punktų reikalavimų, kopijų pateikta mažiau, negu reikia, bloga pateiktų dizaino vaizdo kopijų kokybė;

102.4. neaiški dizaino padėtis plokštumoje, vaizdo kopija neatskleidžia arba nevisiškai atskleidžia jo ypatybes;

102.5. nėra dizaino aprašymo arba pateiktasis neatskleidžia dizaino ar jo sudedamųjų dalių esmės, nenurodyti ir neaprašyti pridedami dizaino pavyzdžiai;

102.6. nėra pareiškimo dėl dizainerio autorystės ir dizainerio teisių perdavimo dokumento (jeigu reikia);

102.7. nėra įgaliojimo atstovui, nenurodyta įgaliojimo pasirašymo data, nenurodytas įgaliotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas arba įgaliojimas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų;

102.8. nėra dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas papildomas mokestis už papildomą (-us) pavyzdį (pavyzdžius);

102.9. nėra dokumento, patvirtinančio pirmosios paraiškos, ar dokumento, patvirtinančio eksponavimo tarptautinėje parodoje, prioritetą;

102.10. nėra leidimo naudoti dizaine Lietuvos valstybės simbolius arba sutikimo naudoti kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolius;

102.11. trūksta dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.

103. Pranešime gali būti įrašyti pasiūlymai papildyti paraišką duomenimis ar informacija, kuri reikalinga sprendimui dėl dizaino įregistravimo priimti pagal Taisyklių 114 punktą, jeigu atliekant paraiškos ekspertizę, eksperto nuomone:

103.1. pateiktos dizaino fotografijos ir grafiniai vaizdai nevisiškai atskleidžia dizaino ypatybes, pasiūlant pateikti aiškesnes ir tikslesnes dizaino vaizdo kopijas ir patikslintą aprašymą;

103.2. gaminys turi būti priskirtas kitai Lokarno klasifikacijos klasei ir poklasiui.

104. Akivaizdžios rašybos ar spausdinimo klaidos prašymo tekste (pvz., nenurodytas pašto indeksas, valstybės kodas, klaidingas pirmosios paraiškos numeris ar data) gali būti eksperto pataisytos nesiunčiant Taisyklių 101 punkte nurodyto pranešimo.

105. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal Taisyklių 101 punktą išsiuntimo dienos pranešė, kad nesutinka su eksperto pasiūlymais dėl dizaino priskyrimo atitinkamai Lokarno klasei ir poklasiui, galutinį sprendimą dėl klasifikavimo priima ekspertas, atlikdamas dizaino ekspertizę pagal Taisyklių XVII skirsnį.

106. Išsiuntus pranešimą, tolesnis paraiškos nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas, kai pareiškėjas ar jo atstovas pašalina nurodytus trūkumus Taisyklių nustatyta tvarka.

107. Jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal Taisyklių 101 punktą išsiuntimo dienos paraiška nepataisoma arba prašyme nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, VPB paraišką pripažįsta nepaduota arba, kai nepateikti Taisyklių 114.3 ar 114.4 punktuose nustatyti dokumentai, priima sprendimą dizaino neregistruoti Taisyklių nustatyta tvarka.

Jeigu per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos nepateikiami Įstatymo 11 straipsnyje nustatyti prioriteto prašymą patvirtinantys dokumentai, ekspertas pripažįsta prašymą suteikti prioritetą nepaduotu.

108. Paraišką pripažinus nepaduota, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ekspertas apie tai raštu (DP-6/2008 forma) praneša pareiškėjui ar jo atstovui, nurodydamas tokio sprendimo motyvus.

XVI SKIRSNIS. ĮSTATYMO NUMATYTŲ TERMINŲ PRATĘSIMAS

109. Jeigu pagal Įstatymo 32 straipsnio 1 dalį pareiškėjas ar jo atstovas pateikia VPB prašymą raštu ir sumoka nustatytą mokestį, Taisyklių 107 punkto pirmojoje dalyje numatytas 3 mėnesių terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pabaigos dienos.

110. Prašymas pratęsti terminą turi būti paduotas ir nustatytas mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo termino pabaigos dienos. Terminas pratęsiamas eksperto, nagrinėjusio paraišką, sprendimu. Sprendimą dėl termino pratęsimo priima ekspertas, jeigu įvykdyti Taisyklių 109 ir šiame punkte nustatyti reikalavimai.

111. Taisyklių 109 ir 110 punktų reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai termino pratęsimas yra susijęs su veiksmais pagal Taisyklių 77, 116, 119 ir 128 punktus. Sprendimą dėl termino pratęsimo 119 punkte nustatytu atveju priima Apeliacinis skyrius.

112. Atsisakymas pratęsti terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

XVII SKIRSNIS. DIZAINO EKSPERTIZĖ

113. Pareikšto registruoti dizaino ekspertizę pagal Įstatymo 19 straipsnį atlieka ekspertas. Dizaino ekspertizės metu jis nustato, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka Įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Atlikdamas dizaino ekspertizę ir priimdamas sprendimą dėl registravimo, ekspertas naudojasi visa jam prieinama rašytine ir elektronine informacija, susijusia su dizaino vaizdu, žinynais, žurnalais, katalogais ir kitais leidiniais, eksperto sukaupta gyvenimo ir darbo patirtimi, vidiniu įsitikinimu, protingumo ir teisingumo kriterijais.

114. Ekspertas nepripažįsta vaizdo dizainu ir jo neregistruoja, jeigu pareikštas registruoti dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, t. y.:

114.1. gaminio vaizdas negali būti laikomas dizainu pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, kuri nurodo, kad dizainas yra viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos. Dizainu nepripažįstamas vaizdas, kuris nesiejamas su gaminiu. Gaminiu laikomas pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus;

114.2. dizainas, jo naudojimas ar viešas paskelbimas prieštarauja viešai tvarkai arba geros moralės principams (pvz., gaminio dizainas yra nepadorios formos, dizaino vaizde yra viešai tvarkai ir moralei prieštaraujančių piešinių, vaizdų, žodžių, vaizdų, propaguojančių agresyvumą, rasizmą ir pan.);

114.3. dizaine panaudoti Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, herbas, vėliava ar kiti valstybės heraldikos objektai ar juos mėgdžiojantis žymuo, taip pat garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklai, tačiau nėra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoto leidimo naudoti juos dizaine;

114.4. dizainui panaudoti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų vėliavos, herbai ar kiti oficialūs simboliai, tačiau nėra gauta kompetentingų kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijų sutikimo juos naudoti dizainui pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnį.

115. Jeigu pareikštas dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnio ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas priima sprendimą dizaino neregistruoti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

Eksperto sprendimas (DP-7/2008 forma), kuriame nurodyti atsisakymo įregistruoti dizainą pagrindai ir motyvai, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

116. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos pateikti VPB raštu motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Terminas paduoti prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nustatyta tvarka. Per nustatytą terminą negavus šio prašymo, paliekamas eksperto sprendimas neregistruoti dizaino visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

117. Gavęs prašymą ir išnagrinėjęs pareiškėjo ar jo atstovo pateiktus argumentus, ekspertas atlieka pakartotinę ekspertizę ir priima vieną iš šių sprendimų:

117.1. ankstesnį sprendimą neregistruoti dizaino pripažinti netekusiu galios ir įregistruoti dizainą (DP-9/2008 forma);

117.2. sprendimą neregistruoti dizaino palikti galioti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių (DP-8/2008 forma).

118. Ekspertas neatlieka dizaino ekspertizės pagal Įstatymo 10 straipsnį.

XVIII SKIRSNIS. APELIACIJOS PAREIŠKIMAS

119. Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti VPB Apeliaciniam skyriui (toliau – Apeliacinis skyrius) apeliaciją raštu su motyvuotu prašymu persvarstyti ekspertizės išvadas ir dokumentą, patvirtinantį, kad nustatytas mokestis už apeliacijos padavimą sumokėtas. Terminas paduoti apeliaciją gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nurodyta tvarka.

120. Išnagrinėjęs apeliaciją, Apeliacinis skyrius priima vieną iš šių sprendimų:

120.1. apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą įregistruoti dizainą visiems arba daliai dizaino pavydžių;

120.2. apeliaciją atmesti ir palikti galioti eksperto sprendimą.

121. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas nesutinka su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi teisę per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti jį Vilniaus apygardos teismui.

122. Apeliacijų nagrinėjimo tvarką nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

XIX SKIRSNIS. DIZAINO ĮREGISTRAVIMAS

123. Nustatęs, kad pareikštas dizainas atitinka Įstatymo 9 straipsnio ir Taisyklių reikalavimus, ekspertas priima sprendimą dizainą įregistruoti.

Eksperto pasirašytas sprendimas (DP-9/2008 forma) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

124. Patenkinus apeliaciją pagal Taisyklių 120.1 punktą, toliau veiksmus dėl dizaino įregistravimo ekspertas atlieka Taisyklių 123 punkte nurodyta tvarka.

125. Kai pareiškėjas ar jo atstovas pristato dokumentą, patvirtinantį, kad nustatytas mokestis už dizaino įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą sumokėtas, duomenis apie įregistruotą dizainą ekspertas įrašo į Dizaino registrą.

Įregistruoto dizaino duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

Dizainas įregistruojamas ir paskelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos. Pareiškėjo ar jo atstovo prašymu dizainas gali būti įrašytas į Dizaino registrą ir paskelbtas VPB oficialiame biuletenyje dar nepraėjus šiam terminui, taip pat jo įrašymas ir paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo arba, jeigu prašoma suteikti prioriteto datą, nuo prioriteto datos.

126. VPB dizainerio duomenų neskelbia VPB oficialiame biuletenyje ir kituose viešai prieinamuose šaltiniuose, jeigu pagal Įstatymo 14 straipsnio 3 dalį dizaineris pateikė prašymą raštu, kad jo pavardė nebūtų skelbiama.

127. Sprendimą dėl dizaino įregistravimo ir jo priėmimo datą ekspertas įrašo tam tikslui skirtame lauke prašymo blanko antroje pusėje.

XX SKIRSNIS. PARAIŠKOS ATŠAUKIMAS IR IŠSKYRIMAS

128. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti dizainą išsiuntimo dienos nesumoka nustatyto mokesčio už dizaino registraciją, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, VPB sprendimu pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalį paraiška pripažįstama atšaukta.

129. Taisyklių 128 punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nurodyta tvarka.

130. Paraišką pripažinus atšaukta, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ekspertas apie tai raštu (DP-10/2008 forma) praneša pareiškėjui arba jo atstovui.

131. Pareiškėjas ar jo atstovas savo iniciatyva turi teisę bet kuriuo ekspertizės metu iki dizaino įregistravimo paraišką atšaukti arba sumažinti paraiškoje nurodytų dizaino pavyzdžių skaičių, kai jų yra daugiau nei vienas.

132. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę bet kuriuo paraiškos, kurioje nurodytas daugiau negu vienas dizaino pavyzdys, ar dizaino ekspertizės metu pateikti prašymą išskirti dizaino pavyzdžius į kelias atskiras paraiškas. Šioms išskirtoms paraiškoms suteikiama pirminės paraiškos padavimo data ir prioritetas, jeigu jo buvo prašyta ar jis buvo suteiktas. Paraiškai suteikiamas einamųjų metų eilės numeris.

133. Už kiekvieną išskirtą paraišką mokamas mokestis kaip už naujai paduotą paraišką teisės aktų nustatyta tvarka.

XXI SKIRSNIS. TERMINO, NUSTATYTO SUMOKĖTI MOKESTĮ UŽ DIZAINO REGISTRACIJĄ, PASKELBIMĄ IR LIUDIJIMO IŠDAVIMĄ, ATNAUJINIMAS

134. Terminas pagal Įstatymo 32 straipsnio 3 dalį gali būti atnaujintas VPB direktoriaus sprendimu pareiškėjui ar jo teisių perėmėjui pateikus šiuos dokumentus:

134.1. motyvuotą prašymą atnaujinti praleistą terminą;

134.2. praleidimo priežastis pagrindžiantį dokumentą;

134.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Prašymas atnaujinti terminą pagal Įstatymo 32 straipsnio 4 dalį turi būti pateiktas VPB ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kai pašalinama priežastis, dėl kurios buvo nesilaikyta termino sumokėti nustatytą mokestį už dizaino registraciją ir liudijimo išdavimą, bet ne vėliau kaip per vienerius metus nuo termino, kurio turėjo būti laikomasi, pabaigos dienos.

135. VPB direktorius, gavęs prašymą atnaujinti terminą, per 14 dienų išnagrinėja pareiškėjo ar jo teisių perėmėjo prašymą ir praleidimo priežastis ir priima vieną iš šių sprendimų:

135.1. atnaujinti praleistą terminą;

135.2. atsisakyti atnaujinti praleistą terminą.

136. Terminas mokesčiui sumokėti atnaujinamas nustačius netyčinius pažeidimus ir aplaidumo nebuvimą ir ypač dėl šių nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių:

136.1. nenugalimos jėgos aplinkybių (karas, stichinės nelaimės, valstybės institucijų veiksmai, ekonominė blokada, visuomenės neramumai, katastrofos ir pan.);

136.2. pareiškėjo ligos ar mirties, jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo;

136.3. pašto klaidos.

Pateisinama priežastimi atnaujinti terminą nelaikoma, jeigu pareiškėjas nesumoka mokesčio dėl juridinio asmens reorganizavimo, juridinio asmens vadovų, adreso, atstovų pasikeitimo, jeigu pranešimas sumokėti mokestį buvo įteiktas pareiškėjui ar jo atstovui pasirašytinai ar paštu.

137. Kai VPB direktorius priima sprendimą atnaujinti praleistą terminą, paraiška paimama iš archyvo ir veiksmai toliau atliekami Įstatymo bei Taisyklių nustatyta tvarka. Kai VPB direktorius priima sprendimą atsisakyti atnaujinti praleistą terminą, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas su nurodytais atsisakymo motyvais.

138. Atsisakymas atnaujinti praleistą terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

XXII SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS UŽPROTESTAVIMAS

139. Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi Įstatymo 9 ir (ar) 10 straipsniais, gali užprotestuoti dizaino registraciją, paduodami Apeliaciniam skyriui raštu motyvuotą protestą pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 dalį.

140. Už protesto padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

141. Protestų nagrinėjimo tvarką nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

142. Kai Apeliacinis skyrius priima sprendimą pripažinti visų ar dalies dizaino pavyzdžių registraciją negaliojančia, apie tai įrašoma į Dizaino registrą ir skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

XXIII SKIRSNIS. SPRENDIMAS DĖL DIZAINO REGISTRACIJOS DALIAI PAVYZDŽIŲ

143. Pagal Įstatymo 45 straipsnį, priėmus sprendimą neregistruoti dizaino arba registraciją pripažinus negaliojančia visiems arba daliai dizaino pavyzdžių, sprendimas neregistruoti dizaino arba registraciją pripažinti negaliojančia taikomas tik tiems dizaino pavyzdžiams, dėl kurių priimtas sprendimas.

XXIV SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS IR JO IŠDAVIMAS

144. Pagal Įstatymo 25 straipsnio 1 dalį VPB įregistruoto dizaino savininkui ar jo atstovui išduoda dizaino registracijos liudijimą, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

145. Dizaino registracijos liudijime nurodomi šie duomenys:

145.1. liudijimo (registracijos) numeris;

145.2. liudijimo išdavimo data;

145.3. paraiškos numeris;

145.4. paraiškos padavimo data;

145.5. registracijos data;

145.6. tarptautinės parodos data, valstybė;

145.7. pirmosios paraiškos numeris, data, valstybė;

145.8. Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

145.9. gaminio pavadinimas;

145.10. dizaino pavyzdžių skaičius;

145.11. dizaino vaizdas;

145.12. dizaino savininko pavadinimas/vardas, pavardė, adresas (buveinė);

145.13. dizainerio vardas, pavardė, adresas;

145.14. atstovo pavadinimas/vardas, pavardė, adresas (buveinė);

145.15. registracijos paskelbimo data;

145.16. registracijos galiojimo termino pabaigos data.

146. Dizaino registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis dizaino įrašymą į Dizaino registrą ir dizaino savininko išimtines teises į įregistruotą dizainą.

147. Dizaino registracijos liudijimo titulinį lapą pasirašo VPB direktorius arba naudojama VPB direktoriaus parašo faksimilė. Dizaino registracijos liudijime esančių duomenų tikrumas patvirtinamas VPB Prekių ženklų ir dizaino skyriaus vedėjo parašu ir VPB antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

148. Dizaino registracijos liudijimas išduodamas pasirašytinai dizaino savininkui ar jo atstovui. Jeigu dizaino savininkas ar jo atstovas per 1 mėnesį nuo dizaino registracijos liudijimo išdavimo dienos nepasiima liudijimo VPB, liudijimas išsiunčiamas paštu.

149. Jei dizaino registracijos liudijimas pametamas ar susidėvi, dizaino savininkas pateikia motyvuotą prašymą dėl liudijimo dublikato išdavimo ir sumoka nustatytą mokestį Taisyklių VII skirsnyje nurodyta tvarka. VPB išduoda dizaino registracijos liudijimo dublikatą.

150. Dizaino savininko prašyme išduoti liudijimo dublikatą turi būti tokie duomenys:

150.1. visas oficialus dizaino savininko pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas (buveinė);

150.2. liudijimo (registracijos) numeris;

150.3. liudijimo originalo pametimo aplinkybės.

Prie prašymo turi būti pridėtas susidėvėjęs liudijimo originalas (jeigu toks yra).

Prašymas turi būti pasirašytas pagal Taisyklių 6.5 punkto reikalavimus.

151. Liudijimo dublikatas išduodamas pagal Taisyklių 148 punkte nurodytą tvarką.

Kiekvieno liudijimo dublikato lapo dešiniajame kampe užrašoma „Dublikatas“.

152. Jeigu, išdavus dublikatą, atsiranda dingęs ar pamestas dizaino registracijos liudijimo originalas, jis turi būti sugrąžintas VPB.

XXV SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRAS

153. Lietuvos Respublikos dizaino registras yra valstybės registras, kurį tvarko VPB.

154. Dizaino dokumentų ir duomenų kaupimo, tvarkymo, saugojimo bei naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinami Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai.

155. Pagal Įstatymo 27 straipsnį Dizaino registre registruojami ir kaupiami šie duomenys:

155.1. dizaino registracijos numeris;

155.2. dizaino vaizdas ir pavyzdžių skaičius;

155.3. gaminio pavadinimas ir klasės (poklasiai) pagal Lokarno klasifikaciją;

155.4. paraiškos įregistruoti dizainą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

155.5. paraiškos įregistruoti dizainą numeris;

155.6. dizaino įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

155.7. juridinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimas, adresas (buveinė), valstybės kodas pagal WIPO standartą, juridinio asmens kodas;

155.8. fizinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas pagal WIPO standartą, asmens kodas;

155.9. dizainerio vardas, pavardė ir adresas, valstybės kodas pagal WIPO standartą, asmens kodas;

155.10. dizaino registracijos galiojimo termino pabaigos data (metai, mėnuo, diena);

155.11. prioriteto data (metai, mėnuo, diena), pirmosios paraiškos (dizaino registracijos paraiškos, paduotos valstybėje, kuri yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo narė arba Pasaulio prekybos organizacijos narė) numeris, valstybės kodas pagal WIPO standartą, jeigu pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 11 straipsnio 1 dalį suteiktas prioritetas;

155.12. parodos pavadinimas ir dizaino eksponavimo data (metai, mėnuo, diena), valstybės kodas pagal WIPO standartą, jeigu pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 11 straipsnio 2 dalį suteiktas prioritetas;

155.13. dizaino registracijos paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje data (metai, mėnuo, diena);

155.14. juridinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimo ar adreso (buveinės) pakeitimas, juridinio asmens kodas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

155.15. fizinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo, dizainerio) vardo, pavardės ar adreso pakeitimas, asmens kodas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

155.16. paraiškos ar dizaino teisių perėmėjo (juridinio asmens) pavadinimas, adresas (buveinė), juridinio asmens kodas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

155.17. paraiškos ar dizaino teisių perėmėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, pakeitimo įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena);

155.18. dizaino savininko Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyta tvarka suteiktos licencijos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimas, adresas (buveinė), juridinio asmens kodas, licencinės sutarties įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena), licencijos galiojimo terminas, licencijos galiojimo teritorijos aprašymas (visa Lietuvos Respublikos teritorija ar tam tikra jos dalis), rūšis (išimtinė ar neišimtinė);

155.19. dizaino savininko Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyta tvarka suteiktos licencijos gavėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, licencinės sutarties įrašymo į registrą data (metai, mėnuo, diena), licencijos galiojimo terminas, licencijos galiojimo teritorijos aprašymas (visa Lietuvos Respublikos teritorija ar tam tikra jos dalis), rūšis (išimtinė ar neišimtinė);

155.20. dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia data (metai, mėnuo, diena);

155.21. dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo data (metai, mėnuo, diena);

155.22. dizaino išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas;

155.23. teisės į dizainą įkeitimo ir (ar) arešto duomenys (sutartinio ar priverstinio įkeitimo identifikavimo kodas, sutartinio ar priverstinio įkeitimo įregistravimo Hipotekos registre data (metai, mėnuo, diena), sutartinio ar priverstinio įkeitimo išregistravimo identifikavimo kodas, sutartinio ar priverstinio įkeitimo išregistravimo data (metai, mėnuo, diena), taikomi draudimai; turto arešto akto unikalus numeris Turto arešto aktų registre, turto arešto aktą priėmusios institucijos pavadinimas, turto arešto akto įregistravimo ar išregistravimo Turto arešto aktų registre data (metai, mėnuo, diena), turto arešto būdai);

155.24. dizaino elementai, kuriems naudoti gautas leidimas (dizaino žodiniai ar vaizdiniai elementai);

155.25. dizaino registracijos liudijimo išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

155.26. tarptautinės dizaino registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, duomenys:

155.26.1. tarptautinės dizaino registracijos numeris;

155.26.2. tarptautinės dizaino registracijos data (metai, mėnuo, diena).

156. Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų nustatyta tvarka naudotis Dizaino registro duomenimis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

157. Kiekvieno asmens, sumokėjusio nustatytą mokestį, prašymu VPB išduoda išrašą iš Dizaino registro.

158. Dizaino registro duomenys teikiami nemokamai valstybės valdžios ir valdymo institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą sąrašą.

159. Išrašas iš Dizaino registro išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu.

160. Išrašui iš Dizaino registro naudojamos dizaino vaizdo kopijos. Išrašams, kurie pateikiami teismui pastarojo prašymu, pateikiamos originalios dizaino vaizdo kopijos.

161. Išraše iš Dizaino registro dizainerio pavardė nenurodoma, jeigu gautas dizainerio prašymas raštu neskelbti jo pavardės.

XXVI SKIRSNIS. SUSIPAŽINIMAS SU PARAIŠKOS DOKUMENTAIS

162. Dizaino paraiškos dokumentai ir duomenys apie pareikštą dizainą visuomenei neatskleidžiami iki dizaino paskelbimo VPB biuletenyje Įstatymo 21 straipsnio ir Taisyklių XIX skirsnio nustatyta tvarka.

163. Taisyklių 162 punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai:

163.1. pareiškėjas duoda rašytinį sutikimą trečiajam asmeniui susipažinti su paraiškos dokumentais ir duomenimis;

163.2. informacijos apie paduotas paraiškas prašo teismas ir kitos valstybės institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę gauti neviešą informaciją;

163.3. dizaino registracija užprotestuota remiantis ankstesne dizaino paraiška ir užprotestuoto dizaino savininkas yra pateikęs rašytinį prašymą atskleisti ankstesnės paraiškos dokumentus ir duomenis.

164. Jeigu paraiška pagal Įstatymo 18 straipsnio 5 dalį ir Taisyklių 108 punktą pripažinta nepaduota arba pagal Įstatymo 22 straipsnio 1–3 dalis ir Taisyklių 128 punktą pripažinta atšaukta, susipažinti su ja galima tik gavus rašytinį ją padavusio asmens sutikimą.

165. Asmuo, norintis susipažinti su dizaino paraiškos dokumentais ir duomenimis, turi VPB pateikti prašymą ir Taisyklių 163 punkte nurodytus dokumentus, suteikiančius jam teisę susipažinti su dizaino paraiška. Susipažinti su dokumentais leidžiama paraiškos dokumentus vizualiai peržiūrint VPB. Dokumentų kopijos daromos tik tada, jeigu yra išreikštas toks pareiškėjo rašytinis sutikimas arba jeigu informacijos apie paduotas paraiškas prašo teismas ir kitos valstybės institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę gauti neviešą informaciją.

XXVII SKIRSNIS. PAKEITIMAI PARAIŠKOJE IR DIZAINO REGISTRE

166. Pagal Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį pareiškėjas, dizaino savininkas ar jo įgaliotas atstovas privalo pranešti VPB, kad:

166.1. pasikeitė dizainerio, pareiškėjo ar dizaino savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, arba jų adresas;

166.2. pasikeitė pareiškėjo ar dizaino savininko atstovas arba jo adresas (buveinė);

166.3. pasikeitė pareikšto registruoti ar įregistruoto dizaino vaizdas, jeigu, VPB nuomone, šis pakeitimas atitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir išlaikomas dizaino tapatumas;

166.4. mažinamas dizaino pavyzdžių skaičius;

166.5. visiškai arba iš dalies pasikeitė pareiškėjas arba dizaino savininkas;

166.6. reikia ištaisyti technines klaidas (akivaizdžias rašybos ar spausdinimo klaidas). Pakeitimas atliekamas pagal Taisyklių XXVIII skirsnį.

167. Pareiškėjas, dizaino savininkas ar jų atstovas, prašydami įrašyti pakeitimus paraiškoje arba Dizaino registre, turi pateikti VPB šiuos dokumentus:

167.1. prašymą įrašyti pakeitimus paraiškoje ir (arba) Dizaino registre, jeigu keičiasi Taisyklių 166.1–166.4 punktuose nurodyti duomenys, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP-11/2008 forma);

167.2. prašymą įrašyti Taisyklių 166.5 punkte nurodytą pareiškėjo arba dizaino savininko pasikeitimą, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP-14/2008 forma) pagal Taisyklių 168, 169 punktų reikalavimus;

167.3. prašymą ištaisyti Taisyklių 166.6 punkte nurodytas akivaizdžias rašybos ar spausdinimo klaidas;

167.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

167.5. įgaliojimą atstovui (jei reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

168. Jeigu pareiškėjas arba dizaino savininkas pagal Taisyklių 166.5 punktą pasikeitė dėl juridinio asmens reorganizavimo (pvz., susijungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.), prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas reorganizavimą patvirtinantis dokumentas (pvz., išrašas iš juridinių asmenų registro).

Jeigu pareiškėjas arba dizaino savininkas pasikeitė nesant juridinio asmens reorganizavimo, prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (pvz., teismo sprendimas, paveldėjimo liudijimas).

169. Jeigu pareiškėjas ar dizaino savininkas pasikeitė dėl teisių perdavimo, pakeitimas atliekamas pagal Taisyklių XXX skirsnio reikalavimus.

170. Jeigu prašymas paduodamas pakeisti pareikštą registruoti arba įregistruotą dizainą, kartu su prašymu pateikiamos pakeisto dizaino vaizdo kopijos pagal Taisyklių V skirsnio reikalavimus.

171. Jeigu prašymas paduodamas įrašyti pareiškėjo arba dizaino savininko atstovo pasikeitimą, kartu su prašymu pateikiamas naujas įgaliojimas atstovui ir tiek įgaliojimo kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

172. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba registracijos, kurioje prašoma įrašyti pakeitimus, numeris, prašymą padavusio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko ir jų atstovų) duomenys, kuriuos reikia pakeisti ir kurie turi būti įrašyti.

173. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų grąžinamas pagal Taisyklių 181 punktą pareiškėjui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo data ir sprendimas dėl pakeitimų įrašymo.

174. Kiti prašymo dokumentai, nurodyti Taisyklių 167 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi.

175. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį pakeitimą keliose to paties pareiškėjo ar dizaino savininko paraiškose ir (arba) registracijose. Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

176. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) registracijoje.

Jeigu pareiškėjas ar dizaino savininkas pasikeičia dėl teisių perdavimo, mokestis mokamas tik už teisių perdavimą pagal Taisyklių XXX skirsnio reikalavimus.

177. Parašui taikomi Taisyklių 6.5 punkto reikalavimai.

178. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius prašymui, gautam tiesiogiai arba paštu, suteikia gavimo datą, šio skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

178.1. prašymas – Taisyklių XII skirsnio ir 167.1–167.2, 170, 175, 177 punktų reikalavimus;

178.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – Taisyklių 167.4 ir 176 punktų reikalavimus;

178.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

179. Jeigu pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 178 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar dizaino savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį prašymą pripažįsta nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (DP–19/2008 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

180. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui.

181. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas priima sprendimą dėl pakeitimų įrašymo į paraišką ir (arba) Dizaino registrą ir per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos įrašo pakeitimus į paraišką ir (arba) Dizaino registrą.

Pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui išsiunčiamas prašymo (DP-11/2008 forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl pakeitimų įrašymo.

182. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas, nustatęs, kad pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 167 punkto reikalavimus arba išduotas įgaliojimas neatitinka Taisyklių VIII skirsnio reikalavimų, neteisingai sumokėtas mokestis ir kt., pareiškėjui arba jo atstovui siunčia pranešimą, nurodydamas pastebėtus netikslumus.

Jeigu trūkumai nepašalinami per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prašymas pripažįstamas nepaduotu, prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

183. Registruojant Įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Taisyklių 166.3 punkte nurodytą dizaino vaizdo pakeitimą, Dizaino registre nurodoma, kad pakeitimas įrašomas teismo sprendimu.

184. Prašymas pakeisti pareikšto registruoti arba įregistruoto dizaino vaizdą nepriimamas ir pakeitimas neatliekamas, jeigu, eksperto nuomone, dizaino vaizdo pakeitimas neatitinka Įstatymo reikalavimų ir neišlaikomas dizaino tapatumas.

185. Pakeitimas įsigalioja nuo jo įrašymo į paraišką ir (arba) Dizaino registrą dienos.

186. Apie pakeitimus Dizaino registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XXVIII SKIRSNIS. TAISYMAI PARAIŠKOJE IR DIZAINO REGISTRE

187. Pareiškėjas, dizaino savininkas ar jų atstovas, kreipdamasis į VPB dėl klaidos ar klaidų ištaisymo paraiškoje, Dizaino registre ar bet kuriame pateiktame prašyme, turi pateikti šiuos dokumentus:

187.1. prašymą ištaisyti klaidas paraiškoje dizainui registruoti ir (arba) Dizaino registre, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP–12/2008 forma);

187.2. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

187.3. įgaliojimą atstovui (jei reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

188. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba registracijos, kurioje prašoma ištaisyti klaidas, numeris, prašymą padavusio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko ir jų atstovų) duomenys, duomenys, kuriuos reikia pataisyti ir kurie turi būti įrašyti.

189. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų grąžinamas pagal Taisyklių 200 punktą pareiškėjui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo VPB data ir sprendimas dėl taisymo įrašymo.

190. Kiti prašymo dokumentai pagal Taisyklių 187.2 ir 187.3 punktus pateikiami 1 egzemplioriumi.

191. Vienu prašymu gali būti prašoma ištaisyti tą pačią klaidą ar klaidas keliose to paties pareiškėjo ar dizaino savininko paraiškose ir(arba) registracijose.

Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

192. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną taisymų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) registracijoje.

VPB savo specialistų padarytas klaidas ištaiso pagal gautą pareiškėjo, dizaino savininko ar jų atstovų pranešimą arba savo iniciatyva be jokių mokesčių.

193. Parašui taikomi Taisyklių 6.5 punkto reikalavimai.

194. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

195. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

195.1. prašymas – Taisyklių XII skirsnio ir 187.1, 189, 191, 193 punktų reikalavimus;

195.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – Taisyklių 187.2 ir 192 punktų reikalavimus;

195.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

196. Jeigu pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 195 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar dizaino savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas prašymą pripažįsta nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (DP-19/2008 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

197. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui.

198. Prekių ženklų ir dizaino skyriuje priimamas sprendimas dėl klaidos ištaisymo ir taisymų įrašymo į paraišką ir (arba) Dizaino registrą.

199. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos taisymus įrašo į paraišką ir (arba) Dizaino registrą.

200. Pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui išsiunčiamas prašymo (DP-12/2008 forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl taisymų įrašymo.

201. Apie taisymus Dizaino registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

III SKYRIUS. DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMAS

XXIX SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS

202. Pradinis dizaino registracijos galiojimo terminas pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį yra 5 metai nuo paraiškos dizainui registruoti padavimo VPB dienos.

203. Pasibaigus dizaino registracijos galiojimo 5 metų terminui, dizaino registracijos galiojimas pagal dizaino savininko prašymą gali būti pratęsiamas visiems arba daliai pavyzdžių dar keturis kartus po 5 metus iki 25 metų, skaičiuojant nuo paraiškos padavimo datos.

204. Dizaino registracijos galiojimas pratęsiamas VPB sprendimu pateikus šiuos dokumentus:

204.1. prašymą pratęsti dizaino registracijos galiojimą visiems arba daliai pavyzdžių;

204.2. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

204.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

205. Pateikiant VPB prašymą pratęsti dizaino registracijos galiojimą turi būti laikomasi šių sąlygų:

205.1. prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis paskutinius dizaino registracijos galiojimo mėnesius, išskyrus Taisyklių 206 punkte numatytą atvejį;

205.2. prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi atitikti šių Taisyklių reikalavimus;

205.3. mokestis už dizaino registracijos galiojimo pratęsimą turi būti sumokėtas mokėjimo dieną galiojančiais dydžiais.

206. Pagal Įstatymo 35 straipsnio 4 dalį dizaino savininkas ar jo atstovas, sumokėjęs už dizaino registracijos galiojimo pratęsimą 50 procentų didesnį mokestį, Taisyklių 204 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti per 6 mėnesius nuo dizaino registracijos galiojimo pabaigos dienos. Tokiu atveju laikoma, kad dizaino registracija nebuvo nustojusi galioti.

207. Prašymą pratęsti dizaino registracijos galiojimą dizaino savininkas ar jo atstovas pateikia VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui atspausdintą 2 egzemplioriais VPB nustatytos formos blanke (DP-13/2008 forma).

Vienas prašymas paduodamas vieno dizaino registracijos galiojimui pratęsti.

Papildomi dokumentai prie prašymo pridedami 1 egzemplioriumi.

208. Prašyme turi būti nurodytas dizaino registracijos numeris, registracijos data, paraiškos, kurios pagrindu atlikta registracija, numeris, padavimo data, dizaino savininko ir jo atstovo (jeigu reikia) vardas, pavardė, visas oficialus pavadinimas, dizaino pavyzdžiai, kuriems prašoma pratęsti dizaino registracijos galiojimą (jeigu dizaino registracija pratęsiama tik daliai dizaino pavyzdžių).

209. Prašymą pasirašo dizaino savininkas arba jo atstovas pagal Taisyklių 6.5 punkto reikalavimus.

210. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius prašymui, gautam tiesiogiai arba paštu, suteikia gavimo datą.

211. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas gavęs prašymą patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 204 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

211.1. prašymas – Taisyklių XII skirsnio ir 205.1, 207, 208 ir 209 punktų reikalavimus;

211.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – Taisyklių 205.3 ir 206 punktų reikalavimus;

211.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

212. Jeigu dizaino savininkas arba jo atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 211 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra dizaino savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jo įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas prašymą pripažįsta nepaduotu.

Prašymas grąžinamas dizaino savininkui ar jo atstovui kartu su sprendimu (DP-19/2008 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

213. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius, jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui.

214. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų poskyrio specialistas sprendimą dėl dizaino registracijos galiojimo pratęsimo priima per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Nustačius, kad pateiktame prašyme pratęsti dizaino registraciją duomenys neatitinka Dizaino registre esančių duomenų (neatitinka dizaino savininko pavadinimas ar adresas, dizainerio adresas, neteisingai sumokėtas mokestis ar kt.), dizaino savininkui arba jo atstovui siunčiamas pranešimas (DP-21/2008 forma), nurodant pastebėtus netikslumus. Jei per terminą, likusį iki dizaino registracijos galiojimo pabaigos dienos arba Taisyklių 206 punkte, bet ne daugiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos, nurodyti netikslumai neištaisomi, pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu ir kartu su sprendimu (DP-20/2008 forma) grąžinamas dizaino savininkui arba jo atstovui. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

215. Priėmus sprendimą pratęsti dizaino registracijos galiojimą, duomenys apie tai įrašomi į Dizaino registrą.

216. Dizaino registracijos galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos dienos.

217. Dizaino savininkui ar jo atstovui išsiunčiamas prašymo (DP-13/2008 forma) antras egzempliorius su žyma apie dizaino registracijos galiojimo pratęsimą.

218. Duomenys apie dizaino registracijos galiojimo pratęsimą įrašomi į Dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

219. Kai dizaino savininkui ar jo atstovui pateikus prašymą ir sumokėjus nustatytą mokestį, išduodamas išrašas iš Dizaino registro su duomenimis apie dizaino registracijos galiojimo pratęsimą.

220. Dizaino registracijos galiojimas nepratęsiamas VPB sprendimu ir dizainas pagal Įstatymo 30 straipsnį išregistruojamas iš Dizaino registro, jeigu:

220.1. dizaino savininkas ar jo atstovas per Įstatyme ir Taisyklių 205–206 punktuose nustatytus terminus nepateikia Taisyklių 204 punkte nurodytų dokumentų;

220.2. dizaino savininkas pateikė raštu prašymą dizainą išregistruoti.

221. Duomenys apie dizaino išregistravimą įrašomi į Dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

IV SKYRIUS.TEISĖS Į DIZAINĄ PERDAVIMAS, LICENCIJAVIMAS, ĮKEITIMAS AR AREŠTAS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS

XXX SKIRSNIS. TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI AR ĮREGISTRUOTĄ DIZAINĄ PERDAVIMAS

222. Teisė į pareikštą registruoti arba įregistruotą dizainą ar dalį jo pavyzdžių pagal Įstatymo 40 straipsnį gali būti perduota pagal sutartį.

223. Teisės perdavimas negalioja, jeigu duomenys apie teisės perdavimą neįrašyti į Dizaino registrą.

224. Kad teisės perdavimas būtų įrašytas į Dizaino registrą, viena iš šalių turi VPB pateikti šiuos dokumentus:

224.1. prašymą įrašyti teisės į pareikštą registruoti ir (arba) įregistruotą dizainą perdavimą, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP-14/2008 forma);

224.2. teisės perdavimą patvirtinantį dokumentą pagal Taisyklių 226 punktą;

224.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

224.4. įgaliojimą atstovui (jeigu reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

225. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba registracijos, kuriai skirtas prašymas, numeris, teisės perdavimo pagrindas, teisę perduodančio ir naujojo savininko ir jų atstovų duomenys, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas įregistruoti teisės perdavimą.

226. Prie prašymo pridedamas vienas iš šių dokumentų: sutarties kopija, patvirtinta ją pateikiančio asmens, arba notaro patvirtintas sutarties išrašas, arba abiejų šalių pasirašytas teisių perdavimo patvirtinimas, užpildytas nustatytos formos blanke (DP-15/2008 forma) arba abiejų šalių pasirašytas teisių perdavimo dokumentas, užpildytas nustatytos formos blanke (DP-16/2008 forma).

227. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų pagal Taisyklių 238 punktą grąžinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas įregistruoti teisės perdavimą.

Kiti prašymo dokumentai, nurodyti Taisyklių 224 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi.

228. Jeigu teisės perdavimas yra susijęs su keliomis paraiškomis ir (arba) registracijomis, pakanka pateikti vieną prašymą, jeigu kiekvienos paraiškos ir (arba) registracijos teisę perduodantis ir naujas savininkas yra tie patys asmenys ir teisė perduodama ta pati. Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs teisės perdavimas. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos paraiškos arba registracijos teisių perdavimo įregistravimą.

229. Jeigu prašyme įrašyti teisių perdavimą paskiriamas naujo savininko atstovas, už atstovo pakeitimą mokesčio mokėti nereikia.

230. Prie prašymo pridėti dokumentai (DP-15/2008 forma ar DP-16/2008 forma) turi būti pasirašyti teisę perduodančio ir teisę perimančio asmens (asmenų).

Prašymo ir pridėtų dokumentų parašui taikomi Taisyklių 6.5 punkto reikalavimai.

231. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

232. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas, gavęs prašymą, patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

232.1. prašymas – Taisyklių XII skirsnio ir 224.1, 224.2, 227, 228, 230 punktų reikalavimus;

232.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – Taisyklių 224.3 ir 228 punktų reikalavimus;

232.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

233. Jeigu pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 232 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar dizaino savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas prašymą pripažįsta nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (DP-19/2008 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

234. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui.

235. Sprendimą dėl teisės perdavimo įrašymo priima Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas.

236. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos teisės perdavimą įrašo į paraišką ir (arba) Dizaino registrą.

237. Prekių ženklų ir dizaino skyrius, nustatęs, kad pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 232 punkto reikalavimus, išduotas įgaliojimas neatitinka Taisyklių VIII skirsnio reikalavimų, neteisingai sumokėtas mokestis ir kt., pareiškėjui arba jo atstovui siunčia pranešimą, nurodydamas pastebėtus netikslumus.

Jeigu trūkumai nepašalinami per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prašymas pripažįstamas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

238. Asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas (teisę perduodančio, naujo savininko ar jų atstovo), išsiunčiamas prašymo (DP-14/2008) antras egzempliorius su sprendimu dėl teisės perdavimo įrašymo.

239. Teisės perdavimas įsigalioja nuo perdavimo duomenų įrašymo į Dizaino registrą dienos.

240. Jeigu teisės perdavimas susijęs ne su visais perduodančio asmens paraiškoje arba registracijoje įrašytais pavyzdžiais, savininko pasikeitimas įrašomas kaip dalinis teisių perdavimas Taisyklių nustatyta tvarka.

241. Teisės į įregistruotą dizainą perdavimo duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

XXXI SKIRSNIS. LICENCIJOS SUTEIKIMAS

242. Įregistruoto dizaino savininkas pagal Įstatymo 41 straipsnį turi teisę suteikti kitam asmeniui išimtinę ar neišimtinę licenciją visiems arba daliai pavyzdžių, kuriems įregistruotas dizainas.

243. Duomenys apie licencinę sutartį įrašomi į Dizaino registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu, jeigu VPB pateikiami šie dokumentai:

243.1. prašymas įregistruoti licenciją, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-17/2008 forma);

243.2. abiejų šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-18/2008 forma), ar notaro patvirtintas išrašas iš licencinės sutarties arba licencinės sutarties kopija, patvirtinta ją pateikiančio asmens, jeigu šalys pageidauja pateikti sutarties kopiją;

243.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

243.4. įgaliojimas atstovui (jeigu reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

244. Licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente arba išraše iš licencinės sutarties turi būti nurodyta:

244.1. dizaino savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo/asmens kodas ir adresas (buveinė);

244.2. licencijos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė įregistravimo/asmens kodas ir adresas (buveinė);

244.3. dizaino, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris;

244.4. licencijos rūšis;

244.5. nuoroda, kokiems dizaino pavyzdžiams suteikiama licencija (jei reikia);

244.6. licencijos galiojimo terminas;

244.7. licencijos galiojimo teritorija.

245. Prašyme turi būti nurodytas registracijos, kuriai skirtas prašymas, numeris, dizaino pavyzdžiai, kuriems taikomas licencijos suteikimas, dizaino savininko, licencijos gavėjo ir jų atstovų (jeigu reikia) duomenys, licencijos rūšis, licencijos galiojimo terminas, galiojimo teritorija, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas įregistruoti licencijos suteikimą.

246. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų pagal Taisyklių 257 punktą grąžinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas įregistruoti licencijos suteikimą.

Kiti prašymo dokumentai, nustatyti Taisyklių 243 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi.

247. Jeigu licencijos suteikimas yra susijęs su keliomis registracijomis, gali būti pateiktas vienas prašymas tuo atveju, kai kiekvienos dizaino registracijos savininkas ir licencijos gavėjas yra tie patys asmenys ir licencija suteikiama ta pati.

248. Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek registracijų susijęs licencijos suteikimas.

249. Prašymą dėl licencijos įregistravimo pasirašo ir pateikia VPB dizaino savininkas ar jo atstovas arba licencijos gavėjas ar jo atstovas.

Parašui prašyme ir pridėtuose dokumentuose taikomi Taisyklių 6.5 punkto reikalavimai.

250. Prašymo blankas (DP-17/2008 forma) naudojamas norint įrašyti į Dizaino registrą licencijos suteikimą arba licencinės sutarties pasikeitimus arba atšaukti suteiktą licenciją.

251. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną dizaino registraciją, kuriai suteiktą licenciją prašoma įrašyti. Už licencinės sutarties pasikeitimų įrašymą sumokamas nustatytas mokestis kaip už Dizaino registro pakeitimus.

Už suteiktos licencijos atšaukimą mokesčio mokėti nereikia.

252. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

253. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius gavęs prašymą patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

253.1. prašymas – Taisyklių XII skirsnio ir 243.1, 243.2, 245, 246, 248, 249 punktų reikalavimus;

253.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis – Taisyklių 243.3 ir 251 punkto reikalavimus;

253.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia) – Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

254. Jeigu pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 253 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar dizaino savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas prašymą pripažįsta nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (DP-19/2008 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

255. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui.

256. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų poskyrio specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos licencijos duomenis įrašo į Dizaino registrą.

257. Asmeniui, kurio vardu paduotas prašymas, išsiunčiamas prašymo (DP-17/2008 forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl licencijos įregistravimo.

258. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų poskyrio specialistas, nustatęs, kad dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių 243 punkto reikalavimus, išduotas įgaliojimas neatitinka Taisyklių VIII skirsnio reikalavimų, neteisingai sumokėtas mokestis ir kt., pareiškėjui arba jo atstovui siunčia pranešimą nurodydamas pastebėtus netikslumus.

Jeigu trūkumai nepašalinami per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prašymas pripažįstamas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui, nurodant prašymo nepriėmimo motyvus. VPB lieka vienas prašymo egzempliorius.

259. Licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į Dizaino registrą dienos.

260. Licencinės sutarties duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

261. Taisyklių 242–260 punktų reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir sublicencinei sutarčiai.

XXXII SKIRSNIS. TEISĖS Į DIZAINĄ ĮKEITIMAS AR AREŠTAS

262. Pagal Įstatymo 42 straipsnį, gavęs Hipotekos arba Turto arešto registrų tvarkytojo pranešimą apie įkeistą arba areštuotą teisę į dizainą, Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas duomenis įrašo į Dizaino registrą ir šie duomenys paskelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

263. Gavęs Hipotekos arba Turto arešto registrų tvarkytojo pranešimą raštu apie įkeistos ar areštuotos teisės į dizainą išregistravimą, Prekių ženklų ir dizaino skyriaus specialistas duomenis apie išregistravimą įrašo į Dizaino registrą ir šie duomenys paskelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

XXXIII SKIRSNIS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS

264. Dizainas išregistruojamas iš Dizaino registro, jeigu:

264.1. Apeliacinis skyrius Įstatymo 23 straipsnio nustatyta tvarka dizaino registraciją pripažino negaliojančia;

264.2. teismo sprendimu dizaino registracija pripažinta negaliojančia;

264.3. dizaino registracijos galiojimo terminas nebuvo pratęstas Įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka;

264.4. dizaino savininkas prašo išregistruoti dizainą.

265. Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų poskyrio specialistas išregistruoja dizainą iš Dizaino registro, gavęs vieną iš šių dokumentų:

265.1. įsiteisėjusį teismo sprendimą dizaino registraciją pripažinti negaliojančia;

265.2. rašytinį dizaino savininko prašymą.

266. Dizainas išregistruojamas VPB iniciatyva, kai:

266.1. Apeliacinis skyrius priima sprendimą dizaino registraciją pripažinti negaliojančia;

266.2. dizaino registracijos galiojimas nepratęsiamas Įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

267. Duomenys apie dizaino išregistravimą skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

V SKYRIUS. BENDRIJOS DIZAINAS

XXXIV SKIRSNIS. BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKOS PADAVIMAS PER VPB

268. Pateikti VPB prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką turi teisę asmenys, atitinkantys Reglamento dėl Bendrijos dizainų 35 straipsnio reikalavimus.

269. Prie prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišką turi būti pridėti šie dokumentai:

269.1. Bendrijos dizaino paraiška, 3 egz.;

269.2. įgaliojimas atstovui (jeigu reikia), 1 egz.;

269.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis už Bendrijos dizaino paraiškos padavimą per VPB, 1 egz.

270. Prašymas paduoti Bendrijos dizaino paraišką pateikiamas lietuvių kalba VPB nustatytos formos blanke (CD-1/2008 forma) 1 egzemplioriumi. Prašymą pasirašo pareiškėjas arba jo atstovas. Prie parašo turi būti nurodytas pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė. Prašyme paduoti Bendrijos dizaino paraišką dizaino duomenims identifikuoti tarptautiniais kodais (INID kodai) pažymėtuose langeliuose turi būti nurodyta:

270.1. 71 – pareiškėjo pavadinimas ir adresas, atitinkantys pavadinimą ir adresą, nurodytus Bendrijos dizaino paraiškoje (rekomenduojama nurodyti fizinio asmens kodą, juridinio asmens registracijos kodą, telefono ir fakso numerį (-ius), tarpmiestinės automatikos kodus);

270.2. 74 – atstovo vardas ir pavardė, jeigu pareiškėjas paskiria savo atstovą atstovauti VPB (rekomenduojama nurodyti asmens kodą, telefono ir fakso numerį (-ius), tarpmiestinės automatikos kodus).

271. Bendrijos dizaino paraiška turi būti pateikiama OHIM nustatytos formos blanke, kurį VPB išduoda nemokamai ir kurį galima rasti OHIM tinklalapyje. Bendrijos dizaino paraiška turi atitikti 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamento Nr. 2245/2002 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų įgyvendinimo reikalavimus.

272. Mokesčiai už Bendrijos dizaino paraišką ir kiti su Bendrijos dizaino registravimu OHIM susiję mokesčiai mokami tiesiogiai OHIM vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamento Nr. 2246/2002 dėl mokesčių, mokamų Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) už Bendrijos dizainų registraciją, nuostatomis. Mokesčiai, susiję su Bendrijos dizaino registravimu, skelbiami OHIM tinklalapyje.

273. VPB neatlieka mokesčių, susijusių su Bendrijos dizaino paraiškos padavimu ir dizaino registravimu, apskaičiavimo, patikrinimo ar persiuntimo bei neatsako, jeigu pareiškėjas laiku nesumoka OHIM mokesčių arba sumoka mokesčius mažesnius, negu reikia.

XXXV SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI, GAVUS PRAŠYMĄ PADUOTI BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKĄ

274. Gavęs prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas suteikia šiai paraiškai gavimo datą, sunumeruoja arabiškais skaitmenimis ir pažymi gavimo datos spaudu visus paraiškos puslapius.

275. Bendrijos dizaino paraišką padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas apie dokumentų gavimą (CD-2/2008), kuriame nurodoma priimtos Bendrijos dizaino paraiškos lapų skaičius bei gavimo data.

276. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 269 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

277. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką pripažįsta nepaduotu ir grąžina pateiktų dokumentų 1 egzempliorių pareiškėjui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos (CD-3/2008) pranešimu, kuriame nurodoma atsisakymo priimti prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką motyvai, jeigu:

277.1. nesumokėtas mokestis už Bendrijos dizaino paraiškos padavimą per VPB arba jis sumokėtas nesilaikant Taisyklių reikalavimų;

277.2. negalima nustatyti, kad pateiktasis dokumentas yra Bendrijos dizaino paraiška;

277.3. nepateiktas įgaliojimas, jeigu prašymą paduoda atstovas.

278. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia Bendrijos dizaino paraiškos vieną egzempliorių į OHIM.

279. Išsiuntus Bendrijos dizaino paraišką į OHIM, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas pareiškėjui arba jo atstovui išsiunčia pranešimą (CD-4/2008 forma), kuriame pranešama apie Bendrijos dizaino paraiškos išsiuntimą į OHIM ir nurodomas išsiųstų lapų skaičius, dokumentų gavimo VPB ir išsiuntimo į OHIM datos. Kartu su pranešimu pareiškėjui grąžinamas vienas Bendrijos dizaino paraiškos egzempliorius, pažymėtas vadovaujantis Taisyklių 274 punkto reikalavimais.

280. VPB netikrina Bendrijos dizaino paraiškos atitikimo 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamento Nr. 2245/2002 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų įgyvendinimo reikalavimams ir neatsako, jeigu OHIM atsisako priimti Bendrijos dizaino paraišką kaip neatitinkančią reikalavimų, nurodytų šio reglamento 10 straipsnyje.

VI SKYRIUS. TARPTAUTINĖ DIZAINO REGISTRACIJA

XXXVI SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS PARAIŠKOS PADAVIMAS

281. Tarptautinė paraiška pareiškėjo pasirinkimu gali būti paduota tiesiogiai Tarptautiniam biurui arba per VPB.

282. Tarptautinė paraiška pateikiama užpildant Tarptautinio biuro nustatytos formos blanką (DM/1) arba elektroniniu būdu WIPO tinklalapyje. Reikalavimai tarptautinei paraiškai nustatyti Ženevos akte, Hagos susitarimo taisyklėse ir Administraciniuose nurodymuose. Detalesnę informaciją apie tarptautinės paraiškos padavimą ir pildymą galima rasti Tarptautinių dizaino registracijų vadove bei Paraiškos aiškinamosiose pastabose.

XXXVII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS PARAIŠKOS DOKUMENTŲ PADAVIMAS PER VPB

283. Paduoti tarptautinę paraišką per VPB turi teisę asmenys, atitinkantys Ženevos akto 3 straipsnio reikalavimus Lietuvos Respublikos atžvilgiu. Pareiškėjas, paduodantis tarptautinę paraišką per VPB, gali joje nurodyti Lietuvos Respubliką.

284. Prie prašymo paduoti tarptautinę paraišką turi būti pridėti šie dokumentai:

284.1. tarptautinė paraiška, 3 egz.;

284.2. įgaliojimas atstovui, atitinkantis Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus (jeigu reikia), 1 egz.

285. Atstovo paskyrimo taisykles, paduodant tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui, nustato Hagos susitarimo taisyklių 3 taisyklė.

286. Prašymas paduoti tarptautinę paraišką pateikiamas VPB spausdintas ir užpildytas lietuvių kalba VPB nustatytos formos blanke (TDP-1/2008) 1 egzemplioriumi. Prašymą pasirašo pareiškėjas arba jo atstovas. Prie parašo turi būti nurodytas pasirašiusio asmens vardas ir pavardė. Prašyme paduoti tarptautinę paraišką dizaino duomenims identifikuoti tarptautiniais kodais (INID kodai) pažymėtuose langeliuose turi būti nurodyta:

71 – pareiškėjo pavadinimas ir adresas, atitinkantys pavadinimą ir adresą, nurodytus tarptautinėje paraiškoje (rekomenduojama nurodyti fizinio asmens kodą, juridinio asmens registracijos kodą, telefono ir fakso numerį (-ius), tarpmiestinės automatikos kodus);

74 – atstovo vardas ir pavardė, jeigu pareiškėjas paskiria savo atstovą atstovauti VPB (rekomenduojama nurodyti asmens kodą, telefono ir fakso numerį (-ius), tarpmiestinės automatikos kodus);

54 – gaminio pavadinimas;

28 – dizaino pavyzdžių skaičius;

51 – Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis.

287. Prašymo paduoti tarptautinę paraišką blanką išduoda VPB, taip pat jį galima rasti VPB tinklalapyje. Tarptautinės paraiškos blankas ir informacija apie jo užpildymą pateikiami WIPO tinklalapyje.

288. Mokesčiai už tarptautinės paraiškos padavimą ir kiti su tarptautine dizaino registracija susiję mokesčiai mokami tiesiogiai Tarptautiniam biurui, vadovaujantis Hagos susitarimo taisyklėmis. Mokesčiai, susiję su tarptautine dizaino registracija, skelbiami WIPO tinklalapyje.

289. VPB neatlieka mokesčių, susijusių su tarptautine dizaino registracija, apskaičiavimo, tikrinimo ar persiuntimo ir neatsako, jeigu pareiškėjas laiku nesumoka Tarptautiniam biurui mokesčių arba sumoka mokesčius mažesnius, negu reikia.

290. Prašymai dėl pakeitimų įrašymo tarptautinėje dizaino registracijoje, tarptautinės dizaino registracijos galiojimo pratęsimo, teisių perdavimo ir kitų su tarptautinėmis dizaino registracijomis susijusių veiksmų atlikimo pateikiami tiesiogiai Tarptautiniam biurui. VPB šių dokumentų nepriima ir jų persiuntimo Tarptautiniam biurui neatlieka.

XXXVIII SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI, KAI YRA GAUTAS PRAŠYMAS PADUOTI

TARPTAUTINĘ PARAIŠKĄ

291. Gavęs prašymą paduoti tarptautinę paraišką, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas suteikia šiai paraiškai gavimo datą, suskaičiuoja tarptautinės paraiškos lapus ir pažymi gavimo datos spaudu 2 tarptautinės paraiškos egzempliorius.

292. Tarptautinę paraišką padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas apie dokumentų gavimą (TDP-2/2008), kuriame nurodoma priimtos tarptautinės paraiškos lapų skaičius bei gavimo data.

293. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 284 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

294. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas prašymą paduoti tarptautinę paraišką pripažįsta nepaduotu ir grąžina pateiktų dokumentų 2 egzempliorius pareiškėjui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos (TDP-3/2008) pranešimu, kuriame nurodomi atsisakymo priimti prašymą paduoti tarptautinę paraišką motyvai, jeigu:

294.1. prašymas neatitinka Taisyklių 286 punkto reikalavimų;

294.2. negalima nustatyti, kad pateiktasis dokumentas yra tarptautinė paraiška;

294.3. nepateiktas įgaliojimas atstovauti VPB, jeigu prašymą paduoda atstovas;

294.4. pareiškėjas pagal 283 punkto reikalavimus neturi teisės paduoti tarptautinę paraišką per VPB.

295. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas specialioje Tarnybos įrašui skirtoje tarptautinės paraiškos blanko grafoje įrašo pilną VPB pavadinimą, tarptautinės paraiškos gavimo VPB datą ir pasirašo, įrašydamas savo vardą, pavardę bei uždėdamas skyriaus spaudą.

296. Atlikus Taisyklių 295 punkte nurodytus veiksmus, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti tarptautinę paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia tarptautinės paraiškos vieną egzempliorių Tarptautiniam biurui.

297. Išsiuntus tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas pareiškėjui arba jo atstovui išsiunčia pranešimą (TDP-4/2008 forma), kuriame pranešama apie tarptautinės paraiškos išsiuntimą į Tarptautinį biurą ir nurodomas išsiųstų dokumentų lapų skaičius, dokumentų gavimo VPB ir išsiuntimo į Tarptautinį biurą datos. Kartu su pranešimu pareiškėjui grąžinamas vienas tarptautinės dizaino paraiškos egzempliorius, pažymėtas vadovaujantis Taisyklių 291 ir 295 punktų reikalavimais.

298. VPB neatlieka tarptautinės paraiškos ekspertizės ir netikrina ar ji užpildyta teisingai. Už tarptautinėje paraiškoje esančius netikslumus bei klaidas VPB neatsako.

XXXIX SKIRSNIS. ATSTOVAVIMAS VPB SPRENDŽIANT SU TARPTAUTINĖMIS DIZAINO REGISTRACIJOMIS SUSIJUSIUS KLAUSIMUS

299. Tarptautinių dizaino registracijų, kuriose nurodyta Lietuvos Respublika, savininkai, kurie yra užsienio valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys, nurodyti Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, visus su tarptautine registracija susijusius veiksmus VPB atlieka per patentinį patikėtinį, įrašytą į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą.

XL SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI GAVUS PRANEŠIMĄ APIE TARPTAUTINIŲ DIZAINO REGISTRACIJŲ PASKELBIMĄ TARPTAUTINIŲ DIZAINŲ BIULETENYJE

300. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius, gavęs iš WIPO pranešimą apie tarptautinių dizaino registracijų paskelbimą, atspausdina duomenis apie tas tarptautines dizaino registracijas, kuriose yra nurodyta Lietuvos Respublika.

301. Suformuotos tarptautinės dizaino registracijos bylos perduodamos Prekių ženklų ir dizaino skyriui.

XLI SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS, KURIOJE NURODYTA LIETUVOS

RESPUBLIKA, DIZAINO EKSPERTIZĖ

302. Ekspertas atlieka tarptautinėje dizaino registracijoje, kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, pateikto dizaino ekspertizę pagal Įstatymo 19 straipsnio 1 dalį.

303. Ekspertas, nustatęs, kad dizainas, kuriame nurodyta Lietuvos Respublika, atitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, priima sprendimą (TDP-5/2008) pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje.

304. Ekspertas, nustatęs, kad dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, Hagos susitarimo taisyklių 18(2) taisyklės nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinių dizainų biuletenyje praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių, nurodydamas visus tokio atsisakymo motyvus.

305. Jeigu tarptautinės dizaino registracijos savininkas nesutinka su eksperto sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje, jis, vadovaudamasis Įstatymo 334 straipsnio 1 dalies nuostatomis, turi teisę per 5 mėnesius nuo to sprendimo priėmimo dienos paprašyti atlikti pakartotinę dizaino ekspertizę.

306. Gavęs prašymą ir išnagrinėjęs tarptautinės dizaino registracijos savininko ar jo atstovo pateiktus argumentus, ekspertas atlieka pakartotinę ekspertizę ir priima vieną iš šių sprendimų:

306.1. ankstesnį sprendimą atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje pripažinti netekusiu galios (TDP- 6/2008 forma);

306.2. sprendimą atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje palikti galioti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių (TDP-6/2008 forma).

307. Eksperto sprendimas (TDP-6/2008 forma) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas tarptautinės dizaino registracijos savininko atstovui arba, jei tarptautinės registracijos savininkas nėra paskyręs atstovo – tarptautinės dizaino registracijos savininkui.

308. Jeigu remiantis Taisyklių 306.1 punktu sprendimas atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje pripažįstamas netekusiu galios arba remiantis Taisyklių 306.2 punktu sprendimas atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje paliekamas galioti daliai dizaino pavyzdžių, ekspertas Hagos susitarimo taisyklių 18(4) taisyklės nustatyta tvarka praneša Tarptautiniam biurui apie tai, kad atsisakymas pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje yra atšaukiamas, ir tarptautinė dizaino registracija lieka galioti Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

309. Nepateikus prašymo atlikti pakartotinę dizaino ekspertizę per nustatytą terminą, eksperto sprendimas laikomas galutiniu. Apie tai Tarptautinis biuras antrą kartą neinformuojamas.

XLII SKIRSNIS. APELIACIJOS PAREIŠKIMAS

310. Jeigu tarptautinės dizaino registracijos savininkas nesutinka su pakartotinės dizaino ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, jis, vadovaudamasis Įstatymo 334 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti Apeliaciniam skyriui apeliaciją raštu su motyvuotu prašymu persvarstyti ekspertizės išvadas ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis už apeliacijos padavimą. Terminas paduoti apeliaciją gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nustatyta tvarka.

311. Išnagrinėjęs apeliaciją, Apeliacinis skyrius priima vieną iš šių sprendimų:

311.1. apeliaciją patenkinti ir pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių;

311.2. apeliaciją atmesti ir palikti galioti eksperto sprendimą atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje.

312. Apeliacijų nagrinėjimo tvarką nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

313. Patenkinus apeliaciją pagal Taisyklių 311.1 punktą, ekspertas atlieka veiksmus, nustatytus Taisyklių 308 punkte.

314. Jeigu tarptautinės dizaino registracijos savininkas ar jo atstovas nesutinka su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi teisę per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti jį Vilniaus apygardos teismui.

315. Nepateikus apeliacijos Apeliaciniam skyriui per nustatytą terminą, eksperto sprendimas laikomas galutiniu.

XLIII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS PASKELBIMAS, UŽPROTESTAVIMAS IR GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

316. Duomenys apie tarptautines dizaino registracijas skelbiami Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje.

317. Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių dizainų biuletenyje dienos, vadovaudamiesi Įstatymo 334 straipsnio 3 dalies nuostatomis turi teisę, remdamiesi Įstatymo 9 ir (ar) 10, straipsniais užprotestuoti tarptautinę dizaino registraciją, paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 dalį. Už protesto padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

318. VPB gavus protestą, Prekių ženklų ir dizaino skyrius praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje Ženevos akto 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

319. Tarptautinės registracijos savininkai gina savo teises remdamiesi Įstatymo 334 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

320. Išnagrinėjęs protestą, Apeliacinis skyrius priima vieną iš šių sprendimų:

320.1. protestą patenkinti ir atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių;

320.2. protestą atmesti ir pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje.

321. Protestų nagrinėjimo tvarką nustato VPB direktoriaus patvirtintos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

322. Atmetus protestą pagal Taisyklių 320.2 punktą, Prekių ženklų ir dizaino skyrius Hagos susitarimo bendrųjų taisyklių 18(4) taisyklės nustatyta tvarka praneša Tarptautiniam biurui apie tai, kad atsisakymas pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje yra atšaukiamas, ir tarptautinė dizaino registracija lieka galioti Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

323. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas nesutinka su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi teisę per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti jį Vilniaus apygardos teismui.

324. Informacija apie tarptautinės dizaino registracijos pripažinimą negaliojančia Lietuvos Respublikoje skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XLIV SKIRSNIS. LICENCIJOS NAUDOTI TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS DIZAINĄ SUTEIKIMAS

325. Pripažinus tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje pagal Taisyklių 303 punktą, tarptautinės dizaino registracijos savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui licenciją naudoti dizainą Įstatymo 41 straipsnio nustatyta tvarka. Tarptautinės dizaino registracijos savininko suteikta licencija negalioja Lietuvos Respublikoje tretiesiems asmenims, jeigu duomenys apie licencinę sutartį Įstatymo 41 straipsnio nustatyta tvarka neįrašyti į Lietuvos Respublikos dizaino registrą.

326. Informacija apie licencijos naudoti tarptautinės registracijos dizainą suteikimą skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XLV SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS

327. Pradinis tarptautinės dizaino registracijos, kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, galiojimo terminas yra 5 metai nuo tarptautinės registracijos dienos, ir gali būti pratęstas keturis kartus po 5 metus iki 25 metų.

328. Prašymai dėl tarptautinės dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo pateikiami tiesiogiai Tarptautiniam biurui.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu

Nr. 3R-72

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRO DUOMENŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS DR/05/2008

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras dizaino registro duomenis kas mėnesį skelbia oficialiame biuletenyje (toliau – Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis) vadovaujantis Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4980), Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatais (Žin., 2003, Nr. 28-1137), kitais teisės aktais ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau vadinama – WIPO) standartais.

2. Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis gali būti skelbiamas įvairiose informacijos laikmenose: popieriuje, kompaktiniame diske, internete.

3. Skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

4. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu ir šia tvarka skelbiami šiuose Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuose:

4.1. „FG9LI Registracijos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 21 straipsnį“;

4.2. „MF9L Registracijos, pripažintos negaliojančiomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 23 straipsnį“;

4.3. „RL9L Registracijos, paliktos galioti teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 23 ir 46 straipsnius“;

4.4. „TA9L, PD9L, TC9L, TH9L Pakeitimai Lietuvos Respublikos dizaino registre pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 29 straipsnį“;

4.5. „MM9L Dizainas išregistruotas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 30 straipsnį“;

4.6. „MA9L Dizainas išregistruotas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 30 straipsnį“;

4.7. „MK9L Dizaino galiojimo termino pasibaigimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 34 straipsnį“;

4.8. „ND9L Dizaino galiojimo termino pratęsimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 35 straipsnį“;

4.9. „PC9L Dizaino perdavimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 40 straipsnį“;

4.10. „QB9L Licencijos (sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“;

4.11. „QC9L Licencinės (sublicencinės) sutartys išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“;

4.12. „RC9L Teisės į dizainą įkeitimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 42 straipsnį“;

4.13. „RD9L Teisės į dizainą areštas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 42 straipsnį“;

4.14. „MG9L Registracijos, pripažintos negaliojančiomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 43 straipsnį“;

4.15. „MF9T Tarptautinės dizaino registracijos pripažintos negaliojančiomis Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 332 straipsnį“;

4.16. „RL9T Tarptautinės dizaino registracijos paliktos galioti Lietuvos Respublikoje teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 332 ir 46 straipsnius“;

4.17. „QB9T Tarptautinės dizaino registracijos savininko licencijos (sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“;

4.18. „QC9T Licencinės (sublicencinės) sutartys, išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“;

4.19. „TK9T Atitaisymai“;

4.20. „CZ9L Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimai pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 23 straipsnį“.

II SKYRIUS. DUOMENYS APIE NACIONALINES DIZAINO REGISTRACIJAS I SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PASKELBIMAS

5. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „FG9L Registracijos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 21 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

5.1. (11)II Registracijos numeris;

5.2. (15) Registracijos data;

5.3. (18) Registracijos galiojimo termino pabaigos data;

5.4. (21) Paraiškos numeris;

5.5. (22) Paraiškos padavimo data;

5.6. (23) Parodos prioriteto data, valstybės kodasIII;

5.7. (28) Dizaino pavyzdžių skaičius;

5.8. (30) Konvencinio prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas;

5.9. (51) Tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos klasių numeriai;

5.10. (54) Gaminio pavadinimas;

5.11. (57) Dizaino elementai, kuriems naudoti gautas sutikimas;

5.12. (55) Dizaino pavyzdžių vaizdai;

5.13. (72) Dizainerio vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

5.14. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

5.15. (74) Atstovo pavadinimas arba vardas, pavardė, registracijos numeris, adresas, valstybės kodas.

II SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO SPRENDIMU

6. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MF9L Registracijos pripažintos negaliojančiomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 23 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

6.1. (11) Registracijos numeris;

6.2. (54) Gaminio pavadinimas;

6.3. (55) Pripažintos negaliojančia registracijos dalies dizaino pavyzdžių vaizdai, jeigu pripažinta negaliojančia tik dalies dizaino pavyzdžių registracija;

6.4. (58) Valstybinio patentų biuro priimto sprendimo įrašymo data;

6.5. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

III SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PALIKTOS GALIOTI TEISMO SPRENDIMU

7. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RL9L Registracijos paliktos galioti teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 23 ir 46 straipsnius“ skelbiami šie duomenys:

7.1. (11) Registracijos numeris;

7.2. (28) Dizaino pavyzdžių, kurių registracija palikta galioti, skaičius;

7.3. (54) Gaminio pavadinimas;

7.4. (55) Visų arba dalies dizaino pavyzdžių, kurių registracija palikta galioti, vaizdai;

7.5. (58) Teismo sprendimo įrašymo data;

7.6. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

IV SKIRSNIS. PAKEITIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRE

8. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „TA9L, PD9L, TC9L, TH9L Pakeitimai Lietuvos Respublikos dizaino registre pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 29 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

8.1. (11) Registracijos numeris;

8.2. (28) Dizaino pavyzdžių skaičius, jeigu mažinamas dizaino pavyzdžių sąrašas;

8.3. (45) Registracijos paskelbimo data;

8.4. (54) Gaminio pavadinimas;

8.5. (55) Dizaino pavyzdžių vaizdai, jeigu pasikeitė dizaino vaizdas;

8.6. (58) Pakeitimo įrašymo data;

8.7. (72) Dizainerio vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, jeigu pasikeitė dizainerio duomenys;

8.8. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

8.9. (74) Atstovo pavadinimas arba vardas, pavardė, registracijos numeris, adresas, valstybės kodas, jeigu pasikeitė atstovo duomenys.

V SKIRSNIS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS NEPRATĘSUS

DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINO

9. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MM9L Dizainas išregistruotas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 30 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

9.1. (11) Registracijos numeris;

9.2. (54) Gaminio pavadinimas;

9.3. (58) Išregistravimo data.

VI SKIRSNIS. DIZAINO IŠREGISTRAVIMAS DIZAINO SAVININKO PRAŠYMU

10. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MA9L Dizainas išregistruotas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 30 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

10.1. (11) Registracijos numeris;

10.2. (54) Gaminio pavadinimas;

10.3. (58) Išregistravimo data.

VII SKIRSNIS. DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PASIBAIGIMAS

11. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MK9L Dizaino galiojimo termino pasibaigimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 34 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

11.1. (11) Registracijos numeris;

11.2. (18) Numatoma registracijos termino pabaigos data;

11.3. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

VIII SKIRSNIS. DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS

12. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „ND9L Dizaino galiojimo termino pratęsimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 35 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

12.1. (11) Registracijos numeris;

12.2. (15) Pratęsimo data;

12.3. (18) Numatoma pratęsimo termino pabaigos data;

12.4. (28) Dizaino pavyzdžių skaičius;

12.5. (51) Tarptautinės dizaino klasifikacijos klasių numeriai;

12.6. (54) Gaminio pavadinimas;

12.7. (55) Pratęstos registracijos dizaino pavyzdžių vaizdai;

12.8. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

12.9. (74) Atstovo pavadinimas arba vardas, pavardė, registracijos numeris, adresas, valstybės kodas.

IX SKIRSNIS. DIZAINO PERDAVIMAS

13. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „PC9L Dizaino perdavimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 40 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

13.1. (11) Registracijos numeris;

13.2. (54) Gaminio pavadinimas;

13.3. (58) Sutarties įrašymo data;

13.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

13.5. (78) Perėmėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

X SKIRSNIS. LICENCIJOS (SUBLICENCIJOS) SUTEIKIMAS

14. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QB9L Licencijos (sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

14.1. (11) Registracijos numeris;

14.2. (54) Gaminio pavadinimas;

14.3. (58) Sutarties įrašymo data;

14.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

14.5. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencinė, pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

14.6. Licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) suteikta naudoti dizainą tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje; licencijos (sublicencijos) galiojimo termino pabaigos data; licencijos (sublicencijos) rūšis (išimtinė ar neišimtinė).

XI SKIRSNIS. LICENCINĖS (SUBLICENCINĖS) SUTARTIES IŠREGISTRAVIMAS DIZAINO SAVININKO PRAŠYMU

15. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QC9L Licencinės (sublicencinės) sutartys išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

15.1. (11) Registracijos numeris;

15.2. (54) Gaminio pavadinimas;

15.3. (58) Sutarties išregistravimo data;

15.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

15.5. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencinė, pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

XII SKIRSNIS. TEISĖS Į DIZAINĄ ĮKEITIMAS

16. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RC9L Teisės į dizainą įkeitimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 42 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

16.1. (11) Registracijos numeris;

16.2. (58) Įkeitimo įrašymo data;

16.3. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

16.4. Kreditoriaus pavadinimas, adresas;

16.5. Hipotekos registre įregistruoto dokumento kodas;

16.6. Įkeitimo termino pasibaigimo data;

16.7. Draudimai;

16.8. Įkeitimo paskelbimo data, kai įkeitimas išregistruojamas;

16.9. Įkeitimo išregistravimo data, jeigu įkeitimas išregistruojamas.

XIII SKIRSNIS. TEISĖS Į DIZAINĄ AREŠTAS

17. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RC9L Teisės į dizainą areštas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 42 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

17.1. (11) Registracijos numeris;

17.2. (45) Registracijos paskelbimo data;

17.3. (54) Gaminio pavadinimas;

17.4. (58) Arešto įrašymo data;

17.5. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

17.6. Turto arešto aktų registre įregistruoto dokumento kodas;

17.7. Arešto paskelbimo data, kai areštas išregistruojamas;

17.8. Arešto išregistravimo data, jeigu areštas išregistruojamas.

XIV SKIRSNIS. DIZAINO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA TEISMO SPRENDIMU

18. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MG9L Registracijos pripažintos negaliojančiomis pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 43 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

18.1. (11) Registracijos numeris;

18.2. (54) Gaminio pavadinimas;

18.3. (55) Pripažintos negaliojančia registracijos dalies dizaino pavyzdžių vaizdai, jeigu pripažinta negaliojančia tik dalies dizaino pavyzdžių registracija;

18.4. (58) Teismo sprendimo data;

18.5. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

XV SKIRSNIS. ATITAISYMAI

19. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „TK9L Atitaisymai“ skelbiami šie duomenys:

19.1. (11) Registracijos numeris;

19.2. (54) Gaminio pavadinimas;

19.3. (58) Atitaisymo data;

19.4. (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

19.5. Klaidingos informacijos paskelbimo duomenys: metai, biuletenio numeris, puslapio numeris;

19.6. Atitaisymas.

III SKYRIUS. DUOMENYS APIE TARPTAUTINES DIZAINO REGISTRACIJAS

XVI SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA LIETUVOS RESPUBLIKOJE VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO SPRENDIMU

20. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „MF9T Tarptautinės dizaino registracijos pripažintos negaliojančiomis Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 332 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

20.1. (80) Tarptautinės dizaino registracijos numeris;

20.2. (28) Dizaino pavyzdžių skaičius, jeigu mažinamas dizaino pavyzdžių sąrašas;

20.3. (54) Gaminio pavadinimas;

20.4. (55) Pripažintos negaliojančia registracijos dalies dizaino pavyzdžių vaizdai, jeigu pripažinta negaliojančia tik dalies dizaino pavyzdžių registracija;

20.5. (58) Valstybinio patentų biuro sprendimo priėmimo data.

XVII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS PALIKTOS GALIOTI

LIETUVOS RESPUBLIKOJE TEISMO SPRENDIMU

21. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „RL9T Tarptautinės dizaino registracijos paliktos galioti Lietuvos Respublikoje teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 332 ir 46 straipsnius“ skelbiami šie duomenys:

21.1. (80) Tarptautinės dizaino registracijos numeris;

21.2. (28) Dizaino pavyzdžių, kuriems registracija palikta galioti, skaičius;

21.3. (54) Gaminio pavadinimas;

21.4. (55) Visų arba dalies dizaino pavyzdžių, kurių registracija palikta galioti, vaizdai;

21.5. Teismo sprendimo data.

XVIII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS SAVININKO LICENCIJOS (SUBLICENCIJOS) SUTEIKIMAS

22. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QB9T Tarptautinės dizaino registracijos savininko licencijos (sublicencijos) suteikimas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

22.1. (80) Tarptautinės dizaino registracijos numeris.

22.2. (54) Gaminio pavadinimas;

22.3. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencinė, pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

22.4. Licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) suteikta naudoti dizainą tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje; licencijos (sublicencijos) galiojimo termino pabaigos data; licencijos (sublicencijos) rūšis (išimtinė ar neišimtinė);

22.5. (58) Sutarties įrašymo data.

XIX SKIRSNIS. LICENCINĖS (SUBLICENCINĖS) SUTARTIES IŠREGISTRAVIMAS TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS SAVININKO PRAŠYMU

23. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „QC9T Licencinės (sublicencinės) sutartys išregistruotos pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 41 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

23.1. (80) Tarptautinės dizaino registracijos numeris;

23.2. (54) Gaminio pavadinimas;

23.3. Licenciato, sublicenciato, jeigu sutartis sublicencinė, pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas;

23.4. Licencijos (sublicencijos) galiojimo teritorijos dalis, jeigu licencija (sublicencija) suteikta naudoti dizainą tik tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje; licencijos (sublicencijos) galiojimo termino pabaigos data; licencijos (sublicencijos) rūšis (išimtinė ar neišimtinė);

23.5. (58) Sutarties išregistravimo data.

XX SKIRSNIS. ATITAISYMAI

24. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „TK9T Atitaisymai“ skelbiami šie duomenys:

24.1. (80) Tarptautinės dizaino registracijos numeris;

24.2. Klaidingos informacijos paskelbimo duomenys: metai, biuletenio numeris, puslapio numeris;

24.3. Atitaisymas;

24.4. Atitaisymo įrašymo data.

IV SKYRIUS. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO APELIACINIO SKYRIAUS SPRENDIMAI

25. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje „CZ9L Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimai pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 23 straipsnį“ skelbiami šie duomenys:

25.1. Sprendimo priėmimo data;

25.2. Protesto numeris ir data;

25.3. Protestuojamojo dizaino registracijos numeris, paskelbimo data;

25.4. Protesto turinys;

25.5. Sprendimo motyvai;

25.6. Rezoliucinė sprendimo dalis.

________________

I Kodas pagal WIPO standartą ST.17.

II Kodas pagal WIPO standartą ST.80.

III Valstybės kodas pagal WIPO standartą ST.3.