Andorra

Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat

 

 


ÍNDEX

Capítol I Sol.licitud d’autorització
Regla 1 Regla 2 Regla 3 Presentació de la sol.licitud d’autorització Contingut de la sol.licitud d’autorització relativa al sol.licitant Contingut de la sol.licitud relativa al nom o signe d’Estat pel qual sol.licita l’autorització se

Capítol II Examen de la sol.licitud

Regla 4 Examen de forma de la sol.licitud Regla 5 Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom

 1. o un signe d’Estat com a marca Regla 6 Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom
 2. o un signe d’Estat en el comerç Regla 7 Autoritzacions relatives a la fabricació o la comercialització de la bandera

o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra

Regla 8 Autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat per tota associació o una altra entitat sense ànim de lucre

Disposició addicional

Sol.licitud simultània d’utilització d’un nom d’Estat i d’un nom comercial o denominació social

Disposició derogatòria

Disposició final

CAPÍTOL I
SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ

Regla 1. Presentació de la sol.licitud d’autorització

 1. La sol.licitud d’autorització d’utilització d’un dels noms o signes per als quals és autoritat competent el Govern s’ha de presentar davant del Ministeri al qual estigui afectat el servei d’autoritzacions per a la utilització de signes d’Estat (el Ministeri competent), utilitzant el formulari establert per aquest Ministeri.
 2. La sol.licitud d’autorització d’utilització d’un dels noms o signes per als quals és autoritat competent el Govern està subjecte al pagament previ del preu públic establert pel Govern.

Regla 2. Contingut de la sol.licitud d’autorització relativa al sol.licitant

1. Tota sol.licitud d’autorització d’utilització d’un dels noms o signes per als quals és autoritat competent el Govern ha de contenir les indicacions relatives al sol.licitant,

o sol.licitants, següents:

a) si el sol.licitant és una persona física, el seu nom complet;

b) si el sol.licitant és una persona jurídica, la denominació social completa i la forma jurídica segons la qual està constituï da;

c) l’Estat on la persona física que sol.licita l’autorització té fixada la seva residència o on la persona jurídica que sol.licita l’autorització té fixat el seu domicili social;

d) l’adreça postal.

2. Tota sol.licitud d’autorització d’utilització d’un dels noms o signes d’Estat per als quals és autoritat competent el Govern també pot contenir les indicacions relatives al sol.licitant, o sol.licitants, següents:

a) tota altra indicació que faciliti la seva identificació, com ara el número de passaport;

b) tota altra dada que faciliti poder contactar amb el sol.licitant, com ara el número de telèfon, el número de fax o la seva adreça electrònica.

Regla 3. Contingut de la sol.licitud relativa al nom o signe d’Estat per al qual se sol.licita l’autorització

1. La sol.licitud ha de contenir una indicació clara del signe o nom o conjunt de signes o noms per als quals se sol.licita l’autorització d’utilització:

a) si se sol.licita la utilització d’un nom sol, la indicació d’aquest nom;

b) si se sol.licita la utilització d’un nom com a element d’un conjunt de paraules, la indicació del nom i del conjunt de paraules;

c) si se sol.licita la utilització d’un signe gràfic o d’un nom aplicat gràficament, la sol.licitud ha d’anar acompanyada de la reproducció fotogràfica de l’aplicació gràfica del signe o nom pel qual se sol.licita l’autorització d’utilització gràfica, en tres còpies en color i format 13x18. Si se sol.licita l’autorització d’un signe o nom com a element dins d’un conjunt de signes gràfics o combinació de signes gràfics i paraules, la reproducció fotogràfica ha de representar tot el conjunt d’elements dins del qual es troba el nom o signe per al qual se sol.licita l’autorització;

d) una mateixa sol.licitud d’autorització pot contenir una o més d’una de les indicacions o reproduccions fotogràfiques d’acord amb els subapartats a), b) o c) d’aquest apartat, si estan relacionades entre si de tal manera que formen una unitat d’utilització d’un signe o nom o un conjunt de signes o noms per als quals el Govern és autoritat competent.

  1. A la sol.licitud s’ha d’indicar si la sol.licitud d’autorització del signe o nom o els signes o noms és/són per: a) ser utilitzat/s com a marca o element de la marca, b) ser utilitzat/s en el comerç, c) fabricar o comercialitzar la bandera o els escuts heràldics del Principat
  2. d’Andorra,
   d) ser utilitzat/s per una associació o una altra entitat sense ànim de lucre.
 1. A la sol.licitud s’ha d’indicar si es tracta d’una utilització durant un temps indefinit,

o bé durant un període de temps determinat o per un nombre concret d’unitats.

 1. Si la sol.licitud és per utilitzar el signe o nom o conjunt de signes o noms com a marca o com a element/s d’una marca, s’ha d’indicar el nom dels productes i/o serveis per als quals la marca serà utilitzada.
 2. Si la sol.licitud és per utilitzar el signe o nom o conjunt de signes o noms en el comerç o per part d’una associació o una altra entitat sense ànim de lucre, s’ha d’indicar l’objecte d’aquesta utilització.

CAPÍTOL II
EXAMEN DE LA SOL.LICITUD

Regla 4. Examen de forma de la sol.licitud

 1. El Ministeri competent ha d’examinar si la sol.licitud ha estat presentada segons les condicions establertes en la regla 1 i conté les dades i les indicacions establertes en les regles 2 i 3.
 2. El ministre competent denega, de forma motivada, tota sol.licitud que no hagi estat presentada segons les condicions establertes en la regla 1 o no contingui alguna de les indicacions establertes en les regles 2.1) o 3.

Regla 5. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat com a marca

1. Si és una sol.licitud per a la utilització com a marca o com a element d’una marca de la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra, o la seva imitació, el ministre competent ha de tenir en compte els criteris següents per atorgar o denegar l’autorització:

a) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització de la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra o la seva imitació, com a marca.

b) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització de la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra o la seva imitació, com a element d’una marca a tota empresa, ja sigui persona física o jurídica, domiciliada fora del Principat d’Andorra.

c) Subjecta a les condicions establertes en el subapartat d) d’aquest apartat, el ministre competent ha d’atorgar l’autorització d’utilització de la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra o la seva imitació com a element d’una marca a tota empresa, ja sigui persona física o jurídica, domiciliada al Principat d’Andorra.

d) Tota autorització segons el subapartat c) d’aquest apartat s’atorga subjecta al compliment de les condicions següents:

i) que la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra o la seva imitació, siguin un element secundari dins el conjunt d’elements en el qual s’utilitza;

ii) que la sol.licitud contingui una renúncia expressa del sol.licitant a entaular accions contra altres titulars o sol.licitants d’un registre de marca sobre la base que la marca conté la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra o la seva imitació, com un dels seus elements, si aquests titulars

o sol.licitants del registre de marca han estat degudament autoritzats pel Govern per a aquesta utilització; i,

iii) que la marca per a la qual se sol.licita utilitzar la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra o la seva imitació, compleixi els requisits establerts per l’article 2.1)d) i e) de la Llei de marques.

2. Si és una sol.licitud per a la utilització com a marca o com a element d’una marca del nom “Principat d’Andorra”, o una forma abreujada seva com ara “Andorra”, “Principat” o “AND”, o la seva imitació com ara el prefix o sufix “andor” o “and”, o les paraules “andorrana”, “andorranes”, “andorrà”, “andorrans” o “coprincipat”, el ministre competent ha de tenir en compte els criteris següents per atorgar o denegar aquesta autorització:

a) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització del nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, com a marca.

b) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització del nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, com a element d’una marca a tota empresa, ja sigui persona física o jurídica, domiciliada fora del Principat d’Andorra.

c) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització del nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, com a element d’una marca, si pot induir el públic a error sobre la relació dels productes i/o serveis per als quals es registra la marca amb l’activitat d’un servei públic o d’un organisme oficial.

d) Subjecta a les condicions establertes en el subapartat e) d’aquest apartat, el ministre competent ha d’atorgar l’autorització d’utilització del nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, com a element d’una marca a tota empresa, ja sigui persona física o jurídica, domiciliada al Principat d’Andorra.

e) L’autorització segons el subapartat d) d’aquest apartat s’atorga subjecta al compliment de les condicions següents:

i) que el nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació sigui un element secundari dins el conjunt d’elements, gràfics o verbals, en el qual s’utilitza. En el cas de marques verbals, per complir el requisit d’element secundari és necessari, però no suficient, que el nom o la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, vagi acompanyat de dues paraules més, però aquesta condició no es aplicable en el cas d’un sufix o prefix com ara “andor” o “and”. Per a tot tipus de marca, per complir el requisit d’element secundari és necessari, però no suficient, que les paraules que acompanyen el nom o la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra, o la seva imitació tinguin caràcter distintiu sense el nom o la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra o la seva imitació. O bé,

ii) que el sol.licitant és titular d’un nom comercial registrat a Andorra idèntic a la marca objecte de la sol.licitud d’utilització de signe d’Estat o d’una denominació social registrada a Andorra idèntica a la marca objecte de la sol.licitud d’utilització de signe d’Estat, si la data d’un d’aquests registres és anterior a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament i el sol.licitant adjunta un còpia d’aquest registre a la sol.licitud d’utilització; i,

iii) tant en el supòsit establert en el subapartat i) com en el ii) d’aquest apartat, que la sol.licitud contingui una renúncia expressa del sol.licitant a entaular accions contra altres titulars o sol.licitants d’un registre de marca sobre la base que la marca conté el nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació com un dels seus elements, si aquests titulars

o sol.licitants del registre de marca han estat degudament autoritzats pel Govern per a aquesta utilització; i

iv) que la marca per a la qual se sol.licita utilitzar el nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra” o la seva imitació compleixi els requisits establerts per l’article 2 de la Llei de marques.

f) El ministre competent denega tota sol.licitud d’utilització com a marca o com a element d’una marca del nom “Govern” o “Govern d’Andorra”, o la seva imitació, presentada per tota empresa privada.

g) El ministre competent denega tota sol.licitud d’utilització com a marca o com a element d’una marca dels adjectius “estatal”, “nacional”, “governamental”, “oficial”, o la seva imitació, presentada per tota empresa privada, si la seva utilització és de natura a induir al públic a error.

h) El ministre competent denega tota sol.licitud d’utilització com a marca o com a element d’una marca dels segells i/o els signes de control i garantia del Principat d’Andorra, o la seva imitació, presentada per tot sol.licitant altre que els organismes acreditats per disposar d’aquests segells i/o signes o les entitats autoritzades per aquests organismes.

Regla 6. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat en el comerç

1. Si és una sol.licitud per a la utilització en el comerç de la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra, o la seva imitació, el ministre competent ha de tenir en compte els criteris següents per atorgar o denegar aquesta autorització:

a) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització en el comerç de la bandera, l’escut o altres emblemes, quan aquesta utilització és de natura a induir a error sobre l’origen del producte o del servei.

b) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització en el comerç d’imitacions de la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra.

c) El ministre competent autoritza tota sol.licitud d’utilització de la bandera, l’escut

o altres emblemes del Principat d’Andorra, que no són objecte de denegació segons els subapartats a) o b) d’aquest apartat, subjecta a l’obligació que quan el sol.licitant utilitzi la bandera, l’escut o altres emblemes del Principat d’Andorra els reprodueixi d’acord amb el Llibre de normes de reproducció de la bandera, l’escut i altres emblemes del Principat d’Andorra editat pel Govern.

2. Si és una sol.licitud per a la utilització en el comerç del nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o una forma abreujada seva com ara “Andorra”, “Principat” o “AND”, o la seva imitació com ara el prefix o sufix “andor” o “and”, o les paraules “andorrana”, “andorranes”, “andorrà”, “andorrans” o “coprincipat”, el ministre competent ha de tenir en compte els criteris següents per decidir sobre aquesta autorització:

a) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’utilització en el comerç del nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, quan aquesta utilització és de natura a induir a error sobre l’origen del producte o del servei.

b) El ministre competent ha d’atorgar, a tot titular d’un nom comercial registrat al Principat d’Andorra amb una data de registre anterior a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament o d’una denominació social registrada al Principat d’Andorra amb una data de registre anterior a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament, l’autorització d’utilització en el comerç d’aquest nom comercial o d’aquesta denominació social encara que contingui el nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació.

c) Si la sol.licitud és per utilitzar com a element d’un nom comercial o d’una denominació social, el nom o una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, aquesta paraula ha de ser un element secundari dins el conjunt de paraules que formen la denominació social o el nom comercial. Per complir el requisit d’element secundari és necessari, però no suficient, que el nom o la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, vagi acompanyada de dues paraules més, però aquesta condició no es aplicable en el cas d’un sufix o prefix com ara “andor” o “and”. Per complir el requisit d’element secundari també és necessari, però no suficient, que les paraules que acompanyen el nom o la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra, o la seva imitació tinguin caràcter distintiu sense el nom o la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra o la seva imitació.

d) El ministre competent ha de denegar tota sol.licitud d’autorització d’utilització d’una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, o la seva imitació, com a element d’un nom comercial o d’una denominació social, si pot induir el públic a error sobre la relació de l’activitat de la societat o de l’activitat comercial amb la d’un servei públic o d’un organisme oficial.

 1. El ministre competent denega tota sol.licitud d’utilització en el comerç del nom “Govern” o “Govern d’Andorra”, o la seva imitació, presentada per qualsevol empresa privada.
  1. El ministre competent denega tota sol.licitud d’utilització en el comerç d’un dels adjectius “estatal”, “nacional”, “governamental”, “oficial”, o la seva imitació,
  2. presentada per tota empresa privada, si la seva utilització és de natura a induir al públic a error.
 2. El ministre competent denega tota sol.licitud d’utilització en el comerç dels segells i/o els signes de control i garantia del Principat d’Andorra, o la seva imitació, presentada per qualsevol sol.licitant altre que els organismes acreditats per disposar d’aquests segells i/o signes o les entitats autoritzades per aquests organismes.

Regla 7. Autoritzacions relatives a la fabricació o a la comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra

El ministre competent atorga l’autorització a tota sol.licitud per a la fabricació o a la comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra, subjecta a la condició que la reproducció de la bandera i/o dels escuts heràldics ha de complir estrictament les normes del Llibre de normes de reproducció de la bandera, l’escut i altres emblemes del Principat d’Andorra editat pel Govern.

Regla 8. Autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat per tota associació o una altra entitat sense ànim de lucre

Per atorgar o denegar una sol.licitud per a la utilització del nom, o d’una forma abreujada del nom, dels escuts heràldics, de la bandera i d’altres emblemes del Principat d’Andorra per part d’una associació o una altra entitat sense ànim de lucre, el ministre competent ha de tenir en compte els mateixos criteris que els que ha de tenir en compte segons la regla 6 per a una utilització en el comerç, fent especial atenció al fet que ha de denegar tota utilització que pugui ser de tal natura que pugui induir el públic a error sobre el possible caràcter oficial o relatiu a les administracions públiques de l’associació o una altra entitat sense ànim de lucre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Sol.licitud simultània d’utilització d’un nom d’Estat i d’un nom comercial o denominació social

Si un nom comercial o una denominació social conté un dels noms d’Estat per al qual és autoritat competent el Govern, el sol.licitant pot presentar simultàniament les sol.licituds d’autorització d’utilització del nom d’Estat i la de reserva de nom comercial

o de denominació social.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització de signes d’Estat del 10 de juny del 1998.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.