Viet Nam

Luật số 36/2009/QH12 của Quốc hội Việt Nam, thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (ban hành theo Lệnh số 12/2009/L-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

Download

 

Tools