Viet Nam

Decree No. 21/2015/ND-CP of February 14, 2015, providing Regulations on Royalties and Rewards for Cinematographic, Art, Theatrical Works and Other Forms of Art Performance

Year of Version:2015
Date of Entry into Force:April 15, 2015
Date of Text (Issued):February 14, 2015
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
English

Decree No. 21/2015/ND-CP of February 14, 2015, providing Regulations on Royalties and Rewards for Cinematographic, Art, Theatrical Works and Other Forms of Art Performance Decree No. 21/2015/ND-CP of February 14, 2015, providing Regulations on Royalties and Rewards for Cinematographic, Art, Theatrical Works and Other Forms of Art Performance, Complete document (pdf) [239 KB] Decree No. 21/2015/ND-CP of February 14, 2015, providing Regulations on Royalties and Rewards for Cinematographic, Art, Theatrical Works and Other Forms of Art Performance, Complete document (htm) [30 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Vietnamese

Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, Complete document (pdf) [380 KB] Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, Complete document (htm) [42 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:VN110

Shortcuts

Viet Nam