Kyrgyzstan

Regulation on the Procedure, Storage, Examination and Return of Products Containing Objects of Copyright and Related Rights Received for Research and Expertise by the State Service of Intellectual Property and Innovations (approved by the Joint Decisions No. 3 of May 3, 2013 and No. 111 of June 25, 2013)

Year of Version:2013
Date of Entry into Force:June 25, 2013
Date of Text (Issued):May 3, 2013
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
Kirghiz

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына изилдөөгө жана экспертизалоого келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды кабыл алуунун, сактоонун, экспертиза жүргүзүүнүн жана кайтарып берүүнүн тартиби жөнүндө” нускама (Жактырылган 2013-жылдын 3-майы № 3 жана 2013-жылдын 25-июну, № 111) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына изилдөөгө жана экспертизалоого келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды кабыл алуунун, сактоонун, экспертиза жүргүзүүнүн жана кайтарып берүүнүн тартиби жөнүндө” нускама (Жактырылган 2013-жылдын 3-майы № 3 жана 2013-жылдын 25-июну, № 111), Complete document (pdf) [206 KB] Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына изилдөөгө жана экспертизалоого келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды кабыл алуунун, сактоонун, экспертиза жүргүзүүнүн жана кайтарып берүүнүн тартиби жөнүндө” нускама (Жактырылган 2013-жылдын 3-майы № 3 жана 2013-жылдын 25-июну, № 111), Complete document (htm) [128 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Инструкция «О порядке приема, хранения, проведения экспертизы и возврата продукции, содержащей объекты авторского права и смежных прав, поступившей на исследование и экспертизу в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (одобренных Совместных Решений № 3 3 Мая 2013 г. и № 111 от 25 Июня 2013 г) Инструкция «О порядке приема, хранения, проведения экспертизы и возврата продукции, содержащей объекты авторского права и смежных прав, поступившей на исследование и  экспертизу в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (одобренных Совместных Решений № 3 3 Мая 2013 г. и № 111 от 25 Июня 2013 г), Complete document (pdf) [190 KB] Инструкция «О порядке приема, хранения, проведения экспертизы и возврата продукции, содержащей объекты авторского права и смежных прав, поступившей на исследование и  экспертизу в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (одобренных Совместных Решений № 3 3 Мая 2013 г. и № 111 от 25 Июня 2013 г), Complete document (htm) [81 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:KG182

Shortcuts

Kyrgyzstan