Kyrgyzstan

Instruction on the System for the Storage, Reception, Examination and Retrieval of Products Containing Copyright and Related Rights Provided for Research and Expertise in the State Service of Intellectual Property and Innovations (approved by Decision No. 3 of May 3, 2013, and Order No. 111 of June 25, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic)

Year of Version:2013
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
English

Instruction on the System for the Storage, Reception, Examination and Retrieval of Products Containing Copyright and Related Rights Provided for Research and Expertise in the State Service of Intellectual Property and Innovations (approved by Decision No. 3 of May 3, 2013, and Order No. 111 of June 25, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic) Instruction on the System for the Storage, Reception, Examination and Retrieval of Products Containing Copyright and Related Rights Provided for Research and Expertise in the State Service of Intellectual Property and Innovations (approved by Decision No. 3 of May 3, 2013, and Order No. 111 of June 25, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic), Complete document (pdf) [214 KB] Instruction on the System for the Storage, Reception, Examination and Retrieval of Products Containing Copyright and Related Rights Provided for Research and Expertise in the State Service of Intellectual Property and Innovations (approved by Decision No. 3 of May 3, 2013, and Order No. 111 of June 25, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic), Complete document (htm) [24 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Kirghiz

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына изилдөөгө жана экспертизалоого келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды кабыл алуунун, сактоонун, экспертиза жүргүзүүнүн жана кайтарып берүүнүн тартиби жөнүндө” нускама (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 3-майы №3 чечими менен жактырылган, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 25-июну № 111 буйругу менен бекитилген) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына изилдөөгө жана экспертизалоого келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды кабыл алуунун, сактоонун, экспертиза жүргүзүүнүн жана кайтарып берүүнүн тартиби жөнүндө” нускама  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 3-майы №3 чечими менен жактырылган, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 25-июну № 111 буйругу менен бекитилген), Complete document (pdf) [206 KB] Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына изилдөөгө жана экспертизалоого келип түшкөн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин камтыган продукцияларды кабыл алуунун, сактоонун, экспертиза жүргүзүүнүн жана кайтарып берүүнүн тартиби жөнүндө” нускама  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 3-майы №3 чечими менен жактырылган, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 25-июну № 111 буйругу менен бекитилген), Complete document (htm) [128 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Инструкция «О порядке приема, хранения, проведения экспертизы и возврата продукции, содержащей объекты авторского права и смежных прав, поступившей на исследование и экспертизу в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Одобрен решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 3 от 03.05.2013 г., и Утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 111 от 25.06.2013 г.) Инструкция «О порядке приема, хранения, проведения экспертизы и возврата продукции, содержащей объекты авторского права и смежных прав, поступившей на исследование и  экспертизу в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Одобрен решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 3 от 03.05.2013 г., и Утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 111 от 25.06.2013 г.), Complete document (pdf) [190 KB] Инструкция «О порядке приема, хранения, проведения экспертизы и возврата продукции, содержащей объекты авторского права и смежных прав, поступившей на исследование и  экспертизу в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Одобрен решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 3 от 03.05.2013 г., и Утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 111 от 25.06.2013 г.), Complete document (htm) [81 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:KG182

Shortcuts

Kyrgyzstan