Armenia

Regulations on Filing and Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Industrial Designs

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Issued):March 25, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Industrial Designs, Patents (Inventions), Utility Models
Notes:These Regulations were approved by the Joint Decisions of the Minister of Economy No. 206, dated March 25, 2009, and the Minister of Justice No. 10309213, dated June 8, 2009 of the Republic of Armenia to implement the Law of the Republic of Armenia of June 10, 2008, on Inventions, Utility Models and Industrial Designs.
Available Texts: 
Armenian

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ, Complete document (pdf) [735 KB] Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ, Complete document (htm) [478 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Related Treaties:
WIPO Lex No.:AM026

Shortcuts

Armenia