Armenia

Rules on Filling in, Filing and Examination of Applications on Inventions, Utility Models and Industrial Designs

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Issued):March 25, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Industrial Designs, Patents (Inventions), Utility Models
Available Texts: 
Armenian

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ, Complete document (pdf) [735 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM026

Shortcuts

Armenia