À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Finlande

FI133

Retour

Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 (18.07.2013/583)

 Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 (18.07.2013/583)

MALLIOIKEUSASETUS 2.4.1971/252

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla:

Rekisteröintihakemus ja päiväkirja

1 §

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

2 § (14.4.2011/357)

Rekisteröintihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) mallin luojan nimi ja osoite;

3) hakijan antama vahvistus siitä, että mallioikeus on siirtynyt hakijalle, jos mallin on luonut muu kuin hakija;

4) ilmoitus tuotteista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan;

5) ilmoitus siitä, pyydetäänkö mallioikeuslain (221/1971) 8 §:n mukaista etuoikeutta;

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä mallioikeuslain 18 §:n mukaan;

7) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) mallin esittävä kuva-aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja.

3 §

Hakemus ja liitteet on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön mukaan. Jos hakija on ulkomaalainen, on hakemus liitteineen annettava suomenkielisenä. Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, mikäli viranomainen sitä vaatii.

4 §

Mallin esittävä kuva-aineisto on annettava kolmena kappaleena. Kuva-aineistoon kuuluvat kuvat eivät saa olla A4-kokoa (21 cm x 29,7 cm) suurempia. Kuvien tulee olla toisintamiskelpoisia mustavalkoisena toiseen kokoon. (18.7.2002/620)

Jos hakija antaa mallikappaleen, on sen oltava kestävää ainetta, eikä se saa olla miltään sivulta 40 senttimetriä suurempi eikä painaa enempää kuin 4 kiloa. Mallikappale ei saa olla pilaantuvaa eikä vaarallista ainetta.

Jos hakemus käsittää useita malleja, on jokaisesta mallista annettava eri kuva-aineisto. Kuva- aineistoon kuuluvat kuvat ja mahdollisesti annetut mallikappaleet on selvästi merkittävä numerojärjestyksessä. (18.7.2002/620)

5 § (18.7.2002/620)

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisterihakemukseen hakemusnumeron ja hakemuksen tekemispäivän.

6 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista mallien rekisteröintihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero; (18.7.2002/620)

2) päivä, jona kuva-aineisto tai mallikappale annettiin, jos se ei ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä; (18.7.2002/620)

3) tuotteet, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan ja luokat, joihin malli on luokiteltu; (18.7.2002/620)

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

5) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

6) mallin luojan nimi ja osoite;

7) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, tämän hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä; (14.4.2011/357)

9) saapuneet kirjelmät, annetut mallikappaleet ja suoritetut maksut;

10) asiassa tehdyt päätökset;

11) hakemuksen käsittelyn keskeyttäminen 14 §:n mukaisen yhteensattuman johdosta vanhemman hakemuksen kanssa. Vastaava merkintä tehdään myös vanhemman hakemuksen päiväkirjamerkintöihin. (18.7.2002/620)

7 §

Jos rekisteriviranomaiselle ilmoitetaan, että malli, jonka rekisteröintiä on haettu, on siirtynyt toiselle, merkitään tämä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus

8 § (18.7.2002/620)

8 § on kumottu A:lla 18.7.2002/620.

9-11 §

9-11 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

Jakaminen

12 §

Jos hakemus käsittää useita malleja, hakija voi jakaa sen useiksi hakemuksiksi, jotka on katsottava tehdyiksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus.

Tällaisista hakemuksista on suoritettava uusi hakemusmaksu sekä muut mallioikeuslain 47 §:ssä tarkoitetut maksut, jollei niitä jo aikaisemmin ole suoritettu. (18.7.2002/620)

Rekisteröintihakemuksen käsittely

13 §

Tutkiessaan mallin rekisteröintiedellytyksiä, rekisteriviranomaisen on otettava huomioon kaikki seikat, mitkä sillä on tiedossa.

Rekisteriviranomainen suorittaa uutuustutkimuksen, jonka tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt muut kansalliset rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat ja siitä poistetut mallit. Lisäksi tutkimuksen tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt Suomea koskevat kansainväliset rekisteröintihakemukset ja voimassa olevat kansainväliset mallirekisteröinnit. (14.4.2011/357)

Mallin rekisteröitävyys mallioikeuslain 4, 4 a ja 4 b §:n säännösten perusteella on tutkittava siinä laajuudessa kuin mallin laatu sitä edellyttää ja niin, ettei hakemuksen käsittely oleellisesti viivästy. (18.7.2002/620)

14 § (18.7.2002/620)

Yhteensattuman tapahtuessa mallin rekisteröintiä koskevan aikaisemman hakemuksen kanssa rekisteriviranomainen voi keskeyttää myöhemmän hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes

aikaisempi hakemus on ratkaistu tai se on tullut julkiseksi taikka yhteensattuma hakemuksen muutoksen johdosta on lakannut.

Mallin rekisteröinnin kuuluttaminen (14.4.2011/357)

15 § (14.4.2011/357)

Mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää:

1) hakemusnumero;

2) kansallisen tai kansainvälisen rekisteröinnin rekisterinumero;

3) hakemuksen tekemispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava tehdyksi;

4) rekisteröinnin haltijan nimi ja kotipaikka sekä, jos haltijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi ja kotipaikka;

5) mallin luojan nimi;

6) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten malli on rekisteröity sekä niistä luokista, joihin malli on luokiteltu;

7) pyydetty etuoikeus ilmoituksin, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) kuva-aineisto mallista;

9) ilmoitus, onko mallikappale annettu;

10) ilmoitus, onko kuva-aineisto värillinen.

Väitemenettely (14.4.2011/357)

16 § (14.4.2011/357)

Väite mallin rekisteröintiä vastaan sekä rekisteröinnin haltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät on liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite on perusteltava.

17 §

Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava asiamiehelle annettu valtakirja.

18 § (14.4.2011/357)

Rekisteröinnin haltijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä.

Jos haltija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi kirjelmien vaihto tarpeen.

19 § (14.4.2011/357)

Jos rekisteriviranomaiselle toimitetaan ennen väitteentekoajan alkamista mallin rekisteröimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, siitä on ilmoitettava hakijalle. Rekisteriviranomaisen on huomautettava tällaisen kirjelmän antajalle väitteentekomahdollisuudesta mallin rekisteröinnin jälkeen, jollei kysymys ole paremmasta oikeudesta malliin.

Mallirekisteri

20-21 §

20-21 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

22 § (18.7.2002/620)

Jos yksi tai useampi hakija on samana päivänä tehnyt kahta tai useampaa mallia koskevat hakemukset, joissa esitetyt mallit eivät kokonaisvaikutelmaltaan eroa toisistaan, tehdään malleja rekisteröitäessä tästä merkintä kunkin sellaisen mallin osalta mallirekisteriin ja rekisteröintitodistukseen merkitsemällä niihin kunkin toisen tällaisen mallin hakemus- ja rekisterinumero.

23 § (14.4.2011/357)

23 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

24 § (18.7.2013/583)

Kun rekisteriviranomaiselle on ilmoitettu mallin rekisteröinnin kumoamista kokonaan tai osittain koskevan kanteen taikka rekisteröinnin siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai mallioikeuslain 44 §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

25-26 §

25-26 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

27 § (14.4.2011/357)

Jos mallin rekisteröinti uudistetaan, siitä tehdään merkintä rekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava mallin rekisterinumero, uudistetun suoja- ajan alkamispäivä sekä mallioikeuden haltijan nimi.

28 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava malli rekisteristä.

Kun malli on poistettu rekisteristä tai sitä on muutettu taikka kun mallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle tai osittain kumottu, rekisteriviranomaisen on kuulutettava siitä. (18.7.2002/620)

Maksut

29-32 §

29-32 § on kumottu A:lla 3.12.1976/943.

Erinäisiä säännöksiä

33 § (18.7.2002/620)

Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan luokkaan. Mallien luokituksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

34 §

Mallioikeuslain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa mallioikeuslehdessä.

35 §

Mallikappale, joka on annettu mallioikeuslain 10 §:n mukaan, säilytetään rekisteriviranomaisen toimesta, kunnes viisi vuotta on kulunut rekisteröinnin lakkaamisesta. Jos mallioikeuden haltija viisivuotiskauden kuluessa ei ole pyytänyt mallikappaletta takaisin, saa rekisteriviranomainen hävittää sen.

36 § (14.4.2011/357)

36 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

37 §

Ennen mallioikeuslain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1971 vieraassa maassa tehty hakemus ei voi olla 8 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden perustana.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.9.1975/739:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976 kuitenkin niin, että ennen sanottua päivää tehtyihin hakemuksiin sovelletaan maksunpalautuksen osalta 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) säännöksiä.

3.12.1976/943:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977, kuitenkin niin, että tavaramerkkihakemuksiin sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1977 lukien tehtyihin hakemuksiin. Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun patenttiasetuksen (4/68) 53 § ja 49, 50, 51, 52 ja 52a § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (738/75), 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 27 § sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (740/75) ja 27a § sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (271/76), 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 32 § ja 29, 30 ja 31 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (739/ 75), valitusmaksusta patenttia, mallia, tavaramerkkiä sekä kaupparekisteriä koskevissa asioissa 19 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (741/75) sekä patenttiasiamiehistä 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (636/69) 6 §.

22.12.1995/1703:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

18.7.2002/620:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

14.4.2011/357:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

18.7.2013/583:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.