Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Finlandia

FI133

Atrás

Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 (18.07.2013/583)

 Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 (18.07.2013/583)

MALLIOIKEUSASETUS 2.4.1971/252

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla:

Rekisteröintihakemus ja päiväkirja

1 §

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

2 § (14.4.2011/357)

Rekisteröintihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) mallin luojan nimi ja osoite;

3) hakijan antama vahvistus siitä, että mallioikeus on siirtynyt hakijalle, jos mallin on luonut muu kuin hakija;

4) ilmoitus tuotteista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan;

5) ilmoitus siitä, pyydetäänkö mallioikeuslain (221/1971) 8 §:n mukaista etuoikeutta;

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä mallioikeuslain 18 §:n mukaan;

7) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) mallin esittävä kuva-aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja.

3 §

Hakemus ja liitteet on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön mukaan. Jos hakija on ulkomaalainen, on hakemus liitteineen annettava suomenkielisenä. Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, mikäli viranomainen sitä vaatii.

4 §

Mallin esittävä kuva-aineisto on annettava kolmena kappaleena. Kuva-aineistoon kuuluvat kuvat eivät saa olla A4-kokoa (21 cm x 29,7 cm) suurempia. Kuvien tulee olla toisintamiskelpoisia mustavalkoisena toiseen kokoon. (18.7.2002/620)

Jos hakija antaa mallikappaleen, on sen oltava kestävää ainetta, eikä se saa olla miltään sivulta 40 senttimetriä suurempi eikä painaa enempää kuin 4 kiloa. Mallikappale ei saa olla pilaantuvaa eikä vaarallista ainetta.

Jos hakemus käsittää useita malleja, on jokaisesta mallista annettava eri kuva-aineisto. Kuva- aineistoon kuuluvat kuvat ja mahdollisesti annetut mallikappaleet on selvästi merkittävä numerojärjestyksessä. (18.7.2002/620)

5 § (18.7.2002/620)

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisterihakemukseen hakemusnumeron ja hakemuksen tekemispäivän.

6 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista mallien rekisteröintihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero; (18.7.2002/620)

2) päivä, jona kuva-aineisto tai mallikappale annettiin, jos se ei ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä; (18.7.2002/620)

3) tuotteet, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan ja luokat, joihin malli on luokiteltu; (18.7.2002/620)

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

5) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

6) mallin luojan nimi ja osoite;

7) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, tämän hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä; (14.4.2011/357)

9) saapuneet kirjelmät, annetut mallikappaleet ja suoritetut maksut;

10) asiassa tehdyt päätökset;

11) hakemuksen käsittelyn keskeyttäminen 14 §:n mukaisen yhteensattuman johdosta vanhemman hakemuksen kanssa. Vastaava merkintä tehdään myös vanhemman hakemuksen päiväkirjamerkintöihin. (18.7.2002/620)

7 §

Jos rekisteriviranomaiselle ilmoitetaan, että malli, jonka rekisteröintiä on haettu, on siirtynyt toiselle, merkitään tämä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus

8 § (18.7.2002/620)

8 § on kumottu A:lla 18.7.2002/620.

9-11 §

9-11 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

Jakaminen

12 §

Jos hakemus käsittää useita malleja, hakija voi jakaa sen useiksi hakemuksiksi, jotka on katsottava tehdyiksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus.

Tällaisista hakemuksista on suoritettava uusi hakemusmaksu sekä muut mallioikeuslain 47 §:ssä tarkoitetut maksut, jollei niitä jo aikaisemmin ole suoritettu. (18.7.2002/620)

Rekisteröintihakemuksen käsittely

13 §

Tutkiessaan mallin rekisteröintiedellytyksiä, rekisteriviranomaisen on otettava huomioon kaikki seikat, mitkä sillä on tiedossa.

Rekisteriviranomainen suorittaa uutuustutkimuksen, jonka tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt muut kansalliset rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat ja siitä poistetut mallit. Lisäksi tutkimuksen tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt Suomea koskevat kansainväliset rekisteröintihakemukset ja voimassa olevat kansainväliset mallirekisteröinnit. (14.4.2011/357)

Mallin rekisteröitävyys mallioikeuslain 4, 4 a ja 4 b §:n säännösten perusteella on tutkittava siinä laajuudessa kuin mallin laatu sitä edellyttää ja niin, ettei hakemuksen käsittely oleellisesti viivästy. (18.7.2002/620)

14 § (18.7.2002/620)

Yhteensattuman tapahtuessa mallin rekisteröintiä koskevan aikaisemman hakemuksen kanssa rekisteriviranomainen voi keskeyttää myöhemmän hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes

aikaisempi hakemus on ratkaistu tai se on tullut julkiseksi taikka yhteensattuma hakemuksen muutoksen johdosta on lakannut.

Mallin rekisteröinnin kuuluttaminen (14.4.2011/357)

15 § (14.4.2011/357)

Mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää:

1) hakemusnumero;

2) kansallisen tai kansainvälisen rekisteröinnin rekisterinumero;

3) hakemuksen tekemispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava tehdyksi;

4) rekisteröinnin haltijan nimi ja kotipaikka sekä, jos haltijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi ja kotipaikka;

5) mallin luojan nimi;

6) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten malli on rekisteröity sekä niistä luokista, joihin malli on luokiteltu;

7) pyydetty etuoikeus ilmoituksin, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) kuva-aineisto mallista;

9) ilmoitus, onko mallikappale annettu;

10) ilmoitus, onko kuva-aineisto värillinen.

Väitemenettely (14.4.2011/357)

16 § (14.4.2011/357)

Väite mallin rekisteröintiä vastaan sekä rekisteröinnin haltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät on liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite on perusteltava.

17 §

Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava asiamiehelle annettu valtakirja.

18 § (14.4.2011/357)

Rekisteröinnin haltijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä.

Jos haltija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi kirjelmien vaihto tarpeen.

19 § (14.4.2011/357)

Jos rekisteriviranomaiselle toimitetaan ennen väitteentekoajan alkamista mallin rekisteröimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, siitä on ilmoitettava hakijalle. Rekisteriviranomaisen on huomautettava tällaisen kirjelmän antajalle väitteentekomahdollisuudesta mallin rekisteröinnin jälkeen, jollei kysymys ole paremmasta oikeudesta malliin.

Mallirekisteri

20-21 §

20-21 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

22 § (18.7.2002/620)

Jos yksi tai useampi hakija on samana päivänä tehnyt kahta tai useampaa mallia koskevat hakemukset, joissa esitetyt mallit eivät kokonaisvaikutelmaltaan eroa toisistaan, tehdään malleja rekisteröitäessä tästä merkintä kunkin sellaisen mallin osalta mallirekisteriin ja rekisteröintitodistukseen merkitsemällä niihin kunkin toisen tällaisen mallin hakemus- ja rekisterinumero.

23 § (14.4.2011/357)

23 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

24 § (18.7.2013/583)

Kun rekisteriviranomaiselle on ilmoitettu mallin rekisteröinnin kumoamista kokonaan tai osittain koskevan kanteen taikka rekisteröinnin siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai mallioikeuslain 44 §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

25-26 §

25-26 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

27 § (14.4.2011/357)

Jos mallin rekisteröinti uudistetaan, siitä tehdään merkintä rekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava mallin rekisterinumero, uudistetun suoja- ajan alkamispäivä sekä mallioikeuden haltijan nimi.

28 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava malli rekisteristä.

Kun malli on poistettu rekisteristä tai sitä on muutettu taikka kun mallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle tai osittain kumottu, rekisteriviranomaisen on kuulutettava siitä. (18.7.2002/620)

Maksut

29-32 §

29-32 § on kumottu A:lla 3.12.1976/943.

Erinäisiä säännöksiä

33 § (18.7.2002/620)

Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan luokkaan. Mallien luokituksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

34 §

Mallioikeuslain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa mallioikeuslehdessä.

35 §

Mallikappale, joka on annettu mallioikeuslain 10 §:n mukaan, säilytetään rekisteriviranomaisen toimesta, kunnes viisi vuotta on kulunut rekisteröinnin lakkaamisesta. Jos mallioikeuden haltija viisivuotiskauden kuluessa ei ole pyytänyt mallikappaletta takaisin, saa rekisteriviranomainen hävittää sen.

36 § (14.4.2011/357)

36 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

37 §

Ennen mallioikeuslain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1971 vieraassa maassa tehty hakemus ei voi olla 8 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden perustana.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.9.1975/739:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976 kuitenkin niin, että ennen sanottua päivää tehtyihin hakemuksiin sovelletaan maksunpalautuksen osalta 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) säännöksiä.

3.12.1976/943:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977, kuitenkin niin, että tavaramerkkihakemuksiin sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1977 lukien tehtyihin hakemuksiin. Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun patenttiasetuksen (4/68) 53 § ja 49, 50, 51, 52 ja 52a § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (738/75), 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 27 § sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (740/75) ja 27a § sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (271/76), 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 32 § ja 29, 30 ja 31 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (739/ 75), valitusmaksusta patenttia, mallia, tavaramerkkiä sekä kaupparekisteriä koskevissa asioissa 19 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (741/75) sekä patenttiasiamiehistä 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (636/69) 6 §.

22.12.1995/1703:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

18.7.2002/620:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

14.4.2011/357:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

18.7.2013/583:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.