À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Finlande

FI023

Retour

Förordning om växtförädlarrätt

 Lagen om kollektiva mönster

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Förordning

om växtförädlarrätt

På föredragning av jord­ och skogsbruksministern stadgas med stöd av 40 § lagen den 21

augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/92):

1 §

Registreringsansökan

Registreringsansökan skall undertecknas av sökanden eller hans representant och ansökan

skall innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden representeras av ett ombud,

ombudets namn, hemort och adress,

2) uppgifter om växtsortens ursprung samt om resultaten av prov som utförts på

växtsorten,

3) ett temporärt förslag till sortnamn, om ett slutligt förslag till sortnamn inte ännu

framställs,

4) uppgifter om huruvida registrering av sorten har sökts i en annan stat och om ett

sortnamn härvid har föreslagits eller godkänts samt om vad myndigheterna i denna stat

har konstaterat vid undersökning av förutsättningarna för registrering av sorten,

5) uppgifter om huruvida prioritet kommer att sökas i enlighet med 10 § samt om var och

när de tidigare ansökningarna har gjorts, samt

6) uppgifter som nämns i 10 § lagen om växtförädlarrätt (789/92).

Till ansökan skall fogas

1) fullmakt som gäller representation, om sökanden representeras av ett ombud, samt

2) om det föreslagna sortnamnet kan förväxlas med ett varumärke som gäller

växtsortsmaterial eller liknande varor och till vilket sökanden har ensamrätt, ett intyg av

patent­ och registerstyrelsen om att varumärket har avförts ur varumärkesregistret eller,

om ett dylikt varumärke inte har registrerats, en förklaring av sökanden om att han har

avstått eller ett meddelande om att han är beredd att avstå från sin rätt att använda detta

varumärke.

Ansökan och dess bilagor skall uppgöras på finska, svenska, norska, danska eller

engelska.

2 §

Förteckning över ansökningar

Växtsortsnämnden för en förteckning över de ansökningar om registrering av växtsorter

som tillställts den.

Växtsortsnämnden skall på registreringsansökan anteckna diarienummer för ansökan

samt datum då ansökan har inkommit till nämnden.

I förteckningen skall antecknas

1) datum då ansökan inkommit och diarienummer,

2) det växtsläkte eller den växtart till vilken växtsorten hör,

3) förslag till slutligt eller temporärt namn på växtsorten,

4) sökandens namn, hemort och adress,

5) om sökanden representeras av ombud, ombudets namn, hemort och adress,

6) förädlarens namn och adress,

7) i det fall att prioritet sökts, uppgift om var en ansökan som inlämnats i en annan stat

och som gäller samma växtsort har gjorts samt ansökans nummer,

8) behövliga uppgifter om växtmaterial som tillställts nämnden eller en av nämnden

utsedd myndighet eller inrättning samt om ökning av detta material,

9) uppgifter om handlingar som har inlämnats till nämnden i frågan samt om erlagda

betalningar,

10) beslut som har fattats i ärendet,

11) uppskov i behandlingen som orsakats av en tidigare ansökan; en motsvarande

anteckning skall göras i förteckningen även för den tidigare ansökans del, samt

12) uppgifter om eventuella överföringar av ansökningar i enlighet med 16 § lagen om

växtförädlarrätt.

3 §

Nämndens publikation

Växtsortsnämnden ger ut en publikation i vilken publiceras uppgifter om registrering av

växtförädlarrätt, enligt vad som stadgas i lagen om växtförädlarrätt och i förordning som

utfärdas med stöd av den.

4 §

Publicering av registreringsansökan

Om registreringsansökan uppfyller kraven, publicerar nämnden ansökan.

Av publiceringen skall framgå

1) ansökans diarienummer,

2) sökandens namn, hemort och adress,

3) förädlarens namn och adress,

4) till vilket växtsläkte eller vilken växtart växtsorten hör,

5) föreslaget slutligt eller temporärt sortnamn,

6) datum då ansökan inkommit till växtsortsnämnden,

7) uppgift om huruvida prioritet har sökts, i vilken stat tidigare prioritetsansökan som

gäller denna växtsort har gjorts, datum då ansökan har gjorts och ansökans nummer, samt

8) datum då invändningar mot ansökan senast skall framställas.

5 §

Publicering av förslag som gäller ändring av sortnamn

Om ändring av sortnamnet föreslås efter att registreringsansökan har publicerats enligt 4

§, publicerar växtsortsnämnden förslaget.

Av publiceringen skall framgå

1) ansökans diarienummer,

2) sökandens namn, hemort och adress,

3) till vilket växtsläkte eller vilken växtart växtsorten hör,

4) både det föreslagna nya och det tidigare sortnamnet,

5) datum då ansökan inkommit till växtsortsnämnden, samt

6) datum då invändningar mot ansökan senast skall framställas.

6 §

Framställande av invändning

Om invändning framställs mot ett förslag som gäller registreringsansökan eller sortnamn,

skall även motivering till invändningen framläggas.

Om ombud används när invändning görs, skall ombudet uppvisa fullmakt av den som

framställer invändningen.

7 §

Behandlingen i nämnden

När växtsortsnämnden behandlar en registreringsansökan skall den beakta de

omständigheter som framförts i ansökan samt andra omständigheter som inverkar på

behandlingen av ärendet.

Växtsortsnämnden kan inbegära expertutlåtanden beträffande frågor som sammanhänger

med ärendets behandling.

Den som i Finland ansöker om registrering av en växtsort, för vilken registrering tidigare

har sökts i en annan stat, är skyldig att för nämnden redogöra för vad myndigheterna i

den andra staten har konstaterat med anledning av den ansökan som där gjorts.

8 §

Antecknande av växtsorter i växtsortsregistret

Av växtsortsregistret skall framgå

1) ansökans diarienummer och växtsortens registernummer,

2) sortägarens namn, hemort och adress samt om sökanden representeras av ett ombud,

ombudets namn, hemort och adress,

3) förädlarens namn och adress,

4) till vilket växtsläkte eller vilken växtart växtsorten hör,

5) det registrerade sortnamnet,

6) datum, då

a) registreringsansökan inkommit till växtsortsnämnden,

b) förslaget till sortnamn inkommit till växtsortsnämnden,

c) ansökan publicerats, och

d) växtsorten registrerats, samt

7) huruvida växtsorten har beviljats prioritet som avses i 12 § lagen om växtsorter, i

vilken stat tidigare prioritetsansökan som gäller denna växtsort har gjorts samt datum då

ansökan har gjorts.

9 §

Anteckningar i växtsortsregistret angående överföring av och licens för växtförädlarrätten samt vissa andra anteckningar

Utöver vad som i 25 § lagen om växtförädlarrätt stadgas om registeranteckningar skall

anteckning om erlagd årsavgift göras i registret.

Av anteckningarna skall framgå rättsinnehavarnas namn, hemort och adress samt datum

som gäller de åtgärder som nämns i 1 mom. På begäran av den som är berättigad till

licens skall i registret även införas uppgifter om huruvida sortägarens rätt har begränsats i

licensen och i så fall hur.

Då den som söker ändring begär det skall i registret dessutom införas uppgift om de

överklaganden som riktar sig mot registermyndighetens slutliga beslut om

växtförädlarrätten. I registret antecknas också domstolsbeslut i ärendet.

På begäran skall i registret även införas uppgift om utmätning av växtförädlarrätt och om

kvarstad liksom också uppgift om byte av ombud.

Om frågan om införande av anteckning i registret inte omedelbart kan avgöras, skall i

registret införas anteckning om att anteckning har begärts.

10 §

Antecknande av prioritet

En förutsättning för beviljande av sådan prioritet som avses i 12 § lagen om

växtförädlarrätt är att

1) den uttryckligen krävs då ansökan görs,

2) avskrifter av en tidigare ansökan som gäller sorten samt av därtill hörande handlingar

tillställs växtsortsnämnden inom tre månader från det ansökan inlämnades till nämnden;

avskrifternas riktighet skall intygas av den myndighet som tog emot den första ansökan

angående växtsorten i fråga,

3) andra handlingar och växtmaterial som behövs vid behandlingen av prioritetsfrågan

har tillställts växtsortsnämnden inom fyra år räknat från utgången av prioritetstiden; om

en tidigare gjord ansökan har avslagits eller dragits tillbaka kan nämnden även utfärda

andra föreskrifter om den tidpunkt då de sistnämnda handlingarna och växtmaterialet

senast skall tillställas den.

11 §

Avlägsnande av växtsorter ur växtsortsregistret

Om sortägaren meddelar att han avstår från sin växtförädlarrätt, om årsavgift inte betalas

inom utsatt tid, om domstolen ogiltigförklarar växtförädlarrätten eller om

växtsortsnämnden förklarar växtförädlarrätten förverkad, skall växtsortsnämnden avföra

växtsorten ur registret efter att domstolens beslut eller nämndens beslut har vunnit laga

kraft.

12 §

Anmälan till patent­ och registerstyrelsen

Om sökanden har fogat en förklaring eller ett meddelande enligt 1 § 2 mom. 2 punkten

till ansökan, skall växtsortsnämnden, efter att beslutet om registrering av växtsorten har

vunnit laga kraft, underrätta patent­ och registerstyrelsen om detta och likaså om det

registrerade sortnamnet.

________________________

13 §

Meddelande till licensinnehavaren

Om sortägaren meddelar att han avstår från sin växtförädlarrätt och om i registret har

antecknats licens som gäller växtsorten, skall nämnden underrätta licensinnehavaren om

saken så att han skall kunna reservera en skälig tid för att bevaka sina rättigheter innan

växtsortsnämnden avför växtsorten ur registret.

14 §

Publicering av registrering av växtförädlarrätt eller av avslag

I beslut om registrering av växtförädlarrätt eller om avslag på en ansökan uppges

registreringsdag, registernummer, ansökans diarienummer och datum då ansökan

inkommit till växtsortsnämnden.

15 §

Annat som skall publiceras

Växtsortsnämnden skall publicera de beslut som vunnit laga kraft och genom vilka en

växtsort har avförts ur växtsortsregistret, ett registrerat sortnamn har ändrats eller

växtförädlarrätten har överförts på någon annan.

16 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1992.

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President

MAUNO KOIVISTO

Jord­ och skogsbruksminister

Martti Pura