À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Azerbaïdjan

AZ061

Retour

Müəlliflik hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün Ərizə


ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Sifariş sənədinin daxil Daxil olma nömrəsi Məlumat toplusunun
olma tarixi qeydiyyat tarixi

əlliflik hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıdakı məlumatları və sadalanan sənədləri təqdim edərək məlumat toplusunun qeydiyyatdan keçirilməsini xahiş edirəm.

1. Məlumat toplusunun adı _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Əvvəlki və ya alternativ adı ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Törəmə əsər (əllifin məlumat toplusunun hazırlanmasına sərf etdiyi əməyin həcmi):____________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. əllif(lər) (təxəllüs, anadan olma tarixi, əllifin vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Müstəsna hüquqların sahibi (tam məlumatlar göstərilir)_____________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

6. Yazışma üçün ünvan ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

7. Məlumat toplusunun açıqlanma tarixi və yeri_____________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 8. Məlumat toplusu eyni zamanda həm əlliflik hüququ, həm də xüsusi qorunma hüququ ilə qorunursa, bu barədə müvafiq qeyd etməli _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Ərizəyə əlavə edilən, depozitə götürülən materiallar: (“X”işarəsi ilə qeyd edilməli):

əlyazma;

kitab;

kserosurət;

slaydlar;

digər……………………….

10. Depozitə götürülən obyektin növü ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

11. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X işarəsi ilə qeyd edilməli):

qeydiyyat üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd; müstəsna hüquqların verilməsi barədə sənədin surəti;

nümayəndənin adına etibarnamə;

Azərbaycan dilinə edilmiş tərcümə.

12. Mən (əllifin, yaxud hüquq sahibinin soyadı, adı və atasının adı) __________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, bu məlumat toplusu yaradılarkən digər şəxslərin əlliflik hüquqları pozulmamışdır. Ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür və depozitə götürülən materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”________________________2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Qeydiyyat sənədinin təqdim edilmə tarixi Daxil olma nömrəsi Qeydiyyat tarixi

Əlaqəli hüquqlar obyektinin qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda sadalanan sənədləri təqdim edərək əlaqəli hüquqların obyektini qeydiyyata götürmənizi xahiş edirəm.

1. Əlaqəli hüquqlar obyektinin adı________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. Əlaqəli hüquqların subyekt(lər)i (fiziki şəxsin vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri, hüquqi şəxsin yaşadığı ölkə və yerləşdiyi yerin adı)______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Əlaqəli hüquqların obyektinə daxil edilmiş əsər(lər)in adı və əllif(lər)i (əllif(lər)in təxəllüsü, anadan olma tarixi, vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri) _______________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Yazışma üçün ünvan_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat (əlaqəli hüquqlar subyektinin mənsub olduğu təşkilatın adı və ünvanı) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 7. Açıqlanmanın tarixi və yeri ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8. Ərizəyə əlavə olunan, depozitə götürülən materiallar:

səsyazılma;

videoyazılma.

9. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər:

dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd; dövlət rüsumundan azad edilmə barədə sənəd;

müstəsna hüquqların sahibinin hüququnu təsdiq edən sənəd;

Azərbaycan dilinə tərcümə;

nümayəndənin adına tərtib edilmiş etibarnamə.

10. Mən (əlaqəli hüquqlar subyektinin soyadı, adı və atasının adı) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, qeydiyyatdan keçirilən obyekt yaradılarkən digər şəxslərin əllif və əlaqəli hüquqları pozulmamışdır. Ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür.

İmza_________________________

“_____”____________________________ 2010-cu il

11. Sifarişçi (əlaqəli hüquqların subyekti, nümayəndə) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

“_____”____________________ 2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Sifariş sənədinin daxil olma tarixi Daxil olma nömrəsi Məlumat toplusunun qeydiyyat tarixi

Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda məlumatları və sadalanan sənədləri təqdim edərək məlumat toplusunun qeydiyyatdan keçirilməsini xahiş edirəm.

1. Məlumat toplusunun adı______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. Əvvəlki və ya alternativ adı___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Məlumat toplusunun hüquq sahibinin, yaxud istehsalçının soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, ölkənin kodu (hüquqi şəxs olduğu halda adı, hüquqi ünvanı)__________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Hüquq sahibinin, yaxud istehsalçının adlarının dəyişdirilməsi haqqında məlumat_________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Yazışma üçün ünvan_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

6. Məlumat toplusuna hüquqların digər fiziki, yaxud hüquqi şəxsə tam və ya qismən verilməsi barədə məlumat (hüquqların verilməsi barədə müqavilənin imzalandığı tarix, yer və tərəflər barədə məlumat)____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

7. Məlumat toplusu dövlət ehtiyacları üçün yaradılmışdırsa, dövlət sifarişçisi barədə məlumat ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8. Məlumat toplusunun açıqlanma tarixi və yeri ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Məlumat toplusunun qorunma müddətinin başlanğıc tarixi (məlumat toplusu eyni zamanda həm əlliflik hüququ, həm də xüsusi qorunma hüququ ilə qorunursa, bu barədə müvafiq qeyd etməli) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Məlumat toplusuna yeni sərmayə qoyuluşuna dair məlumat_________________________________ ________________________________________________________________________

11. Depozitə götürülən materialın obyektiv forması __________________________________________ _______________________________________________________________________

12. Ərizəyə əlavə edilən, depozitə götürülən materiallar (“X” işarəsi ilə qeyd edilməli):

 əlyazma;

kitab;

kserosurət;

slaydlar;

digər_______________________________

13. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X” işarəsi ilə qeyd edilməli):

qeydiyyat üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;

müstəsna hüquqların verilməsi barədə sənədin surəti;

nümayəndənin adına etibarnamə;

Azərbaycan dilinə edilmiş tərcümə

14. Mən məlumat toplusunun müstəsna hüquq sahibi _________________________________________________ ________________________________________________________________________

təminat verirəm ki, ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür depozitə götürülmək üçün təqdim olunan materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”________________________2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Qeydiyyat sənədinin təqdim edilmə tarixi Daxil olma nömrəsi Qeydiyyat tarixi

əlliflik hüququ obyektinin qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda sadalanan sənədləri təqdim edərək əsəri qeydiyyata götürməyinizi xahiş edirəm.

1. Əsərin adı ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Əvvəlki və ya alternativ adı _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Törəmə əsər (əllifin əsərə sərf etdiyi əməyin həcmi): ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. əllif(lər) (təxəllüs, anadan olma tarixi, əllifin vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Yazışma üçün ünvan ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat (əllifin mənsub olduğu təşkilatın adı, ünvanı) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Müstəsna hüquqların sahibi (tam məlumatlar göstərilir) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 7. Ərizəyə əlavə edilən, depozitə götürülən materiallar: (“X işarəsi ilə qeyd edilməli):

əlyazma;

kitab;

fotosurət;

slaydlar;

çertyojlar;

rəsmlər; səsyazılma; videoyazılma;

digər________________________

8. Depozitə götürülən obyektin növü______________________________________________________

____________________________________________________________________________________ (yazmalı)

9. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X işarəsi ilə qeyd edilməli):

qeydiyyat üçün dövlət rüsümunun ödənilməsi barədə sənəd; qeydiyyat üçün dövlət rüsumundan azad edilməsi və ya onun məbləğinin azaldılması barədə

sənəd;

müstəsna hüquqların verilməsi barədə sənədin surəti;

nümayəndənin adına etibarnamə;

Azərbaycan dilinə edilmiş tərcümə.

10. Mən (əllifin soyadı, adı və atasının adı_______________________________________________

____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, bu əsər yaradılarkən digər şəxslərin əllif hüquqları pozulmamışdır. Ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür və depozitə götürülən materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”________________________2010-cu il

11. Sifarişçi (əllif, hüquqi varis, əgötürən, nümayəndə) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

“____”____________________2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Sənədlərin təqdim edilmə tarixi Daxil olma nömrəsi Qeydiyyat tarixi

İnteqral sxem topologiyalarının Dövlət qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda sadalanan sənədləri təqdim edərək İnteqral sxem topologiyasının qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm.

1. İnteqral sxem topologiyasının adı ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. Müstəsna hüquq sahibi (tam məlumatlar göstərilir) ________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. əllif(lər) (tam məlumatlar göstərilir): _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Yazışma üçün ünvan ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Əgər topologiyadan istifadə edilibsə, istifadə olunduğu ilk tarix və yer _________________________ ____________________________________________________________________________________

6. Qeydiyyat üçün dövlət rüsumun ödənilməsi barədə sənəd ____________________________________________________________________________________

7. Ərizəyə qoşulan topologiyanı eyniləşdirən depozitə götürülən materiallar (rəsm, çertyoj, foto, inteqral sxem referatla birlikdə) __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X“ işarəsi ilə qeyd edilməli):

8.1. müstəsna hüquqların sahibi olduğunu təsdiqləyən sənədin surəti

8.2. nümayəndənin adına etibarnamə

8.3. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş sənədin adı ________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Mən topologiyaya müstəsna hüququn sahibi (soyadı, adı və atasının adı) ____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür depozitə götürülmək üçün təqdim olunan materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”______________________2010-cu il