À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Danemark

DK230

Retour

Lov om forretningshemmeligheder (Lov nr 309 af 25/04/2018)

 Lov om forretningshemmeligheder (Lov nr 309 af 25/04/2018)

LOV nr 309 af 25/04/2018

Ministerium: Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften Journalnummer: Erhvervsmin., LBK nr 1156 af 20/09/2018

Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 15/00326

Lov om forretningshemmeligheder1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne lov indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af for‐ retningshemmeligheder.

§ 2. I denne lov forstås ved: 1) Forretningshemmelighed: Oplysninger, der

a) er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sam‐ mensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,

b) har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og c) under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighol‐

delse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne. 2) Forretningshemmelighedshaver: Enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en for‐

retningshemmelighed. 3) Krænkende part: Enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videregi‐

vet en forretningshemmelighed. 4) Krænkende varer: Varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller markeds‐

føring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

Kapitel 2 Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

§ 3. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshem‐ meligheden erhverves ved 1) uafhængig opdagelse eller skabelse, 2) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden

har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og hvor personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af for‐ retningshemmeligheden,

3) udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overens‐ stemmelse med EU-retten og national ret og praksis eller

4) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig er‐ hvervspraksis.

1

Stk. 2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som lovlig, i det omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervelse, brug eller videregivelse.

§ 4. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke be‐ tragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved 1) uautoriseret adgang til, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller

elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af, eller

2) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervs‐ praksis.

Stk. 2. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, der har 1) erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt, 2) misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshem‐

meligheden eller 3) misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelig‐

hedens brug. Stk. 3. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulov‐

lig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte el‐ ler indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 2.

Stk. 4. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller op‐ lagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshemme‐ lighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 2.

Undtagelse ved videregivelse

§ 5. En anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler efter §§ 8, 12, 13 og 15 skal afvises, hvis 1) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at udøve retten til informations- og ytringsfrihed,

herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme, 2) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller

ulovlige aktiviteter og sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse eller

3) der er tale om arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter som led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med EU-ret‐ ten eller national ret, når videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af de pågældende opgaver.

Kapitel 3 Beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag

§ 6. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som medvirker i en retssag ved‐ rørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, kan pålægges strafansvar efter straffelovens §§ 152-152 f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller på‐ ståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige. Dette gælder

2

dog ikke, hvis retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på advokater og deres autoriserede fuld‐ mægtige, partnere og personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden.

Stk. 3. Den, som uden at være omfattet af stk. 1 eller 2 medvirker i en retssag vedrørende ulovlig er‐ hvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, og som uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmelighe‐ der eller påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige, straffes med bøde. Dette gælder dog ikke, hvis retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

§ 7. Når retten i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed træffer afgørelse efter retsplejelovens kapitel 2, kapitel 3 a og § 339 a, skal retten tage hensyn til 1) behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, 2) parternes og relevante tredjeparters legitime interesser og 3) en eventuel skade, som parterne og relevante tredjeparter måtte lide, som følge af at en anmodning

om sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

Kapitel 4 Midlertidige afgørelser om forbud og påbud

§ 8. I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan retten efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren meddele forbud eller påbud efter reglerne i retsple‐ jelovens kapitel 40, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Retten kan meddele forbud eller påbud efter stk. 1, hvis den part, der anmoder om forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at 1) der foreligger en forretningshemmelighed, 2) sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren og 3) forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges eller vide‐

regives ulovligt eller der er en umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Stk. 3. Retten skal ved vurderingen af, om forbud eller påbud kan meddeles efter stk. 1, tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, herunder, hvis det er relevant, 1) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk ved forretningshemmeligheden, 2) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, 3) den sagsøgtes adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 4) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 5) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis anmodningen om for‐

bud eller påbud efterkommes eller afvises, 6) tredjemands legitime interesse, 7) offentlighedens interesse og 8) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

Stk. 4. Retten kan helt eller delvis ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1, når de oplysninger, der har dannet grundlag for forbuddet eller påbuddet, ikke længere udgør en forretningshemmelighed ef‐ ter § 2, nr. 1, og det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes sagsøgte. Retten kan endvidere helt eller delvis

3

ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1 i medfør af retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3.

Stk. 5. Retten kan som alternativ til at meddele forbud eller påbud efter retsplejelovens kapitel 40 be‐ stemme, at den påståede krænkende part kan fortsætte med brug af forretningshemmeligheden, mod at vedkommende stiller sikkerhed for kompensation til den påståede krænkede part.

§ 9. Meddeler retten forbud eller påbud i medfør af § 8, kan retten efter anmodning fra forretningshem‐ melighedshaveren samtidig træffe afgørelse om udlevering til denne af de formodet krænkende varer, hvis der er bestemte grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

Stk. 2. Under behandlingen af en anmodning om udlevering finder retsplejelovens § 423, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§ 10. Bistand til opretholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 ydes af fogedretten efter regler‐ ne i retsplejelovens kapitel 57.

Stk. 2. Efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren kan fogedretten træffe afgørelse om udle‐ vering af de formodet krænkende varer til forretningshemmelighedshaveren, hvis der er bestemte grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

§ 11. I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed finder rets‐ plejelovens § 428 tilsvarende anvendelse i forhold til tredjemand, der har lidt skade i forbindelse med for‐ bud eller påbud.

Kapitel 5 Domme om forbud og påbud

§ 12. Når retten har fastslået, at der er sket ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretnings‐ hemmeligheden, jf. § 4, kan retten ved dom fastsætte følgende foranstaltninger i forhold til en forretnings‐ hemmelighed: 1) Ophør med eller i givet fald tidsbegrænset forbud mod brug eller videregivelse af forretningshemme‐

ligheden. 2) Forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, ek‐

sport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå. 3) Tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet. 4) Fratagelse af krænkende egenskaber hos de krænkende varer. 5) Tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbagekaldelse af varerne fra markedet, forud‐

sat at en sådan tilbagekaldelse ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed. 6) Tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer,

der indeholder eller udgør forretningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til sagsøgeren af alle eller dele af disse dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer.

Stk. 2. Når retten tager stilling til, om foranstaltninger efter stk. 1 kan meddeles, og vurderer proportio‐ naliteten af sådanne foranstaltninger, skal retten tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, her‐ under 1) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk, 2) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden, 3) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 4) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 5) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne ef‐

terkommes eller afvises, 6) tredjeparters legitime interesser, 7) offentlighedens interesse og 8) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

4

Stk. 3. Når retten begrænser varigheden af foranstaltninger efter stk. 1, nr. 1 og 2, skal denne varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelighe‐ den. Foranstaltningerne ophører, når de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 1, og det skyldes forhold, der ikke direkte eller indirekte kan tilregnes sagsøgte.

Stk. 4. Foranstaltninger efter stk. 1, nr. 3-6, foretages på den krænkende parts bekostning, medmindre særlige grunde taler herimod. Foranstaltningerne berører ikke en mulig erstatning til forretningshemme‐ lighedshaveren for den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

§ 13. Retten kan i stedet for at træffe foranstaltninger efter § 12 efter anmodning fra den, der vil kunne pålægges disse foranstaltninger, bestemme, at denne skal betale den krænkede part godtgørelse, hvis 1) den pågældende person på tidspunktet for brugen eller videregivelsen hverken vidste eller under de

givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden per‐ son, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt,

2) gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade den pågældende person uforholdsmæs‐ sigt meget og

3) en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimelig. Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1, der træder i stedet for foranstaltninger efter § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, må

ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som den, der er dømt til at betale godtgørelse, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt, hvis vedkommende hav‐ de anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed.

Kapitel 6 Søgsmål

§ 14. Anmodning om meddelelse af forbud eller påbud i medfør af § 8 skal være indgivet til retten, inden 6 måneder efter at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige er‐ hvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemmelighedshaveren har tilstrækkeligt grundlag for indgivelse af anmodningen.

Stk. 2. Sagsanlæg med påstand om fastsættelse af foranstaltninger i medfør af § 12, stk. 1, skal være indgivet til retten, inden 6 måneder efter at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemme‐ lighedshaveren har tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg.

Kapitel 7 Erstatning

§ 15. Den, som forsætligt eller uagtsomt har foretaget en ulovlig handling som nævnt i § 4, skal erstatte den skade, som forretningshemmelighedshaveren har lidt som følge heraf.

Stk. 2. Erstatningens størrelse fastsættes bl.a. på baggrund af forretningshemmelighedshaverens tab af fortjeneste og den krænkende parts uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan erstatningen fastsættes til et beløb, som mindst svarer til et rimeligt vederlag for udnyttelsen af forretningshemmeligheden.

Stk. 4. Der kan ud over erstatning fastsættes en godtgørelse til forretningshemmelighedshaveren for ik‐ keøkonomisk skade.

Kapitel 8 Tvangsbøder

§ 16. I tilfælde af manglende overholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 og ved fuldbyrdel‐ se af domme, hvorved der er fastsat foranstaltninger i medfør af § 12, kan fogedretten efter anmodning fra

5

forretningshemmelighedshaveren pålægge den, som forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen er rettet imod, tvangsbøder.

Stk. 2. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen overholdes. Fogedretten kan dog, hvis det findes hensigtsmæssigt, beslutte, at der fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om, at forbuddet, påbuddet eller foranstalt‐ ningen skal være overholdt på et nærmere angivet tidspunkt, ikke efterkommes.

Kapitel 9 Offentliggørelse af retsafgørelser

§ 17. I en dom, hvorved nogen dømmes for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret‐ ningshemmelighed, kan retten bestemme, at dommen på den krænkede parts anmodning skal offentliggø‐ res i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelse påhviler den krænkende part. Offentliggørelse skal ske på den kræn‐ kende parts bekostning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Ved of‐ fentliggørelse efter stk. 1 skal forretningshemmeligheden beskyttes.

Stk. 3. Når retten træffer bestemmelse om offentliggørelse efter stk. 1 og vurderer proportionaliteten heraf, skal retten, i det omfang det er relevant, tage hensyn til 1) forretningshemmelighedens værdi, 2) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 3) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 4) sandsynligheden for den krænkende parts yderligere ulovlige brug eller videregivelse af forretnings‐

hemmeligheden, og 5) om oplysningerne om den krænkende part vil være af en sådan art, at en fysisk person vil kunne iden‐

tificeres, og hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig på baggrund af den mulige skade, som offentliggørelsen kan medføre for privatlivets fred og den kræn‐ kende parts omdømme.

Kapitel 10 Sanktioner

§ 18. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, hvis den pågældende 1) står i tjeneste- eller samarbejdsforhold til den krænkede eller udfører et hverv for denne, 2) har lovlig adgang til den krænkedes virksomhed eller 3) i anledning af udførelse af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger,

beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign. Stk. 2. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.

kapitel.

Kapitel 11 Ikrafttræden

§ 19. Loven træder i kraft den 9. juni 2018. Stk. 2. Fristerne i § 14 udløber tidligst 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

Kapitel 12 Ændring af anden lovgivning

§ 20. I lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring foretages følgende ændringer:

6

1. Overskriften før § 23 ophæves.

2. § 23 ophæves.

3. § 37, stk. 5, ophæves. Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 21. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 5. december 2017, § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, § 1 i lov nr. 140 af 28. februar 2018 og lov nr. 141 af 28. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 299 a, 1. pkt., ændres »markedsføringslovens § 23« til: »§ 4, jf. § 18, stk.1, nr. 1-3, i lov om forret‐ ningshemmeligheder«.

Kapitel 13 Territorialbestemmelser

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

7

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretnings‐ oplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse, EU-Tidende 2016, nr. L 157/1, side 1.

8