À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Finlande

FI023

Retour

Asetus kasvinjalostajanoikeudesta

 Asetus kasvinjalostajanoikeudet

Asetus

kasvinjalostajanoikeudesta

Maa­ ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä

elokuuta 1992 annetun lain (789/92) 40 §:n nojalla:

1 §

Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi,

kotipaikkka ja osoite;

2) tiedot lajikkeen alkuperästä sekä tulokset lajikkeella suoritetuista kokeista;

3) väliaikainen ehdotus lajikenimeksi, jos lopullista ehdotusta lajikenimeksi ei vielä esitetä;

4) tiedot siitä, onko lajikkeen rekisteröintiä haettu toisessa valtiossa ja onko tällöin ehdotettu

lajikenimeä tai sellainen hyväksytty sekä mitä viranomainen tässä valtiossa on todennut

tutkiessaan edellytyksiä lajikkeen rekisteröimiseksi;

5) tiedot siitä, haetaanko etuoikeutta jäljempänä 10 §:n mukaisesti, sekä siitä, missä ja milloin

aikaisemmat hakemukset on tehty; sekä

6) kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/92) 10 §:ssä säädetyt tiedot.

Hakemukseen on liitettävä:

1) edustamista koskeva valtakirja, jos hakijaa edustaa asiamies; sekä

2) jos ehdotettu lajikenimi voidaan sekoittaa sellaiseen kasvilajikkeen aineistoa tai sen

kaltaisia tavaroita koskevaan tavaramerkkiin, johon hakijalla on yksinoikeus, todistus

patentti­ ja rekisterihallitukselta siitä, että tavaramerkki on poistettu tavaramerkkirekisteristä,

tai jos tällaista tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, hakijan selitys siitä, että hän on luopunut tai

ilmoitus siitä, että hän on valmis luopumaan oikeudestaan käyttää tätä tavaramerkkiä.

Hakemus samoin kuin sen liitteet tulee laatia suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin

kielellä.

2 §

Hakemuksia koskeva luettelo

Kasvilajikelautakunta pitää luetteloa sille tehdyistä kasvilajikkeiden

rekisteröintihakemuksista.

Rekisteröintihakemukseen kasvilajikelautakunta merkitsee hakemuksen diaarinumeron sekä

päivämäärän, jolloin hakemus on toimitettu lautakunnalle.

Luetteloon on merkittävä:

1) hakemuksen saapumispäivämäärä ja diaarinumero;

2) kasvisuku tai ­laji, johon kasvilajike kuuluu;

3) ehdotus kasvilajikkeen lopulliseksi tai väliaikaiseksi nimeksi;

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

5) jos hakijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

6) jalostajan nimi ja osoite;

7) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä samaa lajiketta koskeva toisessa valtiossa

jätetty hakemus on tehty samoin kuin hakemuksen numero;

8) tarpeelliset tiedot lautakunnalle taikka lautakunnan määräämälle viranomaiselle tai

laitokselle toimitetusta kasviaineistosta ja sen lisäämisestä;

9) tiedot asiassa lautakunnalle jätetyistä asiakirjoista ja suoritetuista maksuista;

10) asiassa tehdyt päätökset;

11) asian käsittelyssä aikaisemmin tehdyn hakemuksen johdosta aiheutuneet lykkäykset;

vastaava merkintä on tehtävä luetteloon myös aikaisemman hakemuksen kohdalle; sekä

12) tiedot kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetuista hakemusten

mahdollisista siirtämisistä.

3 §

Lautakunnan julkaisu

Kasvilajikelautakunta toimittaa julkaisua, jossa julkaistaan kasvinjalostajanoikeuden

rekisteröintiä koskevat tiedot sen mukaan kuin kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa ja

sen nojalla annetulla asetuksella säädetään.

4 §

Rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

Jos rekisteröintihakemus on vaatimusten mukainen, lautakunta julkaisee hakemuksen.

Julkaisusta tulee käydä ilmi:

1) hakemuksen diaarinumero;

2) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jalostajan nimi ja osoite;

4) mihin kasvisukuun tai ­lajiin kasvilajike kuuluu;

5) ehdotettu lopullinen tai väliaikainen lajikenimi;

6) päivämäärä, jolloin hakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle;

7) onko etuoikeutta pyydetty ja missä valtiossa tätä tarkoittava lajiketta koskeva aikaisempi

hakemus on tehty, sekä päivämäärä, jolloin hakemus on tehty, ja hakemuksen numero, sekä

8) päivämäärä, jolloin hakemusta koskeva väite viimeistään on tehtävä.

5 §

Lajikenimen muuttamista koskevan ehdotuksen julkaiseminen

Jos sen jälkeen kun rekisteröintihakemus on julkaistu 4 §:n mukaisesti, ehdotetaan

lajikenimen muuttamista, kasvilajikelautakunta julkaisee ehdotuksen.

Julkaisusta tulee käydä ilmi:

1) hakemuksen diaarinumero;

2) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) mihin kasvisukuun tai ­lajiin kasvilajike kuuluu;

4) sekä ehdotettu uusi että aikaisempi lajikenimi;

5) päivämäärä, jolloin hakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle; sekä

6) päivämäärä, jolloin hakemusta koskeva väite viimeistään on tehtävä.

6 §

Väitteen tekeminen

Jos rekisteröintihakemusta tai lajikenimeä koskevaa ehdotusta vastaan tehdään väite, on myös

perusteet väitteen tekemiselle esitettävä.

Jos väitteen tekemisessä käytetään asiamiestä, asiamiehen on esitettävä väitteentekijän antama

valtakirja.

7 §

Asian käsittely lautakunnassa

Rekisteröintihakemusta käsitellessään kasvilajikelautakunnan tulee ottaa huomioon

hakemuksessa esitetyt ja muutkin asian käsittelyyn vaikuttavat seikat.

Kasvilajikelautakunta voi pyytää asiantuntijalausuntoja asian käsittelyyn liittyvistä

kysymyksistä.

Joka Suomessa hakee rekisteröintiä kasvilajikkeelle, jolle on aikaisemmin haettu

rekisteröintiä toisessa valtiossa, on velvollinen antamaan selon lautakunnalle siitä, mitä toisen

valtion viranomainen siinä valtiossa tehdyn hakemuksen johdosta on todennut.

8 §

Kasvilajikkeen merkitseminen kasvilajikerekisteriin

Kasvilajirekisteristä tulee käydä ilmi:

1) hakemuksen diaarinumero ja kasvilajikkeen rekisterinumero;

2) lajikkeen omistajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies,

asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jalostajan nimi ja osoite;

4) mihin kasvisukuun tai ­lajiin kasvilajike kuuluu;

5) rekisteröity lajikenimi;

6) päivämäärä, jolloin

a) rekisteröintihakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle;

b) ehdotus lajikenimeksi toimitettiin kasvilajikelautakunnalle;

c) hakemus julkaistiin; ja

d) kasvilajike rekisteröitiin; sekä

7) onko lajikkeelle myönnetty kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu

etuoikeus ja missä valtiossa tätä tarkoittava lajiketta koskeva aikaisempi hakemus on tehty,

sekä päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

9 §

Kasvinjalostajanoikeuden siirtymistä ja käyttölupaa koskevat sekä eräät muut merkinnät

kasvilajikerekisteriin

Sen lisäksi mitä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 25 §:ssä säädetään merkinnästä

rekisteriin, tehdään vuosimaksun maksamisesta merkintä rekisteriin.

Merkinnöistä tulee käydä ilmi oikeudenhaltijoiden nimet, kotipaikat ja osoitteet samoin kuin 1

momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat päivämäärät. Käyttölupaan oikeutetun

pyynnöstä rekisteriin on myös merkittävä, onko käyttöluvassa rajoitettu ja miten lajikkeen

omistajan oikeutta.

Muutoksenhakijan sitä pyytäessä rekisteriin on merkittävä lisäksi rekisteriviranomaisen

kasvinjalostajanoikeutta koskevaan lopulliseen päätökseen kohdistuvat muutoksenhaut.

Rekisteriin merkitään myös tuomioistuinten asiassa tekemät päätökset.

Pyydettäessä rekisteriin on merkittävä myös kasvinjalostajanoikeuteen kohdistuvat

ulosmittaukset ja takavarikkoon asettamiset samoin kuin ilmoitukset asiamiehen

vaihtamisesta.

Jos merkinnän tekemistä rekisteriin koskevaa kysymystä ei voida välittömästi ratkaista, tulee

rekisteriin merkitä, että merkinnän tekemistä on pyydetty.

10 §

Etuoikeuden merkitseminen

Edellytyksenä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden

myöntämiselle on, että:

1) etuoikeutta nimenomaisesti vaaditaan hakemusta tehtäessä;

2) jäljennökset lajiketta koskevasta aikaisemmasta hakemuksesta ja siihen liittyvistä

asiakirjoista toimitetaan kasvilajikelautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen

jättämisestä lautakunnalle; jäljennösten tulee olla sen viranomaisen oikeaksi todistamia, joka

vastaanotti ensimmäisen kyseistä lajiketta koskevan hakemuksen; sekä

3) muut asiakirjat ja kasviaineisto, joita tarvitaan etuoikeuskysymyksen käsittelyssä, on

toimitettu kasvilajikelautakunnalle neljän vuoden kuluessa etuoikeusajan päättymisestä; jos

aikaisemmin tehty hakemus on evätty tai peruutettu, lautakunta voi myös antaa muunlaisia

määräyksiä siitä määräajasta, jonka kuluessa viimeksi mainitut asiakirjat ja kasviaineisto tulee

toimittaa lautakunnalle.

__________________________

11 §

Kasvilajikkeen poistaminen kasvilajikerekisteristä

Jos lajikkeen omistaja ilmoittaa luopuvansa kasvinjalostajanoikeudestaan, jos vuosimaksua ei

makseta säädetyssä ajassa, jos tuomioistuin julistaa kasvinjalostajanoikeuden mitättömäksi tai

jos kasvilajikelautakunta julistaa kasvinjalostajanoikeuden menetetyksi, kasvilajikelautakunta

poistaa kasvilajikkeen rekisteristä sen jälkeen kun tuomioistuimen tai lautakunnan päätös on

saanut lainvoiman.

12 §

Patentti­ ja rekisterihallitukselle tehtävä ilmoitus

Jos hakija on liittänyt hakemukseensa 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa mainitun selityksen tai

ilmoituksen, kasvilajikelautakunta sen jälkeen kun kasvilajikkeen rekisteröintiä koskeva

päätös on saanut lainvoiman, ilmoittaa patentti­ ja rekisterihallitukselle tästä samoin kuin

rekisteröidystä lajikenimestä.

13 §

Ilmoitus käyttöluvan haltijalle

Jos lajikkeen omistaja ilmoittaa luopuvansa kasvinjalostajanoikeudestaan ja rekisteriin on

merkitty kasvilajiketta koskeva käyttölupa, lautakunnan on ilmoitettava asiasta käyttöluvan

haltijalle kohtuullisen ajan varaamiseksi hänelle oikeuksiensa valvomiseksi ennen kuin

kasvilajikelautakunta poistaa kasvilajikkeen rekisteristä.

14 §

Kasvinjalostajanoikeuden rekisteröinnin tai hakemuksen hylkäämisen julkaiseminen

Kasvinjalostajanoikeuden rekisteröintiä tai hakemuksen hylkäämistä koskevaa päätöstä

julkaistaessa on ilmoitettava kasvilajikkeen rekisteröimispäivä, rekisterinumero, hakemuksen

diaarinumero samoin kuin päivämäärä, jolloin hakemus toimitettiin kasvilajikelautakunnalle.

15 §

Muut julkaistavat asiat

Kasvilajikelautakunnan on julkaistava lautakunnan lainvoiman saanut päätös, jolla kasvilajike

on poistettu kasvilajikerekisteristä, jolla rekisteröity lajikenimi on muutettu tai jolla

kasvinjalostajanoikeus on siirretty toiselle.

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti

MAUNO KOIVISTO

Maa­ ja metsätalousministeri

Martti Pura