À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Hongrie

HU104

Retour

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól (Hatály: 2016.VII.15-től)

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól (Hatály: 2016.VII.15-tőn( �/title> <style type="text/css"><!-- .s1 { font-family: serif; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: underline; font-size: 10pt; } .s2 { font-family: serif; font-weight: bold; font-size: 12pt; } .p, p { font-family: serif; font-weight: normal; font-size: 12pt; } h1 { font-family: serif; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 12pt; } .s3 { font-family: serif; font-style: italic; font-weight: normal; font-size: 12pt; } .s4 { font-family: serif; font-weight: normal; font-size: 10pt; } --> </style> </head> <body> <p class="s1"> 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatály: 2016.VII.15-től</p> <p class="s2">19/2001. (XI. 29.) IM rendelet</p> <p class="s2">a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól</p> <p>A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.)<br/>68. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)<br/>elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:</p> <h1>A formatervezési <span class="s3">m</span>intaoltalmi bejelentés</h1> <p class="s2">1. § <span class="p">(1) A formatervezési mintaoltalmi (a továbbiakban: mintaoltalmi) bejelentésnek tartalmaznia kell:</span></p> <p class="s3">a) <span class="p">a bejelentési kérelmet és abban a formatervezési minta (a továbbiakban: minta) szerinti termék megnevezését;</span></p> <p class="s3">b) <span class="p">a minta ábrázolását;</span></p> <p class="s3">c) <span class="p">képviselet esetén annak igazolását;</span></p> <p class="s3">d) <span class="p">a jogutódlást igazoló okiratot, ha a bejelentő a szerző jogutódja;</span></p> <p class="s3">e) <span class="p">uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot;</span></p> <p class="s3">f) <span class="p">kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást;</span></p> <p class="s3">g) <span class="p">az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a minta, amelynek az Fmtv. 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban részesülhessen, ha ennek hiányában az Fmtv. 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró ok egyébként fennállna;</span></p> <p class="s3">h)</p> <p>(2) A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja:</p> <p class="s3">a) <span class="p">a mintához nem tartozó részek egyértelmű elhatárolására szolgáló - a 4. § (2)-(6)</span></p> <p>bekezdésének megfelelő - jelöléseket;</p> <p class="s3">b)</p> <p class="s3">c) <span class="p">a minta szerinti terméknek az ipari minták nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói Megállapodásban meghatározott osztályjelzetét.</span></p> <p>(3) Egy bejelentésben legfeljebb ötven mintára igényelhető oltalom.<br/>(4) A bejelentési kérelmet és a minta ábrázolását külön lapon kezdve kell elkészíteni és külön- külön folyamatos számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.</p> <h1>A bejelentési kérelem</h1> <p class="s2">2. § <span class="p">(1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell:</span></p> <p class="s3">a) <span class="p">a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő;</span></p> <p class="s3">b) <span class="p">a minta szerinti termék megnevezését;</span></p> <p class="s3">c) <span class="p">annak megjelölését, hogy a bejelentésben hány mintára igényelnek oltalmat;</span></p> <p class="s3">d) <span class="p">nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja;</span></p> <p class="s3">e) <span class="p">a szerző nevét és címét, több szerző esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a szerző írásban kéri, hogy mellőzzék nevének a feltüntetését a nyilvánosságra kerülő mintaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a szerző nevét külön lapon kell megadni;</span></p> <p class="s3">f) <span class="p">képviselet esetén a képviselő nevét és irodai címét;</span></p> <p class="s4">1</p> <p class="s1"> 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatály: 2016.VII.15-től</p> <p class="s3">g) <span class="p">uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés napját és ügyszámát;</span></p> <p class="s3">h) <span class="p">megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;</span></p> <p class="s3">i) <span class="p">a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;</span></p> <p class="s3">j) <span class="p">a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását;</span></p> <p class="s3">k) <span class="p">a bejelentő, illetve mindegyik bejelentő vagy a képviselő aláírását.</span></p> <p>(2) A bejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető.</p> <h1>A minta szerinti termék megnevezése</h1> <p class="s2">3. § <span class="p">(1) A minta szerinti termék megnevezését - lehetőség szerint - a nemzetközi osztályozásban szereplő elnevezés használatával kell megadni. A minta szerinti termék megnevezésének az osztályozásban szereplő elnevezéstől való eltérés esetén vagy ilyen elnevezés hiányában is ki kell fejeznie a termék rendeltetését, illetőleg az állhat a termék más, közismert nevéből is. Ha a termék megnevezése több felhasználási területre is utalhat, azt pontosítani kell a felhasználási terület, illetve a nemzetközi osztályozás szerinti osztályjelzet megadásával.</span></p> <p>(2) A minta szerinti termék megnevezése nem tartalmazhat fantáziaszót, fantázianevet, gyártmány- vagy típusjelölést.<br/>(3) Ha a minta készletre vonatkozik, a termék megnevezésében erre is utalni kell.<br/>(4) Ha a mintaoltalmi bejelentésben több mintának az Fmtv. 38. §-a (1) bekezdésében meghatározott csoportjára igényelnek oltalmat, a minták szerinti termékek tömör összefoglaló elnevezését kell megadni.</p> <h1>A minta ábrázolása</h1> <p class="s2">4. § <span class="p">(1) A mintaoltalmi bejelentésben a minta ábrázolását egy példányban kell benyújtani. (2) A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:</span></p> <p class="s3">a) <span class="p">az ábrázolásnak egyértelműen be kell mutatnia a mintát, azaz a minta szerinti termék egészének vagy részének külső megjelenését befolyásoló valamennyi külső jellegzetességet;</span></p> <p class="s3">b) <span class="p">az ábrázoláson a minta egyértelmű azonosíthatóságát zavaró tárgyak, személyek, állatok nem szerepelhetnek;</span></p> <p class="s3">c) <span class="p">szükség esetén a mintát több nézetből, illetve eltérő használati és egyéb helyzetekben is be kell mutatni;</span></p> <p class="s3">d) <span class="p">legalább egy ábrázolásnak a mintát teljes egészében be kell mutatnia; a minta megismeréséhez szükséges mértékben metszetek, kitörések, részletnagyítások alkalmazhatók;</span></p> <p class="s3">e) <span class="p">a nem meghatározott hosszúságú, illetve síkbeli kiterjedésű tárgyak esetén (pl. profilidom, szövetek) - az egyéb követelményeknek egyebekben eleget tevő - részlet ábrázolása is elegendő;</span></p> <p class="s3">f) <span class="p">egy ábrázoláson csak egy minta egy nézete szerepelhet;</span></p> <p class="s3">g) <span class="p">az egyes ábrázolásokból önmagukból - külön magyarázat nélkül is - ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz viszonyított kapcsolatnak;</span></p> <p class="s3">h) <span class="p">a készletre vonatkozó minta minden elemét legalább egy ábrázoláson együttesen is szerepeltetni kell;</span></p> <p class="s3">i) <span class="p">a lap vagy lapok felső szélén legalább 2,5 cm széles üres térközt kell hagyni;</span></p> <p class="s4">2</p> <p class="s1"> 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatály: 2016.VII.15-től</p> <p class="s3">j) <span class="p">a mintához nem tartozó részek jelölésének egyértelműen el kell határolnia a mintát az ábrázolásnak azoktól a részeitől, amelyekre nézve a bejelentő nem igényel oltalmat.</span></p> <p>(3) Az ábrázolás benyújtható színes vagy fekete-fehér kivitelben. Az ábrázolást azonban színes kivitelben kell elkészíteni, ha a színek a mintát eredményező külső jellegzetességekhez tartoznak. (4) A minta fényképen történő ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben<br/>foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:</p> <p class="s3">a) <span class="p">a fényképnek a mintát semleges háttér előtt, kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; a fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, tükröződés, árnyékhatás a mintát eredményező külső jellegzetességek megismerhetőségét ne zavarja;</span></p> <p class="s3">b) <span class="p">a fényképen fizikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések - így különösen retusálás</span></p> <p>− nem szerepelhetnek;</p> <p class="s3">c) <span class="p">az egyes fényképek mérete nem lehet 3x4 cm-nél kisebb és 12x15 cm-nél nagyobb;</span></p> <p class="s3">d) <span class="p">ha egy bejelentéshez több fénykép is tartozik, azokat A/4 méretű lapon kell felragasztással vagy nyomtatással elrendezni; az egyes fényképek között az ábraszám elhelyezésére alkalmas, legalább 2 cm széles üres térközt kell hagyni.</span></p> <p>(5) A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a<br/>(3) bekezdésben foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:</p> <p class="s3">a) <span class="p">a grafikai ábrázolást fehér, átlátszatlan, legfeljebb A/4 méretű lapra, sötét, jól látható, tartós, egyenletes vastagságú vonalakkal, hajtás vagy törés nélkül kell elkészíteni;</span></p> <p class="s3">b) <span class="p">ha egy lapon több ábra is szerepel, azokat egymástól világosan, térközzel elhatárolva kell elhelyezni;</span></p> <p class="s3">c) <span class="p">az ábrázolás - az ábraszámozás kivételével - nem tartalmazhat magyarázatokat és feliratokat, valamint a megértést zavaró vonalat vagy más grafikai elemet;</span></p> <p class="s3">d) <span class="p">a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni azzal, hogy ez a követelmény nem képezi akadályát a mintához nem tartozó részek (2) bekezdés </span>j) <span class="p">pontja szerinti jelölésének;</span></p> <p class="s3">e) <span class="p">műszaki rajzok, illetve a műszaki rajzok szimbólumai nem alkalmazhatók;</span></p> <p class="s3">f) <span class="p">ha az ábrázoláson metszetek, kitörések szerepelnek, azokat is valósághűen kell bemutatni.</span></p> <p>(6) A bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni. Az ábraszám két, ponttal elválasztott számból áll, amelyek közül az első a bejelentésben szereplő minták sorszámát, a második pedig az adott mintához tartozó ábrák sorszámát jelöli (pl. 1.1, 1.2, 1.3 az első minta ábrázolásainak, 2.1, 2.2, 2.3 a második minta ábrázolásainak az ábraszáma). Az ábraszámokat az általuk jelölt ábrázolások mellett, az ábrázolások között fennmaradó térközben úgy kell feltüntetni, hogy az ábraszámok és az ábrák kapcsolata egyértelmű legyen. Ha a mintaoltalmi bejelentés a mintának csupán egyetlen ábrázolását tartalmazza, azon nem kell ábraszámot feltüntetni.<br/>(7)</p> <h1>A változtató nyilatkozat</h1> <p class="s2">5. § <span class="p">(1) A változtató nyilatkozatot egy példányban kell benyújtani.</span></p> <p>(2) Az Fmtv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon kell tartalmaznia, hogy az ábrázolás mely része nem tartozik a mintához. A nyilatkozathoz mellékelni kell a minta olyan ábrázolását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a bejelentő a korábbi ábrázolás mely részeire nem igényel oltalmat. A 4. § (2)-(6) bekezdését erre az ábrázolásra is alkalmazni kell.</p> <p class="s4">3</p> <p class="s1"> 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatály: 2016.VII.15-től</p> <p>(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit a mintaoltalom jogosultjának a megsemmisítési eljárásban tett, a mintaoltalom változtatással való fenntartását vagy korlátozását kezdeményező nyilatkozatára is megfelelően alkalmazni kell.</p> <h1>Záró rendelkezések</h1> <p class="s2">6. § <span class="p">(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott mintaoltalmi bejelentésekre kell alkalmazni.</span></p> <p>(2)-(3)</p> <p class="s4">4</p></body></html> </div> </div> </span> </wu-step> <script> var browser = (function() { var test = function(regexp) {return regexp.test(window.navigator.userAgent)} switch (true) { case test(/edg/i): return "Microsoft Edge"; case test(/trident/i): return "Microsoft Internet Explorer"; case test(/firefox|fxios/i): return "Mozilla Firefox"; case test(/opr\//i): return "Opera"; case test(/ucbrowser/i): return "UC Browser"; case test(/samsungbrowser/i): return "Samsung Browser"; case test(/chrome|chromium|crios/i): return "Google Chrome"; case test(/safari/i): return "Apple Safari"; default: return "Other"; } })(); console.log('browser ----',browser) if(browser === 'Google Chrome') { document.getElementById('printID').className = 'cls-print needTranslation'; } else { document.getElementById('printID').className = 'firefox-cls-print needTranslation'; } document.addEventListener("keydown", function (event) { if (event.ctrlKey && event.keyCode == 80) { event.stopPropagation(); event.preventDefault(); document.body.scrollIntoView({ behavior: "smooth" }); console.log("CTRL + P was pressed!"); setTimeout(myStopFunction, 1100); } }); function myStopFunction() { window.print(); } </script> <footer> </footer> </body> </html>