À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Décret sur la médiation dans les litiges concernant le droit d'auteur et des droits connexes (Journal officiel RS, n° 35/2005), Slovénie

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2005 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Slovène Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št. 35/2005)        

U R E D B O o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa postopek mediacije med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: stranki) v primerih, določenih z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, stopnjo in vrsto izobrazbe ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati mediator za mediacijo po tej uredbi.

(2) Izraz sporazum o mediaciji, uporabljen v tej uredbi, pomeni sporazum, s katerim se stranki dogovorita, da bosta z mediacijo reševali vse ali nekatere spore, ki so nastali ali utegnejo nastati med njima v primerih iz prvega odstavka 163. člena zakona.

(3) Sporazum o mediaciji lahko stranki skleneta v obliki mediacijske klavzule, vključene v skupni sporazum iz prvega odstavka 156. člena zakona, ali v obliki posebne pogodbe.

I. ZAČETEK POSTOPKA

2. člen

(predlog)

(1) Postopek mediacije se začne z vložitvijo predloga za mediacijo (v nadaljnjem besedilu: predlog) pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad).

(2) Predlog vložita stranki sporazuma o mediaciji skupno ali ena izmed njih v zadostnem številu za urad, mediatorja in drugo stranko, če predloga nista vložili stranki skupno.

(3) Predlog vsebuje:

a) podatke o strankah sporazuma o mediaciji, ki omogočajo vzpostavitev stika z njima, kot so njuni imeni, poštna naslova, naslova elektronske pošte, številke telefona in telefaksa, ter osebna imena oseb, ki ju zastopajo in predstavljajo, ali morebitnih pooblaščencev strank;

b) kratek opis spornega primera;

c) kopijo sporazuma o mediaciji.

(4) Urad pošlje predlog drugi stranki, razen če sta predlog vložili stranki sporazuma o mediaciji skupno ali če predlog ne vsebuje podatkov, ki omogočajo vzpostavitev stika z drugo stranko. V tem primeru urad pozove stranko, ki je vložila predlog, naj ga ustrezno dopolni.

3. člen

(izbira mediatorja)

(1) Če stranki še nista izbrali mediatorja, ju urad po prejemu predloga pozove, da najkasneje v dveh mesecih od vložitve predloga skupaj izbereta enega izmed mediatorjev s seznama mediatorjev, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, in o tem obvestita urad. Če v določenem roku stranki uradu ne sporočita imena skupno izbranega mediatorja, se šteje, da mediacija ni uspela, o čemer urad obvesti obe stranki.

(2) Urad obvesti izbranega mediatorja in mu pošlje predlog.

II. MEDIACIJA

4. člen

(dolžnosti in odgovornost mediatorja)

(1) Mediator ne sme začeti mediacije ali že začete mediacije nadaljevati, dokler strankama ne razkrije vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo neodvisnost in nepristranost oziroma bi lahko ustvarile vtis, da ni popolnoma nevtralen.

(2) Mediator mora strankama zagotoviti pošteno obravnavanje, pri čemer mora upoštevati vse okoliščine primera.

(3) Dolžnosti mediatorja iz prvega in drugega odstavka tega člena trajajo ves čas postopka.

(4) Mediator ni odgovoren strankama za dejanja ali opustitve v postopku mediacije, razen če gre za namerne napake.

5. člen

(postopek mediacije)

(1) Če se stranki ne dogovorita o vodenju postopka mediacije, vodi mediator postopek tako, kot šteje za najbolj primerno, upoštevaje okoliščine primera, izražene interese strank in potrebe po hitri rešitvi spora.

(2) Mediator lahko po posvetu s strankama določi rok, v katerem mora vsaka stranka njemu in drugi stranki predložiti poročilo, v katerem na kratko opiše primer, svoje zahteve in razloge zanje ter trenutno stanje primera. Skupaj s poročilom stranka posreduje podatke in gradivo, za katere oceni, da so potrebni za namene mediacije in zlasti za opredelitev spornih vprašanj.

(3) Mediator lahko kadarkoli v postopku mediacije predlaga, da stranka predloži dodatne podatke in gradivo, za katere oceni, da bi lahko koristili mediaciji.

(4) Mediator določi kraj in čas posameznega sestanka s strankama, pri čemer se lahko ločeno srečuje in vzdržuje stike tudi s posamezno stranko. Stranki imata lahko na sestankih z mediatorjem svoje zastopnike ali svetovalce.

6. člen

(predlog mediatorja)

(1) Mediator lahko kadar koli strankama predlaga rešitev primera, na način, ki ga oceni za ustreznega.

(2) Šteje se, da je predlog mediatorja sprejet, če stranki v roku treh mesecev od vročitve predloga skleneta skupni sporazum oziroma sporazum o kabelski retransmisiji.

(3) Kadar mediator meni, da nekega primera ni mogoče rešiti z mediacijo, lahko strankama predlaga postopke ali načine, za katere meni, da bi ob upoštevanju okoliščin spora in poslovnih odnosov med strankama omogočili najučinkovitejšo in najcenejšo rešitev tega primera.

7. člen

(zaključek mediacije)

Mediacija se zaključi z dnem:

a) ko stranki podpišeta skupni sporazum oziroma sporazum o kabelski retransmisiji radiodifuzno oddajanih del;

b) sklenitve poravnave med strankama glede dela ali vseh spornih vprašanj o vsebinskih omejitvah pravic;

c) ugotovitve mediatorja, da po njegovem mnenju nadaljevanje mediacije ne bi pripeljalo do rešitve primera;

d) ko urad ali mediator prejme pisno izjavo stranke, da odstopa od sporazuma o mediaciji.

8. člen

(obvestilo mediatorja)

Ko se mediacija zaključi, pošlje mediator strankama in uradu pisno obvestilo, v katerem navede datum zaključka mediacije in vrsto izida mediacije iz 7. člena te uredbe, ter opiše uspešnost mediacije.

III. ZAUPNOST IN TAJNOST MEDIACIJE

9. člen

(zaupnost in tajnost mediacije)

(1) Vsi, ki so vključeni v mediacijo, zlasti mediator, stranki ter njuni zastopniki in svetovalci, izvedenci, delavci urada in druge osebe, navzoče na sestankih strank z mediatorjem, morajo spoštovati zaupno naravo mediacije in ne smejo uporabiti ali razkriti tretjemu nobenega podatka oziroma informacije, ki se nanaša na mediacijo ali je bila pridobljena med njo, razen če se stranki in mediator dogovorijo drugače. Ob zaključku mediacije vrnejo vsa poročila, dokumente in drugo gradivo stranki, ki jih je predložila, ne da bi zadržali njihove kopije, razen če se stranki dogovorita drugače.

(2) Mediator ne sme razkriti drugi stranki podatkov, gradiv ali drugih informacij brez izrecnega dovoljenja stranke, ki mu je podatke, gradivo ali druge informacije dala. Ta dolžnost traja ves čas postopka.

(3) O sestankih med strankama in mediatorjem se ne vodi zapisnik.

(4) Urad ne sme brez pisnega dovoljenja strank nikomur razkriti obstoja ali izida mediacije.

(5) Urad ohrani predlog in obvestilo mediatorja o uspešnosti oziroma neuspešnosti mediacije. Urad lahko vključi v letna poročila, ki jih objavlja v zvezi s svojo dejavnostjo, podatke o številu in izidu mediacij ter vrsti spornega primera mediacije, pod pogojem, da ti podatki ne razkrijejo identitete strank ali posebnih okoliščin primera.

10. člen

(prepoved uporabe dejstev in dokazov)

(1) Mediator in stranki ne smejo, razen če se drugače dogovorijo, v sodnem ali katerem koli drugem postopku predlagati kot dokaz:

a) dejstva, da je ena od strank predlagala mediacijo ali hotela sodelovati v njej;

b) stališč, ki jih je stranka v postopku mediacije zastopala, in predlogov, ki jih je dala;

c) izjav o dejstvih ali priznanja zahtev ali dejstev, izvedenih v postopku, če take izjave ali priznanja niso del doseženega sporazuma;

d) predlogov, ki jih je v postopku mediacije oblikoval mediator;

e) dejstva, da je ena od strank v postopku mediacije pokazala pripravljenost sprejeti predlog nasprotne stranke;

f) listin, ki so bile izdelane za potrebe postopka mediacije, ali listin, za katere se stranki v postopku mediacije dogovorita, da jih bosta uporabljali v katerem koli drugem postopku.

(2) Določba prvega odstavka se uporablja ne glede na obliko informacije ali dokaza.

IV. STROŠKI MEDIACIJE IN NAGRADA MEDIATORJA

11. člen

(stroški mediacije)

(1) Vsaka stranka nosi svoje stroške mediacije sama, razen če se stranki dogovorita drugače.

(2) Skupne stroške mediacije, ki vključujejo zlasti nagrado mediatorja, potne stroške mediatorja in stroške, povezane s pridobivanjem izvedenskih mnenj, krijeta stranki po enakih delih, razen če se dogovorita drugače.

(3) Višino nagrade mediatorja ter način in čas plačila določijo stranki in mediator po posvetu.

12. člen

(predujem)

(1) Mediator, potem ko je izbran, lahko določi znesek predujma za stroške mediacije, ki ga mora položiti vsaka stranka na račun, ki ga določi mediator.

(2) Če stranka v petnajstih dneh po drugem pisnem opominu mediatorja ne položi predujma, se šteje, da je mediacija zaključena. Mediator o tem pisno obvesti stranki in navede datum zaključka mediacije.

(3) Po zaključku mediacije mediator predloži strankama obračun nagrade in drugih stroškov mediacije ter zneskov predujmov in strankama vrne ostanek oziroma zahteva plačilo manjkajočega zneska.

V. POGOJI ZA MEDIATORJA IN SEZNAM MEDIATORJEV

13. člen

(pogoji za mediatorja)

(1) Mediator je lahko oseba z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila najmanj 40-urni program usposabljanja iz mediacije, ima vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje na področju avtorskega prava ter znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.

(2) Kandidati za mediatorje vložijo prijavo pri uradu. Prijavi morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za mediatorja.

(3) Urad obvesti kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za mediatorja, o razlogih, zaradi katerih ne morejo biti mediatorji.

(4) Prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, Vlada Republike Slovenije določi za mediatorje.

(5) Seznam mediatorjev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-4/2005/5

Ljubljana, dne 31. marca 2005.

EVA 2004-2111-0091

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l. r. Predsednik


Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex SI049