À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Décret n° 19 de 2001 (XI.29) du ministre de la justie (IM) sur les exigences détaillées formelles pour la demande de protection des dessins, Hongrie

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2004 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 2002 Adopté/e: 29 novembre 2001 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels, Organe de réglementation de la PI Notes Date d'entrée en vigueur: Voir l'article 6 pour plus de détails.

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Hongrois 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól        

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatályos: 2004. május 13-tól

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 68. §- ában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

A formatervezési mintaoltalmi bejelentés

1. § (1) A formatervezési mintaoltalmi (a továbbiakban: mintaoltalmi) bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a bejelentési kérelmet és abban a formatervezési minta (a továbbiakban: minta) szerinti termék

megnevezését; b) a minta ábrázolását; c) képviselet esetén annak igazolását; d) a jogutódlást igazoló okiratot, ha a bejelentő a szerző jogutódja; e) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot; f) kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást; g) az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a minta, amelynek az Fmtv. 8. §-a (1) bekezdésében

meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban részesülhessen, ha ennek hiányában az Fmtv. 8. §- ának (1) bekezdésében foglalt kizáró ok egyébként fennállna;

h) az igazgatási szolgáltatási díjat, külön jogszabály szerint. (2) A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja: a) a bejelentő változtató nyilatkozatát [Fmtv. 48. § (2) bek.], hogy az ábrázolás meghatározott része

nem tartozik a mintához és arra nem igényel oltalmat; b) a bejelentés korábbi közzétételére, illetve a közzététel elhalasztására irányuló kérelmet; c) a minta szerinti terméknek az ipari minták nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi

osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói Megállapodásban meghatározott osztályjelzetét. (3) Egy bejelentésben legfeljebb ötven mintára igényelhető oltalom. (4) A bejelentési kérelmet, a minta ábrázolását és a változtató nyilatkozatot külön lapon kezdve kell

elkészíteni és külön-külön folyamatos számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.

A bejelentési kérelem

2. § (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell: a) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő; b) a minta szerinti termék megnevezését; c) annak megjelölését, hogy a bejelentésben hány mintára igényelnek oltalmat; d) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja; e) a szerző nevét és címét, több szerző esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a szerző

írásban kéri, hogy mellőzzék nevének a feltüntetését a nyilvánosságra kerülő mintaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a szerző nevét külön lapon kell megadni;

f) képviselet esetén a képviselő nevét és irodai címét; g) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve

uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés napját és ügyszámát;

h) megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;

i) a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;

1

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatályos: 2004. május 13-tól

j) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását; k) a bejelentő, illetve mindegyik bejelentő vagy a képviselő aláírását. (2) A bejelentési kérelem az MSZH-ban díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével is

elkészíthető.

A minta szerinti termék megnevezése

3. § (1) A minta szerinti termék megnevezését - lehetőség szerint - a nemzetközi osztályozásban szereplő elnevezés használatával kell megadni. A minta szerinti termék megnevezésének az osztályozásban szereplő elnevezéstől való eltérés esetén vagy ilyen elnevezés hiányában is ki kell fejeznie a termék rendeltetését, illetőleg az állhat a termék más, közismert nevéből is. Ha a termék megnevezése több felhasználási területre is utalhat, azt pontosítani kell a felhasználási terület, illetve a nemzetközi osztályozás szerinti osztályjelzet megadásával.

(2) A minta szerinti termék megnevezése nem tartalmazhat fantáziaszót, fantázianevet, gyártmány- vagy típusjelölést.

(3) Ha a minta készletre vonatkozik, a termék megnevezésében erre is utalni kell. (4) Ha a mintaoltalmi bejelentésben több mintának az Fmtv. 38. §-a (1) bekezdésében meghatározott

csoportjára igényelnek oltalmat, a minták szerinti termékek tömör összefoglaló elnevezését kell megadni.

A minta ábrázolása

4. § (1) A mintaoltalmi bejelentésben a minta ábrázolását három azonos példányban kell benyújtani. (2) A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni: a) az ábrázolásnak egyértelműen be kell mutatnia a mintát, azaz a minta szerinti termék egészének vagy

részének külső megjelenését befolyásoló valamennyi külső jellegzetességet; b) az ábrázoláson a minta egyértelmű azonosíthatóságát zavaró tárgyak, személyek, állatok nem

szerepelhetnek; c) szükség esetén a mintát több nézetből, illetve eltérő használati és egyéb helyzetekben is be kell

mutatni; d) legalább egy ábrázolásnak a mintát teljes egészében be kell mutatnia; a minta megismeréséhez

szükséges mértékben metszetek, kitörések, részletnagyítások alkalmazhatók; e) a nem meghatározott hosszúságú, illetve síkbeli kiterjedésű tárgyak esetén (pl. profilidom, szövetek) -

az egyéb követelményeknek egyebekben eleget tevő - részlet ábrázolása is elegendő; f) egy ábrázoláson csak egy minta egy nézete szerepelhet; g) az egyes ábrázolásokból önmagukból - külön magyarázat nélkül is - ki kell derülnie a többi

ábrázoláshoz viszonyított kapcsolatnak; h) a készletre vonatkozó minta minden elemét legalább egy ábrázoláson együttesen is szerepeltetni kell. (3) Az ábrázolás benyújtható színes vagy fekete-fehér kivitelben. Az ábrázolást azonban színes

kivitelben kell elkészíteni, ha a színek a mintát eredményező külső jellegzetességekhez tartoznak. (4) A minta fényképen történő ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben

foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie: a) a fényképnek a mintát semleges háttér előtt, kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; a

fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, tükröződés, árnyékhatás a mintát eredményező külső jellegzetességek megismerhetőségét ne zavarja;

b) a fényképen grafikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések nem szerepelhetnek; c) az egyes fényképek mérete nem lehet 3x4 cm-nél kisebb és 12x15 cm-nél nagyobb; d) ha egy bejelentéshez több fénykép is tartozik, azokat A/4 méretű lapon kell felragasztással vagy

nyomtatással elrendezni; az egyes fényképek között az ábraszám elhelyezésére alkalmas, legalább 2 cm széles üres térközt kell hagyni.

(5) A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:

2

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet Hatályos: 2004. május 13-tól

a) a grafikai ábrázolást fehér, átlátszatlan, legfeljebb A/4 méretű lapra, sötét, jól látható, tartós, egyenletes vastagságú vonalakkal, hajtás vagy törés nélkül kell elkészíteni;

b) ha egy lapon több ábra is szerepel, azokat egymástól világosan, térközzel elhatárolva kell elhelyezni; c) az ábrázolás nem tartalmazhat a megértést zavaró vonalat, szaggatott vonalat, sraffozást, valamint -

az ábraszámozás kivételével - magyarázatokat és feliratokat; d) a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni; e) műszaki rajzok, illetve a műszaki rajzok szimbólumai nem alkalmazhatók; f) ha az ábrázoláson metszetek, kitörések szerepelnek, azokat is valósághűen kell bemutatni. (6) A bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni. Az ábraszám két, ponttal

elválasztott számból áll, amelyek közül az első a bejelentésben szereplő minták sorszámát, a második pedig az adott mintához tartozó ábrák sorszámát jelöli (pl. 1.1, 1.2, 1.3 az első minta ábrázolásainak, 2.1, 2.2, 2.3 a második minta ábrázolásainak az ábraszáma). Az ábraszámokat az általuk jelölt ábrázolások mellett, az ábrázolások között fennmaradó térközben úgy kell feltüntetni, hogy az ábraszámok és az ábrák kapcsolata egyértelmű legyen. Ha a mintaoltalmi bejelentés a mintának csupán egyetlen ábrázolását tartalmazza, azon nem kell ábraszámot feltüntetni.

(7) A minta ábrázolásának megváltoztatása [Fmtv. 48. § (1) bek.] esetén szabályszerű új ábrázolást kell benyújtani.

A változtató nyilatkozat

5. § (1) A változtató nyilatkozatot három azonos példányban kell benyújtani. (2) A változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon kell tartalmaznia, hogy az ábrázolás

mely része nem tartozik a mintához. A nyilatkozat szöveges kifejtés helyett vagy mellett magyarázó ábrát is tartalmazhat.

(3) Indokolt esetben az MSZH felhívhatja a bejelentőt, hogy a változtató nyilatkozatot - a közzététel és a mintaoltalmi nyilvántartásokban való feltüntetés céljából - az ábrázolás megfelelő módosítása útján is tegye meg.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott mintaoltalmi bejelentésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az 1/1979. (III. 24.) IM rendelet a bírósági eljárásról a mintaoltalmi ügyekben; b) az I-OTH-1979. számú hirdetmény az ipari mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól. (3) a) b) c) d)

3


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex HU040