À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi n° 196/2017 Coll. du 31 mai 2017 portant modification de certaines lois dans le domaine de la propriété industrielle en relation avec l'utilisation des données des systèmes d'information de l'administration publique, République tchèque

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2017 Dates Entrée en vigueur: 25 juillet 2017 Adopté/e: 31 mai 2017 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Mise en application des droits, Propriété industrielle

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Tchèque Zákon č. 196/2017 Sb. ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy        

196

ZÁKON

ze dne 31. května 2017,

kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re- publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Čl. I

V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšo- vacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zá- kona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., § 64 včetně nadpisu zní:

㤠64

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub- jektu údajů mimo území České republiky, da- tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá- šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- den jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto

zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též ad- resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a okres narození; u občana, který se na- rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) druh a adresa místa pobytu na území České re- publiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného práv- ního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě

Sbírka zákonů č. 196 / 2017Částka 71 Strana 2039

jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét- ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evi- dence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

Čl. II

V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/ /2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/ /2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 16 vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

㤠16a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub- jektu údajů mimo území České republiky, da- tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá- šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- den jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též ad- resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a okres narození; u občana, který se na- rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) druh a adresa místa pobytu na území České re- publiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného práv- ního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét- ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evi- dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,

Sbírka zákonů č. 196 / 2017Strana 2040 Částka 71

pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o užitných vzorech

Čl. III

V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 20a vkládá nový § 20b, který včetně nadpisu zní:

㤠20b

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub- jektu údajů mimo území České republiky, da- tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá- šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- den jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též ad- resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a okres narození; u občana, který se na- rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo

území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) druh a adresa místa pobytu na území České re- publiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného práv- ního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét- ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evi- dence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů

Čl. IV

V zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslo- vých vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vy- nálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích ná-

Sbírka zákonů č. 196 / 2017Částka 71 Strana 2041

vrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zá- kona č. 474/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., § 41 včetně nadpisu zní:

㤠41

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub- jektu údajů mimo území České republiky, da- tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá- šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- den jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též ad- resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a okres narození; u občana, který se na- rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) druh a adresa místa pobytu na území České re- publiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného práv- ního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét- ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evi- dence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Čl. V

V zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 375/2007 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb., se za § 13 vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto

Sbírka zákonů č. 196 / 2017Strana 2042 Částka 71

zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub- jektu údajů mimo území České republiky, da- tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá- šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- den jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též ad- resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a okres narození; u občana, který se na- rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) druh a adresa místa pobytu na území České re- publiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného práv- ního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét- ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evi- dence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochranných známkách

Čl. VI

V zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných znám- kách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soud- cích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochran- ných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zá- kona č. 303/2013 Sb., se za § 45 vkládá nový § 45a, který včetně nadpisu zní:

㤠45a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

Sbírka zákonů č. 196 / 2017Částka 71 Strana 2043

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub- jektu údajů mimo území České republiky, da- tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá- šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- den jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též ad- resa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a okres narození; u občana, který se na- rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství.

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří- jmení,

b) druh a adresa místa pobytu na území České re- publiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného práv- ního předpisu,

c) datum narození,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan- ství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét- ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evi- dence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 196 / 2017Strana 2044 Částka 71


Législation Modifie (5 texte(s)) Modifie (5 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CZ090