À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi n° 14/1993 Coll. du 20 décembre 1992 du Conseil national tchèque relative aux mesures concernant la protection de la propriété industrielle (telle que modifiée jusqu’à la loi n° 250/2014 Coll.), République tchèque

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2015 Dates Modifié jusqu’à: 1 janvier 2015 Entrée en vigueur: 1 janvier 1993 Adopté/e: 20 décembre 1992 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Organe de réglementation de la PI

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Tchèque Zákon č. 14/1993 Sb. Ceské národní rady ze dne 20. prosince 1992 o opatreních na ochranu prumyslového vlastnictví (ve znění zákona č. 250/2014 Sb.)        

14/1993 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Změna: 250/2014 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Úřad průmyslového vlastnictví

§ 1

(1) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

(2) Sídlem Úřadu je Praha.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

§ 2

Úřad

a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,

b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,1)

c) vede ústřední fond světové patentové literatury.

ČÁST DRUHÁ

Přechodná ustanovení

§ 3

(1) Řízení o přihláškách objevů, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

2) 3) 4) (2) Přihlášky vynálezů a průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu

5) 6) výrobků a ochranných známek, o nichž nebylo před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, projedná Úřad podle dosavadních předpisů.

(3) Právní úkony učiněné v řízení před Federálním úřadem pro vynálezy, jakož i právní skutečnosti rozhodné podle dosavadních předpisů, které nastaly před nabytím účinnosti tohoto zákona, nadále platí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 4

Autorská osvědčení a patenty na vynálezy, osvědčení a patenty na průmyslové vzory, zápisy průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu výrobků a ochranných známek do rejstříků, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona platné, zůstávají na území České republiky podle dosavadních předpisů nadále v platnosti.

§ 5

Řízení o zrušení patentu či autorského osvědčení na vynález, o výmazu průmyslového vzoru, užitného vzoru, topografie polovodičového výrobku a ochranné známky z rejstříku, o návrhu na odnětí ochrany užitným vzorem nebo topografie polovodičového výrobku, o určení, zda řešení v žádosti popsané spadá do rozsahu určitého patentu, autorského osvědčení či užitného vzoru nebo zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého zapsaného průmyslového vzoru, o udělení nucené licence na vynález, užitný vzor, či na topografii polovodičového výrobku, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou dále v řízení podle dosavadních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

____________________

Závěrečná ustanovení

§ 6

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, se mění takto:

1. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce, u něhož zjistí, že nesplňuje podmínky uvedené v § 4."

2. § 25 odst. 3 se vypouští.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r.

Klaus v.r.

1) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

3) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

4) Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

5) Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

6) Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.


Législation Remplace (2 texte(s)) Remplace (2 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s))
Versions historiques Abroge (1 texte(s)) Abroge (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CZ089