À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Règlement du Premier Ministre du 23 janvier 2015 modifiant le Règlement sur le dépôt et le traitement des demandes de dessin industriel, Pologne

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2015 Dates Émis: 23 janvier 2015 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Polonais Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych        

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r.

Poz. 176

RO ZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 stycznia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie wzoru przemysłowego, oprócz elementów wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy, obejmu-

je:

1) dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru przemysłowego we wskazanym państwie bądź dowód wystawie-

nia na określonej wystawie (dowód pierwszeństwa) – w przypadku gdy zgłaszający ubiega się

o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,

2) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa – w przypadku gdy

dowód pierwszeństwa nie został wystawiony na zgłaszającego,

3) dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2

pkt 2–4 ustawy – w przypadku gdy zgłoszony wzór przemysłowy zawiera takie oznaczenia,

4) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zgłaszający działa przez pełnomocnika.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

2) w § 4 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podanie zgłoszenia wzoru przemysłowego, oprócz elementów wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,

zawiera:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer PESEL

w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,”;

3) uchyla się § 5;

4) § 7 i § 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. W celu lepszego zobrazowania trójwymiarowego wzoru przemysłowego rysunki i fotografie wzoru

przedstawiają przedmiot wzoru w różnych ujęciach.

§ 8. 1. Części zgłoszenia wzoru przemysłowego składa się w jednym egzemplarzu.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 176

2. Arkusz ilustracji wzoru przemysłowego jest podpisywany przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika

w miejscu umożliwiającym pominięcie tego podpisu przy reprodukowaniu. Próbki materiału włókienniczego podpi-

suje się na nalepce.”;

5) w § 10:

a) uchyla się ust. 2,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku dokonania zgłoszenia telefaksem Urząd Patentowy po otrzymaniu oryginału zgłoszenia

stwierdza datę jego wpływu oraz sprawdza jego tożsamość z telefaksem.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 10, Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie zawiera:

1) podanie,

2) część wyglądającą zewnętrznie na ilustrację wzoru przemysłowego,

3) część wyglądającą zewnętrznie na opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego, zwany dalej „opisem”.”;

7) w § 12:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane przez osobę podającą się za pełnomocnika, a dokument pełnomoc-

nictwa nie został nadesłany, Urząd Patentowy zawiadamia tę osobę oraz zgłaszającego o konieczności usunięcia

braku w wyznaczonym terminie.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku nieusunięcia braku, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, Urząd Patento-

wy kieruje pisma bezpośrednio na adres zgłaszającego, a niepotwierdzone przez zgłaszającego wcześniejsze

czynności i oświadczenia osoby podającej się za pełnomocnika nie wywołują skutków prawnych.”;

8) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy zgłoszenie wzoru przemysłowego obejmuje wytwory niemające cech wspólnych

i niestanowiące odmian wzoru przemysłowego lub zawiera niedopuszczalną liczbę odmian wzoru przemysłowe-

go, w szczególności ze względu na to, że nie stanowią one jednego kompletu wytworów, Urząd Patentowy wzy-

wa zgłaszającego, w drodze postanowienia, do złożenia w wyznaczonym terminie oddzielnych zgłoszeń wzoru

przemysłowego.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku niezłożenia przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie oddzielnych zgłoszeń wzorów

przemysłowych i nieuiszczenia za nie opłat, przyjmuje się, że zgłoszenie obejmuje wzór przemysłowy albo nie

więcej niż 10 odmian wzoru przemysłowego lub 1 komplet wytworów przedstawionych na pierwszym miejscu

w opisie wyjaśniającym ilustracje wzoru przemysłowego spośród wzorów przemysłowych podtrzymywanych

przez zgłaszającego. W części dotyczącej pozostałych wzorów przemysłowych, odmian wzorów przemysłowych

lub kompletów wytworów zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Urząd Patentowy, po stwierdzeniu braku przeszkód do

udzielenia prawa z rejestracji, wzywa zgłaszającego do dokonania niezbędnych poprawek w zgłoszeniu wzoru

przemysłowego. Zgłaszający może dokonać takich poprawek pomimo braku wezwania z Urzędu Patentowego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy zgłaszający dokona oddzielnych zgłoszeń wzoru przemy-

słowego pomimo braku wezwania z Urzędu Patentowego.”;

9) § 17 i § 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego o okolicznościach, które mogą świadczyć o istnieniu prze-

szkód do uzyskania prawa z rejestracji, oraz wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska wobec tych okoliczności, je-

żeli:

1) przedmiot zgłoszenia nie stanowi postaci wytworu lub jego części lub

2) udzielenie praw z rejestracji jest niedopuszczalne zgodnie z art. 106 ustawy, lub

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 176

3) postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru,

lub

4) wytwór nie spełnia w sposób oczywisty wymagań, o których mowa w art. 102 ust. 3 ustawy.

§ 18. Jeżeli przeszkody do udzielenia prawa z rejestracji, o których mowa w § 17, nie zostaną przez zgłaszają-

cego usunięte, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.”;

10) w § 19:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało dokonane prawidłowo,

wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji, pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony

wzoru, i wzywa jednocześnie do wniesienia opłaty za publikację.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy, w przypadkach innych niż określo-

ne w § 16, może zażądać od zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, usunięcia w wyznaczonym

terminie, z opisu lub z ilustracji, w szczególności napisów lub ilustracji sprzecznych z porządkiem publicznym

lub dobrymi obyczajami, a także dokonania stosownych poprawek wynikających z wycofania niektórych odmian

wzoru, wydając w tej sprawie postanowienie.

3. Urząd Patentowy samodzielnie dokonuje korekty dokumentacji zgłoszenia jedynie w celu usunięcia nie-

istotnych usterek formalnych i innych oczywistych pomyłek oraz błędów językowych.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy dokonuje jednocześnie przyporządkowania

wzoru odpowiedniej klasie Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych określonej Porozumieniem

z Locarno ustanawiającym międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisanym w Locarno dnia

8 października 1968 r., zmienionym dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 461).”,

d) uchyla się ust. 6;

11) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego, pod ry-

gorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wzoru przemysłowego

w wyznaczonym terminie.”;

12) w § 22:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Urząd Patentowy po sprawdzeniu, że należna opłata okresowa została uiszczona w terminie, dokonuje

wpisu o udzieleniu prawa z rejestracji do rejestru wzorów przemysłowych oraz sporządza opis ochronny wzoru

i wydaje uprawnionemu z rejestracji wzoru przemysłowego świadectwo rejestracji.

2. Opis ochronny wzoru przemysłowego składa się z opisu oraz ilustracji wzoru przemysłowego.”,

b) uchyla się ust. 5,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Opis ochronny wzoru przemysłowego udostępnia się osobom trzecim w formie pisemnej w bibliotece

Urzędu Patentowego.”;

13) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE OPISU ORAZ ILUSTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Części zgłoszenia przedstawia się w formie umożliwiającej bezpośrednie reprodukowanie.”,

c) uchyla się pkt 8,

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 176

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Arkusze opisu i ilustracji wzoru przemysłowego numeruje się kolejno, począwszy od pierwszej strony opi-

su, cyframi arabskimi, przy czym numery umieszcza się pośrodku arkusza u góry, poniżej górnego margi-

nesu.”,

e) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a. Ilustracja wzoru przemysłowego inna niż rysunek lub próbka materiału włókienniczego przedstawia wzór

na neutralnym, jasnym tle, a jej reprodukcja wykonana ze zmniejszeniem liniowym do 1/3 umożliwia od-

czytanie szczegółów.”,

f) uchyla się pkt 16,

g) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Niedopuszczalne jest zawieranie w ilustracji wzoru przemysłowego tekstu, z wyjątkiem oznaczeń numera-

cji figur oraz pojedynczych wyrazów, gdy jest to konieczne dla wskazania cech istotnych wzoru. Numery

poszczególnych figur poprzedza się literami „Fig.”. Wysokość cyfr i liter na ilustracji wynosi nie mniej niż

6 mm.”,

h) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Wymiary ilustracji wzoru przemysłowego wynoszą nie mniej niż 5 cm × 5 cm i nie więcej niż 13 cm × 18 cm.”;

14) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego składa się z:

1) zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadcze-

nie zawiera nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę wystawy, datę i miejsce wystawy oraz stwierdze-

nie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i ilustracją tego przedmiotu,

2) opisu i ilustracji wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy, poświadczonych przez kie-

rownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,

3) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjal-

nie uznanej.”;

15) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex PL062