À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Règlement d'application du décret-loi n° 554 de 27 juin 1995 sur la protection des dessins et modèles industriels, Turquie

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2009 Dates Entrée en vigueur: 7 février 2006 Adopté/e: 7 février 2006 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Turc Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Yönetmeliği        

Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat | Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar

Mevzuat metni | İlişkili mevzuat |Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara:

Resmi Gazete Tarihi: 07.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26073

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri ve Zamanı Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tasarım tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile tasarımlarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescile uygun

tasarımların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun hükmünde kararname: 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü,

Ürün: Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topoğrafyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterleri,

Bileşik Ürün: Sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen ve aralarında fiziki bağlılık bulunan birden çok bileşenden oluşan bir ürünü,

Tasarımcı: Korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi, Bülten: Kayıt ortamının türüne bakılmaksızın, tasarımlara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan tasarım

ile ilgili sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin yayımlandığı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bültenini, Sınıf: Endüstriyel tasarımların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin Locarno Anlaşmasına dayanılarak

tasarımların kodlandığı sınıfı, Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci

fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği, Kurul: Yayıma veya Enstitü kararlarına yapılan itirazları değerlendiren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme

Kurulunu, Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücret ile bu ücretin katma değer vergisini ve varsa harcının toplamını, Vekil: Enstitü vekil siciline kayıtlı marka veya patent vekillerini, ifade eder. Başvurunun yeri ve zamanı Madde 5 — Yurtiçinden veya yurtdışından yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne ya da onun yetkili

kıldığı makama yapılır. Başvuru zamanı, Enstitü tarafından verilecek gün, saat ve dakikadır.

Başvuru sahibinin veya vekilinin posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru, ikinci fıkrada yazılı esasa göre Enstitüye giriş tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Korumadan Yararlanacak Kişiler

Korumadan yararlanacak kişiler

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

Madde 6 — Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü şekilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler korumadan yararlanırlar.

Yukarıdaki fıkra kapsamına girmemekle beraber Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen tasarım koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım korumasından aynı şekilde yararlanır.

Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının tasarımlarını tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tasarımcı Olarak Belirtilme Hakkı

Tasarımcı olarak belirtilme hakkı Madde 7 — Tasarımcının adı tasarım sicilinde, rüçhan belgelerinde ve yayım sırasında yer alır.

Tasarım tescil başvurusunda yer alan tasarım ya da tasarımlar birden fazla kişi tarafından oluşturulmuşsa hangi tasarımların kimler tarafından yapıldığı başvuru formunda veya gerektiğinde ilave bir sayfa hazırlanmak suretiyle belirtilmelidir.

Tasarımcı olarak belirtilme hakkı devir ve ferağ edilmez. İKİNCİ KISIM

Başvuru, İnceleme, Tescil BİRİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Eklenecek Belgeler Başvuru Madde 8 — Tasarım tescil başvurusu, Enstitü tarafından yayımlanan formlara uygun olarak iyi kalitede düz

beyaz A4 kağıdına daktilo veya bilgisayar ile yazılır. Başvuru formunda başvuru sahibinin varsa vekilinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve tarih açıkça yer alır.

(Değişik ikinci fıkra.R.G.-21/4/2009-27207) Başvuru formunda, tasarım motif ya da desen değilse, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün bilinen ismi belirtilmelidir. Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürünler Enstitü tarafından tanımlanır.

Eklenecek belgeler Madde 9 — Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.

a) Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.

Görsel anlatımlar, iyi kalitede düz beyaz A4 kağıdına, en az 8x8 cm. en fazla 16x16 cm. boyutunda hazırlanarak görsel anlatım sayfasına yapıştırılır veya bu sayfada görüntülenir. Görsel anlatım sayfasından bir takım hazırlanır ve başvuru sahibinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve imzasını içerecek şekilde sunulur.

Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli ve tasarıma ait görsel özelliklerin açık ve net şekilde ayırt edilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tescile konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulmalıdır.

Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise çizim aletleri veya elektronik vasıtalarla çizilmelidir. Ürünün kabartma kısımları gölgelendirme veya paralel çizgiler şeklinde gösterilmelidir.

Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça işaretlenmelidir.

Ek görsel anlatım, tescile konu tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için tasarımın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla aynı tasarımın farklı yönlerden elde edilmiş görünümü olup, tasarımın kullanım özelliklerini yansıtan farklı görünümler de ek görsel anlatım olarak değerlendirilir. Aralarında fiziki bağ bulunmayan, birden fazla parçadan oluşan tasarımlarda tasarımı oluşturan parçaların ek görsel anlatım olarak değerlendirilebilmesi için tasarımın normal kullanımı esnasında görülebilen görsel özelliklerine ve esas tasarımın sınıflandırıldığı ürün adına sahip olması gerekir. Aksi takdirde farklı tasarım olarak değerlendirilir.

Tescile konu tasarım dışında, başka bir cisim, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin içeren, ürünleri kesit veya plân hâlinde, özellikle eksenler ve boyutları ile beraber gösteren çizimler veya resimler görsel anlatım olarak kabul edilmez. Aynı görsel anlatım içerisinde birden fazla görünüme yer verilemez. Görsel anlatımlar katlanmamalı, zımbalanmamalı, üzerinde silinti, kazıntı yapılmamalıdır.

Görsel anlatımın marka unsuru içermesi, tasarım hakkı sahibine marka hakkı sağlamaz. Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, yazılı ibarelerden oluşuyorsa veya bu ibareleri taşıyorsa, söz konusu

yazılı ibareler tasarım hakkı sahibine, ibarelerin ifade ettiği kavram üzerinde inhisari nitelikte bir hak sağlamaz. b) Başvuruya ilişkin ücretlerin ödendiğini gösterir belge;

Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım tescil başvuru ve yayım ücreti ile varsa rüçhan ve yayım erteleme

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

taleplerinden doğan ücretlerden oluşur. Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Her bir tasarım tescil başvurusu için alınan ücrettir. Bir tasarım içeren başvurular

tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için belirlenen ilave tasarım tescil başvuru ücreti ödenir.

Yayım Ücreti: Siyah-beyaz veya renkli yayımlanması istenen her 8x8 cm. alan için alınan ücrettir. Bir görsel anlatımın boyutlarının 8x8 cm’yi aşması durumunda ilave yayım ücreti alınır. Yayım erteleme talebi varsa yayım ücreti, yayım ücretine ilişkin noksan bildiriminin yapıldığı tarih itibariyle geçerli olan ücretler üzerinden istenir.

Rüçhan Ücreti: Rüçhan hakkının talep edilmesi halinde ödenmesi gereken ücrettir. Yayım Erteleme Ücreti: Yayım ertelemesinin talep edilmesi halinde, yayım ertelemesi talep edilen her bir

tasarım için ödenmesi gereken ücrettir. Tasarım tescil başvurusunun geri çekilmesi veya işlemden kaldırılması halinde ödenen tasarım tescil başvuru

ücreti iade edilmezken başvuruya ilişkin diğer ücretler talep üzerine iade edilir. Bir çoklu başvurunun Locarno Sınıflandırması nedeniyle bölünmesi durumunda, bölünen tasarımlara ilişkin

ödenen tasarım tescil başvuru ücreti de talep üzerine iade edilir. c) Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade edildiği yazılı metindir.

Tarifname, Enstitü tarafından yayımlanan forma uygun olarak hazırlanır ve bir adet verilir. Tarifnamede, tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında ürüne ait teknik ve

fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere yer verilmesi korumanın kapsamını etkilemez. Tarifname, sadece "Şekilde görüldüğü gibidir." ifadesinden oluşamaz.

Ek görsel anlatımlar için hazırlanan tarifnamede, sunulan ek görsel anlatımlara ait görsel özellikler ifade edilir. Tarifnamede ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda ek sayfa kullanılabilir.

Tescil konusu tipografik karakterler ise, tipografik karakterlerden oluşan en az dört satırlık bir metin verilir. Tarifnamede, başvuru sahibinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı, imzası ile tarihe açıkça yer verilir. d) Vekaletname; Tasarım başvurusu için vekil tayin edilmiş ise vekaletname verilir. Vekaletnamede, vekilin endüstriyel tasarım

tescili veya diğer işlemler için atandığı hususu ile atanma tarihine açıkça yer verilir. Enstitü nezdinde patent veya marka vekili siciline kayıtlı vekiller işlem yapabilir.

Başvurunun geri çekilmesi veya Enstitü nezdinde tescilin iptalinin istenmesi taleplerinin vekil tarafından yapılması hâlinde, vekilin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekaletname ibraz edilir. İşlem sırasında başvuru sahibinin vekilini değiştirmesi ve azilnameyi sunması halinde tebligat yeni vekile yapılır. Azilnamenin sunulmaması durumunda başvuru sahibinden iki ay içerisinde vekilini tayin etmesi istenir. Aksi takdirde, yazışmalar başvuru sahibine yapılır.

Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, tasarımlarını tescil ettirmek ve tescil sonrası yapılacak diğer işlemleri için kendilerini Türkiye’de ikâmetgahı olan ve Enstitü Vekil Siciline kayıtlı bir vekil ile temsil ettirmek zorundadırlar.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili vekil ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde Türkiye’de ikametgâhı olmayan kişilerin yetkili vekil atamaması durumunda talepleri reddedilirken, ikâmetgâhı olanların talepleri ile ilgili işlemler ise başvuru sahibi adına yürütülür.

e) İmza sirküleri; Başvuru sahibi tüzel kişi ise ve vekil yoksa imza sirküleri verilir. Başvuru formu ve ekleri imza sirkülerine göre

yetkili kişilerce imza edilir. f) Numune; Görsel anlatımı sunulmayan ve yayım erteleme talebi bulunan iki boyutlu bir tasarıma konu olan başvurularda,

görsel anlatım yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün maksimum 20x30 cm. ebatlarında örneği başvuru anında verilir.

g) Çoklu başvurularda görsel anlatımlar ve tarifnameler; Birden fazla tasarımın tescili için çoklu başvuru adı altında tek bir başvuru yapılabilir.

Çoklu başvurularda, görsel anlatımlar ile tarifnameler, (a) ve (c) bentlerine uygun olarak düzenlenir. Her bir görsel anlatım için ayrı numaralandırma yapılır.

Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin, aynı alt sınıfa dahil olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya aynı set/takıma ait olmaları veya birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları şarttır.

Çoklu başvuru kapsamında birden fazla set/takım için tek bir başvuru yapılamaz. Her bir set/takım için ayrı ayrı çoklu başvuru yapılmalıdır.

Enstitü, başvuru formunda belirtilen tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasında belirtilen esaslara uygun olarak düzenleme yapar. Bu düzenleme sonucunda Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereği çoklu başvuruda bir bölünme söz konusu olması halinde Enstitü iki aylık süre içerisinde hangi tasarımların işleme alınacağı hususunda başvuru sahibinden veya vekilinden bildirim yapmasını ister. Bölünen tasarımların koruma şartlarına sahip olması koşuluyla yeni bir başvuruya

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

konu edilmesi hâlinde, başvuru tarihi olarak, bölünen dosyanın başvuru tarihi esas alınır. Süslemeler ve desen tasarımları, tasarımın uygulandığı ürün dikkate alınmaksızın Enstitü tarafından tek bir

sınıfta değerlendirilir ve koruma tüm sınıfları kapsar. h) Rüçhan belgesi;

Başvuruda rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı menşe memleket idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Menşe Memleket Vesikası ile bu vesikanın onaylı Türkçe tercümesi verilir.

i) Sergi rüçhanı belgesi; Rüçhan hakkı talebi, Türkiye'de açılan sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, yetkili mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge sunulmalıdır.

Yabancı ülkelerde veya ülkelerdeki sergilerde teşhir edilen ürünler için, serginin açıldığı yetkili merciler tarafından düzenlenen ve bu bendin birinci paragrafında belirtilen hususları içeren belge sunulmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM Rüçhan, Rüçhan Hakkı Sahipliğinin Değişmesi, Tasarımcı ile Başvuru Sahibi Arasındaki İlişki

Rüçhan Madde 10 — Başvuru sahibi veya vekili, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru formunda belirtir.

Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı ülkenin yetkili idaresi tarafından verilmiş tasdikli rüçhanla ilgili belgenin başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde Enstitüye verilmesi gerekir. Rüçhan hakkı sicil kayıt ücretinin ödenmemesi, eksik olması veya rüçhanla ilgili belgenin onaylı Türkçe tercümesinin bulunmaması halinde Enstitü, bahsi geçen eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verir. İlgili süreler içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

Rüçhan hakkı kullanma süresi altı ay olup, bu süre, rüçhan hakkı doğuran ilk başvurunun yapıldığı tarihten başlar. Başvuru günü bu süreye dahil değildir. Sürenin son günü resmî tatil gününe rast gelirse süre, takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar uzatılır.

Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde, tasarım tescil belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir. "Bu tasarımın tescili için ilk defa ........................... tarihinde müracaat

edildiği............................................................... İdaresinin .................. tarih ve .......................... sayılı belgesinden anlaşılmış olup, .................... tarihinden itibaren rüçhan hakkını haizdir."

Çoklu başvurularda, rüçhan belgesinde yer alan görsel anlatımların, tescili talep edilen tasarımlardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde ise, tasarım tescil belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir. "Bu tasarımın ilk defa ................ resmi açılış tarihli ................. sergisinde .............. tarihinde teşhir edildiği, ................ tarafından düzenlenen ............... tarih ve .............. sayılı belgesinden anlaşılmış olup, ................ teşhir tarihinden itibaren rüçhan hakkını haizdir."

Rüçhan hakkı sahipliğinin değişmesi Madde 11 — Eğer yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibi, Türkiye’deki başvuru sahibinden

başkası ise bu değişikliğin ne şekilde meydana geldiği ve değişikliğin tarihi ile bu değişikliğe taraf kişilerin isimlerinin beyanı gerekir.

Tasarımcı ile başvuru sahibi arasındaki ilişki Madde 12 — Tasarımcının kimliği başvuruda belirtilir. Başvuru sahibinin, tasarımcı ya da tasarımcılardan farklı

olması halinde tescil talep hakkının tasarımcıdan veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğinin beyan edilmesi gerekir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun İncelenmesi, Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Başvurunun incelenmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi Madde 13 — Konusu ve kapsamı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde hükümlerine uymayan bir

tasarım tescil talebi Enstitü tarafından geri çevrilir. Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formu ile tasarıma ait görsel anlatımın

Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Koruma başlangıç tarihi, başvurunun kesinleştiği tarihtir.

Rüçhan hakkı talep edilmişse, Enstitü tarafından Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30 ve 31 inci madde hükümlerine göre ayrıca inceleme yapılır.

Eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi Madde 14 — Bir başvuruda 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmediği tesbit

edilirse, Enstitü tarafından sözkonusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir aylık süre verilir. Tasarım tescil başvurusu bu eksikliklerin giderildiği zaman itibariyle kesinlik kazanır.

Enstitü, giderilmesi istenen ve 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan eksikliklerin tamamlanması için iki aylık süre verir. 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan bu eksiklikler, başvuru zamanının kesinleşmesini etkilemez.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde eksikleri tamamlanmayan tasarım tescil başvuru talebi Enstitü tarafından geri çevrilir.

Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının yitirilmesine neden olur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil, Sicil Kaydı, Yayımlama ve Yayım Ertelemesi Tescil, Sicil Kaydı Madde 15 — Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 33

üncü maddeleri hükümlerine uygun olan bir tasarım tescil başvurusu, tasarım siciline kaydedilir. Sicil Kaydında yer alacak unsurlar şunlardır: a) Başvuru numarası ve tarihi, b) Tasarım tescil numarası, tarihi ve tasarımın yayımlandığı bülten tarihi ile numarası, c) Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı, d) Varsa rüçhan bilgileri, e) Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi, f) Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi, g) Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı, h) Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı, i) Devir, lisans, yenileme, adres değişikliği gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar, j) Tasarımın görsel anlatımı. Yayımlama

Madde 16 — Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıda belirtilen unsurları kapsayacak biçimde aylık olarak yayımlanan Bültende yer alır. Enstitü, gerektiğinde bu süreye bağlı kalmaksızın ek Bülten yayımlayabilir.

a) Başvuru numarası ve tarihi, b) Tasarımın tescil numarası ve tarihi, c) Tasarım sayısı, d) Varsa rüçhan bilgileri, e) Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi, f) Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi, g) Tasarımın görsel anlatımı, h) Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı, i) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı. Başvurunun siyah-beyaz ve renkli görsel anlatımları beraber içermesi durumunda, bütün görsel anlatımlar için

renkli yayım ücreti alınır ve görsel anlatımlar Bültenin renkli görsel anlatımlar bölümünde yayımlanır. Yayım Ertelemesi Madde 17 — Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan

tarihinden başlamak ve otuz aydan uzun olmamak kaydı ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilir. Başvuru sahibinin kimliği, başvuru tarihi, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün sınıfı ve yayım erteleme süresi Bültende yayımlanır.

Enstitü, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra ilgili Bültende yayımı gerçekleştirir. Başvuru sahibinin varsa vekilinin isteği üzerine daha önceki bir tarihte de yayım gerçekleştirilebilir.

Enstitü, yayım ücretinin eksik olması durumunda yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihten iki ay önce, Başvuru sahibinin varsa vekilinin yayım erteleme talebini kaldırması üzerine ise talep tarihinden itibaren iki ay içerisinde yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte geçerli olan yayım ücreti üzerinden eksikliğin giderilmesini ister.

Yayım erteleme süresi sona eren ve eksikliği süresi içinde tamamlanmış tasarım tescil başvuruları, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen içeriğe göre yayımlanır. Eksikliklerin ön görülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde tasarıma tanınan haklar başvuru tarihinden itibaren hiç varolmamış sayılır.

Çoklu başvurularda, başvuruda yer alan tasarımların yalnız bir kısmı için de yayım ertelemesi uygulanabilir. Yayım ertelemesine konu olmayan diğer tasarımların yayımı, yayım ertelemesine konu tasarımlarla birlikte gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM İtiraz

Tescile itiraz Madde 18 — (Değişik birinci fıkra:R.G.-21/4/2009-27207) İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya

tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.

İtirazın geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması zorunludur: a) Enstitü tarafından yayımlanan forma göre her birinden ikişer suret olmak üzere hazırlanmış, itiraz

gerekçelerini açıklayan itiraz başvuru formu ile ispatlayıcı bilgi ve belgeler. İtiraza konu tasarıma ilişkin hangi bilgi ve belgelerin sunulduğu itiraz başvuru formunda belirtilir ve sunulan

belgelerde işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

Enstitüye yabancı dilde sunulan bilgi ve belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri verilir. İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü yerine yalnızca kapak ve

itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı ürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri gönderilir. Söz konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya ait olduğu noter marifetiyle belirtilmelidir.

b) İtiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge. c) İtiraz vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda, Enstitü ilgili eksikliğin giderilmesi için bir aylık süre

verir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. Aynı itiraz birden fazla kişi tarafından yapılmışsa, yazışmalar itiraz başvuru formunda ilk sırada yer alan kişi ile yapılır.

Yapılan itiraz ve gerekçesi, kendi görüşlerini açıklayabilmesi için tasarım hakkı sahibine tebliğ edilir ve karşı görüşünü tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye bildirmesi istenir. Aksi takdirde itiraz sahibinin görüşleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

Vekil aracılığıyla yapılmış itirazın geri çekilmesi durumunda, noter tasdikli vekaletname düzenlenmeli ve vekilin bu konuda yetkilendirildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır. Vekili olmayan tüzel kişinin itirazı geri çekmesi durumunda imza sirküleri istenir.

İtirazın incelenmesi Madde 19 — Yapılan itiraz ve alınan görüşler, itiraza konu tasarımın yayımlandığı tarihten itibaren altı aylık

itiraz süresinin bitiminde Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine göre Kurulda değerlendirmeye alınır. Enstitü itirazları incelerken gerek duyduğu süre ve sıklıkta taraflardan ilave bilgi, belge veya ürün numunesi talep edebilir.

İnceleme neticesinde, tasarım tescilinin devamına ya da kısmen veya tamamen iptaline karar verilir. İptal kararı Bültende yayımlanır. Kurul kararı tescilin tamamen veya kısmen devamı yönünde ise tasarım tescil belgesi düzenlenir.

Kurul tarafından iptal edilen tasarım tescilleri için ödenen itiraz inceleme ücreti, talep edilmesi halinde itiraz sahibine iade edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM Tasarım Tescilinden Sonraki Değişiklikler, Yenileme ve Hukuki İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM Adres, Unvan ve Nev'i Değişiklikleri

Adres, unvan ve nev'i değişiklikleri Madde 20 — Tasarım hakkı sahibinin, adresini, unvanını veya şirket nev’ini değiştirmesi halinde, bu

değişiklikleri Enstitüye bildirmesi gerekmektedir. Söz konusu değişikliklerin, yeni bir tasarım tescil başvurusu sırasında tespit edilmesi ya da tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin bildirimi ile gerçekleşmesi durumunda, bu değişikliklerin hak sahibi adına tasarım sicilinde kayıtlı bulunan tescillerin tamamında yapılması gerekir. Değişiklik talebinin bir veya birden fazla tasarım tescilini ilgilendirmesi durumda, tescilli tasarım sayısına bakılmaksızın değişlik tek bir ücret alınarak yapılır.

Adres değişikliğine ilişkin eksikliğin giderilmemesi durumunda Enstitü sicilinde kayıtlı en son adres dikkate alınır. Diğer değişikliklere ilişkin eksiklerin süresi içerisinde giderilmemesi halinde ise en son başvuruda verilen bilgiler dikkate alınır ve yeni sahip numarası verilerek işlemler yürütülür.

(Değişik üçüncü fıkra:R.G.-21/4/2009-27207) Adres, unvan ve nev'i değişiklikleri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Adres değişikliği için:

1) Talep dilekçesi,

2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

3) Vekil varsa vekaletname.

b) Unvan değişikliği için:

1) Talep dilekçesi,

2) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,

3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

4) Vekil varsa vekaletname.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

c) Nev'i değişikliği için:

1) Talep dilekçesi,

2) Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,

3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

4) Vekil varsa vekaletname.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi için tasarım tescil belgesinin gönderilmesi halinde değişiklik sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir. Tasarım tescil belgesinin gönderilmemesi durumunda, değişiklik Enstitü kayıtlarına işlenir. Değişikliği içeren tescil belgesinin talep edilmesi halinde belge düzenleme ücretinin ödenmesi gerekir.

Bu tür değişiklikler yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda Sicile kayıt edilir ve Bültende yayımlanır.

Hataların düzeltilmesi Madde 21 — Yayımlanmış bir başvuruda, tasarım hakkı sahibinden veya vekilinden kaynaklanan ve sicilin esas

unsurlarını değişikliğe uğratmayan maddi hataların, başvuru sahibinin varsa vekilinin bildirimi üzerine sicilde düzeltilebilmesi için düzeltme sicil kayıt ilan ücretinin ödenmesi gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM Yenileme

Yenileme başvurusu Madde 22 — Koruma süresi sona eren bir tasarımın tescili, tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin talebi üzerine

ücretin ödenmesi şartıyla yenilenir. Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı aylık süre içerisinde

gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre içerisinde de yapılabilir.

Yenileme talebinde, talep dilekçesi ile birlikte yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur. Yenileme talebinde eksiklik bulunması halinde, süresi içerisinde eksiklikleri tamamlanan tasarımlar için yenileme şerhi sicile kaydedilir, yenileme belgesi düzenlenir ve Bültende yayımlanır.

Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuki İşlemler

Miras yolu ile intikal Madde 23 — (Değişik:R.G.-21/4/2009-27207)

Tasarımların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin tasarım siciline işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti,

c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Devir Madde 24 — Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devredilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-21/4/2009-27207) Devir için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir senedi, yabancı başvurularda devir belgesinin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,

b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Kısmî devirler için düzenlenen devir senedinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek

belirtilmesi gerekir. Ayrıca, hak sahipleri adına kayıtlı birden fazla tasarım tescil başvurusu veya tescilinin tek bir sözleşme ile devri mümkündür.

Kısmî devir işlemlerinde, kısmî olarak devredilen tasarımlar için kısmî devir alan adına yeni tasarım dosyası oluşturulur. Devire konu tasarımlar için yeni tasarım tescil numarası verilir ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartı ile tasarım tescil belgesi düzenlenir. Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve devir işlemi Bültende yayımlanır.

Birleşme Madde 25 —Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden

herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir.

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-21/4/2009-27207) Birleşmenin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış birleşmeyi gösterir belge, yabancı başvurularda birleşmeyi gösterir belgenin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,

c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.

Miras yolu ile intikal, devir ve birleşme işlemlerinde tasarım tescil belgesinin gönderilmesi halinde değişiklik sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.

Lisans Madde 26 — Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan kullanma yetkisi, ulusal sınırların bütünü içinde veya

bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-21/4/2009-27207) Lisansın tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,

b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Lisans sicile kaydedilir ve ilgili Bültende yayımlanır. Rehin Madde 27 — Tescilli bir tasarım işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Söz konusu rehin talebi sicile kayıt

edilir ve yayımlanır. Rehine konu tasarım üzerinde yenileme ve adres değişikliği hariç olmak üzere lisans dahil diğer değişiklikler rehin alanın izni ile mümkündür.

Rehin talebinin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Talep dilekçesi, b) Rehin sözleşmesi veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdikli örneği, c) Ücretin ödendiğini gösterir belge, d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Tasarım rehni aşağıdaki hallerde sona erer: a) Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi veya borç ilişkisinin ortadan kalkması, b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise, bu şart veya sürenin sona ermesi. Sona erme sicile kaydedilir. Haciz Madde 28 — Tasarım işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kayıt edilir ve yayımlanır.

Hacizli bir tasarım üzerinde, haciz alacaklısının zararına neden olabilecek işlemler ancak haciz alacaklısının muvafakatıyla yapılır.

Hükümsüzlük Madde 29 — Tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararı tasarım siciline işlenir ve Bültende ilan

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

edilir. Hükümsüzlüğe ilişkin mahkeme kararının, tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi

zorunludur: a) Talep dilekçesi, b) Tasarım tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya

noter tarafından tasdik edilmiş sureti. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret, Süreler, Belge Düzenleme, Sicil Sureti Ücret Madde 30 — Endüstriyel tasarımların tescili ve tescil sonrası işlemleri ile ilgili ücretler, 5000 sayılı Kanunun 6

ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre belirlenir. Bu ücretler başvuru sahibi veya tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekil tarafından ödenir.

Ücret ödenme süreleri ile ilgili olarak Enstitü tarafından başvuru sahibine veya tasarım hakkı sahibine, varsa vekile önceden tebliğ yapılır. Tebligatta belirtilen süreler içinde ücretler ödenmezse, başvuru işlemden kaldırılır.

Tescil sonrası değişikliklerde, eksiklerin giderilmemesi halinde, başvuru sahibinin talebi yerine getirilmez ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Tescil sonrası işlemlerle ilgili eksikliğin giderilme süreleri Madde 31 — Enstitü, tescil sonrası değişikliklere ilişkin eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verir. Süresi

içerisinde eksikliği giderilmeyen talepler işlemden kaldırılır. Belge düzenleme Madde 32 — Tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin talebi halinde tasarım tescil belgesi sureti veya menşe

memleket belgesi düzenlenir. Tescil belgesi sureti ve menşe memleket belgesinin düzenlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Talep dilekçesi, b) Ücretin ödendiğini gösterir belge, c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. Sicil Sureti Madde 33 — Talep edilmesi ve ücretin ödenmesi koşuluyla yayımlanmış bir başvuru için sicil sureti verilir. Yayımlanmış bir başvurunun sicil sureti düzenlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Talep dilekçesi, b) Ücretin ödendiğini gösterir belge.

BEŞİNCİ BÖLÜM Tescilden Doğan Haktan Vazgeçme

Vazgeçme Madde 34 — Tasarım hakkı sahibi, tescilden doğan haktan veya başvuru sahibi başvuru hakkından tamamen

veya kısmen vazgeçebilir. Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları belirtilir. Sicilde kayıtlı bir tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, tescilden vazgeçilebilmesi için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi haklarından feragat edebilir. Vazgeçmenin tasarım siciline kaydedilebilmesi için vazgeçme dilekçesinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

Vazgeçme, tasarım siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur ve vazgeçmenin tasarım siciline kayıt edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi, b) Talep vekil tarafından yapılıyorsa, vazgeçme yetkisini gösterir noter tasdikli vekaletname,

c) İnhisarı lisans sahibi veya tasarım siciline kayıtlı hakların sahipleri tarafından tescilden vaçgeçmeyi onaylayan beyan,

d) Tüzel kişi ise imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi, e) Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noterden tasdikli sureti, f) Ücretin ödendiğini gösterir belge. Yayımlanmamış bir başvurudan vazgeçilmesi durumunda vazgeçme talebi kayıt ücretinin ödenmesi gerekmez.

Enstitü, vazgeçmeye ilişkin eksiklerin giderilmesi için iki aylık süre verir. Süresi içerisinde eksikliği giderilmeyen talepler işlemden kaldırılır.

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Madde 35 — 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı ve Resmî Gazete’de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel

Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]

Mevzuat Bilgi Sistemi

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Sayfa T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü | http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ | e-posta : mevzuat@basbakanlik.gov.tr

Mevzuat Bilgi Sistemi ile İlgili Sorularınız İçin : Canan BAYSAL +90 312 294 54 11 ve Ömer ÖZ +90 312 294 54 61, Resmi Gazete ile İlgili Sorularınız İçin ise; Faruk SABAH +90 312 294 54 06 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz. | Faks: +90 312 231 13 34

Tüm haklar 2008 Başbakanlık

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9889&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=[21.10.2011 14:31:51]


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Versions historiques Abroge (1 texte(s)) Abroge (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex TR072