Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Finlandia

FI013

Atrás

Mallioikeusasetus 2.4.1971/252

 Yr 422 Mallioikeusasetus 2.4.1971/252

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971

Mallioikeusasetus

Kauppa­ ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun

mallioikeuslain (221/71) nojalla:

Rekisteröintihakemus ja päiväkirja.

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti­ ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Rekisteröintihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää: �

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, mikäli hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi,

kotipaikka ja osoite; �

2) mallin luojan nimi ja osoite; �

3) ilmoitus niistä tavaroista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan sekä niistä luokista,

joihin malli hakijan mielestä on luokitettava sekä onko malli tavaran ulkomuodon vai

koristeen esikuva;

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö 8 §:n mukaista etuoikeutta; �

5) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija kuulutuksen lykkäämistä mallioikeuslain (221/71) 18 §:n

mukaan; �

6) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä: �

1) mallia esittävä kuva tai kuvia; �

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja; �

3) mallioikeuslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakuutus; �

4) jos mallin on luonut muu kuin hakija, asiakirja, joka osoittaa hakijan oikeuden.

Hakemusta tehtäessä on suoritettava 29 §:ssä säädetyt hakemus­ ja lisämaksut.

Hakemus ja liitteet on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön

mukaan. Jos hakija on ulkomaalainen, on hakemus liitteineen annettava suomenkielisenä.

Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava

käännös suomeksi tai ruotsiksi, mikäli viranomainen sitä vaatii.

Mallin esittävä kuva on annettava kolmena kappaleena sellaisessa koossa, joka ei ole A 4 (21

cm X 29,7 cm) kokoa suurempi. Jos koko on pienempi kuin A 4, on yksi kuva oltava

kiinnitetty A 4­kokoa olevalle valkoiselle paperille. Kuvan tulee olla toisintamiskelpoinen

mustavalkoisena toiseen kokoon.

Jos hakija antaa mallikappaleen, on sen oltava kestävää ainetta, eikä se saa olla miltään sivulta

40 senttimetriä suurempi eikä painaa enempää kuin 4 kiloa. Mallikappale ei saa olla

pilaantuvaa eikä vaarallista ainetta.

Jos hakemus käsittää useita malleja, on jokaisesta mallista annettava eri kuva. Kuvat ja

mahdollisesti annetut mallikappaleet on selvästi merkittävä numerojärjestyksessä.

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisterihakemukseen hakemusnumeron ja saapumispäivän.

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista mallien rekisteröintihakemuksista.

Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta: �

1) hakemuksen saapumispäivä ja hakemusnumero; �

2) päivä, jona kuva tai mallikappale annettiin, jos se ei ole sama kuin hakemuksen

saapumispäivä; �

3) tavarat, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan ja luokat, joihin malli hakijan mielestä on

luokitettava sekä ilmoitus onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen esikuva; �

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite; �

5) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite; �

6) mallin luojan nimi ja osoite; �

7) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus � on tehty, tämän hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero; �

8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt, että hakemusasiakirjat on

pidettävä salaisina; �

9) saapuneet kirjelmät, annetut mallikappaleet ja suoritetut maksut; �

10) asiassa tehdyt päätökset; �

11) hakemuksen käsittelyn keskeyttäminen 14 §:n mukaisen yhteensattuman johdosta � vanhemman hakemuksen kanssa. Vastaava merkintä tehdään myös vanhemman hakemuksen

päiväkirja­aukeamalle.

Jos rekisteriviranomaiselle ilmoitetaan, että malli, jonka rekisteröintiä on haettu, on siirtynyt

toiselle, merkitään tämä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus.

Jos malli on esitetty mallin rekisteröintiä tai hyödyllisyysmallin suojaa koskevassa vieraassa

maassa annetussa hakemuksessa, joka maa on liittynyt teollisoikeuden suojelemisesta

maaliskuun 20 päivänä 1883 solmittuun Pariisin liittosopimukseen, ja mikäli mallin

rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa vieraassa maassa annetun

hakemuksen tekemispäivästä, katsotaan mallioikeuslain 2 ja 6 §:ää sovellettaessa täällä

annettu hakemus tehdyksi samanaikaisesti kuin hakemus vieraassa maassa. Tätä on

sovellettava myös, kun malli on esitetty sellaisessa valtakunnan ulkopuolella tehdyssä

hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa

annettuun hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettävä sitä Suomessa

tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi

ilmoitettu hakemus on tehty sekä, niin pian kuin mahdollista, sen numero.

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn

etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan

hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen

saapumispäivästä ja hakijan nimestä sekä viime mainitun viranomaisen oikeaksi todistaman

jäljennöksen hakemuskirjasta ja siihen liitetystä mallia esittävästä kuvasta. Tätä määräaikaa ei

saa määrätä päättymään ennenkuin kolme kuukautta on kulunut tässä maassa tehdyn

hakemuksen tekemispäivästä.

Jollei rekisteriviranomaisen 1 momentin mukaan antamaa välipäätöstä noudateta, ei

etuoikeutta saavuteta.

10§

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa malli on esitetty.

Mikäli ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle

viranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa mallia tarkoittavan hakemuksen, voidaan

myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä

aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty asiakirjojen tulematta julkisiksi

eikä hakemuksesta ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut ollut etuoikeuden

perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perusteella, ei aikaisempaan

hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden perustana.

11§

Haettaessa mallioikeuslain 11 §:ssä tarkoitettua yhteisrekisteröintiä voidaan etuoikeus

saavuttaa koskemaan yhtä tai useampia malleja.

Tällaisessa hakemuksessa voidaan etuoikeutta pyytää useiden, myös eri maissa tehtyjen,

hakemusten perusteella.

Jakaminen.

12§

Jos hakemus käsittää useita malleja, hakija voi jakaa sen useiksi hakemuksiksi, jotka on

katsottava tehdyiksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus.

Tällaisista hakemuksista on suoritettava uusi hakemusmaksu sekä 29 §:ssä tarkoitetut

lisämaksut, jollei niitä jo aikaisemmin ole suoritettu.

Rekisteröintihakemuksen käsittely.

13§

Tutkiessaan mallin rekisteröintiedellytyksiä, rekisteriviranomaisen on otettava huomioon

kaikki seikat, mitkä sillä on tiedossa.

Rekisteriviranomaisen suorittaman uutuustutkimuksen tulee käsittää virastossa vireillä olevat,

ennen hakemispäivää tehdyt mallin rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat että siitä

poistetut mallit.

Mallin rekisteröitävyys mallioikeuslain 4 §:n säännösten perusteella on tutkittava siinä

laajuudessa kuin mallin laatu sitä edellyttää ja niin ettei hakemuksen käsittely oleellisesti

viivästy.

14§

Yhteensattuman tapahtuessa mallin rekisteröintiä koskevan aikaisemman hakemuksen kanssa,

rekisteriviranomainen voi keskeyttää myöhemmän hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes

aikaisempi hakemus on ratkaistu tai se on tullut julkiseksi taikka yhteensattuma hakemuksen

muutoksen johdosta on lakannut. Samoin menetellään, jos rekisteriviranomainen saa tiedon

yhteensattumasta aikaisemmin tehdyn patenttia tai tavaramerkkiä koskevan hakemuksen

kanssa.

Rekisteröintihakemuksen kuuluttaminen.

15§

Mallioikeuslain 18 §:ssä tarkoitetun rekisteröintihakemuksen kuulutuksen tulee sisältää: �

1) hakemusnumero; �

2) hakemuksen saapumispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 13 §:n 1 momentin

mukaan on katsottava tehdyksi; �

3) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi, � kotipaikka ja osoite; �

4) mallin luojan nimi ja osoite; �

5) ilmoitus niistä tavaroista, joita varten mallin rekisteröintiä on haettu sekä niistä � tavaraluokista, joihin malli on luokitettu sekä onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen

esikuva; �

6) pyydetty etuoikeus ilmoituksin, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, sen

tekemispäivä ja hakemusnumero; �

7) kuva tai kuvat mallista; �

8) ilmoitus, onko mallikappale annettu; �

9) ilmoitus, onko kuva värillinen.

16§

Väite rekisteröintihakemusta vastaan sekä hakijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät on

liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite on perusteltava.

17§

Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava asiamiehelle

annettu valtakirja.

18§

Hakijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä.

Milloin hakija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi

kirjelmien vaihto tarpeen.

19§

Jos hakemusta käsiteltäessä rekisteriviranomaiselle annetaan muuna kuin väitteen tekoa

varten säädettynä aikana hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä

ilmoitettava hakijalle. Jos joku on antanut sellaisen kirjelmän ennen kuin hakemuksesta on

kuulutettu, on rekisteriviranomaisen, jollei ole kysymys paremmasta oikeudesta malliin,

huomautettava hänelle väitteentekomahdollisuudesta, kun hakemuksesta kuulutetaan.

Mallirekisteri

20§

Mallirekisteriä pitää patentti­ ja rekisterihallitus.

21§

Kun malli otetaan mallirekisteriin, annetaan sille rekisterinumero. Yhteisrekisteröinnissä

annetaan kaikille malleille sama rekisterinumero. Mallioikeuden haltijalle on annettava

todistus rekisteröinnistä.

Rekisterin tulee sisältää:

1) rekisteröintihakemuksen hakemusnumero ja mallin rekisterinumero;

2) mallioikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos mallioikeuden haltijaa edustaa

asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) mallin luojan nimi ja osoite;

4) ilmoitus niistä tavaroista, joita varten malli on rekisteröity ja niistä tavaraluokista, joihin

malli on luokitettu sekä ilmoitus, onko malli tavaran ulkomuodon vai koristeen esikuva;

5) ilmoitus päivästä a) jona rekisteröintihakemus on saapunut tai jona hakemus

mallioikeuslain 13 §:n 1 momentin mukaan on katsottava tehdyksi, b) jona hakemusasiakirjat

ovat tulleet julkisiksi, c) jona rekisteröintihakemus on kuulutettu ja d) jona malli on merkitty

rekisteriin;

6) ilmoitus pyydetystä etuoikeudesta ja siitä, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty,

sen tekemispäivästä sekä hakemusnumerosta;

7) kuva tai kuvat mallista;

8) ilmoitus, onko mallikappale annettu.

22§

Jos yksi tai useampi hakija on samana päivänä tehnyt kahta tai useampaa mallia koskevat

hakemukset, joissa esitetyt mallit eivät olennaisesti eroa toisistaan, tehdään malleja

rekisteröitäessä tästä merkintä kunkin sellaisen mallin osalta mallirekisteriin ja

rekisteröintitodistukseen merkitsemällä niihin kunkin toisen tällaisen mallin hakemus­ ja

rekisterinumero.

23§

Mallioikeuslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen

tulee sisältää ilmoitus mallin rekisteröintipäivästä ja rekisterinumerosta sekä ilmoitus

hakemuksen hakemusnumerosta ja päivästä, jona hakemuksesta on kuulutettu.

24§

Jos joku on rekisteriviranomaiselle ilmoittanut nostaneensa kanteen rekisteröinnin

kumoamisesta, sen siirtämisestä tai pakkoluvan saamisesta, on siitä tehtävä merkintä

rekisteriin.

Kun jäljennös tuomioistuimen lopullisesta päätöksestä on toimitettu rekisteriviranomaiselle

mallioikeuslain 44 §:n mukaan, tehdään siitä merkintä rekisteriin. Päätöksen saatua

lainvoiman tehdään siitä mallirekisteriin merkintä siten, että rekisteristä pääosin ilmenee asian

ratkaisu.

25§

Mallioikeuslain 27 §:ssä tarkoitetun merkinnän tulee sisältää oikeuden haltijan nimi,

kotipaikka ja osoite sekä mallioikeuden ja käyttöluvan luovutuksen tai siirtymisen tai

panttauksen päivämäärä. Käyttöluvan osalta on pyynnöstä merkittävä, onko mallioikeuden

haltijan oikeutta myöntää muita käyttölupia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin

merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä 1 momentin säännöksiä on vastaavasti sovellettava pakkoluvan ja mallioikeuslain 32

§:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

Milloin mallioikeus on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä

mallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

26§

Jos mallioikeuden haltija ilmoittaa mallioikeuslain 33 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa

mallioikeudestaan ja jos tätä mallioikeutta koskeva käyttölupa on merkitty rekisteriin, on

käyttöluvan haltijalle ilmoitettava siitä ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa

valvomiseksi asiassa ennenkuin malli poistetaan rekisteristä.

27§

Jos mallin rekisteröinti uudistetaan, tehdään siitä merkintä mallirekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava mallin rekisterinumero, uudistetun

suoja­ajan alkamispäivä sekä mallioikeuden haltijan nimi ja osoite.

28§

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava malli rekisteristä.

Kun malli on poistettu rekisteristä tai kun mallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen

päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen siitä kuulutettava.

Maksut.

29§

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

markkaa

Hakemusmaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan

Lisämaksu hakemuksen yhteydessä

1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli

luokitetaan

90,―

30,―

2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen

3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta

4) kuulutusmaksu jokaisen kuvan kuulutuksesta ensimmäisen kuvan jälkeen

Uudelleenkäsittelymaksu mallioikeuslain 14 §:n 3 momentin mukaan

20,―

30,―

20,―

30,―

30§

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

markkaa

Uudistamismaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan

1) ensimmäiseltä kerralta

2) toiselta kerralta

Lisämaksu uudistamishakemuksen yhdeydessä

1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen johon malli

luokitetaan

150,―

300,―

30,―

2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen

3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta

4) jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua

Mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, joka koskee

1) uutta haltijaa

2) käyttölupaa

3) panttioikeutta

4) muuta merkintää

20,―

30,―

30,―

20,―

20,―

20,―

20,―

Ilmoitus mallin rekisteröinnistä luopumisesta on maksuton.

31§

Mallioikeuslain 22 §:n mukainen valitusmaksu on lain 21 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 100

markkaa ja muissa asioissa 50 markkaa.

32§

Maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä niin ettei

maksua voida hyväksyä, on palautettava.

Milloin mallin rekisteröintiä koskeva hakemus hylätään tai jätetään sillensä, maksetaan

hakijalle takaisin puolet suoritetuista hakemus­ ja lisämaksuista, kuitenkin niin, että

säilytysmaksu palautetaan kokonaan. Milloin mallia ei rekisteröidä kaikkiin luokkiin, joista

luokkamaksu on suoritettu, tai kaikkia kuvia, joista kuulutusmaksu on suoritettu, ei julkaista,

palautetaan hakijalle puolet niistä luokka­ ja kuulutusmaksuista, jotka jäävät pois. Samojen

perusteiden mukaan tapahtuu maksujen palautus, jos hakija peruuttaa vireillä olevan

hakemuksen tai supistaa sitä.

Mitä edellisessä momentissa on sanottu maksujen palauttamisesta, noudatetaan vastaavasti,

kun uudelleenkäsittelyä tai rekisteröinnin uudistamista koskeva hakemus hylätään.

Erinäisiä säännöksiä.

33§

Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan. Mallien luokituksen vahvistaa

patentti­ ja rekisterihallitus.

34§

Mallioikeuslain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti­ ja rekisterihallituksen

toimittamassa mallioikeuslehdessä.

35§

Mallikappale, joka on annettu mallioikeuslain 10 §:n mukaan, säilytetään

rekisteriviranomaisen toimesta,kunnes viisi vuotta on kulunut rekisteröinnin lakkaamisesta.

Jos mallioikeuden haltija viisivuotiskauden kuluessa ei ole pyytänyt mallikappaletta takaisin,

saa rekisteriviranomainen hävittää sen.

36§

Rekisteriviranomainen antaa, tarkemmat määräykset rekisteröintihakemuksesta ja sen

käsittelystä, rekisteröityä mallia koskevista asioista, mallirekisteristä sekä mallioikeusasioissa

tehtävistä kuulutuksista.

37§

Ennen mallioikeuslain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1971 vieraassa maassa tehty

hakemus ei voi olla 8 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden perustana.

Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971

Tasavallan Presidentti

Urho Kekkonen

Kauppa­ ja teollisuusministeri

Arne Berner