WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Hüseyin Dumlupınar

Dava No. D2019-0003

1. Taraflar

Şikayet Eden, Cengiz & Çamer, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Panama City, Panama’da yerleşik WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / İstanbul, Türkiye’de yerleşik Hüseyin Dumlupınar’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hillsidesbeachclub.com>, NameCheap, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 31 Aralık 2019 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 2 Ocak 2019 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 3 Ocak 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 3 Ocak 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 4 Ocak 2019 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet dilekçesi sunmuştur.

Şikayet’in Türkçe sunulmuş olmasına karşın, tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı; 3 Ocak 2019 tarihinde, Merkez, taraflardan, idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 7 Ocak 2019 tarihinde, Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem diline ilişkin herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i İngilizce ve Türkçe dillerinde bildirmiştir ve idari işlem süreci, 9 Ocak 2019’da başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 29 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 30 Ocak 2019 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 20 Şubat 2019 tarihinde, İdari Hakem olarak, Uğur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet ve Şikayet dilekçesi eklerinde, aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

1. Şikayet Eden, Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi, işbu davaya gerekçe gösterdiği HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB ibarelerinden oluşan markalarını 1994 yılından bu yana turizm, otelcilik, sağlık, eğlence, dinlence sektöründe kullanmaktadır.

2. Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde, aşağıda yer alan markaların yanı sıra, tek başına HILLSIDE ibaresinden oluşan tescilli markalar ile ek unsur almış HILLSIDE ibareli seri markaların sahibidir.

- HILLSIDE markası, 27 Mayıs 2005 tarih ve T/01008 sayı ile tanınmış marka olarak tescillidir.

- HILLSIDE BEACH CLUB markası, 13 Mart 1997 tarih ve 169950 sayı ile 39, 41 ve 43. sınıflarda, 3 Aralık 1996 tarih ve 168236 sayı ile 14, 18, 24 ve 25. sınıflarda, 31 Aralık 2018 tarih ve 2018 81015 sayı ile 39, 41 ve 43. sınıflarda tescillidir.

3. Şikayet Eden’in HILLSIDE BEACH CLUB markaları, Yunanistan, Kıbrıs, Almanya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Portekiz’de de tescillidir. Şikayet Eden ayrıca, dünya çapında birçok ülkede tescilli HILLSIDE markalarının sahibidir.

4. Şikayet Eden, 30 Temmuz 1996 tarihinde tescil edilmiş <hillside.com.tr>, 28 Kasım 2001 tarihinde tescil edilmiş <hillsidebeachclub.com>, 14 Şubat 2001 tarihinde tescil edilmiş <hillsidebeachclub.com.tr>, 20 Ocak 2009 tarihinde tescil edilmiş <hillsidebeachclub.net> alan adlarının ve toplamda elliden fazla alan adının sahibidir ve bu alan adlarının büyük bir çoğunluğu, Şikayet Eden’in tescilli HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markasını içermektedir.

5. Şikayet Edilen, ihtilaflı <hillsidesbeachclub.com> alan adını, 1 Aralık 2018 tarihinde tescil ettirmiştir.

6. Şikayet Edilen’in kendi adına tescil ettirdiği ihtilaflı <hillsidesbeachclub.com> alan adına bağlı olan internet sitesi, Şikayet Eden’in HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markalarını içermektedir ve Hakem tarafından inceleme yapılan tarih itibariyle aktif olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinin, Şikayet Edilen tarafından, Şikayet Eden’in resmi internet sitesinin içeriğini kopyalamak suretiyle kullanıldığı, Şikayet dilekçesi ekinde sunulan ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinin ekran görüntüleri ile ispatlanmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, tescilli markaları, alan adları, markasal ve ticari kullanımları bakımından öncelikli haklarının bulunduğunu, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait tescilli ve tanınmış HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markalarını birebir içermekte olduğunu, ihtilaflı alan adında Şikayet Eden’e ait HILLSIDE markasının bütün olarak kullanılmış olduğunu, HILLSIDE BEACH CLUB markasını oluşturan isim tamlamasında ise HILLSIDE kelimesi ile BEACH kelimesi arasında İngilizce’de çoğul veya sahiplik bildiren ek olarak kullanılan “s” harfi eklenmek suretiyle bir alan adı yaratılmış olduğunu, söz konusu alan adının da Şikayet Eden’in markalarıyla ayniyet derecesinde benzer olduğunu, Şikayet Eden’in tescilli, maruf ve kullanılan markalarından farklı bir isim değil aksine doğrudan bu markaları işaret eden ve bu markalarla bağlantı kurulmasını sağlayacak bir ad seçilmiş olmasının, markanın Türk toplumu nezdinde ulaşmış olduğu tanınmışlık ve bilinirlik seviyesi dikkate alındığında, ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’e ait marka arasında kaçınılmaz düzeyde karıştırılma ve ilişkilendirilme ve haksız fayda sağlanması riskine neden olduğunu, bu vesileyle Politika’nın 4(a)(i) maddesi gerçekleşmiş olduğunu; ihtilaflı alan adına bağlı olan <hillsidesbeachclub.com> internet sitesinde yer alan tüm içeriklerin ise, Şikayet Eden’e ait olan alan adlarına bağlı olan “www.hillsidebeachclub.com” internet sitesi içeriklerinin birebir kopyası olduğunu; bu durumun, Şikayet Eden’in tescilli markaları ve ihtilaflı alan adı arasındaki benzerliği, karıştırılma ve ilişkilendirilme riskini pekiştirdiğini iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hakkı ya da meşru menfaati bulunmadığını, ihtilaflı alan adını oluşturan ve Şikayet Eden’e ait olan tescilli ve tanınmış konumdaki markaların herhangi bir biçimde kullanımı veya tescili için, Şikayet Eden tarafından, Şikayet Edilen’e hiçbir suretle yetki verilmediğini ve rıza gösterilmediğini, Şikayet Edilen adına kayıtlı HILLSIDESBEACHCLUB şeklinde hiçbir marka kaydına ulaşılamadığını, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde doğrudan Şikayet Eden’in resmi internet sitesinde yer alan özgün içeriklerin, hatta Şikayet Eden şirketin ve bağlı olduğu Alarko Holding’in adının ve iletişim bilgilerinin kopyalanarak kullanılıyor olmasının, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı adı üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını ve Şikayet Eden’in isminden, markalarından ve alan adlarından fayda sağlama amacında olduğunu kanıtladığını; Şikayet Eden tarafından, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkının veya meşru menfaatinin mevcut olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren bir durumu ileri sürmesi durumunda, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiğini, bu doğrultuda Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını kanıtlamasının beklendiğini belirtmektedir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi v. Ugur Altay, Ugurlu Bilisim, WIPO Dava No. D2018-1259 davasında, aynı şikayet sahibi tarafından, aynı marka haklarına dayanılarak <hillsidebeachclubhotel.com> ve <hillsidebeachclubs.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devri talebiyle dosyalanmış olan Şikayet’in, 1 Ağustos 2018 tarihli Hakem kararı ile kabul edilmiş olduğunu; atıf yapılan davanın, söz konusu alan adları ile işbu davaya konu ihtilaflı alan adının yalnızca birkaç harf değişikliğiyle birbirlerinden farklılık gösterdiğini; ihtilaflı alan adının Şikayet Eden lehine sonuçlanmış olan davanın karara bağlanmasından sonraki bir tarihte, yani 1 Aralık 2018 tarihinde yaratılmış olmasının, ihtilaflı alan adı sahibinin kötü niyetini sürdürme çabasından ibaret olduğunu; ihtilaflı alan adı sahibinin, bu kez kimlik ve iletişim bilgilerini gizlemek adına WhoisGuard, Inc. adlı kuruluştan hizmet almayı tercih etmiş olduğunu, Şikayet Eden’e ait alan adına bağlı “www.hillsidebachclub.com” internet sitesinin içeriklerinin birebir kopyalanmak suretiyle, ihtilaflı alan adına bağlı “www.hillsidesbeachclub.com” bağlantısındaki internet sitesinin oluşturulmuş olmasının, ihtilaflı alan adının iyi niyetle veya meşru bir menfaatle alınmadığını ve herhangi kazanılmış hakka dayanarak kullanıma konu edilmediğini, aksine sadece haksız kazanç sağlamak gayesiyle kötü niyetli olarak alındığını ve kullanıldığını ortaya koyduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden’in markasının tanınmışlığı nedeniyle, Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikayet Edilen’in bu markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceğini; Şikayet Eden’e ait markanın, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı tescil ettirilmeden önce, Şikayet Eden tarafından tescil ettirilmiş ve kullanılmış olduğunu; Hakem’in, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasını tamamen içermesi ve ihtilaflı alan adında, Şikayet Eden’in tescilli alan adına çok benzer bir adın kullanılmış olması ve ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde, Şikayet Eden’in internet sitesinin içeriğinin birebir kopyalanarak kullanılmış olması nedeniyle; Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce, Şikayet Eden’in markasının varlığından haberdar olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve hatta bilinçli olarak haksız kazanç elde etme amacıyla ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini; ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde, yalnızca Şikayet Eden’in resmi internet sitelerindeki içerik ve düzenlemelerin taklit edilmemiş olduğunu; ayrıca aynı internet sitesinde, Şikayet Edilen’e ait olmayan bir telefon numarasının ve bağlı olduğu sunucunun belli olmadığı bir iletişim formunun yerleştirilmek suretiyle, Şikayet Eden ve markalarıyla ilgili olduğu yanılgısıyla, taklit siteyi ziyaret eden internet kullanıcılarına hizmet satışı sağlanmasının hedeflendiğini; Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirmekteki ve kullanmaktaki amacının, Şikayet Eden’in faaliyetlerine zarar vermek ve internet kullanıcılarını kendi internet sitesine çekerek, Şikayet Eden’in tanınmış markası üzerinden haksız kazanç elde etmek olduğunu; bu durumun, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmiş olduğunu ve yine kötü niyetle kullanmakta olduğunu gösterdiğini ifade etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde, Merkez’e resmi bir cevap sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir. Ancak, Kurallar’ın 11(a) maddesi gereği, idari hakemin, aksini tayin etme hakkı bulunmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet dilekçesini Türkçe olarak hazırlamış, ekleri Türkçe dilinde sunmuş ve Türkçe’nin idari işlem dili olması için talepte bulunmuştur. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in idari işlem dilinin Türkçe olması talebine karşılık, Merkez’e, süresi içerisinde herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Dolayısıyla, Şikayet Edilen’in, idari işlemin dilini, Türkçe olarak kabul ettiği anlaşılmıştır. İhtilaflı alan adı, Türk uyruklu bir kişi tarafından tescil edilmiş olup, söz konusu kişinin ikametgahı Türkiye’dedir. Bütün bu hususlar dikkate alınarak, Türkçe dilinde sunulan Şikayet, Hakem tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla da, idari işlemin dili, Türkçe olarak belirlenmiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, TÜRKPATENT nezdinde ve dünya çapında birçok ülkede tescilli HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markalarına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili, Şikayet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir.

İhtilaflı alan adında yer alan “hillsidesbeachclub” ibaresi, Şikayet Eden’in HILLSIDE tescilli markasını ilk bakışta kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde içermesinin yanı sıra, Şikayet Eden’in HILLSIDE BEACH CLUB markasındaki HILLSIDE ibaresine İngilizce’de çoğul eki olarak kullanılan “s” harfi eklenmek suretiyle oluşturulmuştur. “S” harfinin hem görsel hem de kavramsal olarak ibareye ayırt edicilik katmaması, üç kelimeden ve birçok harften oluşan uzun bir ibare içerisinde söz konusu harf farkının kolaylıkla ayırt edilebilir nitelikte olmaması nedeniyle; Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in tescilli markaları ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu ve Şikayet Eden ile doğrudan bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 kararında “bir alan adı Şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” denilmektedir. Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in tescilli markasının ortasına “s” harfi eklenerek oluşturulmuş olmasının, bu tespiti değiştirmeyeceği kanaatindedir.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta(prima facie) açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Bkz. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), madde 2.1.

Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in itirazlarına resmi olarak cevap vermemiş, ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarının aksini ispat etmediğinden; Hakem, Şikayet’in, Politika’nın 4 (a) fıkrasının ikinci unsurunu oluşturduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e, HILLSIDE BEACH CLUB markasının veya benzerinin marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini de kabul etmektedir. Bununla birlikte, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı, ihtilaflı alan adının veya buna karşılık gelen bir adın, malların veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak ihtilaflı alan adının kullanılması için gösterilebilecek hazırlıkların olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı, hatta aksine Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’in resmi internet sitesinin içeriğini kopyalamak suretiyle kullanmış olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in, Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak, Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, Şikayet Eden’in HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markalarının Türkiye’de etkin ve kesintisiz kullanımının bulunduğunu, turizm sektöründe tanınmış olduğunu ve HILLSIDE markasının TÜRKPATENT nezdinde tanınmış marka olarak korunduğunu kabul etmektedir. Şikayet Edilen’in Türk uyruklu olduğunun ve Türkiye’de ikamet ettiğinin anlaşılması sebebi ile; tescil tarihi itibariyle, Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in tanınmış markalarından haberdar olmamasının mümkün olmadığı görüşü oluşmuştur. Birçok UDRP kararında hakem, yaygın olarak bilinen markalarla ilişkili alan adlarının tescil edilmesinin ve kullanılmasının, kötü niyet göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Bkz.Philip Morris USA Inc. v. Luca Brignoli, WIPO Case No. D2014-1180; Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0413; Educational Testing Service v. Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993; Educational Testing Service v. Mohamed Ahmedd Aljarwan, WIPO Dava No. D2008-1073.

İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in HILLSIDE BEACH CLUB markasındaki HILLSIDE ibaresine İngilizce’de çoğul eki olarak kullanılan “s” harfi eklenmek suretiyle oluşturulmuş olması ve ihtilaflı alan adının bağlı olduğu internet sitesinin de, Şikayet Eden’in sunmuş olduğu ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere, Şikayet Eden’in internet sitesinin içeriğinin birebir taklidi niteliğinde olması; Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’den haberdar olduğunu kanıtlamaktadır. Başkasına ait bir markanın alan adı olarak tescil edilmesi ve bu marka altında sağlanan mal veya hizmetlerle ilgili içeriği görüntülemek için alan adının kullanılması, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markası altında sağlanan mal veya hizmetler hakkında bilgisi olduğunun göstergesidir. Bkz.Caesars World, Inc. v. Forum LLC, WIPO Dava No. D2005-0517. Dolayısıyla, Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’in internet sitesiyle karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesine çekmek ve Şikayet Eden’in markasının tanınmışlığından haksız kazanç sağlamak amacıyla tescil ettirmiş olduğu kanaatindedir.

Hakem, yapmış olduğu inceleme neticesinde, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in haklarını ihlal etmeksizin makul herhangi bir aktif kullanımını düşünmenin imkansız olduğuna; Şikayet Eden’in markasının, ayırt edici ve tanınmış bir marka olduğuna; Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu veya olacağını gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut olmadığına ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra; Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <hillsidesbeachclub.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Uğur G. Yalçıner
İdari Hakem
Tarih: 1 Mart 2019