WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi v. Ugur Altay, Ugurlu Bilisim

Dava No. D2018-1259

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Cengiz & Camer, Türkiye tarafından temsil edilen, Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Ugur Altay, Ugurlu Bilisim’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hillsidebeachclubhotel.com> ve <hillsidebeachclubs.com>, Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak Teknoloji Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak Teknoloji (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 6 Haziran 2018 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 6 Haziran 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a, tescil teyidi talebini göndermiştir. 12 Haziran 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 13 Haziran 2018’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 3 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 4 Temmuz 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 12 Temmuz 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi, 1994 senesiden beri müşterilerine HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markaları altında turizm, otelcilik, sağlık, eğlence, dinlence hizmetleri sunmaktadır.

Şikayet Eden'in HILLSIDE BEACH CLUB markası, ilk olarak 3 Aralık 1996 tarihinde, 168236 tescil numarasıyla Türkiye'de tescil edilmiş olup dünyanın birçok ülkesinde tescillidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Şikayet Eden’in HILLSIDE markasına, 16 Ağustos 2007 tarihli kararıyla, T T/01008 numarası altında tanınmış marka statüsü vermiştir.

Şikayet Eden, <hillside.com.tr> ve <hillsidebeachclub.com> alan adları da dahil olmak üzere, “Hillside” ve “Hillside Beach Club” ibarelerini içeren kendi adına tescilli 50’den fazla alan adına sahiptir ve 1998 yılından beri <hillside.com.tr> alan adını kullanarak eğlence ve dinlence hizmetleri sunmaktadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarından <hillsidebeachclubs.com> alan adını, 17 Mart 2018 tarihinde; <hillsidebeachclubhotel.com> alan adını ise, 6 Şubat 2018 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen’in İstanbul’da ikamet etmekte olduğu ve ihtilaflı alan adlarının kayıtlarına ilişkin sözleşmelerin Türkçe dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, işbu kararın ihdas edildiği anda, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarına bağlı internet sitelerinin aktif olmadığını tespit etmiştir. Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in resmi internet sitesinin içeriğini kopyalarak, bu içeriği ihtilaflı alan adlarına bağlı internet sitelerinde kullandığı, Şikayet Eden’in Şikayet’e ek olarak sunduğu belgelerle sabittir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendine ait HILLSIDE ve HILLSIDE BEACH CLUB markalarıya iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarına eklenen “s” harfinin ve “hotel” kelimesinin, jenerik ibareler olduğunu ve bu eklemelerin, ihtilaflı alan adları ile Şikayet Eden’in markaları arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının içeriğinin, Şikayet Eden’in internet sitesinden alındığını, dolayısıyla ihtilaflı alan adı tescillerinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasından ticari çıkar elde etmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını,

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca, öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden, HILLSIDE BEACH CLUB markası için 3 Aralık 1996 tarihinden itibaren başlayarak Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde marka tescili elde etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tescilli marka haklarını, ihtilaflı alan adlarına yapılan “hotel” ekinin tanımlayıcı bir ibare olduğunu ve “s” harfinin İngilizce dilinde çoğul eki olduğunu dikkate alarak; her iki ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in HILLSIDE BEACH CLUB markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında yer alan “.com” uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmektedir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca, Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hakkını ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hakkının ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e, markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen’in, HILLSIDE veya HILLSIDE BEACH CLUB markalarını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır. Şikayet Eden tarafından sunulan kanıtlar, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’i taklit etmeye çalıştığını göstermektedir.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan hakları veya hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca, alan adlarının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in dilekçesinde, her iki ihtilaflı alan adının kullanımına ilişkin sunduğu ekran görüntüsü doğrultusunda, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adlarına bağlı internet sitelerinin içeriklerinin birebir kopyalanmak suretiyle oluşturulduğunu gözlemlemiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının iyi niyetle veya meşru bir menfaatle tescil edilmediği ve herhangi bir kazanılmış hakka dayanarak kullanıma konu edilmediği, aksine sadece haksız kazanç sağlamak gayesiyle kötü niyetli olarak tescil edildiği ve kullanıldığı hususlarında, özellikle de Şikayet dilekçesi ile birliklte sunulan noter tasdikli e-tespite ilişkin deliller ışığında, ikna olmuştur.

Buna ilaveten, İdari Hakem, Şikayet Eden’in HILLSIDE BEACH CLUB markasının, Türkiye’de yoğun kullanımı ve tanınmışlık düzeyi ile HILLSIDE marksının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde elde ettiği tanınmış marka statüsü göz önüne alındığında ve Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmesi sebebiyle; Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir.

Bu sebeplerle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla, ihtilaflı alan adlarının ticari kullanımının, Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli tescil ve kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir (Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003).

Kısaca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının tescilleri sırasında, Şikayet Edilen’in zihninde, Şikayet Eden’in markalarının olduğu kanısına varmıştır.

Bu çerçevede, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçladığına kanaat getirmiştir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <hillsidebeachclubhotel.com> ve <hillsidebeachclubs.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 1 Ağustos 2018