Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Eslovaquia

SK174

Atrás

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 333/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnochZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2018 Vyhlásené: 28. 11. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

333

VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 12. novembra 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 50 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 242/2017 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „a štátnu príslušnosť“, „oprávneného“, „ako aj plnomocenstvo,“ a „alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona)“ sa v celom texte vyhlášky vypúšťajú.

2. V § 1 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prihláška dizajnu (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis, určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, a vyobrazenie dizajnu, ktoré umožňuje ďalšiu reprodukciu; hromadná prihláška (§ 31 ods. 5 zákona) obsahuje aj zoznam dizajnov.

(2) Prihláška môže obsahovať opis vysvetľujúci vyobrazenie dizajnu (ďalej len „opis“) alebo zatriedenie podľa medzinárodného triedenia.1)“.

3. V § 2 písm. b) sa za slovo „registra“ vkladajú slová „dizajnov (ďalej len „register“)“.

4. V § 2 sa vypúšťa písmeno f).

5. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

6. V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

7. V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 32 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1“.

8. V § 6 ods. 2 sa slová „§ 32 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2“.

9. V § 7 sa vypúšťa písmeno d).

10. V § 8 sa vypúšťa písmeno d).

11. § 9 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 333/2018 Z. z.

„Podrobnost i o ná lež i tos t iach návrhu na výmaz , ž iadost i o prep i s , ž iadost i o pokračovan ie v konaní a ž iadost i o uveden ie do

predoš lého stavu

§ 9 Návrh na výmaz a žiadosť o prepis

(1) Návrh na výmaz zapísaného dizajnu z registra alebo žiadosť o prepis obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ak je navrhovateľ zastúpený,

d) návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté.

(2) Prílohou žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 40 ods.1 písm. a) zákona].

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane na žiadosť o prepis práv z prihlášky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

12. § 10 sa vypúšťa.

13. V § 11 písmeno d) znie:

„d) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.“.

14. § 12 až 14 znejú:

㤠12

(1) Žiadosť o zápis prevodu zapísaného dizajnu alebo prechodu zapísaného dizajnu do registra obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo novým majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,

e) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu zapísaného dizajnu alebo prechodu zapísaného dizajnu.

(2) K žiadosti o zápis prevodu zapísaného dizajnu žiadateľ priloží zmluvu o prevode zapísaného dizajnu, úradne overenú kópiu zmluvy o prevode zapísaného dizajnu, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode zapísaného dizajnu preukazujúci zmenu majiteľa zapísaného dizajnu alebo iný doklad preukazujúci prevod zapísaného dizajnu.

333/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

(3) K žiadosti o zápis prechodu zapísaného dizajnu žiadateľ priloží doklad preukazujúci prechod zapísaného dizajnu.3)

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky alebo žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.

§ 13

(1) Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje

a) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,

e) údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,

f) deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.

(2) K žiadosti o zápis licencie do registra priloží žiadateľ licenčnú zmluvu, úradne overenú kópiu licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie dizajnu, ktorý je predmetom prihlášky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.

§ 14

(1) Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje

a) číslo prihlášky alebo zapísaného dizajnu,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,

e) deň zriadenia záložného práva.

(2) K žiadosti o zápis záložného práva do registra žiadateľ priloží zmluvu o zriadení záložného práva, úradne overenú kópiu zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 333/2018 Z. z.

právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.“.

15. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:

㤠14a

(1) Žiadosť o zápis exekúcie (§ 42 ods. 2 zákona) do registra a žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu.

(2) K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.4)

(3) K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že zapísaný dizajn alebo prihláška nie je postihnutý exekúciou.

§ 14b

(1) Žiadosť o zápis súdneho sporu o právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „súdny spor“) do registra a žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu.

(2) K žiadosti o zápis súdneho sporu do registra žiadateľ priloží rovnopis žaloby potvrdený súdom.

(3) K žiadosti o zápis ukončenia súdneho sporu žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: „4) § 113a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.“.

16. V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „prihlášok a zapísaných dizajnov“.

17. V § 15 ods. 1 písm. c) sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“)“.

333/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

18. V § 15 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) záložné právo, prevod zapísaného dizajnu, prechod zapísaného dizajnu, prepis zapísaného dizajnu, zápis exekúcie na zapísaný dizajn a súdny spor k zapísanému dizajnu; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,“.

19. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).

20. Nadpis nad § 16 sa vypúšťa.

21. § 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Spoločné ustanovenia

(1) Podanie urobené v listinnej podobe v konaní o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu z registra sa predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami.

(2) Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby5) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: „5) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Richard Messinger v. r.

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 333/2018 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.