Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Eslovaquia

SK169

Atrás

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (v znení zákona č. 234/2019 Z.z.)ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1995 Vyhlásené: 17. 7. 1995 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2020 do: 22. 5.2020

Obsah dokumentu je právne záväzný.

145

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. júna 1995 o správnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov,1) uznaných vzdelávacích inštitúcií,1aa) DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí1ab) (ďalej len „správny orgán“).

§ 2 Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

§ 3 Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu,1b) Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch,3)

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(6) Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.

§ 5 Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom

(1) Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená v príslušnej položke sadzobníka.

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

(3) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

§ 6 Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

(3) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.

(4) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 6a Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

§ 7 Platenie poplatkov

(1) Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice,6) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.

(2) Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)

(3) Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

(5) Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného predpisu6aa) sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)

(6) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.

(7) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.

(8) Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

(9) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.

(10) Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) správne orgány, okrem správnych orgánov podľa odsekov 4, 5, 7 a 8, umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci. Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy, správny orgán môže postupovať podľa prvej vety.

(11) Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7aa)

§ 8 Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 9 Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

odvolať.

§ 10 Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán

a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,

b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo

c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.

(2) Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).

(3) Poplatok alebo preplatok vráti

a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,

b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.

(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.

(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(6) Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,

b) dátum vydania rozhodnutia,

c) presné označenie poplatníka,

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,

f) spôsob úhrady poplatku,

g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,

i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,

j) odtlačok úradnej pečiatky.

(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(8) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.

(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.

(10) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.

(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

(12) Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku.

(13) Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7ag) s vyznačenou právoplatnosťou.

(14) Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej vety vrátiť, je príjmom podľa § 17 ods. 1.

(15) Ak zanikol nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku podľa odseku 11, tento poplatok alebo preplatok je príjmom podľa § 17 ods. 1.

§ 12 Lehoty

(1) Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

a) sa poplatok zaplatí na pošte,

b) sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,

c) poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,

d) sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa)

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

doručená najneskôr v posledný deň lehoty.

(3) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.7a)

§ 13 Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka

(1) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.

(2) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

§ 14 Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie; ak správnym orgánom je okresný úrad, splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 15 Kontrola poplatkov

(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.

(4) Úrad vládneho auditu7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie,

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

zúčtovania a vrátenia poplatkov.

§ 15a Evidencia poplatkov

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a poplatkov za prenesený výkon štátnej správy vyžiadaný elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) ktoré sú príjmom rozpočtu obcí alebo vyšších územných celkov, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.

(2) Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý správny orgán používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.

(3) Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7f) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,7ac) špecializovanom portáli7ad) alebo integrovanom obslužnom mieste.5) Správne orgány sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky platia.

§ 16 Pokuty

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17 Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

(2) Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.

(3) Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4) Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu príslušnej obce alebo vyššieho územného celku vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy poplatkov prijal. Na účel podľa prvej vety obec alebo vyšší územný celok oznámi prevádzkovateľovi systému číslo účtu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy; prevádzkovateľ systému nemá povinnosť zaplatené poplatky obci alebo vyššiemu územnému celku odviesť v lehote podľa prvej vety, ak mu nebolo číslo účtu oznámené.

§ 18 Konanie

(1) V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.

(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený

a) upustiť od vybratia poplatku,

b) znížiť poplatok alebo

c) zvýšiť poplatok.

§ 18a Prevádzkovateľ systému

(1) Prevádzkovateľ systému je povinný

a) zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,

b) zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci,

c) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,

d) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,

e) zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,8ae)

f) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad)

§ 19 Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19b Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19c Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.

§ 19d Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

§ 19e Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.

§ 19f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.

§ 19g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.

§ 19ga Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.

§ 19gb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013

(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.

(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.

(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.

§ 19h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30.

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.

§ 19i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.

§ 19j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2) Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2016, i keď konania vo veciach poplatkov začali do 31. decembra 2015.

§ 19k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017

(1) Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.

(2) Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 10 ods. 12 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.

§ 19l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

(1) Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.

(2) Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.

§ 19m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019

(1) Ustanovenie § 10 ods. 14 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, ktorý nemožno vrátiť podľa § 10 ods. 9 prvej vety v znení účinnom do 31. júla 2019.

(2) Ustanovenie § 10 ods. 15 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, pri ktorom zanikol nárok na vrátenie podľa § 10 ods. 11 v znení účinnom do 31. júla 2019.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

§ 19n Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Z úkonov a konaní, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, začatých do 31. augusta 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. auguste 2019.

§ 20 Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

§ 21 Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

PREHĽAD

sadzobníka správnych poplatkov

Časť Položka I. Všeobecná správa 1 až 15 II. Vnútorná správa 16 až 36 III. Pôdohospodárstvo 37 až 52 IV. Veterinárna správa 53 až 58 V. Stavebná správa 59 až 62 VI. Doprava 63 až 98 VII. Telekomunikácie 99 až 123 VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154 IX. Colníctvo 155 až 159 X. Životné prostredie 160 až 171 XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia 172 až 194 XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201 XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209 XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212 XV. Puncovníctvo 213 XVI. Priemyselné práva 214 až 235 XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239 XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265 XIX. Štatistika 266 až 267 XX. Dôveryhodné služby 268 XXI. Poštová činnosť 269 až 270 XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272 XXIII. Ochrana osobných údajov 273 XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky 274

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

I. ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 1. fyzická osoba ..... 16,50 eura 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 165,50 eura Poznámky Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického

dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy 5 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

manželstiev, knihy úmrtí ..... c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického

dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ..... 2 eurá v cudzom jazyku ..... 3 eurá

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura

e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5 eur

f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30 eur

g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur

h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur

i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím 100 eur

j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10 eur

k) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur

l) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur

m) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku ..... 5 eur v cudzom jazyku ..... 8 eur

n) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom ..... 4 eurá

o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany 0,50 eura.

Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov. Poznámky 1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3 1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 2 eurá b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 5 eur c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 10 eur

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ..... 2 eurá

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. Splnomocnenie Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. Poznámka Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 4 Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ...... 3 eurá

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ...... 3 eurá c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj

začatú stranu vybavenia ...... 3 eurá d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo

o štátnom občianstve ...... 4,50 eura e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až

d), za každú stranu v slovenskom jazyku ...... 1,50 eura v cudzom jazyku ...... 3 eurá

Poznámka Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 5 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) ..... 82,50 eura b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) ..... 6,50 eura c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 1,50 eura d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov10) ..... 100 eur e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti ..... 200 eur f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii ..... 10 eur g) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) ..... 66 eur h) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ..... 165,50 eura i) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu ..... 1,50 eura j) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 200 eur k) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 200 eur l) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 165,50 eura m) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 165,50 eura

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

n) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každú stranu ..... 1,50 eura o) zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov ..... 200 eur p) iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov ..... 10 eur q) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu 3 000 eur r) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi 500 eur s) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa osobitného predpisu 300 eur t) Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu 1,50 eura u) Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu 1,50 eura Poznámka Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti. Oslobodenie Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov.21)

Položka 5a a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c) 82,50 eura b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) 6,50 eura c) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu10e) 100 eur d) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení podľa osobitného predpisu10f) 100 eur.

Položka 6 a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 4,50 eura b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 16,50 eura c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 6,50 eura d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 33 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu. 2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 6a a) Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného

predpisu10a)..... 66 eur b) Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného

predpisu10a) ..... 66 eur c) Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa 16,50 eura.

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

osobitného predpisu10a).....

Položka 8 Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 eur Oslobodenie Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9 Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania .............................................................................................................. 16,50 eura Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161. 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 10 a) Vydanie

1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,

2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,

3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,

4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 ..... 8 eur

b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov ..... 8 eur

c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) ..... 3 eurá

d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely ..... 15 eur

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia ..... 3 eurá

f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií 17 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....

g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia ..... 7 eur

h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií ..... 27 eur

i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánur ..... 7 eur j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán

formátu A4 ..... 8 eur Oslobodenie 1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy. 3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností alebo výkonu štátneho dozoru na úseku ochrany prírody a krajiny a prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. 4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky podľa osobitného predpisu.10g) Poznámky 1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu. 2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov. 3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a) 4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e). 5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok. 6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá. 7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností. 8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky. 9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10, po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.

Položka 11 a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností .....

66 eur

b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky .....

33 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb. Splnomocnenie 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky. 3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení. Poznámka Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Položka 13

a) Udelenie licencie na vysielanie14) 1. celoplošné alebo multiregionálne 265,50 eura 2. do zahraničia 199 eur 3. regionálne 132,50 eura 4. lokálne 66 eur b) Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie 33 eur c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a) d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c)

33 eur až 165,50 eura

e) Registrácia retransmisie14) 165,50 eura až 663,50 eura f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie 33 eur až 165,50 eura Oslobodenie Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa. Splnomocnenie Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.

Položka 13a

a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a) 1. televíznej programovej služby ..... 663,50 eura 2. rozhlasovej programovej služby ..... 331,50 eura

b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a) 1. televíznej programovej služby ..... 331,50 eura 2. rozhlasovej programovej služby ..... 165,50 eura

c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a) 1. televíznej programovej služby ..... 66 eur 2. rozhlasovej programovej služby ..... 33 eur

d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b) 1. doložku doplnkových obsahových služieb ..... 165,50 eura 2. zahraničnú doložku ..... 331,50 eura 3. doložku iného verejného prenosu ..... 331,50 eura e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d) .....

33 eur až 165,50 eura

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa. Splnomocnenie Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán. Poznámka

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.

Položka 15 Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 1. fyzická osoba .......................................................................................................................................

9,50 eura

2. právnická osoba .................................................................................................................................

165,50 eura

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 2 eurá

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur

Položka 18 a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)

70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

70 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)

200 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie. 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Položka 19 Zmena a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska .....

3 eurá

b) priezviska maloletých detí ..... 33 eur c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch .....

100 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike. Poznámky 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok. 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí. 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok. 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 20 a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700 eur b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu 1. do 15 rokov 100 eur 2. od 15 rokov do 18 rokov 150 eur c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva 20 eur d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 20 eur e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 20 eur Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1.januári 1993. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 21 a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ..... 700 eur b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa 1. do 15 rokov ..... 200 eur 2. od 15 rokov do 18 rokov ..... 350 eur c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ..... 20 eur Oslobodenie

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

Položka 22 a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu. Poznámka Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

Položka 22a

a) Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. 4,50 eura

b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov .............................................................. 9 eur

c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ...................................................................... 16,50 eura

d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel .............................................................................................. 3 eurá

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila

Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Splnomocnenie

1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

2. Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.

Položka 23 a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov .....

33 eur

b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov .....

13 eur

c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov .....

8 eur

d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov .....

30 eur

e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov .....

8 eur

f) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 3 eurá Splnomocnenie 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru. 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov. 3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa tejto položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby do desiatich pracovných dní. 4. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí. Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. 2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Položka 24

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“) 232 eur 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 165,50 eura 3. sezónneho zamestnania 33 eur 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 99,50 eura 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur

b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 165,50 eura c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu 165,50 eura d) Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel

1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 99,50 eura 3. sezónneho zamestnania 16,50 eura 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 33 eur 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 66 eur 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 33 eur

e) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie 99,50 eura f) Vydanie

1. dokladu o pobyte ..... 4,50 eura 2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní ..... 24,50 eura

g) Vydanie dokladu o pobyte 1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad ..... 16,50 eura 2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní ..... 36,50 eura 3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov ..... 33 eur 4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní ..... 53 eur

h) Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel ..... 3 eurá

i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 99,50 eura j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 eur k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky 3 eurá l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 33 eur m) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov 13 eur n) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov 8 eur

Oslobodenie 1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. 2. Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia. 3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov. 4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv. 5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 6. Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré a) žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania, b) prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. 7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. 8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.

Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené a) osoby, ktoré majú udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo ktoré zotrvávajú na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z., b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z., c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnomocnenie Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

Položka 26 a) Udelenie víza na hraničnom priechode 60 EUR b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky 30 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b) 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Únie podľa druhého bodu. 4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 5. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu. Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.

Položka 27 Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania .........................................................................................

33 eur

Poznámka Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov. Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.

Položka 28 Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany ..... 66 eur

Položka 30 a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 eura b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo 1. prvá skúška 49,50 eura 2. opakovaná skúška 26,50 eura c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 eura d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 eura e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 eura f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 eurá g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 eura h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 eura Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky,

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27

príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby. 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom zbrojného preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely. 4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov. Poznámky 1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %. 2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.

Položka 31 a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť ........................................ 16,50 eura b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ........... 16,50 eura c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva a úpravu zbrane podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .............................. 6,50 eura d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom .................................................. 33 eur e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A ........................................................................ 99,50 eura f) Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou ..... 16,50 eura Oslobodenie 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach. 3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb. 4. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom. 5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode. Poznámky 1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %. 2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky. 3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky. 4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky. 5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Položka 32 a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ............................................... 16,50 eura b) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva ......................................................................... 165,50 eura Oslobodenie 1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto pri písmene a) tejto položky. 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva. Poznámka Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

Položka 33 a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely ako živnostenské podnikanie .................................................................................................. 49,50 eura b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice .......................... 33 eur Poznámky 1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá. 2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.

Položka 34 a) Návrh na registráciu 1. politickej strany alebo politického hnutia 663,50 eura 2. združenia občanov 66 eur 3. nadácie 66 eur 4. záujmového združenia právnických osôb 66 eur 5. pozemkového spoločenstva 65 eur 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33 eur 7. neinvestičného fondu 66 eur 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 66 eur b) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí

33 eur

c) Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb

16,50 eura

d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev 16,50 eura e) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

13 eur

f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

i) Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

j) Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 1. politickej strany alebo politického hnutia 33 eur 2. združenia občanov 13 eur 3. nadácie 16,50 eura 4. záujmového združenia právnických osôb 16,50 eura

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29

5. pozemkového spoločenstva 25 eur 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 13 eur 7. neinvestičného fondu 13 eur 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 16,50 eura l) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

5 eur

m) Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií 5 eur n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb

16,50 eura

2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 25 eur o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

5 eur

p) Výmaz 1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí

33 eur

2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura 3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií 33 eur 4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb

33 eur

5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

16,50 eura

6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura 7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií

33 eur

q) Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií

66 eur

r) Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

s) Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

Oslobodenie 1. Od poplatkov podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

2. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov. Poznámka 1. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho údaja o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam alebo v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.

2. Poplatok podľa písmena j) sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3. Poplatok podľa písmen q) a r) sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Položka 34a a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych

služieb ..... 66 eur b) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych

služieb ..... 10 eur c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov

sociálnych služieb ..... 5 eur d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych

služieb ..... 33 eur Poznámka Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej

Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri. Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Položka 35 a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky............................................... 66 eur b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom.......................... 16,50 eura c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom................................................................................... 16,50 eura Poznámka Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak organizácia s medzinárodným prvkom zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 7a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

Položka 36 Zápis

a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 20 eur

b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 5 eur

c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 10 eur

III. ČASŤ PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka a) týždenný ..... 1,50 eura b) mesačný ..... 3 eurá c) ročný ..... 7 eur d) trojročný ..... 17 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Položka 39 a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 100 eur c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu

1. fyzická osoba ..... 100 eur 2. právnická osoba alebo fyzická

osoba oprávnená na podnikanie ..... 250 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31

stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

Položka 40 a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára ..... 50 eur b) Registrácia poľovníckej organizácie ..... 66 eur c) Zmena stanov poľovníckej organizácie ..... 16,50 eura d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií ..... 3 eurá e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ..... 20 eur

Položka 41 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností ......................................................................................................................................

30 eur

Položka 41a

Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti

1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .................................................................................................10 eur

2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ...........................................................................................................................10 eur

3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán .....................20 eur.

Položka 42 Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 10 ............................................................................................................................................ 30

eur do 30 ............................................................................................................................................ 40

eur nad 30 .......................................................................................................................................... 50

eur

Položka 42a a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17aa) ..... 170 eur, b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17ab) ..... 6,50 eura.

Položka 43 Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................ 16,50 eura

Položka 44 Vydanie stanoviska a) k zmene druhu pozemku 3 eurá b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3 eurá c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3 eurá

Položka 45 Vydanie rozhodnutia a) na zmenu druhu pozemku 33 eur

Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33 eur c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 33 eur

Položka 46 Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery....... 99,50 eura.

Položka 47 a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...... 3 eurá, b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur, c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 16,50 eura, d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 8 eur, e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku

na ochranu rastlín ...... 33 eur, f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur, g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur, h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ...... 3 eurá, i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33 eur, j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur, k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ...... 33 eur, l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa

alebo právnickú osobu ...... 16,50 eura, m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky

zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ...... 33 eur, n) vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín,

rastlinných produktov a iných predmetov ...... 6,50 eura, o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b) ...... 33 eur, p) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur, q) predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur, r) prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur, s) zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur, t) povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33 eur, u) povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur, v) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním ...... 33 eur, z) prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa

alebo právnickú osobu ...... 16,50 eur, x) povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa osobitného predpisu.17c)

Položka 48 a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................ 99,50 eura 2. za ďalšie 3 roky .................................................................................................................................. 66 eur 3. za každý ďalší rok ............................................................................................................................... 26,50 eura b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................ 13 eur c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 9,50 eura Poznámky 1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia. 2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

Položka 49a a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov......................

6,50 eura

b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov........................................................................

6,50 eura

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33

c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov........................................................................

6,50 eura.

Položka 52 a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh ..... 66 eur b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 33 eur c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ..... 49,50 eura d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ..... 23 eur e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia ..... 9,50 eura f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva ..... 9,50 eura g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel ..... 9,50 eura h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku ..... 9,50 eura

IV. ČASŤ VETERINÁRNA SPRÁVA

Položka 56

Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... 33 eur

V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 1. pre fyzickú osobu ..... 40 eur 2. pre právnickú osobu ..... 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. Poznámky 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie. 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60 Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur 2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 1. ak zastavaná plocha nepresahuje

25 m2..... 25 eur

Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na

individuálnu rekreáciu ..... 35 eur

2. bytových domov ..... 100 eur d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na

individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma

miestami ..... 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma

miestami ..... 50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská .....

50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 eur

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..........

60 eur

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35

Položka 60a a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu ..... 100 eur 2. fyzickú osobu ..... 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania 1. reklamnej stavby, na ktorej

najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........

60 eur

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre ..... 1. právnickú osobu ..... 50 eur 2. fyzickú osobu ..... 20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ...........

30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 1. právnickú osobu ..... 30 eur 2. fyzickú osobu ..... 10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur Oslobodenie 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62 a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ..... 30 eur

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu ..... 50 eur fyzickú osobu ..... 20 eur

3. terénnych úprav pre právnickú osobu ..... 100 eur fyzickú osobu ..... 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..... 100 eur c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 20 eur Oslobodenie 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom ..... 35 eur

Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

2. bytový dom ..... 120 eur b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny

dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 1. ak zastavaná plocha nepresahuje

25 m2 ..... 25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na

individuálnu rekreáciu ..... 25 eur

2. bytových domov ..... 50 eur d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na

individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma

miestami ..... 20 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská .....

20 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma

miestami ..... 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská .....

30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom

rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane ..... 60 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 120 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 250 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 400 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 530 eur nad 10 000 000 eur ..... 660 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

50 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Poznámky 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37

v znení neskorších predpisov.

Položka 62b a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 6,50 eura

b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 9,50 eura

c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) ..... 9,50 eura

d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) ..... 6,50 eura

e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) ..... 16,50 eura

Poznámka Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

VI. ČASŤ DOPRAVA

Položka 63

Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ..... 6,50 eura Splnomocnenie Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka. Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

Položka 63a

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... 3 eurá b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)

0,50 eura

Položka 64

Povolenie výnimky19b) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a) ktorá nepresahuje územie okresu

1. na dobu do jedného roka 15 eur 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur

b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja 1. na dobu do jedného roka 20 eur 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur

c) ktorá presahuje územie kraja 1. na dobu do jedného roka 30 eur 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur.

Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo

Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

Položka 65

a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov............. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur

RP = Pkw x RV1-n kde: RP – výška poplatku, Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1, RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2. Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW Sadzba poplatku

v euráchnad do

80 vrátane 33

80 86 vrátane 90

86 92 vrátane 110

92 98 vrátane 150

98 104 vrátane 210

104 110 vrátane 260

110 121 vrátane 360

121 132 vrátane 530

132 143 vrátane 700

143 154 vrátane 870

154 165 vrátane 1 100

165 176 vrátane 1 250

176 202 vrátane 1 900

202 228 vrátane 2 300

228 254 vrátane 2 700

254 a viac 3 900

Tabuľka č. 2

Vek vozidla

Koeficient

zostatkovej

hodnoty

vozidla

prvá evidencia 1,00

do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82

do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 39

do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56

do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46

do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38

do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32

do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26

do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23

do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19

do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16

do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14

do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12

do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10

do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09

do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08

do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07

nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

b) Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

c) Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

d) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným

Strana 40 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

4. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon.

6. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

Položka 66 Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody

20 eur

Položka 67

Podanie návrhu o

a) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

b) udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

c) udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 41

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

d) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného v malej sérií

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

e) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa písmen a), c) a d)

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

f) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa písmena b)

1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

g) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

h) udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

i) udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

j) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vyrábaného v malej sérií

1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

k) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur

l) udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

m) udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur

Strana 42 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

n) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

1. podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur

2. podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur

o) vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur

p) rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur

q) udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur

r) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur

s) uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

t) uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

u) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie EÚ pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur

v) povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

w) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

1. montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

x) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla

1. montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

y) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla ................................................. 100 eur

Splnomocnenie Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán

vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 68

Podanie návrhu o

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 43

a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

c) vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou ................................................................. 20 eur

d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

2. pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... 50 eur

f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla .................... 100 eur

g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla

1. montážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ..................... 20 eur

n) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ........................................... 10 eur

o) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ................. 10 eur

p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu vykonanej hromadnej prestavby na vozidle .............................................. 10 eur

q) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ............................ 10 eur

r) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického

Strana 44 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ................................ 10 eur

s) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla .................................................................................................... 10 eur

t) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) ..................................................................... 2 eurá

u) povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku ................................................... 10 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo

dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

Splnomocnenie

1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

Položka 68a

a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ........................................ 6 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 45

b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ............................................ 6 eur

c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .......... 30 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva

osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo

a) kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

b) ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

Položka 69b Podanie žiadosti o a) poskytnutie údajov z jednotného informačného systému v cestnej doprave,21b) ktoré sa týkajú osoby žiadateľa ......................... 5 eur b) vydanie štatistických údajov z jednotného informačného systému v cestnej doprave,21b) ktoré neobsahujú osobné údaje ...................... 20 eur Poznámka Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Položka 70 a) Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným

pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ..... 1 200 eur

b) Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ..... 300 eur

c) Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 400 eur

d) Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 120 eur

e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla ..... 90 eur

f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy ..... 400 eur

g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy ..... 120 eur

h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ..... 90 eur

Strana 46 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) ..... 30 eur

j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu alebo o povolení typu podľa písmen a) až h) ..... 20 eur

k) Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh ..... 200 eur

l) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov ..... 50 eur

m) Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov ..... 50 eur

n) Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku ..... 200 eur

o) Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky ..... 200 eur

p) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel ..... 200 eur

q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov ..... 200 eur

Poznámky 1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu alebo povoleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania. 2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

Položka 71 a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu

dráhu 1. nového alebo rekonštruovaného ..... 40 eur 2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 ..... 20 eur

b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu ..... 20 eur

c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu ..... 50 eur

d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla ..... 20 eur

e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur; f) Zmena registračných údajov vlastníka železničného vozidla 40 eur; g) Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla 20 eur; h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky 40 eur; i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do

prevádzky 15 eur; j) Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu 40 eur; k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného

vozidla 15 eur; l) Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra

železničných vozidiel 40 eur; m) Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do

prevádzky, ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte 65 eur;

n) Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m) 20 eur;

o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n) 7 eur.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 47

Poznámky 1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel. 2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.

Položka 72

Podanie návrhu o

a) udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ............................................................................................... 20 eur

d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ................................................................................................ 30 eur

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 72a

Podanie návrhu o

a) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

b) zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

c) oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 300 eur

d) doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 150 eur

e) oznámenie technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 200 eur

f) doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 100 eur

Poznámky

1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 73

Podanie návrhu o

a) dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

1. v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

2. v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím

Strana 48 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ 5 eur

c) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

d) povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

e) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí .............................................................................. 10 eur

f) vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý sa žiada ................................................................................... 10 eur

Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.

Položka 73a Podanie žiadosti o a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla

z evidencie vozidiel v lehote 1. do jedného roka ..... 5 eur, 2. od jedného roka do dvoch rokov

..... 20 eur, 3. od dvoch rokov do štyroch rokov

..... 35 eur, 4. od štyroch rokov do šiestich

rokov ..... 70 eur, 5. od šiestich rokov do 10 rokov

..... 170 eur, 6. nad 10 rokov ..... 350 eur,

b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ..... 5 eur,

c) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) ............... 5 eur.

Oslobodenie Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené. Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie. 2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.

Položka 74 a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského

oprávnenia 1. skupiny AM, A1, A2, A 16,5 eura 2. skupiny B1, B, BE, T 33 eur 3. skupiny C1, C1E, D1, D1E 49,5 eura 4. skupiny C, CE, D, DE 66 eur

b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie 1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A ..... 16,5 eura 2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 33 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 49

4 250 kg B ..... c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe

absolvovania osobitného výcviku ..... 10 eur d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej

spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia 16,50 eura e) Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského

oprávnenia v rozsahu 1. skupiny A 20 eur 2. skupiny B 40 eur 3. skupiny C 60 eur 4. skupiny D 60 eur 5. skupiny BE 40 eur 6. skupiny CE 80 eur 7. skupiny C1E 80 eur 8. skupiny DE 80 eur 9. skupiny D1E 80 eur 10. skupiny AM 20 eur 11. skupiny T 20 eur

f) Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu 20 eur

g) Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti 10 eur

Poznámky 1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky. 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine. 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu. 4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Položka 75 a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh 6,50 eura b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 3 eurá c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99,50 eura d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry 200 eur; e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d)

15 eur;

f) Vydanie preukazu rušňovodiča 30 eur; g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f) 15 eur; i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) 7 eur.

Položka 76 a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku 16,5 eur b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku 16,50 eura c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku 33 eur d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným 165,5 eur

Strana 50 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla 182 eur f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 66 eur g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla 16,50 eura h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku ......... 165,50 eura Poznámky 1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť. 2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

Položka 77 Podanie žiadosti o a) registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov

1. skupiny AM, A1, A2, A 100 eur 2. skupiny B1, B, BE 100 eur 3. skupiny C1, C1E, C, CE 100 eur 4. skupiny D1, D1E, D, DE 100 eur 5. skupiny T 100 eur

b) rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a),

c) vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly 100 eur

d) vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c) 20 eur

Poznámky 1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu. 2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

Položka 77a a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej

kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 100 eur b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov

základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 30 eur c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo

osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie ..... 50 eur. Splnomocnenie Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena e) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby. Poznámky 1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena a).

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 51

2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b). 3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.

Položka 77b Podanie žiadosti o a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ..... 100 eur b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ..... 50 eur c) schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie

v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly ................... 100 eur

d) zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly........ 50 eur

Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.

Položka 78

Podanie návrhu o

a) povolenie na zriadenie

1. stanice technickej kontroly ........................................................... 600 eur

2. pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

3. pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

b) udelenie oprávnenia

1. na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

2. na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

3. na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

4. na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

c) zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

1. na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

2. na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

3. na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

4. na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

d) zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

e) povolenie na zriadenie

1. stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete ...................................................................... 3 000 eur

2. pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete ....................................................................... 1 000 eur

3. pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete ...................................................................... 1 000 eur

Poznámky

1. Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

Strana 52 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

3. Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.

Položka 78a

Podanie

a) prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

1. technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

2. technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

3. technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

4. technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

b) návrhu o vydanie osvedčenia

1. technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2. technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3. technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4. technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

c) návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

1. technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2. technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3. technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4. technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

d) návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

1. technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

2. technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

3. technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

4. technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

Splnomocnenie Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

a) v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

b) v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.

Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu

názvu ulice a podobne.

Položka 78b

Podanie návrhu o

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 53

a) schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality .......................... 100 eur

b) zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality ......................................... 100 eur

c) udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

d) zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 79 a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ..... 110 eur

2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ..... 85 eur

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci ..... 25 eur

4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci ..... 180 eur

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) ..... 50 % podľa príslušnej sadzby

c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky 1. na jednu prepravu jedným

vozidlom ..... 200 eur 2. na dve až päť prepráv jedným

vozidlom ..... 350 eur 3. na neobmedzený počet prepráv

jedným vozidlom ..... 1 100 eur d) Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny ..... 15 eur e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23)na medzinárodnú nákladnú cestnú

dopravu 1. do príslušných štátov uvedených

v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení ..... 660 eur

2. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení ..... 500 eur

3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do 330 eur

Strana 54 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom na povolení .....

f) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy 1. jednorazové (do cudzieho štátu

a späť) ..... 10 eur 2. jednorazové do tretieho štátu

a späť ..... 20 eur 3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu

..... 20 eur g) Podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania

prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b)alebo o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b)alebo o udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) ..... 30 eur

h) Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva22c) ..... 20 eur i) Podanie žiadosti o vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva

na každé vozidlo ..... 3 eurá j) Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú

potrebu podľa osobitného predpisu22d) ..... 10 eur k) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie platnosti

alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí22a) ........... 30 eur

l) Podanie návrhu o vydanie osvedčenia vodiča22e) ..... 10 eur m) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo vydanie

duplikátu ADR osvedčenia o školení vodiča22a) ..... 20 eur

n) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb) ..... 50 eur

o) Podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) alebo jeho duplikátu..... 50 eur

p) Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy, povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu ..... 10 eur

q) Podanie žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) ..... 10 eur

r) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy ..... 100 eur

s) Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo jeho duplikátu ..... 10 eur

t) Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť o predĺženie jeho platnosti ..... 100 eur

u) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ..... 50 eur

Splnomocnenie 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu. 2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok. 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok. 4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby. 5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 55

uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

a) za každú jednotlivú dopravu

1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

2. nadmerná doprava

2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je do 40 vrátane............................................................................. 150 eur nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur nad 120 ..................................................................................... 700 eur

2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých

Strana 56 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide

3a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a, nad 10 % ................ desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,

3b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b, nad 10 % ..................... desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b. Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3a. a 3b.

4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti.

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 57

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

Položka 80a Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti

..................................................................................... 75 eur 2. do 48 hodín od doručenia žiadosti

..................................................................................... 55 eur Poznámka Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 81 Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií ....................... 50 eur

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af) a) diaľnic a rýchlostných ciest ..... 200 eur b) ciest ..... 120 eur c) miestnych komunikácií ..... 80 eur Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83 a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 470 eur b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 340 eur c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ..... 170 eur

Strana 58 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 100 eur e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ..... 70 eur f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií

..... 40 eur

Položka 84 a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie

alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ..... 75 eur

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ..... 40 eur

Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie. 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85 a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej

komunikácie ..... 115 eur b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na

umiestnenie 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia

informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........... 60 eur

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ..... 30 eur

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 1. cestou ..... 115 eur 2. miestnou komunikáciou ..... 75 eur

Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Poznámka Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 85a

Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 200 000 eur.

Položka 86 Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 1. fyzickej osobe ..... 16,50 eura 2. právnickej osobe ..... 33 eur b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy 33 eur c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ..... 66 eur Splnomocnenie

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 59

Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 87 Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy, 1. fyzickej osobe ..... 9,50 eura 2. právnickej osobe ..... 16,50 eura

Položka 88 Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................ 33 eur b) o zrušení železničného priecestia ............................................................................................. 3 eurá

Položka 89 a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie

1. železničnej trate ..... 500 eur; 2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy ..... 500 eur; 3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh ..... 500 eur; 4. vlečky ..... 200 eur;

b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy 1. na železničných tratiach ..... 500 eur; 2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe ..... 300 eur; 3. na sieti električkových dráh trolejbusových dráh ..... 300 eur; 4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy ..... 100 eur.

c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie ..... 995,50 eura

d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe ..... 66 eur

e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie ..... 6,50 eura

f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa ..... 33 eur

Poznámka Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.

Položka 90 a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska

1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou ..... 10 000 eur 2. verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou ..... 5 000 eur 3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou

prevádzkou ..... 2 500 eur 4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou

prevádzkou ..... 2 000 eur 5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo ..... 1 000 eur

b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska ..... 1 000 eur c) Vydanie súhlasu na zrušenie letiska ... 700 eur d) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska ..... 1 000 eur e) Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy

1. prvé vydanie ..... 3 500 eur 2. predĺženie platnosti ..... 700 eur 3. podstatná zmena ..... 60 eur

f) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej

Strana 60 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

prípravy v oblasti ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania 1. vydanie 1 000 eur 2. zmena 500 eur

g) Povolenie alebo poverenie na poskytovanie jednotlivých druhov leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený samostatne 1. vydanie 5 000 eur 2. zmena 2 500 eur

Položka 91 a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska

1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu 1.1. neprístrojovou, bez svetelného

zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur 1.2. neprístrojovou, so svetelným

zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur 1.3. prístrojovou ..... 280 eur 1.4. na presné priblíženie I. kategórie

Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 360 eur

1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur

1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur

2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu 2.1. neprístrojovou, bez svetelného

zabezpečovacieho zariadenia ... 80 eur 2.2. neprístrojovou, so svetelným

zabezpečovacím zariadením ..... 100 eur 2.3. prístrojovou ..... 200 eur 2.4. na presné priblíženie I. kategórie

Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 340 eur

2.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur

2.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur

b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 25 % príslušnej sadzby

c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny ..... 80 eur

d) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ..... 80 eur e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem

1. letiska ..... 500 eur 2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 200 eur 3. leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur 4. ornitologických ochranných pásiem ... 80 eur

f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ..... 20 eur g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním

1. vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby ..... 180 eur 2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 280 eur 3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom

hospodárstve ..... 280 eur 4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do

1 200 m ..... 340 eur 5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 660 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 61

6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m ..... 1 660 eur 7. leteckého pozemného zariadenia ..... 60 eur

h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu 1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 160 eur 2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 200 eur 3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I.

kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 300 eur 4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného

letectva ..... 400 eur 5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie

civilného letectva ..... 500 eur i) Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa

1. prvé vydanie ..... 3 500 eur 2. predĺženie platnosti ..... 360 eur 3. zmena alebo doplnenie ..... 180 eur

j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo 1. prvé vydanie ..... 360 eur 2. predĺženie platnosti ..... 160 eur 3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur

k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147 1. prvé vydanie ..... 2 000 eur 2. predĺženie platnosti ..... 500 eur 3. zmena alebo doplnenie ..... 300 eur

l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu 1. prvé vydanie ..... 1 000 eur 2. predĺženie platnosti ..... 160 eur 3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur

m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa) 1. prvé vydanie ..... 600 eur 2. predĺženie platnosti ..... 360 eur 3. zmena alebo doplnenie ..... 60 eur

n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia ..... 60 eur

o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ... 200 eur

p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo ... 200 eur

r) Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie ..... 200 eur

s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre 1. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg 60 eur 2. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane 160 eur

t) Pridelenie kódu módu S pre 1. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg 60 eur 2. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane 160 eur

u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby ..... 40 eur v) Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo

o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S ..... 40 eur

w) Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený jednotlivo 1. vydanie 4 000 eur 2. zmena 500 eur

x) Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska 1. vydanie 250 eur 2. zmena 100 eur

Strana 62 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

y) Prevádzková príručka osobitného letiska 1. schválenie prevádzkovej príručky 160 eur 2. zmena prevádzkovej príručky 40 eur

z) Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza 25 % príslušnej sadzby podľa písmena h)

Položka 91a a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého

pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre 1. spoločnosť do 10 zamestnancov ..... 500 eur 2. spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov ... 1 000 eur 3. spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov ... 2 000 eur 4. spoločnosť nad 100 zamestnancov ... 4 000 eur

b) Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí ..... 900 eur

c) Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur

d) Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou ..... 60 eur

e) Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla ... 2 000 eur f) Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy

a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti) 1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod

2 750 kg (vrátane) ... 200 eur 2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad

2 750 kg ..... 1 000 eur g) Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia ..... 25 % príslušnej

sadzby podľa písmen a) až f)

h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 1 000 eur

i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 800 eur

j) Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 500 eur

k) Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre 1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule ... 600 eur 2. pevné kovové vrtule ..... 900 eur 3. prestaviteľné vrtule ..... 1 500 eur 4. staviteľné vrtule ..... 2 500 eur 5. zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia ..... 25 % príslušnej

sadzby l) Výstroj lietadla

1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla ..... 60 eur

2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom ..... 60 eur

m) Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve ... 660 eur 1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu ..... 25 % príslušnej

sadzby podľa písmena m)

Položka 91b a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre

1. balóny, vzducholode ..... 60 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 63

2. vetrone ..... 100 eur 3. motorizované klzáky ..... 200 eur 4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg

(vrátane) ..... 320 eur 5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod

2 750 kg (vrátane) ..... 500 eur 6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod

5 700 kg (vrátane) ..... 1500 eur 7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod

30 000 kg (vrátane) ... 3 500 eur 8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad

30 000 kg ..... 7 000 eur b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti ..... 25 % príslušnej sadzby

podľa písmena a) c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ... 3 500 eur

1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby

d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu 1. balóny, vzducholode ..... 60 eur 2. vetrone ..... 100 eur 3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou

hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 160 eur e) Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) ..... 2 000 eur f) Vydanie letového povolenia

1. vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 100 eur

2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 200 eur

3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 1 500 eur

g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám 1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg

(vrátane) ..... 700 eur 2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg

(vrátane) ..... 2 000 eur 3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg

(vrátane) ..... 4 000 eur 4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 9 000 eur

h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám 1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg

(vrátane) ..... 160 eur 2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg

(vrátane) ..... 240 eur 3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg

(vrátane) ..... 1 000 eur 4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 3 320 eur

i) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy ..... 200 eur

j) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy ..... 600 eur

Položka 91c a) Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)

1. medzinárodného verejného letiska ... 340 eur 2. verejného letiska ..... 160 eur 3. leteckého prevádzkovateľa ..... 340 eur

b) Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru ..... 660 eur c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia ..... 50 % príslušnej sadzby podľa písmen a)

a b)

Strana 64 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

d) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona ..... 10 eur

Položka 91d a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo

kvalifikácie 1. pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou

hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice ..... 20 eur

2. súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky .....

10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa

odbornosti 3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti ..... 10 eur za každý predmet

predpísanej skúšky podľa odbornosti

4. jazyková skúška ..... 60 eur b) Vydanie preukazu spôsobilosti

1. prvé vydanie ..... 8 eur 2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie ..... 20 eur 3. zmena alebo predĺženie ..... 8 eur 4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti

vydaného iným štátom ..... 50 eur 5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti ..... 50 eur

c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia ..... 60 eur

d) Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 60 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 80 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 80 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur

e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 120 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 240 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 320 eur

Položka 92 a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky

1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 100 eur

2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) ..... 500 eur

3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg ..... 1 000 eur

b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky ..... 20 eur c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 60 eur d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 10 eur e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za

každú značku osobitne) ..... 40 eur f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy ..... 40 eur g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby podľa

písmen a), c), e) a f) h) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia

schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti ..... 20 eur

i) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený 35 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 65

dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ....

Oslobodenie Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.

Položka 93 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 150 eur b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore 165,50 eura c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 33 eur d) Vykonanie opravnej skúšky podľa 1. písmena b) 82,50 eura 2. písmena c) 16,50 eura e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) alebo c) 9,50 eura f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) 9,50 eura g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky 33 eur h) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 20 eur i) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 10 eur j) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu 10 eur k) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka 165,50 eura l) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka 16,50 eura m) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena l) 9,50 eura n) Vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti 5 eur o) Vydanie potvrdenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj 10 eur Oslobodenie Od poplatku podľa písmen c) až e) tejto položky sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori. Poznámka Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 94

a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla 1. s dĺžkou do 7 metrov 1.1. bez vlastného strojného pohonu 8 eur 1.2. s vlastným strojným pohonom 10 eur 2. s dĺžkou väčšou ako 7 metrov 2.1. bez vlastného strojného pohonu 34 eur 2.2. s vlastným strojným pohonom 50 eur b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla 1. s dĺžkou do 7 m 1.1. bez vlastného strojného pohonu 34 eur 1.2. s vlastným strojným pohonom 70 eur 2. s dĺžkou väčšou ako 7 m 2.1. bez vlastného strojného pohonu 66 eur 2.2. s vlastným strojným pohonom 116 eur c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien

Strana 66 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla 1. s dĺžkou do 7 m 1.1. bez vlastného strojného pohonu 16 eur 1.2. s vlastným strojným pohonom 44 eur 2. s dĺžkou väčšou ako 7 m 2.1. bez vlastného strojného pohonu 34 eur 2.2. s vlastným strojným pohonom 66 eur d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) pre plavidlá 1. bez vlastného strojného pohonu 250 eur 2. s vlastným strojným pohonom 500 eur e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá 1. bez vlastného strojného pohonu 166 eur 2. s vlastným strojným pohonom 330 eur f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia 66 eur g) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu 34 eur h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla 50 eur i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla 50 eur j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla

20 eur

k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá 1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 166 eur 2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 100 eur l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá 1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 56 eur 2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 34 eur m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky 1. malých plavidiel 20 eur 2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 40 eur n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky 10 eur o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky 10 eur p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel 30 eur q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámky 1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmen c) a e) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá. 2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 95 a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu 1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m 33 eur 2. s dĺžkou väčšou ako 20 m 66 eur b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu tohto plavidla 165 eur c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla 99,50 eura d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii podľa schválenej typovej dokumentácie 16,50 eura e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel 130 eur f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby 116 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 67

g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii 50 eur h) Vydanie súhlasu na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon 20 eur i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie 1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu 200 eur 2. o osobitných znalostiach 200 eur j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu 1. vodcu malého plavidla kategórie A 80 eur 2. vodcu malého plavidla kategórie B 80 eur 3. vodcu malého plavidla kategórie C 80 eur 4. vodcu malého plavidla kategórie D 80 eur k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla 40 eur l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla 40 eur m) Udelenie dopravnej licencie 1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu na jeden kalendárny rok 165,50

eura 2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu na jeden kalendárny rok 99,50 eura n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú 995,50

eura o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto položky 33 eur p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla 200 eur q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie 66 eur r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách 65 eur s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách alebo vydanie jeho duplikátu 33 eur t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla 65 eur u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu 33 eur v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia 33 eur w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste 66 eur x) Konanie o vydaní osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne 30 eur y) Konanie o vydaní povolenia na účasť zahraničného dopravcu vo vnútroštátnej vodnej doprave (kabotáž) na jednu plavbu 50 eur

Položka 96 a) Vydanie námorníckej knižky ..... 30 eur b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka ..... 140 eur c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka ..... 70 eur d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti ..... 70 eur e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 70 eur f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 30 eur f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva ..... 30 eur g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku ..... 30 eur h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) ..... 30 eur Poznámky 1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu. 2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.

Položka 97 a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu 1. nesamohybného plavidla ..... 1 600 eur 2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 2 000 eur 3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 3 000 eur

Strana 68 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 4 000 eur b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode) 1. nesamohybného plavidla ..... 1 500 eur 2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 1 700 eur 3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 2 700 eur 4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 3 700 eur c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) 1. nesamohybného plavidla ..... 300 eur 2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 350 eur 3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 400 eur 4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 500 eur d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ..... 500 eur e) Výmaz námornej lode z námorného registra ..... 500 eur f) Zmena mena námornej lode ..... 500 eur g) Zmena vlastníka námornej lode ..... 500 eur h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ..... 350 eur i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ...... 350 eur j) Iný zápis v námornom registri ..... 250 eur k) Kontrolná prehliadka námornej lode ..... 1 500 eur l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia) vrátane vydania registračného listu ..... 130 eur m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode ..... 130 eur n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode .....

150 % z príslušnej sadzby

o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 40 eur p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ..... 40 eur r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu ..... 140 eur s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu ..... 350 eur t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty ..... 50 eur u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu ..... 200 eur v) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu ..... 1 000 eur w) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 30 eur x) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel ..... 40 eur y) Výmaz námornej jachty z námorného registra ..... 500 eur z) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) ..... 30 eur Poznámky Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ 140 eur b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................................. 250 eur c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ......... 140 eur d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny .................................................................. 140 eur Poznámky Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

VII. ČASŤ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Položka 99

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 69

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26) a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infraštruktúre a o koordinácii výstavby 1 659,50 eura b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, o poskytovaní informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách a o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove 829,50 eura c) okrem sporov podľa písm. a) a b) 331,50 eura

Položka 100

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

Položka 101 a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) 6,50 eura b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) 6,50 eura c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti 3 eurá d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky 3 eurá

Položka 102 a) vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou...................................................................................................

6,50 eura

b) vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa.....................................................................................................................................

100 eur

Položka 103 a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e)............................... 20 eur b) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e)............... 30 eur c) opravná skúška pri overení podľa písmena a).................................................................................. 3 eurá d) opravná skúška pri overení podľa písmena b).................................................................................. 6,50

eura

Položka 104

Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f)........................................................ 16,50 eura

VIII. ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 133

Žiadosť

a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 165,50 eura b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur

Strana 70 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 16,50 eura e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ..... 66 eur

Položka 134 Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí a) fyzická osoba ..... 16,50 eura b) právnická osoba ..... 33 eur

Položka 138 Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru a) do 3 319 391,50 eura ..... 3 319 eur b) do 33 193 918,50 eura ..... 33 193,50 eura c) nad 33 193 918,50 eura ..... 165 969,50 eura

Položka 140

a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1. štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,

2. okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,

3. charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,

4. žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

5. stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,

6. binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,

7. hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,

8. hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,

9. hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,

10. hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,

11. kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,

12. hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,

13. hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,

14. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

15. internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,

16. kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

17. kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,

18. hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

19. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

20. internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 71

v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

21. hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

22. internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.

Položka 141

Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.

Položka 142 a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..................................... 6,50 eura b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura

Položka 143 a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) ......................... 9,50 eura b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) .................. 3 eurá c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 1,50 eura Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia

Strana 72 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. Poznámka Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144 a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................

9,50 eura

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra........................... 9,50 eura

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a).................... 16,50 eura

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................

6,50 eura

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) .......................... 9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a) ....................................................................................... 9,50 eura

Položka 146 Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................

16,50 eura

Položka 147a Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... 663,50 eura.

Položka 148 a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1. na každú voľnú živnosť ..... 5 eur 2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť ..... 15 eur b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa ..... 3 eurá c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri ..... 3 eurá d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení ..... 6 eur e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni ..... 6 eur f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení ..... 3 eurá g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti ..... 4 eurá

h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) ..... 6 eur

i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a) ..... 6 eur j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe ..... 20 eur k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike .....

100 eur

l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis ..... 3 eurá m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán ..... 5 eur n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b) ... 3 eurá

Poznámky

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 73

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

Položka 149 a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku

1 strážnej služby ..... 82,50 eura 2 detektívnej služby ..... 99,50 eura 3 odbornej prípravy a poradenstva ..... 116 eur 4 vlastnej ochrany ..... 66 eur 5 technickej služby ..... 66 eur 6 profesionálnej cezhraničnej

prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou ..... 150 eur

b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky ..... 66 eur c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu

1 skúška typu S ..... 16,50 eura 2 skúška typu P ..... 49,50 eura 3 skúška typu CIT ..... 50 eur

d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie .... 165,50 eura e) Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku

bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby ..................... 20 eur

f) Uznanie odbornej spôsobilosti ................. 100 eur g) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť

poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu ..... 3 eurá

h) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti ..... 50 eur

i) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby ..... 33 eur

j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ..... ..... 33 eur k) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ..... 16,50 eura l) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 33 eur m) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie ..... 16,50 eura n) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie

..... 66 eur o) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej

bezpečnosti ..... 16,50 eura Oslobodenie Od poplatku podľa písmen b) a j) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Poznámky 1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku. 2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena m) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu. 3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena n) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.

Položka 149a

Strana 74 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o

a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení

neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších

predpisov ..... 20 eur,

b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení

1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky

a mimoriadnej individuálnej

účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje

a skutočnosti, ktoré chcel audítor

zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2

zákona č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát

z riadnej konsolidovanej

účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane

informácie, aký názor

správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť

a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie

jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisov ..... 99,50 eura,

2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34

ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z.

o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona

č. 567/2008 Z. z. ..... 16,50 eura,

3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase

a televízii Slovenska

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5

ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z.

o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov,

účtovnú závierku podľa

§ 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene

a doplnení niektorých zákonov,

účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom

zoskupení územnej spolupráce

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení

neskorších predpisov a výsledok

hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 10 eur,

4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona

č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996

Z. z. a účtovnú závierku neziskových

organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4

zákona č. 213/1997 Z. z.

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

..... 10 eur,

5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5

zákona č. 431/2002 Z. z. 10 eur,

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 75

o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....

c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura,

d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom

konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona

č. 420/2004 Z. z.

o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra

a ich pobočiek ..... 20 eur,

2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra

alebo ich pobočiek ..... 166 eur,

3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 10 eur,

4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 16,50 eura,

e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách

a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura,

f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala

a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ..... 66,50 eura,

g) iné údaje ..... 20 eur,

h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 3,50 eura.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované

podľa § 218a ods. 6, § 218o ods. 1 písm. a) a § 220gb Obchodného zákonníka.

Položka 149b a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) za každú,

aj začatú stranu........... 0,33 eura, najmenej......... 1,50 eura

b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami........... 0,33 eura

c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok................... 3 eurá d) Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok

elektronickými prostriedkami........... 0,33 eura.

Položka 150 a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

1. samosprávnym krajom pre 1.1. fyzickú osobu ..... 80 eur 1.2. právnickú osobu ..... 500 eur

2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 497,50 eura b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného

1. samosprávnym krajom ..... 50 eur 2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 165,50 eura

c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) ..... 10 eur d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na

zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre 1. fyzickú osobu ..... 100 eur 2. právnickú osobu ..... 250 eur

e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre

Strana 76 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

1. fyzickú osobu ..... 20 eur 2. právnickú osobu ..... 30 eur

f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva36a)okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae) ..... 50 eur

g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) ..... 10 eur h) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky36b) 30 eur i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b)..... 20 eur j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) ..... 10 eur k) Vydanie dokladu osobných dávok z centrálneho registra osobných dávok za pracovníka ..... 10 eur l) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo

stavieb36ba)..... 500 eur m) Zmena oprávnenia podľa písmena l) ..... 100 eur n) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m) ..... 20 eur o) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb)..... 500 eur p) Zmena oprávnenia podľa písmena o) ..... 100 eur q) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p) ..... 20 eur r) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi36bc)..... 500 eur s) Vydanie povolenia na

1. prevádzku jadrového zariadenia a etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky z hľadiska radiačnej ochrany ..... 1000 eur

2. odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom z hľadiska radiačnej ochrany ..... 1000 eur

3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, skladovania, spracovania, úpravy na uloženie a ukladania rádioaktívneho odpadu z hľadiska radiačnej ochrany ..... 1000 eur

4. prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky, rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly, v areáli jadrového zariadenia, z hľadiska radiačnej ochrany ..... 1000 eur

5. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu vykonávanej na základe povolenia v jadrovom zariadení, spod administratívnej kontroly ..... 1000 eur

6. prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, ktoré obsahujú jadrový materiál ..... 1000 eur

7. prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, za jedno UN číslo ..... 50 eur 8. výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu ionizačných hlásičov

požiaru ..... 50 eur 9. nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnym materiálom

neznámeho pôvodu a zachyteným rádioaktívnym materiálom ..... 50 eur 10. nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami ..... 50 eur 11. pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok do spotrebných

výrobkov a predmetov, do liekov a zdravotníckych pomôcok, dovoz a vývoz takých výrobkov ..... 50 eur

12. vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 28 ods. 2 písm. f), vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia ..... 50 eur

13. zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na likvidáciu, prevádzkovanie pracoviska určeného na zhromažďovanie alebo skladovanie rádioaktívnych žiaričov vrátane prepravy v rámci pracoviska ..... 50 eur

14. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia ..... 50 eur

15. monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb .... 50 eur

16. prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, natechnický účel alebo na výrobu rádionuklidov .... 50 eur 17. prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je

generátor žiarenia .... 50 eur 18. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, 50 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 77

ktoré obsahuje uzavretý žiarič .... 19. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča alebo

zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu ... 50 eur

20. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča ... 50 eur 21. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na

ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na použitie v priemysle alebo na vedeckovýskumný účel ... 50 eur

22. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku ... 50 eur 23. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely

diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne ... 50 eur

24. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vykonávanie lekárskeho ožiarenia ... 50 eur

25. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu spod administratívnej kontroly ... 50 eur

26. zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu ... 50 eur

27. nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách ... 50 eur

28. distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na používanie ktorého je potrebné oznámenie, registrácia alebo povolenie ... 50 eur

29. dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín ... 50 eur 30. poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany ... 50 eur

t) Zmena povolenia 1. podľa písmena s) prvého bodu až šiesteho bodu ..... 1000 eur 2. podľa písmena s) siedmeho bodu až tridsiateho bodu ..... 50 eur

u) Vydanie rozhodnutia o registrácii 1. činnosti vedúcej k ožiareniu alebo jeho zmena ... 30 eur 2. služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo jeho zmena ... 30 eur

v) Vydanie rozhodnutia ... 50 eur w) Vydanie záväzného stanoviska

1. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany ... 1000 eur 2. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu jadrových materiálov z jadrového

zariadenia ... 1000 eur 3. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod

administratívnej kontroly ... 50 eur 4. k projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby

a spracovania materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy ... 50 eur 5. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov

z pracoviska ... 50 eur 6. k projektu skúšky technologického zariadenia ... 50 eur

x) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany a vykonanie opakovanej skúšky ... 30 eur

y) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany, uznanie odbornej spôsobilosti ... 20 eur

z) Vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu ... 50 eur aa) Vydanie duplikátu

1. povolenia podľa písmena s) ... 10 eur 2. rozhodnutia podľa písmena u) a písmena v) ... 10 eur 3. záväzného stanoviska podľa písmena w) ... 10 eur 4. osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena y) ... 10 eur 5. certifikátu experta podľa písmena z) ... 10 eur

ab) oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh .................... 50 eur

Strana 78 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

ac) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania36bd)..... 70 eur

ad) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd) ..... 100 eur

ae) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd) ..... 100 eur

af) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd)..... 50 eur

ag) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd)..... 50 eur

ah) Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov ..... 100 eur ai) Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky ..... 100 eur

Položka 150a a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre

1. fyzickú osobu ..... 50 eur 2. právnickú osobu ..... 100 eur

b) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre 1. fyzickú osobu ..... 25 eur 2. právnickú osobu ..... 50 eur

c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania 5 eur

Poznámka Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.

Položka 150b a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre

1. fyzickú osobu ..... 500 eur 2. právnickú osobu ..... 1000 eur

b) Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre 1. fyzickú osobu ..... 250 eur 2. právnickú osobu ..... 500 eur

c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania 5 eur

Položka 151 a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami

a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 ..... 33 eur

b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) ..... 16,50 eura

c) Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be)alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf)Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) ..... 500 eur

d) Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bg)alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou, ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bh)..... 250 eur

e) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj36bi)..... 500 eur

f) Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia36bj)..... 250 eur

g) Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie podľa písmena k36bk)..... 650 eur h) Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu ..... 200 eur i) Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm)..... 50 eur j) Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bn)..... 250 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 79

k) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bo)..... 300 eur

l) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp)..... 1 000 eur

m) Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie ..... 500 eur n) Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika36br)..... 100 eur

Položka 152 a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku

1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c) 1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho

lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)..... 9 600 eur

1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)..... 8 000 eur

1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práce36cb)..... 6 400 eur

1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc)..... 8 000 eur

1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd)..... 8 500 eur

1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou liečiv36ce)..... 8 000 eur

1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf)..... 3 000 eur

1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)..... 8 000 eur

1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postupom36ch)..... 6 400 eur

1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci)..... 6 400 eur

1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku 36cj)..... 2 000 eur

2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát 2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho

lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)..... 6 000 eur

2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)..... 5 000 eur

2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb)..... 4 000 eur

2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cc)..... 5 000 eur

2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným 5 500 eur

Strana 80 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cd).....

2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájom- ného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce)..... 5 000 eur

2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)..... 2 000 eur

2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)..... 5 000 eur

2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) ..... 4 000 eur

2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36ci) ..... 4 000 eur

2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj) ..... 2 000 eur

3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát 3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho

lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca) ..... 11 000 eur

3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca) ..... 9 000 eur

3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb) ..... 7 200 eur

3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cc) ..... 9 000 eur

3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cd) ..... 9 600 eur

3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská 9 000 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 81

republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce) .....

3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf) 3 500 eur

3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg) ..... 9 000 eur

3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) ..... 7 500 eur

3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36ci) ..... 7 500eur

3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj) ..... 2 000 eur

b) Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku 1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi

alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat ..... 2 489,50 eura

2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat ..... 1 991,50 eura

3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa ..... 1 327,50 eura 4. Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená registráciu generickú

s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti ..... 1 659,50 eura 5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie

– veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat ..... 995,50 eura 6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie

– veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat ..... 663,50 eura 7. Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným

postupom ..... 497,50 eura 8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho

homeopatického lieku – rozšírenie registrácie ..... 165,50 eura c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku,

tradičného rastlinného lieku36cl) ..... 1. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku ..... 5 000 eur 2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného

decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát ..... 4 000 eur

3. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát ..... 5 000 eur

d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov ..... 995,50 eura

e) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cm) ..... 1. Typ I

1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku ..... 200 eur

1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného 200 eur

Strana 82 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....

1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát ..... 200 eur

2. Typ II 2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie

humánneho lieku ..... 4 000 eur 2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie

humánneho lieku pre každú ďalšiu silu ..... 200 eur

2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát ..... 3 200 eur

2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu ..... 200 eur

2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát ..... 5 000 eur

2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu ..... 200 eur

f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku 1. Typ I

1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB ..... 99,50 eura

1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB) ..... 99,50 eura

1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB) ..... 99,50 eura

1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB) ..... 99,50 eura

2. Typ II 2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II ..... 663,50 eura 2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu

rezíduí zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej komisie ..... 663,50 eura

2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu ..... 497,50 eura

2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom ..... 995,50 eura

g) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku 1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného 1 659,50 eura

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 83

príslušným orgánom iného členského štátu ..... 2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom

na vedeckú literatúru vydaného príslušným orgánom iného členského štátu ..... 1 327,50 eura 3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku

zjednodušeným postupom vydaného príslušným orgánom iného členského štátu ..... 663,50 eura

4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu) ..... 995,50 eura

5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom ..... 4 979 eur

6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom ..... 2 655,50 eura

7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom ..... 1 991,50 eura

8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom ..... 995,50 eura

9. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom ..... 1 327,50 eura

10. Vydanie povolenia na súbežný dovoz veterinárneho lieku ..... 16,50 eur h) Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn) ..... 500 eur i) Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku ..... 165,50 eura j) Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku36k) a oznámenie uvádzania veterinárnej technickej

pomôcky na trh36l) ..... 200 eur k) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku36m) ..... 150 eur l) Žiadosť o schválenie zmeny údajov a skutočností uvedených v žiadosti o schválenie veterinárneho

prípravku36ma) ..... 100 eur m) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) ..... 16,50 eura n) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku ..... 331,50 eura o) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky ..... 165,50 eura p) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami ..... 66 eur q) Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku ..... 200 eur r) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku ..... 200 eur s) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov

a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) ..... 5 100 eur

t) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) ..... 600 eur

u) Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku ..... 6 100 eur

v) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky ..... 1 300 eur

w) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky ..... 1 300 eur

x) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny ..... 1 300 eur

y) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov ..... 600 eur

z) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ..... 300 eur

aa) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov ..... 300 eur

ab) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín ..... 300 eur

ac) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny ..... 1 600 eur ad) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok ..... 600 eur ae) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov

..... 600 eur

Strana 84 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

af) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín ..... 600 eur ag) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov....... 600 eur ah) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných

zdravotníckych pomôcok....... 600 eur ai) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných

špeciálnych zdravotníckych materiálov 600 eur aj) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických

potravín...... 600 eur Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je 1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, 2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok, 3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov, 4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny, 5. zúženie preskripčného obmedzenia, 6. zúženie indikačného obmedzenia, 7. zníženie množstvového limitu alebo 8. zníženie finančného limitu. Poznámky 1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje. 2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje. 3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až aj) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví. 4. Ak konanie podľa písmen q) až aj) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú. 5. Poplatok podľa písmena s) sa zníži o a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. 6. Poplatok podľa písmena u) sa zníži o a) 40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o podmieneného zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, b) 25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. 7. Poplatok podľa písmen v) až x) sa zníži o a) 75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, b) 50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2 000 eur, ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín. 8. Poplatok podľa písmena ag) sa zníži o a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti, b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti. 9. Poplatok podľa písmen ah) až aj) sa zníži o a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti, b) 50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti. 10. Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek, dietetickú potravinu, zdravotnícku pomôcku za 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku alebo podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín bola vyššia ako celková suma úhrad za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu navrhnutá v žiadosti, osoba, ktorá podávala žiadosť, je povinná na základe výzvy (§ 8) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uhradiť rozdiel medzi poplatkom uvedeným v položkách s), u) až x) a uhradeným poplatkom.

Položka 153 a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r)..........................................................................

165,50 eura

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 85

b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh36t)...............................................................................

165,50 eura

Položka 153a 1. Schválenie účinnej látky 2 000 eur 2. Obnovenie schválenia účinnej látky 1 000 eur 3. Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku 750 eur 4. Autorizácia Únie 1 000 eur 5. Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov 1 250 eur 6. Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 1 500 eur 7. Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku

alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku 500 eur 8. Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo

paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov 750 eur 9. Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa

osobitného predpisu alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 500 eur 10. Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie 1 000 eur 11. Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov

sprístupnených na trhu v Slovenskej republike 300 eur 12. Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku

do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike 150 eur 13. Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu

v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa 100 eur

Položka 154 a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, z hodnoty určených výrobkov .....

0,1 %, najmenej 33 eur

b) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím ..... 18 eur c) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ..... 1 659,50 eura d) vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu z hodnoty tovaru povolenej v licencii .....

0,1 % najmenej 33 eur

e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii .....

0,5 % najmenej 99,50 eura

f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok ..... 33 eur g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u) ..... 33 eur h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n) ..... 33 eur i) Vydanie povolenia na transfer určených výrobkov ..... 40 eur j) Vydanie duplikátu podľa písmen a), b) a d) až i) ..... 18 eur k) vydanie globálnej transferovej licencie ..... 33 eur l) vydanie individuálnej transferovej licencie ..... 0,1 %,

najmenej 33 eur m) vydanie všeobecnej transferovej licencie ..... 33 eur n) vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu ..... 333 eur o) vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ..... 33 eur p) vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, vydanie duplikátu licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu globálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu všeobecnej transferovej licencie, vydanie duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa písmen c), d), k) až o) ..... 66 eur q) vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti 33 eur

Strana 86 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

všeobecnej transferovej licencie podľa písmen d) a k) až m) ..... r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na povolení, licencii, dovoznom certifikáte, vyhlásení konečného užívateľa podľa písmen a) až i) ..... 18 eur s) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty ..... rozdiel medzi 0,1 %

z novej hodnoty a pôvodným poplatkom,

najmenej 18 eur t) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom ..... 18 eur Splnomocnenie V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu. Poznámka Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.

X. ČASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p) 1. fyzická osoba ..... 10 eur 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy. 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161 Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p) 1. fyzická osoba ..... 10 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 161a Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov37a) ..... 15 eur. Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 87

Položka 161b Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a) 1. pre 1 až 20 exemplárov ..... 6 eur

za každý exemplár 2. pre 21 až 100 exemplárov ..... 130 eur 3. pre viac ako 100 exemplárov ..... 300 eur 4. pre exemplár s uvedením jednotiek

používaných podľa osobitného predpisu37aa).........

6 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Položka 161c

a) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b) ..... 796 eur b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b) ..... 79 eur c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b) ..... 79 eur d) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b) ..... 398 eur e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c) ..... 1 194 eur f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia37c) ..... 1 194 eur g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c) ..... 199 eur h) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia37c) ..... 1 194 eur i) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d) ...... 1 194 eur j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel37d) ..... 398 eur k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d) ..... 398 eur l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d) ..... 1 194 eur m) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e) ..... 119 eur n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f) ..... 199 eur Splnomocnenie Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena e) alebo f) tejto položky.

Položka 161d Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g) ......................................................................

150 eur

Položka 161e

Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia vtákov ..... 100 eur

Položka 161f

Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu37i) z dôvodov podľa osobitného predpisu37j) 100 eur

Položka 161g

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie

Strana 88 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

podľa osobitného predpisu37k) 100 eur

Položka 162 a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspalovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhv kvapalných odpadov

11 eur

b) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktoiých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov

11 eur

c) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton

11 eur

d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora38)

11 eur

e) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov38)

11 eur

f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou žiadosti podľa iných písmen tejto položky, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov

11 eur

g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu alebo držiteľa, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov38)

11 eur

h) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením;38) v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú

11 eur

i) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné

11 eur

j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie iei rekultivácie a jej následné monitorovanie38)

11 eur

k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu38) 11 eur

l) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu38) 11 eur

m) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo f)38)

11 eur

n) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého38) 11 eur

o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti38)

11 eur

p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad38)

11 eur

r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie38) 11 eur

s) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti, na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie, na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie38)

11 eur

t) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením.38)

11 eur

u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) 20 eur

v) Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov38) 50 eur

x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38)

11 eur

y) Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až v) 4 eurá

aa) Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením38) 30 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 89

ab) Vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách38a)

10 eur

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách38b) 5 eur ad) Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko--organizačných opatrení a na ieho zmeny38c)

10 eur

ae) Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov38d)

10 eur

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu38e)

10 eur

ag) Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní38f)

10 eur

ah) Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov38g)

30 eur

ai) Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia38h)

10 eur

aj) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 11 eur

ak) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov 11 eur

al) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí 50 eur

am) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode 20 eur

Položka 163

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................ 35 eur b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................ 30 eur c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie ................................................................................................... 5 eur d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ........................................................... 10 eur e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia ....................................... 35 eur f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu ....................... 5 eur g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ........................................................................ 20 eur Poznámka Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.

Položka 164 a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................ 33 eur c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................ 10 eur Poznámka Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác.

Položka 165 a) Vydanie geologického oprávnenia ............................................................................................................... 50 eur b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie ....................... 5 eur c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu 5 eur

Strana 90 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác .................................... 20 eur e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ...................................... 26 eur

f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) .............. 24 eur g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) ..... 24 eur Poznámka Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 167 Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................

20 eur

Položka 168 a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ...... 35 eur b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ...... 35 eur c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody...... 35 eur d) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev geotermálnej energie............. 35 eur e) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia...... 35 eur f) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba) ...... 35 eur Splnomocnenie Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk. Oslobodenie Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

Položka 169 Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku ....................................................................................

20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

Položka 170 a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ...... 100 eur b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ...... 35 eur c) Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ...... 5 eur d) Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody ...... 20 eur e) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade ...... 10 eur Poznámky Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú. Splnomocnenie 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 91

2. Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)

Položka 170a

Žiadosť o povolenie

a) dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1. fyzickej osobe ...........................................................................................................10 eur

2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 eur

b) trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1. fyzickej osobe .......................................................................................................... 20 eur

2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 eur

Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Položka 171 a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) ..... 119 eur b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a) ..... 59 eur c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) a e) ..... 4 eurá d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou38) ..... 20 eur e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38) ..... 119 eur f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky ..... 20 eur g) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) a žiadosť o opakovanie skúšky 20 eur Splnomocnenie 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia. 2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.

Položka 171a

a) Vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku39cb) .................................

1 400 eur

b) Vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v prevádzke 39cc) ............

500 eur

Splnomocnenie Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.

Položka 171b Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd) ..............................................................................

100 eur

Položka 171c a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií“.................................................................................................................

99 eur

Strana 92 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

b) Predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ................................................................ 40 eur

Položka 171d

a) Vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d)............ 99 eur b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) .............................................................. 40 eur

Položka 171e

a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon činností podľa osobitného predpisu39e) ............................ 398 eur b) Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a) ............................................................ 79 eur

Položka 171f

a) Vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)........................................................... 398 eur b) Vydanie súhlasu k aktualizácii bezpečnostnej správy .............................................. 119 eur

Položka 171l a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l) 109 eur b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l)........... 36 eur

Položka 171 m

Podanie žiadosti o konzultáciu39m).............................. 35 eur

Položka 171n

Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n)............... 35 eur

Položka 171o

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov39o).............. 35 eur

Položka 171p a) Podanie žiadosti o schválenie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže,

schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39oa) .....

33 eur

b) Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39ob) ........ 33 eur

XI. ČASŤ BANSKÁ ČINNOSŤ, VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA

Položka 172

Vydanie rozhodnutia o a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura b) zrušení chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín ..... 1 000 eur Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 93

Položka 172a

Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... 15 eur

Položka 172b

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... 35 eur

Položka 172c

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur

Položka 172d

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... 35 eur

Položka 172e Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín ....................................................................

2 000 eur

Položka 173 a) Vydanie rozhodnutia o 1. určení dobývacieho priestoru .............................................................................................................. 33 eur 2. zmene dobývacieho priestoru ............................................................................................................. 33 eur 3. zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................ 33 eur b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk ......................................................................... 16,50 eura Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2. až na štvrtinu sadzby.

Položka 174 Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................

33 eur

Položka 175 a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu ..... 33 eur b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) ..... 33 eur c) Vydanie banského oprávnenia ..... 66 eur d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie ..... 6,50 eura e) Vydanie výpisu z banského registra ..... 3 eurá f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri ..... 3 eurá

Strana 94 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Splnomocnenie Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.

Položka 176 a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu

alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom ..... 33 eur

b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a) ........ 33 eur

Položka 177 a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov alebo munície..... 165,50 eura, b) zmena v súhlase podľa písmena a) ..... 33 eur, c) vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí ..... 165,50 eura d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície ..... 33 eur e) predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d) ..... 16 eur

Položka 178 Vydanie povolenia na odber výbušnín .............................................................................

3 eurá

Splnomocnenie Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby, ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.

Položka 180 Vydanie povolenia na a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce .................................. 10 eur b) trhacie práce veľkého rozsahu ......................................................................... 16,50 eura c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............................................................. 33 eur Splnomocnenie Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži správny poplatok o 50 %.

Položka 181 a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ............................ 33 eur b) Zmena povolenia podľa písmena a) ...................... 6,50

eura

Položka 182 Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín ............................................. 19,50 eura Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 183 Vydanie povolenia na a) stavbu skladu výbušnín ............................................................................. 99,50 eura

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 95

b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ............................................ 49,50 eura

Položka 184 Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 49,50 eura

Položka 185 Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ..............................................

49,50 eura

Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.

Položka 186 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov ..................................................................................................

16,50 eura

b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ...................................................................

16,50 eura

c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania ........................................................ 13 eur

Položka 187 a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení .................................

49,50 eura

b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov ...................... 33 eur

Položka 188 Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................

16,50 eura

Položka 189 Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ........................................................................ 9,50 eura b) k projektovej dokumentácii stavieb ........................................................................................................... 9,50 eura c) k stavbe, k zariadeniu ............................................................................................................................... 9,50 eura

Položka 190 a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky............ 13 eur b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania........... 16,50 eura c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení.......... 9,50 eura d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky..... 16,50 eura e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí............ 99,50 eura f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu......... 33 eur g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f)............. 16 eur h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f)........... 10 eur

Položka 191 Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..............................................................

9,50 eura

Strana 96 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Položka 192 Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ....................................... 16,50 eura

Položka 193 a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ............................. 16,50 eura b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch... 33 eur c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ......... 16,50 eura

Položka 194 Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................

9,50 eura

Položka 194a Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu39n) .................................................................................................................

35 eur

Položka 194b

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ................................. 15 eur

Položka 194c

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) .......................... 35 eur

Položka 194d

Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) ............................................................................................. 15 eur

Položka 194e

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ........................................ 35 eur

Položka 194f

Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................................... 15 eur

Položka 194g Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39p) ..................................................................................................................

35 eur

Položka 194h Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q) .......................................... 15 eur

Položka 194i Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39r) ................................................................

15 eur

Položka 194j

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení39s) ........................................................... 15 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 97

Položka 194k Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39t)...............................................................................................................

15 eur

Položka 194l

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska39u) .......................................... 15 eur

Položka 194m

Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v) .................................................................. 35 eur

XIII. ČASŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA

Položka 202

a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42)

995,50 eura

b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) 82,50 eura c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42) 82,50 eura d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42) 33 eur e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a)

5 eur

f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a)

20 eur

g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie42b) .....

16,50 eur

h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) ..... 33 eur i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) .....

5 eur

j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi42c) .....

10 eur

Poznámka Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.

Položka 203 a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času

13 eur, najviac 995,50 eura

b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o

Strana 98 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39,50 eura e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur 2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura Poznámky 1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad. 2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 204 Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času 9,50 eura Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Položka 205 Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času .......................................................................................

9,50 eura najviac 829,50 eura

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12) Splnomocnenie Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 206

a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) .................. 3 319 eur

b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia46b) ...........................................................................................................

3 319 eur

Položka 207 I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike

1. na výrobu tepla a) do 5 MW ..... 450 eur b) nad 5 MW ..... 2 000 eur

2. na rozvod tepla a) do 50 odberných miest ..... 2 000 eur b) nad 50 do 100 odberných miest ..... 4 500 eur c) nad 100 odberných miest ..... 8 000 eur

II. Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike 1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 200 eur 2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti

zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 99

3. Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur

4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur

5. Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 200 eur

Položka 208 I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike

1. na výrobu elektriny a) nad 1 do 5 MW ..... 200 eur b) nad 5 do 50 MW ..... 2 000 eur c) nad 50 MW ..... 3 500 eur

2. na výrobu plynu a) do 34 TJ/r ..... 450 eur b) nad 34 TJ/r ..... 2 000 eur

3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a) do 50 odberných zariadení a miest ..... 2 000 eur b) nad 50 do 100 odberných zariadení

a miest ..... 4 500 eur c) nad 100 odberných zariadení a miest ..... 8 000 eur

4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu ..... 20 000 eur 5. na uskladňovanie plynu ..... 4 500 eur 6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie

potrubí na prepravu ropy ..... 8 000 eur 7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob ..... 450 eur 8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu ..... 2 000 eur

II. Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike 1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike ..... 200 eur 2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti

zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike ..... 50 eur 3. Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na

podnikanie v energetike ..... 50 eur 4. Zmena povolenia na podnikanie v energetike ..... 200 eur

III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe 1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny

s celkovým inštalovaným výkonom 1do MW vrátane ..... 100 eur 2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy ..... 100 eur 3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu ..... 100 eur 4. na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel ..... 100 eur 5. na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania ..... 100 eur 6. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách ..... 100 eur 7. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových

vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob ............................ 100 eur

8. na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách ..... 100 eur IV. Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy

a prevádzkovateľa prepravnej siete ..... 30 000 eur V. Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu

1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy ..... 200 eur

2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete ..... 100 eur

Položka 209

Strana 100 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

a) Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky46f) s inštalovaným výkonom 1. do 20 MW vrátane ..... 1 000 eur 2. nad 20 MW za každých aj začatých 10

MW ..... 1 000 eur b) Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia46g)

1. bez inštalovaného výkonu ..... 1 000 eur 2. s inštalovaným výkonom za každých aj

začatých 10 MW ..... 1 000 eur. Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.

XIV. ČASŤ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Položka 212

Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. 5 000 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.

XV. ČASŤ PUNCOVNÍCTVO

Položka 213

a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... 12 eur b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov ......... 2 eurá c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ................. 30 eur Poznámka Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

XVI. ČASŤ PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Položka 214

a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu...................................................................................... 4 eurá b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu................................................................................ 50 eur

Položka 215 Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... 66 eur b) uvedenie do predošlého stavu........................................................................................... 166 eur c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty............................................................................. 20 eur d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie........................................... 20 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 101

PATENTY

Položka 216 a) Podanie patentovej prihlášky

1. Pôvodcom alebo spolupôvodcami 30 eur 2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 60 eur

b) Podanie žiadosti o 1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 eur 2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 eur 3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 eur 4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 30 eur 5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 eur 6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 eur 7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 20 eur 8. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 eur 9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 eur 10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 eur

c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky 1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 eur 2. za každý ďalší uplatnený nárok 20 eur

d) Vydanie patentovej listiny 1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 eur 2. za každú ďalšiu stranu napísanú strojom alebo výkres 10 eur

e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 eur

f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47) 100 eur g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkovéhoochranného osvedčenia 50 eur h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 116 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Poznámky

1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

Položka 216a a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskeho patentového dohovoru, za každý štát......... 20 eur b) Zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky... 10 eur c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu...

116 eur

d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote... 232 eur

Strana 102 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Položka 217 a) Podanie žiadosti o určenie 166 eur b) Podanie návrhu na zrušenie patentu 200 eur c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 200 eur d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 200 eur

Položka 220 a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy

o patentovej spolupráci ..... 66 eur b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu ..... 130 eur c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné

podanie a medzinárodnú rešerš ..... 50 % poplatku

za medzinárodné podanie

d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom ..... 30 eur

e) Za obnovenie práva na prioritu ..... 166 eur

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221

a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru 1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 34 eur 2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 68 eur

b) Podanie žiadosti o 1. odklad zverejnenia prihlášky 20 eur 2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa 30 eur 3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 eur 4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur 5. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur 6. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur 7. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur 8. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 222 a) Podanie žiadosti o určenie 166 eur b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra 40 eur c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov 80 eur

Položka 223 Predĺženie platnosti úžitkového vzoru 1. po prvý raz o tri roky 150 eur 2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 300 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 103

3. po druhý raz o tri roky 300 eur 4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 600 eur.

Poznámka

Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

DIZAJNY

Položka 224

a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu 1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 20 eur 2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 40 eur b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu 1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 20 eur 2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 40 eur 3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 10 eur 4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 20 eur c) Podanie žiadosti o 1. odklad zverejnenia dizajnu ..... 20 eur 2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa ..... 30 eur 3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra ..... 20 eur 4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn ..... 20 eur 5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn ..... 20 eur 6. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn ..... 20 eur 7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn ..... 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 225 Podanie návrhu na výmaz 1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov 100 eur 2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne 20 eur

Položka 226 Predĺženie platnosti zápisu dizajnu 1. po prvý raz o päť rokov 100 eur 2. po druhý raz o päť rokov 200 eur 3. po tretí raz o päť rokov 300 eur 4. po štvrtý raz o päť rokov 400 eur Poznámka Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy. Splnomocnenie Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.

Strana 104 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227

a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov ..... 100 eur b) Podanie žiadosti o 1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa ..... 30 eur 2. zápis ďalšieho pôvodcu do registra alebo odstránenie pôvodcu z registra ..... 20 eur 3. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov ..... 20 eur 4. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra ..... 20 eur 5. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra ..... 20 eur 6. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra ..... 20 eur 7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku topografie polovodičových výrobkov alebo topografiu polovodičových výrobkov ..... 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 228 Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov ..... 133 eur

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229

a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky 1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 166 eur 2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 332 eur 3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov nad tri triedy 20 eur

b) Podanie žiadosti o 1. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu ochrannej známky na iného majiteľa 30 eur 2. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku 20 eur 3. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke 20 eur 4. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku 20 eur 5. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 230 a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 100 eur b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok 50 eur

Položka 231 Obnova zápisu a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 133 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 105

b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 266 eur c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 266 eur d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 531 eur e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ..... 20 eur Poznámka Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

Položka 232 Podanie žiadosti o a) medzinárodný zápis ochrannej známky ..... 100 eur b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky ..... 66 eur c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky ..... 40 eur d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky a zúženie zoznamu tovarov a služieb ..... 20 eur e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku ..... 20 eur

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV

Položka 233 Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 50 eur

Položka 234 Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 100 eur

Položka 235 a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 30 eur b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu 20 eur c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 50 eur d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie 100 eur

XVII. ČASŤ METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY

Položka 236

Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) ....... 33 eur

Položka 237

a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) 1 000 eur

b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47ad) 5 000 eur

c) Rozhodnutie o predĺžení autorizácie podľa osobitného predpisu47ae) 330 eur d) Rozhodnutie o zmene autorizácie podľa osobitného predpisu47af) 33 eur e) Rozhodnutie o zmene autorizácie podľa osobitného predpisu47ag) 330 eur

Strana 106 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Poznámka Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

Položka 238

a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).......................................................................330 eur

b) Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).........................................................33 eur

c) Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)....................................................165 eur.

Položka 239 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ...................... 33 eur, b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) .................. 16,50 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

XVIII. ČASŤ KONZULÁRNE POPLATKY

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Položka 240

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) 60 eur, b) žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 35 eur, c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d) 33 eur, d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 9,50 eur, e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 30 eur. Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu. 4. Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 107

Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Splnomocnenie: 1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.

3. Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b) 4. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b) 5. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie. 6. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)

Položka 241 Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 10 eur

Položka 242 a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel

1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 240 eur 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 170 eur 3. sezónneho zamestnania 35 eur 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 100 eur 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 135 eur 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70 eur

b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170 eur c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 170 eur

Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. 2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov. 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv. 4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

Položka 243 a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov ..... 40 eur b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov ..... 15 eur c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov ..... 10 eur d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov .....

30 eur

e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov .....

10 eur

f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu ..... 10 eur g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov .....

20 eur

h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 5 eur Splnomocnenie 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a)

Strana 108 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala. 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí. Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. 2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Položka 244 Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého .... 10 eur

Položka 245 a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky........................................................................

10 eur

b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky........................................................................

10 eur

Poznámka Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

Položka 246 a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ........................ 700 eur b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa 1. do 15 rokov .................................................................................................................................... 200 eur 2. od 15 rokov do 18 rokov .............................................................................................................. 350 eur c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ............................................................................................................. 20 eur Oslobodenie Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

Položka 247 a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700 eur b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu 1. do 15 rokov 100 eur 2. od 15 rokov do 18 rokov 150 eur c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva 20 eur d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 20 eur e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 20 eur Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 248

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 109

Zmena a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 10 eur b) priezviska maloletých detí 35 eur c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 200 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike. Poznámky 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok. 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí. 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok. 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 249 a) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky

..... 250 eur b) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky,

ak ani jeden zo snúbencov nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt ..... 350 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.

Položka 250 a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu ................................................................................

15 eur

b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................

30 eur

c) Zabezpečenie matričného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahraničia ..................

10 eur

Poznámka 1. Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu. 2. Poplatok podľa písmena c) je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

Položka 251 Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................................... 25 eur

Položka 252 Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv ......................................... 50 eur

Položka 254 a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ..... 10 eur b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ..... 20 eur c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ..... 20 eur d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 20 eur

Položka 255 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane

osvedčenia, za každú aj začatú stranu ..... 10 eur b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie),

za každú aj začatú stranu ..... 10 eur

Strana 110 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu ..... 20 eur

Oslobodenie Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

Položka 256 Vyhotovenie prekladu spisového materiálu a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ...........................................................................................

20 eur

b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................

30 eur

c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................

35 eur

d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak .....

1 euro

Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu. Oslobodenie Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

Položka 257 Úkony v konaní o dedičstve v cudzine (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie dedičstva) z vybranej sumy z hodnoty dedičstva .....

1 %, najmenej

30 eur Poznámka 1. Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu. 2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.

Položka 258 Úradná úschova listín alebo spisov........................................................................................ 20 eur Poznámka Poplatok sa nevyberie, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len na účely jeho doručenia.

Položka 259

a) Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. 15 eur

b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov ............................................ 30 eur

c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ............................................................. 50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 111

4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Splnomocnenie Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho

preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Položka 259a Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu ..... 15 eur

Položka 260 Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ..... 20 eur

Položka 261 a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ..... 30 eur b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom

denníku ..... 30 eur c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej

knižke ..... 30 eur d) Potvrdenie námorného protestu ..... 66 eur e) Vystavenie dočasného registračného listu ..... 140 eur Poznámka Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

Položka 262 Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky tejto časti sadzobníka ............................................................................................. 20 eur Poznámka Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

Položka 263 Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 10 eur

Položka 264

Strana 112 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

a) Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ........................................................ 5 eur b) Vydanie viacjazyčného štandardného formulára ............................................................... 5 eur

Položka 265 a) Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov ............................................................................. 10 eur

b) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ............................................................. 10 eur c) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie........... 20 eur d) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ................ 10 eur

XX. ČASŤ DÔVERYHODNÉ SLUŽBY

Položka 268

a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia 332 eur

XXI. ČASŤ POŠTOVÁ ČINNOSŤ

Položka 269

a) Registrácia poštového podniku...... 100,– eur b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku...... 33,– eur

Položka 270 a) Udelenie poštovej licencie........... 33 193,50 eura b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby......... 165,50 eura

XXII. ČASŤ OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Položka 271 Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia a) Vyhradené ..... 200 eur b) Dôverné ..... 500 eur c) Tajné ..... 1 000 eur d) Prísne tajné ..... 1 500 eur

Položka 272 Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ..... 50 eur

XXIII. ČASŤ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Položka 273

a) Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 000 eur

b) Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 000 eur

c) Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 000 eur

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 113

d) Konanie o vydaní certifikátu ................................................................................5 000 eur

e) Konanie o obnove certifikátu ............................................................................... 5 000 eur

Konanie o udelení akreditácie ................................................................................. 7 000 eur

g) Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ........................................................... 250 eur.

XXIV. ČASŤ VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY

Položka 274

a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ................... 10 eur b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora ............. 20 eur

Položka 275 a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................ 2 eurá b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................................ 4,50 eur c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov................................................. 4 eurá d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov .....................................

50 % zo sadzby poplatku

príslušnej položky sadzobníka správnych

poplatkov alebo sadzobníka súdnych

poplatkov, najviac 70 eur.

e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 1. za vytvorenie osvedčovacej doložky .... 1 euro 2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 .... 0,5 eura 3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 .... 1 euro 4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 ...... 1 euro 5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ...... 2 eurá 6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona .... 0,5 eura 7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za 5 eur

Strana 114 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 .... 8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ... 10 eur 9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona .... 0,5 eura Poznámka 1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2. 2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 115

1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

1a) § 16 Civilného mimosporového poriadku.

1aa) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1ab) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

6) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z. Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

6aa) § 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6ab) § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.

6ac) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7a) § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

7aa) § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.

7ab) Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7ac) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7ad) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

7ae) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7ag) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Strana 116 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

7c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.

7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. § 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

7e) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7f) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8ab) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.

8ac) Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).

8ad) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

8ae) § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.

8b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8c) Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.

10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10c) § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z. § 11a ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10d) § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z. § 11a ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z. § 40 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 117

§ 77b ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10e) § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10f) § 11c ods. 12 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

10g) § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

12a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

14a) § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

14b) § 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).

16c) § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

17a) § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

17aa) § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

17ab) § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. § 17 ods. 1 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

17b) § 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

17c) § 23 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17d) § 32 zákona č. 193/2005 Z. z.

18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

19a) § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.

19b) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.

20) § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Strana 118 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

20aa) § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20ab) § 2 ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.

20ac) § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

20ad) Napríklad § 16 až 18 a § 33 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

21) § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.

21b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.

22bb) § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.

22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.

22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.

23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

25aa) § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.

25ac) § 22 zákona č. 143/1998 Z. z. Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.

25ad) Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.

25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

25aaa) § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25b) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 67 až 67d, § 67f a 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

27) § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 119

27a) § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.

27b) § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27c) § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27d) § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.

27e) § 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

27f) § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27g) § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.

27h) § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

27i) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

27j) § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.

27k) § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.

28) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

28a) § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

28b) § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28c) § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28d) § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28e) § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28f) § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

28g) § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28h) § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28i) § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

28j) § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28k) § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28l) § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28m) § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28n) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

28o) § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28p) § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.

28r) § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

28s) § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28t) § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

29) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

31) § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

31a) § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

31b) § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

31c) § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom

Strana 120 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

32aa) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

33a) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

33b) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

34) § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

34a) § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

35) § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.

36) Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z.

36a) § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

36aa) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.

36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.

36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 121

36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.

36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.

36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008).

36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.

36k) § 6 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach.

36l) § 16 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z.

36m) § 8 ods. 1 zákona č. 17/2018 Z. z.

36ma) § 8 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z.

36n) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

36r) § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.

36s) § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.

36t) § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z.

36u) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich

Strana 122 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení. Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

37aa) Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

37b) § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.

37c) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.

37d) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.

37e) § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.

37f) § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.

37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z.

37h) § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.

37i) § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

37j) Čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).

37k) § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

38a) § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38b) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38c) § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38d) § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z.

38e) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.

38f) § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38g) § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

38h) § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

39) Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

39a) § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

39b) § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.

39ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39bb) § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

39c) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.

39cb) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

39cc) § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

39cd) § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.

39d) § 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39e) § 21 zákona č. 128/2015 Z. z.

145/1995 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 123

39f) § 27 zákona č. 128/2015 Z. z.

39h) § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39i) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001). Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).

39j) § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39k) § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39l) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39m) § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39n) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39o) § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.

39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39ob) § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.

39p) § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.

39q) § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.

39r) § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

39s) § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

39t) § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.

39u) § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.

39v) § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.

40) § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

41) § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.

42) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.

42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

46a) § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Strana 124 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

46b) § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.

46c) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

46d) § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.

46e) § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

46f) § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

46g) § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992).

47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47aa) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47ab) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47ac) § 11 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z.

47ad) § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z.

47ae) § 16 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47af) § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 56/2018 Z. z.

47ag) § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z.

47b) § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

48) Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 369/2015 Z. z.).

Strana 125 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.